Volgende Vorige

 
 DIENAREN...........................................................................101
90 Kwaad is datgene waarvoor zij hun ziel hebben verkocht daar zij verwerpen hetgeen Allah heeft geopenbaard er afkerig van zijnde dat Allah Zijn genade doet dalen over diegenen Zijner dienaren die Hij wil Daardoor brachten zij toorn op toorn over zich en er is een vernederende kastijding voor de ongelovigen Baqarah 2
186 En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen zeg dan Ik ben nabij Ik verhoor het gebed van de smekeling wanneer hij Mij aanroept Daarom moeten zij naar Mij luisteren en in Mij geloven opdat zij geleid zullen worden Baqarah 2
207 En onder de mensen is iemand die zich weggeeft Allah's welbehagen zoekende Allah is goedertieren jegens Zijn dienaren Baqarah 2
15 Zeg Zal ik u over iets beters inlichten dan over dit alles Voor degenen die God vrezen zijn er tuinen bij hun Heer waar doorheen rivieren stromen daar zullen zij vertoeven en voor hen zijn reine metgezellen alsmede Allah's welbehagen En Allah ziet Zijn dienaren Imraan 3
20 En zeg wanneer zij met u redetwisten Ik en degenen die mij volgen hebben zich aan Allah onderworpen En zeg tot degenen aan wie het Boek is gegeven en tot de onwetenden Heeft u onderworpen Als zij zich onderwerpen dan zijn zij op de rechte weg maar indien zij zich afwenden dan is uw plicht slechts de duidelijke verkondiging ervan en Allah ziet zijn dienaren Imraan 3
30 Gedenkt de Dag waarop iedere ziel zich geplaatst zal vinden tegenover het goede dat zij heeft verricht en het kwade dat zij heeft gedaan dan zal zij wensen dat er een grote afstand ware tussen haar en het kwade En Allah waarschuwt u voor Hemzelf En Allah is liefderijk jegens Zijn dienaren Imraan 3
79 Het betaamt een mens niet als Allah hem het Boek en de macht en het profeetschap geeft dat hij dan tot de mensen zou zeggen Weest mijn dienaren buiten Allah' maar veeleer Weest aanbidders van de Heer daar u het Boek onderwijst en zelf bestudeert Imraan 3
182 Dit is hetgeen u heeft verdiend Allah is in het geheel niet onrechtvaardig jegens zijn dienaren Imraan 3
118 Allah heeft hem vervloekt En hij Satan zei Ik zal voorzeker een bepaald deel van uw dienaren nemen Nisa 4
118 Indien U hen straft zijn zij Uw dienaren en indien U hen vergeeft bent U zeker de Almachtige de Alwijze Maidah 5
18 Hij is de Oppermachtige over Zijn dienaren en Hij is de Alwijze en van alles op de hoogte Anaam 6
61 Hij is oppermachtig over Zijn dienaren en Hij zendt bewakers over u totdat wanneer de dood tot een uwer komt Onze boodschappers zijn ziel wegnemen zij falen daarin niet Anaam 6
88 Dit is de leiding van Allah Hij leidt daarmede van Zijn dienaren wie Hij wil En indien zij iets naast Hem hadden aanbeden zou voorzeker al hetgeen zij plachten te doen verloren zijn gegaan Anaam 6
32 Zeg Wie heeft de tooi van Allah die Hij voor Zijn dienaren heeft voortgebracht en zuiver voedsel verboden Zeg Zij zijn ook voor de gelovigen in het tegenwoordige leven en voor hen alleen op de Dag der Opstanding Zo verklaren Wij de tekenen aan een volk dat begrip heeft Aaraaf 7
128 Mozes zei tot zijn volk Zoekt de hulp van Allah en weest geduldig Voorzeker de aarde behoort aan Allah Hij geeft haar als erfdeel aan wie Zijner dienaren Hij wil en de uiteindelijke overwinning is voor de godvrezenden Aaraaf 7
194 Voorwaar degenen die u naast Allah aanroept zijn dienaren zoals u Roept hen dan aan en laat hen u verhoren als u waarheid spreekt Aaraaf 7
51 Dit komt door hetgeen uw handen hebben gewrocht Allah is in het geheel niet onrechtvaardig voor Zijn dienaren Anfaal 8
104 Weten zij niet dat Allah berouw van Zijn dienaren aanneemt en aalmoezen aanvaardt en dat Allah Berouw-aanvaardend Genadevol is Taubah 9
107 En als Allah u door het kwade treft is er niemand die dit kan verwijderen dan Hij en als Hij het goede voor u wenst is er niemand die Zijn genade kan beletten Hij kent haar toe aan diegene van Zijn dienaren die Hem behaagt En Hij is de Vergevensgezinde de Genadevolle Jonas 10
24 En zij nam een besluit betreffende hem en hij nam een besluit betreffende haar Als hij geen duidelijk teken van zijn Heer had gezien kon hij zo'n vastberadenheid niet hebben getoond Zo kwam het dat Wij het kwaad en de onbetamelijkheid van hem mochten afwenden Voorzeker hij was een Onzer uitverkoren dienaren Jozef 12
62 En hij Jozef zei tot zijn dienaren Stopt hun geld in de zadeltassen dat zij het mogen herkennen wanneer zij tot hun familie terugkeren opdat zij terug mogen komen Jozef 12
11 Hun boodschappers zeiden tot hen Wij zijn inderdaad stervelingen zoals u maar Allah bewijst gunsten aan wie van Zijn dienaren Hij wil Het is niet aan ons u een bewijs te brengen dan door het gebod van Allah En in Allah behoren de gelovigen te vertrouwen Ibrahiem 14
31 Zeg tot mijn gelovige dienaren dat zij het gebed behoren te onderhouden en van hetgeen Wij hun hebben gegeven heimelijk en openlijk besteden voordat er een dag komt waarop er handel noch vriendschap zal zijn Ibrahiem 14
40 Met uitzondering van Uw oprechte dienaren onder hen Hidjr 15
42 U zult over Mijn dienaren zeker geen macht hebben met uitzondering van de dwalenden die u volgen Hidjr 15
49 Zeg tot Mijn dienaren dat Ik voorzeker Vergevensgezind Genadevol ben Hidjr 15
2 Hij zendt door Zijn gebod engelen met een Openbaring neder tot wie van Zijn dienaren Hij wil zeggende Waarschuwt dat er buiten Mij geen God is vreest daarom Mij alleen An Nah 16
5 Toen dan ook de tijd voor de eerste van de twee bedreigingen kwam zonden Wij Onze dienaren toegerust met grote macht tegen u uit die de huizen binnendrongen dit was een belofte die in vervulling ging Israa 17
17 Hoevele geslachten hebben Wij niet verdelgd na Noach Voldoende kent en ziet uw Heer de zonden van Zijn dienaren Israa 17
30 Voorwaar uw Heer vergroot en beperkt het levensonderhoud voor wie het Hem behaagt Voorzeker Hij kent en ziet Zijn dienaren goed Israa 17
53 En zeg tot Mijn dienaren dat zij spreken wat het beste is Voorwaar Satan sticht onenigheid onder hen Voorwaar Satan is de mens een verklaarde vijand Israa 17
65 Voorzeker over Mijn dienaren zult u geen macht hebben En voldoende is uw Heer als Beschermer Israa 17
96 Zeg Voldoende is Allah als getuige tussen u en mij voorwaar Hij weet en ziet alles betreffende Zijn dienaren Israa 17
65 Daar vonden zij een Onzer dienaren aan wie Wij Onze barmhartigheid hadden bewezen en wie Wij van Onze kennis hadden geschonken Kahf 18
102 Denken de ongelovigen dat zij Mijn dienaren tot beschermers kunnen nemen buiten Mij Voorwaar Wij hebben de hel bereid tot een onthaal voor de ongelovigen Kahf 18
61 Tuinen der eeuwigheid dat is een belofte van het Onzienlijke welke de Barmhartige aan Zijn dienaren heeft gedaan Voorwaar Zijn belofte zal zeker worden vervuld Marjam 19
63 Aldus is het paradijs dat Wij als erfenis geven aan Onze dienaren die rechtvaardig zijn Marjam 19
77 Wij openbaarden Mozes Voer Mijn dienaren weg in de nacht en baan voor hen een droge weg door de zee U behoeft niet te vrezen dat u zult worden ingehaald noch zult u angstig zijn Taa Haa 20
26 En zij zeggen De Barmhartige heeft Zich een zoon genomen Heilig is Hij Nee zij zijn slechts geëerde dienaren Anmbijaa 21
105 En voordien hebben Wij na de Vermaning in de geschriften geschreven dat Mijn rechtvaardige dienaren de aarde zullen erven Anmbijaa 21
10 Dit is wegens hetgeen uw handen hebben vooruit gezonden want Allah is niet onrechtvaardig jegens Zijn dienaren Hadj 22
109 Waarlijk er was een gedeelte van Mijn dienaren dat placht te zeggen O onze Heer wij hebben geloofd vergeef ons daarom en wees Barmhartig jegens ons En U bent de Beste der barmhartigen Al Mominoen 23
17 En de Dag waarop Hij de ongelovigen en degenen die zij naast Allah aanbidden zal verzamelen zal Hij vragen Was u het die deze mijn dienaren deedt dwalen of dwaalden zij zelf van het rechte pad af Forqaan 25
58 En stel uw vertrouwen in de Levende Die niet sterft en verheerlijk Hem met de lof die Hem toekomt Hij is goed op de hoogte met de zonden van Zijn dienaren Forqaan 25
63 En de dienaren van de Barmhartige zijn zij die zachtmoedig op aarde wandelen en als de onwetenden hen aanspreken zeggen zij Vrede Forqaan 25
52 En Wij openbaarden aan Mozes zeggende Neemt Mijn dienaren mede in de nacht want u zult worden achtervolgd Sjoaraa 26
15 En Wij gaven kennis aan David en Salomo en zij zeiden Alle eer behoort aan Allah Die ons boven vele van Zijn gelovige dienaren heeft verheven Naml 27
19 Daarop glimlachte hij zich verbazend over haar woorden en hij zei Mijn Heer doe mij dankbaar zijn voor Uw gunst die U mij en mijn ouders heeft bewezen en laat mij het goede doen dat U behaagt en laat mij door Uw barmhartigheid tot Uw rechtvaardige dienaren behoren Naml 27
59 Zeg Alle lof behoort aan Allah en vrede zij met Zijn uitverkoren dienaren Is Allah beter of wat zij met Hem vereenzelvigen Naml 27
82 En zij die zijn plaats de vorige dag hadden begeerd begonnen de volgende dag te zeggen O wee Allah vergroot en verkleint de voorziening voor wie Hij wil van Zijn dienaren Indien Allah ons niet genadig was geweest zou Hij ons ook in de aarde hebben doen verzinken Wee de ondankbaren slagen nooit Qasas 28
56 O Mijn gelovige dienaren Mijn aarde is uitgestrekt aanbidt derhalve Mij alleen Ankaboet 29
62 Allah vergroot en bekrimpt het levensonderhoud voor wie Hij wil van Zijn dienaren Voorzeker Allah heeft kennis van alle dingen Ankaboet 29
48 Hij is Allah Die de winden zendt welke de wolken doen oprijzen Dan verspreidt Hij ze in de lucht zoals Hij wil dan hoopt Hij ze laag boven laag op en u ziet regen uit hun midden stromen En wanneer Hij deze doet vallen op wie van Zijn dienaren Hij wil ziet verheugen zij zich Roem 30
13 Zij maakten voor hem wat hij wenste paleizen en standbeelden en waterreservoirs en grote pannen Betoon O Huis van David dankbaarheid maar slechts weinigen van Mijn dienaren zijn dankbaar Saba 34
39 Waarlijk mijn Heer vergroot en bekrimpt het levensonderhoud voor wie Hij wil van Zijn dienaren En wat u ook weldadig besteedt Hij zal het teruggeven en Hij is de beste Voorziener Saba 34
28 Ook mensen beesten vee zijn van verschillende kleur Alleen Zijn dienaren die kennis bezitten vrezen Allah Voorwaar Allah is Almachtig Vergevensgezind Faatir 35
31 En hetgeen Wij u hebben geopenbaard van het Boek is de Waarheid vervullend hetgeen voordien geopenbaard was Voorzeker Allah kent en doorziet Zijn dienaren Faatir 35
32 Dan gaven Wij het Boek als erfdeel aan diegenen Onzer dienaren die Wij uitkozen En onder hen zijn er die zich zelven te kort doen anderen die de middenweg bewandelen en nog anderen die in goedheid en deugd uitmunten naar Allah's gebod Dat is de grote genade Faatir 35
45 En indien Allah de mensen zou straffen voor hetgeen zij doen zou Hij geen schepsel op de oppervlakte ervan achterlaten maar Hij schenkt hun uitstel tot een vastgestelde tijd en wanneer die vastgestelde tijd komt voorwaar Allah kent Zijn dienaren goed Faatir 35
40 Maar de uitverkoren dienaren van Allah Saaffaat 37
74 Met uitzondering der uitverkoren dienaren van Allah Saaffaat 37
81 Hij was voorzeker één Onzer gelovige dienaren Saaffaat 37
111 Voorwaar hij was één Onzer gelovige dienaren Saaffaat 37
122 Voorwaar zij behoorden tot Onze gelovige dienaren Saaffaat 37
128 Met uitzondering der uitverkoren dienaren van Allah Saaffaat 37
132 Voorwaar hij was één Onzer gelovige dienaren Saaffaat 37
160 Met uitzondering van de uitverkoren dienaren van Allah Saaffaat 37
169 Zouden wij zeker Allah's uitverkoren dienaren zijn geworden Saaffaat 37
171 En waarlijk Ons woord aangaande Onze dienaren de boodschappers is reeds uitgesproken Saaffaat 37
45 En gedenk Onze dienaren Abraham Izaak en Jacob de bezitters van macht en inzicht Saad 38
83 Behalve Uw oprechte dienaren Saad 38
7 Indien u ondankbaar bent Allah is zeker onafhankelijk van u Maar Hij houdt niet van ondankbaarheid onder Zijn dienaren En als u dankbaar bent zal Hij in u behagen hebben - En geen lastdragende kan de last van een ander dragen - Dan is uw terugkeer tot uw Heer en Hij zal u mededelen wat u deedt Zeker Hij weet goed wat in uw innerlijk is Zomar 39
10 Zeg O Mijn gelovige dienaren vreest uw Heer Voor hen die in dit leven goed doen is het goede En Allah's aarde is ruim Voorwaar aan de standvastigen zal hun beloning zonder berekening worden uitbetaald Zomar 39
16 Zij zullen lagen van Vuur over en onder zich hebben Hiertegen waarschuwt Allah Zijn dienaren O Mijn dienaren vreest Mij derhalve Zomar 39
16 Zij zullen lagen van Vuur over en onder zich hebben Hiertegen waarschuwt Allah Zijn dienaren O Mijn dienaren vreest Mij derhalve Zomar 39
17 En zij die vermijden valse goden te aanbidden en zich tot Allah wenden - voor hen zijn er blijde tijdingen Daarom geef blijde tijding aan Mijn dienaren Zomar 39
46 Zeg O Allah Schepper der hemelen en der aarde Kenner van het onzichtbare en het zichtbare Slechts U oordeelt onder Uw dienaren over datgene waarin zij verschillen Zomar 39
53 Zeg O mijn dienaren die tegen u zelf buitensporig bent geweest wanhoopt niet aan de barmhartigheid van Allah voorzeker Allah vergeeft alle zonden waarlijk Hij is de Vergevensgezinde de Genadevolle Zomar 39
15 Verheven boven alle graden is de Heer van de Troon Hij zendt het woord door Zijn gebod aan wie Hij wil van Zijn dienaren opdat hij moge waarschuwen voor de Dag der Ontmoeting Momin 40
31 Zoals hoe geval was bij het volk van Noach en Aad en Samoed en degenen die na hen waren Allah wil Zijn dienaren geen onrecht aandoen Momin 40
44 Weldra zult u herinneren wat ik u zeg En ik vertrouw mijn zaak aan Allah toe Voorwaar Allah ziet Zijn dienaren door en door Momin 40
48 Zij die trots waren zullen zeggen Wij zijn er allen in Allah heeft nu over Zijn dienaren recht gesproken Momin 40
85 Maar nadat zij Onze straf hadden gezien kon hun geloof hun niet meer baten Dit is Allah's wet die haar loop neemt ten opzichte van Zijn dienaren en zo gingen de ongelovigen verloren Momin 40
46 Wie goed doet doet dit voor zijn eigen ziel en wie kwaad bedrijft het is er tegen En uw Heer is in het geheel niet onrechtvaardig jegens Zijn dienaren Fussilat 41
19 Allah is Zorgzaam tegenover Zijn dienaren Hij zorgt voor wie Hij wil Hij is de Sterke de Machtige Sjoera 42
23 Dit is het waarvan Allah aan Zijn dienaren die geloven en goede werken doen de blijde tijdingen geeft Zeg Ik vraag u geen loon voor mijn prediking behalve liefde van verwanten En hij die het goede verricht zullen Wij in goedheid doen toenemen Voorzeker Allah is Vergevensgezind Waarderend Sjoera 42
25 Hij Die berouw aanvaardt van Zijn dienaren en hun zonden vergeeft Hij weet wat u doet Sjoera 42
27 Indien Allah de voorziening voor Zijn dienaren zou hebben vergroot zouden zij op aarde verderf hebben veroorzaakt Hij zendt echter met mate neder zoals Hij dat wil Hij kent en ziet Zijn dienaren inderdaad goed Sjoera 42
27 Indien Allah de voorziening voor Zijn dienaren zou hebben vergroot zouden zij op aarde verderf hebben veroorzaakt Hij zendt echter met mate neder zoals Hij dat wil Hij kent en ziet Zijn dienaren inderdaad goed Sjoera 42
52 En zo hebben Wij u een woord door ons gebod geopenbaard U wist niet wat het Boek noch wat het geloof was Maar Wij maakten het tot een licht waarbij Wij leiding verlenen aan diegenen Onzer dienaren die Wij willen Voorzeker u leidt de mens zeker naar het rechte pad Sjoera 42
15 En sommigen maken van Zijn dienaren gelijken aan Allah Waarlijk de mens is klaarblijkelijk ondankbaar Zochrof 43
19 En zij maakten de engelen die dienaren zijn van de Barmhartige tot vrouwelijke wezens Waren zij dan van hun schepping getuige Hun getuigenis zal worden opgetekend en zij zullen tot rekenschap worden geroepen Zochrof 43
68 O Mijn dienaren geen vrees zal op deze Dag over u komen noch zult u treuren Zochrof 43
18 Geeft mij de dienaren van Allah voorwaar ik ben voor u een betrouwbare Boodschapper Dochaan 44
23 God zei Trek met Mijn dienaren 's nachts weg want u zult gewis worden achtervolgd Dochaan 44
11 Als voorziening voor Onze dienaren en Wij verkwikken daarmee een dood land - Zo zal ook de Opstanding zijn Qaaf 50
29 Het vonnis door Mij geveld kan niet worden veranderd en Ik ben in het geheel niet onrechtvaardig jegens Mijn dienaren Qaaf 50
10 Allah vergelijkt de ongelovigen met de vrouw van Noach en met die van Lot Zij behoorden aan twee Onzer rechtvaardige dienaren maar zij waren hun ontrouw Daarom baatten haar echtgenoten haar niet tegen Allah en er werd tot hen gezegd Gaat het Vuur in tezamen met degenen die er binnengaan Tahriem 66
27 Want als U hen achterlaat zullen zij Uw dienaren op een dwaalspoor leiden en zij zullen niets dan een onzedelijk en ondankbaar nageslacht voortbrengen Noach 71
6 De dienaren van Allah drinken uit een bron welke zij in overvloed doen stromen Dahr 76
29 Ga daarom in onder Mijn dienaren Fadjr 89

Volgende Terug naar het Begin