Volgende Vorige

 
 GEOORLOOFD.........................................................................15
168 O u mensen eet van hetgeen geoorloofd en goed is op aarde en treedt niet in de voetstappen van Satan voorzeker hij is voor u een openlijke vijand Baqarah 2
228 De gescheiden vrouwen moeten drie menstruatieperioden wachten en het is haar niet geoorloofd hetgeen Allah in haar baarmoeder heeft geschapen te verbergen indien zij in Allah en de laatste dag geloven en haar echtgenoten hebben het recht haar intussen terug te nemen indien zij verzoening wensen En vòòr haar geldt hetzelfde als tegen haar hetgeen billijk is de mannen hebben voorrang boven haar Allah is Machtig Alwijs Baqarah 2
229 Is de echtscheiding twee keer geschied behoud haar dan op behoorlijke wijze of zend haar met vriendelijkheid weg En het is u niet geoorloofd iets te nemen van hetgeen u haar heeft gegeven tenzij beiden vrezen Allah's bepalingen niet in acht te kunnen nemen Indien u familieleden vreest dat zij Allah's bepalingen niet in acht kunnen nemen dan zal er voor geen van hen beiden zonde zijn in hetgeen zij teruggeeft om daardoor vrij te worden Dit zijn de door Allah voorgeschreven beperkingen overschrijdt ze daarom niet wie de door Allah voorgeschreven grenzen overschrijden zijn overtreders Baqarah 2
230 Indien hij van haar ten derden male scheidt is zij voor hem niet meer geoorloofd voordat ze een andere echtgenoot heeft gehuwd en indien deze van haar scheidt zal het voor hen geen zonde zijn tot elkander terug te keren indien zij er van overtuigd zijn dat zij de door Allah voorgeschreven beperkingen in acht zullen nemen Dit zijn Allah's bepalingen welke Hij aan de mensen die kennis hebben duidelijk maakt Baqarah 2
93 Alle voedsel was de kinderen Israëls geoorloofd uitgezonderd hetgeen Israël zichzelf verbood voordat de Torah was nedergezonden Zeg Komt met de Torah en leest haar als u waarachtig bent Imraan 3
19 O u die gelooft het is u niet geoorloofd vrouwen te erven tegen haar wil noch moogt u haar tegenhouden opdat u een gedeelte van wat u haar heeft gegeven moogt terugnemen tenzij zij schuldig zijn aan een schandelijk kwaad en blijft met haar vriendelijk omgaan en als u afkeer van haar heeft kan het zijn dat u afkeer heeft van iets waarin Allah veel goeds kan hebben gelegd Nisa 4
1 O u die gelooft komt uw verdragen na Viervoetige dieren buiten die welke u zijn aangegeven zijn u geoorloofd het wild is niet geoorloofd te achten terwijl u ter bedevaart bent Voorwaar Allah gebiedt wat Hij wil Maidah 5
1 O u die gelooft komt uw verdragen na Viervoetige dieren buiten die welke u zijn aangegeven zijn u geoorloofd het wild is niet geoorloofd te achten terwijl u ter bedevaart bent Voorwaar Allah gebiedt wat Hij wil Maidah 5
4 Zij vragen u wat hun geoorloofd is Zeg Alle goede dingen zijn u geoorloofd en hetgeen u dieren en roofvogels heeft geleerd terwille van de jacht zoals Allah u heeft onderwezen Eet dus van hetgeen zij voor u vangen en spreekt er Allah's Naam over uit En vreest Allah Voorzeker Allah is vlug in het verrekenen Maidah 5
4 Zij vragen u wat hun geoorloofd is Zeg Alle goede dingen zijn u geoorloofd en hetgeen u dieren en roofvogels heeft geleerd terwille van de jacht zoals Allah u heeft onderwezen Eet dus van hetgeen zij voor u vangen en spreekt er Allah's Naam over uit En vreest Allah Voorzeker Allah is vlug in het verrekenen Maidah 5
5 Alle goede dingen zijn u deze dag geoorloofd Het voedsel der mensen van het Boek is u geoorloofd en uw voedsel is hun toegestaan En geoorloofd zijn voor u kuise gelovige vrouwen en kuise vrouwen uit het midden dergenen wie het Boek was gegeven vòòr u wanneer u haar haar huwelijksgift geeft een geldig huwelijk aangaande en geen ontucht plegende noch heimelijk minnaressen nemende En wie het geloof verwerpt diens werk is waarlijk tevergeefs en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn Maidah 5
5 Alle goede dingen zijn u deze dag geoorloofd Het voedsel der mensen van het Boek is u geoorloofd en uw voedsel is hun toegestaan En geoorloofd zijn voor u kuise gelovige vrouwen en kuise vrouwen uit het midden dergenen wie het Boek was gegeven vòòr u wanneer u haar haar huwelijksgift geeft een geldig huwelijk aangaande en geen ontucht plegende noch heimelijk minnaressen nemende En wie het geloof verwerpt diens werk is waarlijk tevergeefs en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn Maidah 5
5 Alle goede dingen zijn u deze dag geoorloofd Het voedsel der mensen van het Boek is u geoorloofd en uw voedsel is hun toegestaan En geoorloofd zijn voor u kuise gelovige vrouwen en kuise vrouwen uit het midden dergenen wie het Boek was gegeven vòòr u wanneer u haar haar huwelijksgift geeft een geldig huwelijk aangaande en geen ontucht plegende noch heimelijk minnaressen nemende En wie het geloof verwerpt diens werk is waarlijk tevergeefs en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn Maidah 5
88 En eet wat goed en geoorloofd is waarvan Allah u heeft voorzien En vreest Allah in Wie u gelooft Maidah 5
113 Het is de profeet en de gelovigen niet geoorloofd om vergiffenis te vragen voor de afgodendienaren zelfs al waren dezen verwanten nadat hun de gelovigen duidelijk is geworden dat zij afgodendienaren het volk der hel zullen zijn Taubah 9
 
 GEOPENBAARD........................................................................229
4 En degenen die geloven in hetgeen wat aan jou Mohammed is geopenbaard en in hetgeen wat vòòr jou is geopenbaard openbaringen aan voorgaande profeten en die overtuigd zijn in het bestaan van het Hiernamaals Baqarah 2
4 En degenen die geloven in hetgeen wat aan jou Mohammed is geopenbaard en in hetgeen wat vòòr jou is geopenbaard openbaringen aan voorgaande profeten en die overtuigd zijn in het bestaan van het Hiernamaals Baqarah 2
23 En indien u in twijfel verkeert omtrent hetgeen Wij aan Onze dienaar Mohammed hebben geopenbaard probeer dan een dergelijk hoofdstuk voort te brengen en roep uw helpers buiten Allah als u waarachtig bent Baqarah 2
41 En gelooft in hetgeen Ik heb geopenbaard vervullende datgene wat u reeds bezit en weest niet de eersten die het verwerpen verruilt evenmin mijn tekenen voor geringe prijs en zoekt bescherming in Mij alleen Baqarah 2
76 Wanneer zij de gelovigen ontmoeten zeggen zij Wij geloven en wanneer zij onder elkander zijn zeggen zij Verhaalt u hun wat Allah u heeft geopenbaard zodat zij daardoor met u kunnen redetwisten voor uw Heer Wilt u dan niet begrijpen Baqarah 2
90 Kwaad is datgene waarvoor zij hun ziel hebben verkocht daar zij verwerpen hetgeen Allah heeft geopenbaard er afkerig van zijnde dat Allah Zijn genade doet dalen over diegenen Zijner dienaren die Hij wil Daardoor brachten zij toorn op toorn over zich en er is een vernederende kastijding voor de ongelovigen Baqarah 2
91 En wanneer er tot hen wordt gezegd Gelooft in hetgeen Allah heeft geopenbaard zeggen zij Wij geloven slechts in hetgeen ons is geopenbaard maar zij verwerpen hetgeen daarna is geopenbaard hoewel het de Waarheid is vervullende wat zij reeds bezaten Zeg hun Waarom heeft u dan de vroegere profeten van Allah gedood als u inderdaad gelovigen was Baqarah 2
91 En wanneer er tot hen wordt gezegd Gelooft in hetgeen Allah heeft geopenbaard zeggen zij Wij geloven slechts in hetgeen ons is geopenbaard maar zij verwerpen hetgeen daarna is geopenbaard hoewel het de Waarheid is vervullende wat zij reeds bezaten Zeg hun Waarom heeft u dan de vroegere profeten van Allah gedood als u inderdaad gelovigen was Baqarah 2
91 En wanneer er tot hen wordt gezegd Gelooft in hetgeen Allah heeft geopenbaard zeggen zij Wij geloven slechts in hetgeen ons is geopenbaard maar zij verwerpen hetgeen daarna is geopenbaard hoewel het de Waarheid is vervullende wat zij reeds bezaten Zeg hun Waarom heeft u dan de vroegere profeten van Allah gedood als u inderdaad gelovigen was Baqarah 2
102 En zij volgen dezelfde weg die de duivels volgden tegen de regering van Salomo - en Salomo was niet ongelovig maar ongelovig waren de duivels en zij leerden de mensen leugen en bedrog En zij handelen naar hetgeen aan de twee engelen Haroet en Maroet te Babylon was geopenbaard Maar deze beiden leerden niemand voordat zij hadden gezegd Wij zijn slechts een beproeving weest daarom niet ongelovig Zo leren zij de mensen van hen datgene waarmede zij een geschil maken tussen een man en zijn vrouw maar zij schaden er niemand mede tenzij door Allah's bevel maar dezen leren wat hen schaadt en geen goed doet hoewel zij weten dat hij die in deze zaken handelt geen voordeel heeft in het Hiernamaals slecht is hetgene waarvoor zij hun ziel hebben verkocht hadden zij het slechts ingezien Baqarah 2
136 Zegt Wij geloven in Allah en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot Abraham Ismaël Izaäk Jacob en de stammen werd nedergezonden en in hetgeen aan Mozes en Jezus werd gegeven en in hetgeen aan alle andere profeten werd gegeven door hun Heer Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem onderwerpen wij ons Baqarah 2
170 En wanneer er tot hen wordt gezegd Volgt hetgeen Allah heeft geopenbaard zeggen zij Nee wij zullen datgene volgen wat wij onze vaderen zagen volgen Zelfs al hadden hun vaderen in het geheel geen verstand en volgden zij ook de rechte weg niet Baqarah 2
174 Voorzeker zij die datgene verbergen wat Allah heeft geopenbaard namelijk het Boek en het voor een geringe prijs verruilen vullen hun buik met niets dan Vuur Allah zal op de Dag der Opstanding niet tot hen spreken noch zal Hij hen rein achten Er wacht hun een pijnlijke straf Baqarah 2
285 Deze boodschapper gelooft in hetgeen hem van zijn Heer is geopenbaard en ook de gelovigen allen geloven in Allah Zijn engelen Zijn boeken en Zijn boodschappers zeggende Wij maken geen verschil tussen Zijn boodschappers en zij zeggen Wij hebben gehoord en gehoorzaamd Heer wij vragen U vergiffenis en tot U is onze terugkeer Baqarah 2
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 200 strofen Imraan 3
3 Hij heeft u het Boek met de waarheid nedergezonden vervullende hetgeen er aan voorafgaat en Hij zond voordien de Torah en het Evangelie als leiding voor het volk en Hij heeft het Verschil geopenbaard Imraan 3
53 Onze Heer wij geloven in hetgeen U heeft geopenbaard en volgen deze boodschapper Schrijf ons onder hen die getuigen Imraan 3
65 O mensen van het Boek waarom redetwist u over Abraham wanneer de Torah en het Evangelie eerst na hem werden geopenbaard Wilt u dan niet begrijpen Imraan 3
72 En een gedeelte der mensen van het Boek zegt Gelooft in hetgeen de gelovigen Moslims is geopenbaard in de vroege ochtendstond en verwerpt het aan het einde van de dag misschien keren zij wel terug Imraan 3
84 Zeg Wij geloven in Allah en in hetgeen ons werd geopenbaard en hetgeen werd geopenbaard aan Abraham Ismaël Izaäk Jacob en de stammen en hetgeen aan Mozes en Jezus en de profeten door hun Heer werd gegeven Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen Aan Hem alleen onderwerpen wij ons Imraan 3
84 Zeg Wij geloven in Allah en in hetgeen ons werd geopenbaard en hetgeen werd geopenbaard aan Abraham Ismaël Izaäk Jacob en de stammen en hetgeen aan Mozes en Jezus en de profeten door hun Heer werd gegeven Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen Aan Hem alleen onderwerpen wij ons Imraan 3
199 En voorzeker onder de mensen van het Boek zijn er die in Allah en in hetgeen u is geopenbaard en in hetgeen tot hen was neergedaald geloven zich voor Allah verootmoedigend Zij ruilen de tekenen van Allah niet in voor een geringe prijs Dezen zijn het die hun beloning bij hun Heer zullen ontvangen Voorzeker Allah is vlug in het verrekenen Imraan 3
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 176 strofen Nisa 4
60 Kent u niet degenen die beweren dat zij geloven in hetgeen u is geopenbaard en hetgeen vòòr u is geopenbaard Zij wensen recht te zoeken bij de opstandigen ofschoon het hun was geboden dezen te verwerpen En Satan wenst hen ver van het rechte pad te doen afdwalen Nisa 4
60 Kent u niet degenen die beweren dat zij geloven in hetgeen u is geopenbaard en hetgeen vòòr u is geopenbaard Zij wensen recht te zoeken bij de opstandigen ofschoon het hun was geboden dezen te verwerpen En Satan wenst hen ver van het rechte pad te doen afdwalen Nisa 4
136 O u die gelooft gelooft in Allah en Zijn boodschapper en in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard en in het Boek dat Hij voordien openbaarde En wie Allah en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschappers en de laatste Dag verwerpt is waarlijk ver afgedwaald Nisa 4
140 En Hij heeft u reeds in het Boek Koran geopenbaard dat wanneer u hoort dat Allah's tekenen worden verloochend en bespot u niet eerder met hen samen zult zijn dan dat zij zieh met een ander onderwerp bezig houden anders zult u hun gelijk zijn Voorzeker Allah zal de huichelaars en de ongelovigen allen tezamen in de hel bijeenbrengen Nisa 4
162 Maar degenen hunner die een grondige kennis bezitten en de gelovigen geloven in hetgeen u is geopenbaard en hetgeen vòòr u werd nedergezonden en degenen die het gebed houden en degenen die de Zakaat betalen en degenen die in Allah en de laatste Dag geloven dezen zullen Wij zeker een grote beloning geven Nisa 4
Strofe drie bevat waarschijnlijk de laatste woorden van de Koran die werden gereveleerd Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 120 strofen Maidah 5
46 En Wij deden Jezus zoon van Maria in hun voetsporen treden vervullende hetgeen vòòr hem in de Torah was geopenbaard en Wij gaven hem het Evangelie dat licht en leiding bevatte bevestigende hetgeen daarvòòr in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden Maidah 5
47 En laat de mensen van het Evangelie richten naar hetgeen Allah daarin heeft geopenbaard en wie niet richten naar hetgeen Allah heeft geopenbaard zijn de overtreders Maidah 5
47 En laat de mensen van het Evangelie richten naar hetgeen Allah daarin heeft geopenbaard en wie niet richten naar hetgeen Allah heeft geopenbaard zijn de overtreders Maidah 5
48 En Wij hebben u het Boek de Koran met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvòòr in het Boek de Bijbel was verkondigd en als bewaker daarover Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven Wedijvert dus met elkander in goede werken Tot Allah zult u allen terugkeren dan zal Hij u datgene mededelen waarover u van mening verschilt Maidah 5
48 En Wij hebben u het Boek de Koran met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvòòr in het Boek de Bijbel was verkondigd en als bewaker daarover Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven Wedijvert dus met elkander in goede werken Tot Allah zult u allen terugkeren dan zal Hij u datgene mededelen waarover u van mening verschilt Maidah 5
49 En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet en wees op uw hoede dat zij u niet afleiden van hetgeen Allah u heeft geopenbaard Maar indien zij zich afwenden weet dan dat Allah hen voor sommige hunner zonden wenst te treffen En een groot aantal mensen is inderdaad ongehoorzaam Maidah 5
49 En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet en wees op uw hoede dat zij u niet afleiden van hetgeen Allah u heeft geopenbaard Maar indien zij zich afwenden weet dan dat Allah hen voor sommige hunner zonden wenst te treffen En een groot aantal mensen is inderdaad ongehoorzaam Maidah 5
67 O boodschapper verkondig hetgeen u van uw Heer is geopenbaard en indien u dat niet doet dan heeft u Zijn boodschap niet overgebracht Allah zal u tegen de mensen beschermen Voorzeker Allah leidt het ongelovige volk niet Maidah 5
81 En indien zij in Allah en deze profeet en hetgeen hem werd geopenbaard hadden geloofd zouden zij hen niet tot vrienden hebben genomen maar velen hunner zijn ongehoorzaam Maidah 5
83 En indien zij hetgeen deze boodschapper is geopenbaard horen ziet u hun ogen vol tranen vanwege de waarheid welke zij hebben herkend Zij zeggen Onze Heer wij geloven Reken ons daarom onder de getuigen Maidah 5
101 O u die gelooft vraagt niet naar dingen die u als zij u zullen worden geopenbaard zullen mishagen indien u er naar vraagt terwijl de Koran wordt nedergezonden zullen zij u worden onthuld Allah heeft ze achterwege gelaten En Allah is Vergevensgezind Verdraagzaam Maidah 5
104 En wanneer er tot hen wordt gezegd Komt tot hetgeen Allah heeft geopenbaard en tot de boodschapper zeggen zij Voor ons is datgene waarin wij onze vaderen zagen geloven voldoende Zelfs indien hun vaderen niets wisten en geen leiding hadden Maidah 5
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 165 strofen Anaam 6
19 Zeg Wie is het gewichtigst als getuige Zeg Allah is getuige tussen u en mij En deze Koran is mij geopenbaard opdat ik u en wie hij bereikt moge waarschuwen Getuigt u werkelijk dat er andere goden buiten Allah zijn Zeg Ik getuig niet Zeg Hij is de ene God en ik heb niets uitstaande met datgene wat u met Hem vereenzelvigt Anaam 6
50 Zeg Ik zeg niet tot u dat ik de schatten van Allah bezit noch dat ik het onzienlijke ken noch zeg ik tot u Ik ben een engel ik volg slechts hetgeen mij wordt geopenbaard Zeg Kunnen de blinde en de ziende gelijk zijn Wilt u dan niet nadenken Anaam 6
91 En zij schatten de juiste waarde van Allah niet wanneer zij zeggen Allah heeft aan niemand iets geopenbaard Zeg Wie openbaarde het Boek dat Mozes bracht als licht en leiding voor de mensen - dat u op papieren schrijft en bekend maakt terwijl u toch veel verbergt en waardoor aan u is onderwezen hetgeen u noch uw vaderen wisten - Zeg Allah Laat hen dan met rust om zich met hun ledig spel te vermaken Anaam 6
92 En dit Boek vol zegeningen hebben Wij geopenbaard vervullende hetgeen er aan voorafging opdat u de moeder der steden Mekka en wat er omheen is zult waarschuwen En degenen die in het Hiernamaals geloven geloven er in en zij waken over hun gebed Anaam 6
93 En wie is onrechtvaardiger dan hij die een leugen over Allah uitdenkt of zegt Het is mij geopenbaard terwijl hem niets is geopenbaard en die zegt Ik zal iets nederzenden dat gelijk is aan hetgeen Allah heeft nedergezonden O kon u het waarnemen wanneer de onrechtvaardigen in doodsstrijd zijn en de engelen hun handen uitstrekken zeggende Geeft uw zielen op Deze dag zal u de straf der schande worden toegekend voor hetgeen u ten onrechte tegen Allah zei en omdat u hoogmoedig van Zijn tekenen afwendde Anaam 6
93 En wie is onrechtvaardiger dan hij die een leugen over Allah uitdenkt of zegt Het is mij geopenbaard terwijl hem niets is geopenbaard en die zegt Ik zal iets nederzenden dat gelijk is aan hetgeen Allah heeft nedergezonden O kon u het waarnemen wanneer de onrechtvaardigen in doodsstrijd zijn en de engelen hun handen uitstrekken zeggende Geeft uw zielen op Deze dag zal u de straf der schande worden toegekend voor hetgeen u ten onrechte tegen Allah zei en omdat u hoogmoedig van Zijn tekenen afwendde Anaam 6
106 Volg hetgeen u van uw Heer is geopenbaard er is geen God naast Hem en wend u van de afgodendienaren af Anaam 6
145 Zeg Ik vind in hetgeen mij is geopenbaard niets dat een eter is verboden te eten met uitzondering van het gestorvene of vloeiend bloed of varkensvlees want dit alles is onrein - of wat in overtreding is waarover een andere naam dan Allah's is aangeroepen Maar wie door noodzaak wordt gedreven en niet begerig is noch de grens overschrijdt uw Heer is dan voorzeker Vergevensgezind Genadevol Anaam 6
156 Opdat u niet zult zeggen Het Boek was alleen geopenbaard voor twee volkeren die vòòr ons leefden en wij waren inderdaad met de inhoud er van onbekend Anaam 6
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 206 strofen Aaraaf 7
2 Dit is een volmaakt Boek dat aan u is geopenbaard - laat er daarom in uw hart geen twijfel zijn om er mede te waarschuwen - dit is een aanmaning voor de gelovigen Aaraaf 7
196 Waarlijk mijn Beschermer is alleen Allah Die het Boek de Koran heeft geopenbaard En Hij is de Beschermer der goeden Aaraaf 7
203 En wanneer u hun geen teken brengt zeggen zij Waarom verzint u het niet Antwoord Ik volg alleen hetgeen mij van mijn Heer wordt geopenbaard Dit zijn de bewijzen van uw Heer en een leiding en een barmhartigheid voor een volk dat gelooft Aaraaf 7
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 75 strofen Anfaal 8
64 De huichelaars vrezen dat een Soerah tegen hen zou worden geopenbaard die hen zou onderrichten over hetgeen in hun hart is Zeg tot hen Spot maar voorzeker Allah zal al hetgeen u vreest aan het licht brengen Taubah 9
86 En wanneer een Soerah wordt geopenbaard Gelooft in Allah en strijdt tezamen met Zijn boodschapper vragen de rijken onder hen u om toestemming en zeggen Laat ons achter opdat wij bij de achterblijvers zijn Taubah 9
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 129 strofen Taubah 9
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 109 verzen Jonas 10
15 En wanneer hun Onze duidelijke tekenen worden voorgedragen zeggen degenen die niet naar de ontmoeting met Ons uitzien Breng een andere Koran dan deze of verander hem Zeg Het staat niet aan mij hem te veranderen uit mijzelf Ik volg slechts hetgeen mij is geopenbaard Voorzeker ik vrees als ik mijn Heer niet gehoorzaam de straf van de grote Dag Jonas 10
109 En volg hetgeen u is geopenbaard en wees standvastig totdat Allah oordeelt En Hij is de beste Rechter Jonas 10
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 123 verzen Hoed 11
12 Zij verbeelden zich dat u misschien een gedeelte van hetgeen is geopenbaard zult opgeven uw hart wordt er door benauwd omdat zij zeggen Waarom is er tot hem geen schat nedergezonden of waarom is er geen engel met hem gekomen Voorwaar u bent slechts een waarschuwer en Allah is Voogd over alle dingen Hoed 11
14 En indien zij uw uitdaging niet aannemen weet dan dat het met Allah's kennis is geopenbaard en dat er geen God is behalve Hij Zult u dan onderwerpen Hoed 11
36 En er werd aan Noach geopenbaard Niemand onder uw volk zal geloven dan degenen die reeds hebben geloofd treur daarom niet over hetgeen zij doen Hoed 11
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 111 strofen Jozef 12
2 Wij hebben het geopenbaard - als de Arabische Koran- opdat u moogt begrijpen Jozef 12
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 43 verzen Ar Rad 13
1 Alif Laam Miem Raa Dit zijn de verzen van het Boek En hetgeen u door uw Heer is geopenbaard is waar maar de meeste mensen geloven niet Ar Rad 13
19 Is dan hij die weet dat hetgeen u van uw Heer is geopenbaard de waarheid is gelijk aan hem die blind is Alleen degenen die met begrip zijn begiftigd trekken er lering uit Ar Rad 13
30 Zo hebben Wij u tot een volk gezonden - aan hetwelk andere volkeren zijn voorafgegaan - opdat u hun hetgeen Wij u hebben geopenbaard moogt verkondigen maar zij verwerpen de Barmhartige Zeg Hij is mijn Heer er is geen God naast Hem In Hem leg ik mijn vertrouwen en tot Hem is mijn terugkeer Ar Rad 13
36 En degenen wie Wij het Boek hebben gegeven verheugen zich in hetgeen u is geopenbaard En er zijn sommige der partijen die er een gedeelte van ontkennen Zeg Het is mij bevolen Allah te aanbidden en niets met Hem te vereenzelvigen Tot Hem roep ik en tot Hem is mijn terugkeer Ar Rad 13
37 En zo hebben Wij het als een duidelijk oordeel geopenbaard En als u nadat kennis tot u is gekomen hun boze wensen volgt zult u aan Allah vriend noch beschermer hebben Ar Rad 13
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 52 verzen Ibrahiem 14
1 Alif Laam Raa Dit is een Boek dat Wij u hebben geopenbaard opdat u de mensen door het gebod van hun Heer uit de duisternis tot het licht moogt brengen op het pad van de Almachtige de Geprezene Ibrahiem 14
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 99 verzen Hidjr 15
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 128 verzen An Nah 16
24 En wanneer er tot hen wordt gezegd Wat heeft uw Heer geopenbaard zeggen zij Het zijn slechts fabelen der ouden An Nah 16
30 En wordt er tot degenen die rechtvaardig handelden gezegd Wat heeft uw Heer geopenbaard dan zullen zij zeggen Het beste Er is voor degenen die goed doen goeds in deze wereld maar het tehuis van het Hiernamaals is nog beter Het tehuis der godvrezenden is inderdaad uitstekend An Nah 16
123 Dan hebben Wij u Mohammed geopenbaard Volg de weg van Abraham de oprechte die geen afgodendienaar was An Nah 16
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 111 verzen Israa 17
39 Dit is hetgeen uw Heer u van de wijsheid heeft geopenbaard En stel naast Allah geen andere god aan anders zult u in zelfverwijt verworpen in de Hel terechtkomen Israa 17
73 En voorzeker zij zouden u de profeet willen afleiden van hetgeen Wij u hebben geopenbaard opdat u iets anders over Ons mocht verzinnen dan zouden zij u zeker tot vriend hebben genomen Israa 17
86 En als Wij wilden zouden Wij hetgeen Wij u hebben geopenbaard zeker weg kunnen nemen dan zoudt u daarin tegen Ons geen helper vinden Israa 17
105 En voorwaar Wij hebben dit geopenbaard en met waarheid is hij de Koran nedergedaald En Wij hebben u slechts als een brenger van blijde tijdingen en als waarschuwer gezonden Israa 17
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 110 verzen Kahf 18
1 Alle lof behoort aan Allah Die het Boek aan Zijn dienaar heeft geopenbaard gaaf en volmaakt Kahf 18
27 En verkondig hetgeen u door Uw Heer is geopenbaard in het Boek Er is niemand die Zijn woorden kan veranderen en u zult geen toevlucht vinden buiten Hem Kahf 18
110 Zeg Ik ben slechts een mens gelijk u maar mij wordt geopenbaard dat uw God slechts één God is Laat daarom degene die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt goede daden verrichten en bij de aanbidding van zijn Heer niemand anders met Hem vereenzelvigen Kahf 18
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 98 verzen Marjam 19
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 135 verzen Taa Haa 20
2 Wij hebben u de Koran niet geopenbaard opdat u er door ongelukkig zult worden Taa Haa 20
13 Ik heb u uitverkoren luister dus naar hetgeen wordt geopenbaard Taa Haa 20
48 Het is ons geopenbaard dat kastijding zal komen over hem die loochent en zich afwendt Taa Haa 20
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 112 verzen Anmbijaa 21
108 Zeg Voorzeker mij is geopenbaard dat uw God slechts een enig God is zult u dan aan Hem onderwerpen Anmbijaa 21
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 78 strofen Hadj 22
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 118 verzen Al Mominoen 23
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 64 verzen An Noer 24
1 Dit is een hoofdstuk dat Wij hebben geopenbaard en verplichtend gesteld en Wij hebben er duidelijke tekenen in nedergezonden opdat u er lering uit moogt trekken An Noer 24
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 77 verzen Forqaan 25
32 En de ongelovigen zeggen Waarom werd de Koran niet ineens aan hem geopenbaard Zo is het opdat Wij daarmee uw hart mogen versterken En Wij hebben hem duidelijk en geleidelijk uiteengezet Forqaan 25
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 227 verzen Sjoaraa 26
198 Indien Wij het aan een vreemdeling hadden geopenbaard Sjoaraa 26
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 93 verzen Naml 27
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 88 verzen Qasas 28
86 En u hadt niet verwacht dat het Boek de Koran aan u zou worden geopenbaard maar het is een barmhartigheid van uw Heer wees daarom nooit een ondersteuner der ongelovigen Qasas 28
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 69 verzen Ankaboet 29
45 Verkondig hetgeen u in het Boek is geopenbaard en onderhoud uw gebed Voorwaar het gebed weerhoudt van ondeugd en kwaad En Allah gedachtig te zijn is inderdaad het hoogste Allah weet wat u doet Ankaboet 29
46 En twist met de mensen van het Boek slechts op de goede wijze maar zeg tegen de onrechtvaardigen Wij geloven in hetgeen ons is geopenbaard en hetgeen u is geopenbaard en onze God en uw God is Eén en aan Hem onderwerpen wij ons Ankaboet 29
46 En twist met de mensen van het Boek slechts op de goede wijze maar zeg tegen de onrechtvaardigen Wij geloven in hetgeen ons is geopenbaard en hetgeen u is geopenbaard en onze God en uw God is Eén en aan Hem onderwerpen wij ons Ankaboet 29
51 Is het niet genoeg voor hen dat Wij u het Boek hebben geopenbaard dat aan hen wordt voorgelezen Voorwaar hierin is barmhartigheid en aanzien voor een volk dat gelooft Ankaboet 29
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 60 strofen Roem 30
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 34 strofen Loqmaan 31
21 En als er tot hen wordt gezegd Volgt hetgeen Allah heeft geopenbaard zeggen zij Nee wij zullen datgene volgen wat wij onze vaderen zagen volgen Zelfs al zou Satan hen tot de straf van het branden hebben uitgenodigd Loqmaan 31
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 30 strofen Sadjdah 32
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 73 strofen Ahzaab 33
2 Volg hetgeen u is geopenbaard van uw Heer Voorwaar Allah is goed op de hoogte van alles wat u doet Ahzaab 33
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 54 strofen Saba 34
6 En zij wie kennis is gegeven zien dat alles wat u van uw Heer is geopenbaard de Waarheid is en leidt op het pad van de Almachtige de Geprezene Saba 34
50 Zeg Als ik dwaal dwaal ik slechts door mijzelf en indien ik goed geleid ben is het door hetgeen mijn Heer mij heeft geopenbaard Voorwaar Hij is de Alhorende de Nabijzijnde Saba 34
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 45 strofen Faatir 35
31 En hetgeen Wij u hebben geopenbaard van het Boek is de Waarheid vervullend hetgeen voordien geopenbaard was Voorzeker Allah kent en doorziet Zijn dienaren Faatir 35
31 En hetgeen Wij u hebben geopenbaard van het Boek is de Waarheid vervullend hetgeen voordien geopenbaard was Voorzeker Allah kent en doorziet Zijn dienaren Faatir 35
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 83 strofen Jaa Sien 36
15 Zij de bewoners antwoordden U bent slechts mensen zoals wij en de Barmhartige heeft u niets geopenbaard u liegt slechts Jaa Sien 36
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 182 strofen Saaffaat 37
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 88 strofen Saad 38
29 Het Boek dat Wij aan u hebben geopenbaard is vol van zegeningen laat hen dus over zijn verzen nadenken en laat de verstandigen er lering uit trekken Saad 38
70 Slechts dit is aan mij geopenbaard dat ik een duidelijke waarschuwer ben Saad 38
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 75 strofen Zomar 39
2 Voorwaar Wij hebben u het Boek met waarheid geopenbaard aanbid daarom Allah oprecht zijnde jegens Hem in onderwerping Zomar 39
23 Allah heeft de beste verkondiging geopenbaard een Boek de Koran overeenkomstig met zichzelf vaak herhalend vermaningen waarbij de huid van hen die hun Heer vrezen ineenkrimpt daarna ontspant zich hun huid en hun hart wordt zacht bij de gedachte aan Allah Dit is de leiding van Allah Hij leidt daarmee wie Hij wil En wie Allah laat dwalen zal geen leider hebben Zomar 39
55 En volgt het beste dat u geopenbaard is door uw Heer voordat de straf onverwachts over u komt terwijl u het naderen er van niet bemerkt Zomar 39
65 En voorwaar aan u zoals aan hen die vòòr u waren is geopenbaard Als u deelgenoten aan God toeschrijft zal uw werk stellig vruchteloos blijken en u zult zeker tot de verliezers behoren Zomar 39
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 85 strofen Momin 40
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 54 strofen Fussilat 41
6 Zeg Ik ben slechts een mens zoals u Het is mij geopenbaard dat uw God slechts één God is weest derhalve oprecht jegens Hem en vraagt vergiffenis van Hem En wee de afgodendienaren Fussilat 41
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 53 strofen Sjoera 42
3 Zo heeft Allah de Machtige de Wijze aan u en aan degenen die vòòr u waren geopenbaard Sjoera 42
7 Zo hebben Wij u de Koran in het Arabisch geopenbaard opdat u de Moeder der steden Mekka en al het omringende moogt waarschuwen dus waarschuwt hen voor de Dag der Verzameling waaromtrent geen twijfel is Een deel zal in het paradijs zijn en een ander deel in het laaiend Vuur Sjoera 42
52 En zo hebben Wij u een woord door ons gebod geopenbaard U wist niet wat het Boek noch wat het geloof was Maar Wij maakten het tot een licht waarbij Wij leiding verlenen aan diegenen Onzer dienaren die Wij willen Voorzeker u leidt de mens zeker naar het rechte pad Sjoera 42
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 89 strofen Zochrof 43
31 En men zegt Waarom is deze Koran niet aan een groot man uit de twee steden geopenbaard Zochrof 43
43 Houd u daarom vast aan hetgeen u is geopenbaard u bent voorzeker op het rechte pad Zochrof 43
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 59 strofen Dochaan 44
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 37 strofen Djaasijah 45
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 35 strofen Ahqaaf 46
4 Zeg Weet u wat u naast Allah aanroept Toont mij welk deel zij van de aarde hebben geschapen Of hebben zij aandeel aan de hemelen Brengt mij een boek dat vòòr dit is geopenbaard of een spoor van kennis indien u de waarheid spreekt Ahqaaf 46
9 Zeg Ik ben geen nieuwe boodschapper noch weet ik wat met u of mij zal geschieden Ik volg alleen hetgeen mij is geopenbaard en ik ben slechts een duidelijke waarschuwer Ahqaaf 46
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 38 strofen Mohammed 47
2 Maar zij die geloven en goede werken doen en in hetgeen aan Mohammed is geopenbaard geloven - dit is de Waarheid van hun Heer - hun fouten zal Hij van hen wegnemen en hun toestand verbeteren Mohammed 47
9 Dat is omdat zij hetgeen Allah heeft geopenbaard haten daarom maakte Hij hun werken vruchteloos Mohammed 47
20 En de gelovigen zeggen Waarom is er geen Soerah geopenbaard Maar wanneer een beslissende Soerah wordt geopenbaard en daarin over vechten wordt gesproken zult u hen in wier hart een ziekte is naar u zien kijken als iemand die bezwijmt in de dood Maar voor hen ware het beter Mohammed 47
20 En de gelovigen zeggen Waarom is er geen Soerah geopenbaard Maar wanneer een beslissende Soerah wordt geopenbaard en daarin over vechten wordt gesproken zult u hen in wier hart een ziekte is naar u zien kijken als iemand die bezwijmt in de dood Maar voor hen ware het beter Mohammed 47
26 Dat is doordat zij tot degenen die haten wat Allah heeft geopenbaard zeggen Wij willen u in sommige zaken gehoorzamen Maar Allah kent hun geheimen Mohammed 47
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 29 strofen Fath 48
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 18 strofen Hodjoraat 49
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 45 strofen Qaaf 50
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 60 strofen Zaarijaat 51
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 49 strofen Toer 52
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 62 strofen Nadjm 53
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 55 strofen Qamar 54
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 78 verzen Rahmaan 55
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 96 strofen Waaqiah 56
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 29 strofen Hadied 57
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 22 strofen Modjaadalah 58
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 24 strofen Hasjr 59
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 13 strofen Momtahanah 60
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 14 strofen Saff 61
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 strofen Djoemah 62
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 strofen Monafiqun 63
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 18 strofen Taghaabon 64
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 12 strofen Talaaq 65
5 Dat is het bevel van Allah dat Hij u heeft geopenbaard En wie Allah vreest van hem zal Hij zijn fouten wegnemen en zijn loon zal vergroot worden Talaaq 65
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 12 strofen Tahriem 66
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 30 strofen Molk 67
9 Zij zullen zeggen Zeker de waarschuwer kwam tot ons maar wij verwierpen hem en zeiden Allah heeft niets geopenbaard u verkeert slechts in grote dwaling Molk 67
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 52 strofen Qalam 68
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 52 strofen Haaqqah 69
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 44 strofen Ma-aaridj 70
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 28 strofen Noach 71
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 28 strofen Djinn 72
1 Zeg Het is aan mij geopenbaard dat een groep der djinn heeft geluisterd naar de Koran en zij zeiden ' Waarlijk wij hebben een wonderbaarlijke verkondiging gehoord Djinn 72
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 20 strofen Mozzammil 73
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 56 strofen Moddassir 74
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 40 strofen Qijaamah 75
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 31 strofen Dahr 76
23 Voorwaar Wij hebben de Koran aan u bij gedeelten geopenbaard Dahr 76
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 50 strofen Morsalaat 76
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 40 strofen Naba 78
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 46 strofen Naziaat 79
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 42 strofen Abasa 80
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 29 strofen Takwier 81
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 19 strofen Infitaar 82
Dit is de laatste gereveleerde strofe in Mekka Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 36 strofen Motaffifeen 83
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 25 strofen Insjiqaaq 84
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 22 strofen Boroej 85
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 17 strofen Taariq 86
9 Op de Dag waarop de geheimen zullen worden geopenbaard Taariq 86
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 19 strofen Ala 87
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 26 strofen Ghaasjijahh 88
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 30 strofen Fadjr 89
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 20 strofen Balad 90
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 15 strofen Sjams 91
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 21 strofen Lail 92
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 strofen Dhohaa 93
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 strofen Sjarh 94
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 strofen Tien 95
De strofen een tot vijf zijn de eerste gereveleerde verzen van de Heilige Koran Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 19 strofen Alaq 96
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 strofen Qadr 97
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 strofen Bajjinah 98
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 strofen Zalzalah 99
5 Omdat uw Heer het haar heeft geopenbaard Zalzalah 99
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 verzen Aadijaat 100
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 verzen Qaariah 101
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 verzen Takaasor 101
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 3 verzen Asr 103
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 9 verzen Homazah 104
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 verzen Fiel 105
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 4 verzen Qoraisj 106
De eerste helft van dit hoofdstuk werd gereveleerd voor de Hijrah Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 7 verzen Maaoen 107
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 3 verzen Kausar 108
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 6 verzen Kafiroen 109
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 strofen MasadLahab 111
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 4 strofen Ichlaas 112
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 strofen Falaq 113
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 6 strofen An Naas 114

Volgende Terug naar het Begin