Volgende Vorige

 
 GUNSTELINGEN.......................................................................3
114 Hij Pharao antwoordde Ja en u zult tot de gunstelingen behoren Aaraaf 7
42 Hij antwoordde Ja zeker bovendien zult u tot de gunstelingen behoren Sjoaraa 26
11 Dezen zijn de gunstelingen die God dicht zullen naderen Waaqiah 56
 
 GUNSTEN............................................................................56
7 Het pad van degenen aan wie U gunsten heeft geschonken niet dat van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden Faatihah 1
40 O kinderen Israëls Gedenkt Mijn gunsten welke Ik u bewees en weest getrouw aan Mijn verbond Ik zal Mijn verbond met u houden en Mij alleen zult u vrezen Baqarah 2
47 O kinderen Israëls Gedenkt Mijn gunsten die Ik u bewees dat Ik u boven de volkeren verhief Baqarah 2
122 O u kinderen Israëls gedenkt Mijn gunsten die Ik u bewees dat Ik u boven die volkeren verhief Baqarah 2
69 Verwondert u uzelf dat er een waarschuwing van uw Heer tot u is gekomen door een man uit uw midden opdat hij u moge waarschuwen Hij maakte u na het volk van Noach tot erfgenamen en deed u overvloedig in kracht toenemen Gedenkt daarom de gunsten van Allah opdat u moogt slagen Aaraaf 7
74 En herinnert u toen Hij u na het volk van Aad tot opvolgers maakte en u vestigde in het land u bouwdet paleizen in de vlakten en u hieuwt huizen uit de bergen Gedenkt daarom de gunsten van Allah en wandelt niet op aarde onheil stichtend Aaraaf 7
11 Hun boodschappers zeiden tot hen Wij zijn inderdaad stervelingen zoals u maar Allah bewijst gunsten aan wie van Zijn dienaren Hij wil Het is niet aan ons u een bewijs te brengen dan door het gebod van Allah En in Allah behoren de gelovigen te vertrouwen Ibrahiem 14
34 En Hij gaf u al hetgeen u van Hem vraagt en als u de gunsten van Allah telt zult u ze stellig niet kunnen opsommen Voorwaar de mens is zeer onrechtvaardig zeer ondankbaar Ibrahiem 14
18 En indien u de gunsten Van Allah wilt opsommen kunt u dat stellig niet doen Voorzeker Allah is Vergevensgezind Genadevol An Nah 16
81 En Allah heeft van hetgeen Hij heeft geschapen dingen voor u gemaakt die schaduw geven en Hij heeft in de bergen schuilplaatsen voor u gemaakt Hij heeft klederen voor u gemaakt die u tegen hitte beschermen en harnassen die u in uw oorlogen beschermen Zo volmaakt Hij Zijn gunsten aan u opdat u moogt onderwerpen An Nah 16
112 En Allah geeft de gelijkenis van een stad die in rust en vrede was en wier voorziening in overvloed van alle kanten tot haar kwam maar zij was ondankbaar voor de gunsten van Allah en daarom deed Allah honger en vrees over haar komen voor hetgeen zij deed An Nah 16
121 Dankbaar voor Zijn gunsten Hij verkoos hem en leidde hem naar het rechte pad An Nah 16
83 En wanneer Wij de mens gunsten bewijzen wendt hij zich af en gaat terzijde en wanneer kwaad hem achterhaalt wordt hij wanhopig Israa 17
17 Hij zei Mijn Heer door de gunsten die U mij heeft bewezen zal ik nooit de schuldigen ondersteunen Qasas 28
67 Hebben zij niet gezien dat Wij een veilig Heiligdom Mekka hebben gemaakt terwijl overal om hen heen mensen worden weggerukt Geloven zij dan aan een leugen en ontkennen zij de gunsten van Allah Ankaboet 29
20 Heeft u niet gezien dat Allah alles wat in de hemelen en op aarde is in uw dienst heeft gesteld en Zijn gunsten rijkelijk aan u heeft geschonken zowel uiterlijk als innerlijk En onder de mensen zijn er die over Allah twisten zonder kennis of enige leiding of een verlichtend Boek Loqmaan 31
37 En herinnert u toen u tot hem wie Allah gunsten had bewezen en wie u ook gunsten had bewezen zei Behoud uw vrouw voor u en vrees Allah U verborgt in uw hart wat Allah aan het licht zou brengen en u vreesde de mensen terwijl Allah er meer recht op heeft dat u Hem zult vrezen Toen Zaid van haar scheidde verenigden Wij haar met u in de echt opdat er voor de gelovigen geen bezwaar mocht zijn ten opzichte van de vrouwen van hun aangenomen zonen als zij van haar zijn gescheiden Allah's gebod moet worden nageleefd Ahzaab 33
37 En herinnert u toen u tot hem wie Allah gunsten had bewezen en wie u ook gunsten had bewezen zei Behoud uw vrouw voor u en vrees Allah U verborgt in uw hart wat Allah aan het licht zou brengen en u vreesde de mensen terwijl Allah er meer recht op heeft dat u Hem zult vrezen Toen Zaid van haar scheidde verenigden Wij haar met u in de echt opdat er voor de gelovigen geen bezwaar mocht zijn ten opzichte van de vrouwen van hun aangenomen zonen als zij van haar zijn gescheiden Allah's gebod moet worden nageleefd Ahzaab 33
43 In tuinen van gunsten Saaffaat 37
114 Wij bewezen inderdaad gunsten aan Mozes en Aäron Saaffaat 37
51 Wanneer Wij gunsten aan de mens verlenen wendt hij zich af en gaat terzijde maar wanneer het kwade hem raakt ziet dan offert hij lange lange gebeden Fussilat 41
15 En Wij hebben de mens vriendelijkheid jegens zijn ouders geboden Zijn moeder draagt hem met ongemak en baart hem met smart En zijn dragen en spenen nemen dertig maanden in beslag totdat wanneer hij zijn volle kracht bereikt heeft en veertig jaren wordt hij zegt Mijn Heer stel mij in staat dat ik dankbaar moge zijn voor de gunsten die U mij en mijn ouders heeft bewezen en dat ik het goede moge doen dat U behaagt En laat mijn nakomelingen rechtvaardig zijn Ik wend mij tot U en waarlijk ik behoor tot de Moslims Ahqaaf 46
13 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
16 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
18 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
21 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
23 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
25 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
28 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
29 Van Hem smeken allen die in de hemelen en op aarde zijn gunsten af Elk dag toont Hij een andere Heerlijkheid Rahmaan 55
30 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
32 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
34 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
36 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
38 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
40 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
42 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
45 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
47 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
49 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
51 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
53 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
55 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
57 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
59 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
61 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
63 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
65 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
67 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
69 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
71 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
73 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
75 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
77 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
6 Bewijs geen gunsten om u daardoor te verrijken Moddassir 74
15 Wat de mens betreft wanneer zijn Heer hem beproeft door hem te roemen en door hem gunsten te bewijzen dan zegt hij Mijn Heer heeft mij geëerd Fadjr 89
 
 GUNSTIG............................................................................2
37 Onze Heer ik heb sommige van mijn kinderen in een onvruchtbaar dal dicht bij Uw heilig huis de Kabah gevestigd onze Heer opdat zij het gebed mogen houden Stem het hart der mensen gunstig voor hen en voorzie hen van vruchten opdat zij dankbaar mogen zijn Ibrahiem 14
16 Wanneer u van hen en van hetgeen zij nevens Allah aanbidden verwijdert neemt dan uw toevlucht tot de grot en uw Heer zal Zijn barmhartigheid jegens u vermeerderen en uw aangelegenheden gunstig doen verlopen Kahf 18
 
 HAA................................................................................10
1 Kaaf Haa Jaa ' Ain Saad Marjam 19
20 Taa Haa Taa Haa 20
1 Taa Haa Taa Haa 20
1 Haa Miem Momin 40
1 Haa Miem Fussilat 41
1 Haa Miem Sjoera 42
1 Haa Miem Zochrof 43
1 Haa Miem Dochaan 44
1 Haa Miem Djaasijah 45
1 Haa Miem Ahqaaf 46
 
 HAAL...............................................................................1
37 En zij zullen er in schreeuwen zeggende Onze Heer haal ons er uit wij zullen goede werken doen anders dan wij vroeger deden Men zal hun antwoorden Gaven Wij u niet een leven lang genoeg dat wie wilde nadenken daarin kon nadenken bovendien kwam een waarschuwer tot u Ondergaat daarom de straf want voor de boosdoeners is er geen helper Faatir 35
 
 HAALDE.............................................................................1
108 En hij haalde zijn hand tevoorschijn en ziet zij was wit geworden voor de toeschouwers Aaraaf 7
 
 HAAM...............................................................................1
103 Allah heeft geen Bahira Saiba Wasila of Haam verordend maar de ongelovigen verzinnen een leugen tegen Allah en de meesten hunner begrijpen dit niet Maidah 5
 
 HAAQQAH............................................................................1
69 De Zekere Realiteit Al Haaqqah Haaqqah 69
 
 HAAST..............................................................................6
203 En gedenkt Allah gedurende het vastgestelde aantal dagen maar wie na twee dagen zich haast om te vertrekken het zal voor hem geen zonde zijn en wie achterblijft ook voor hem zal het geen zonde zijn Dit geldt voor hem die God vreest Vreest Allah en weet dat u voor Hem zult worden verzameld Baqarah 2
6 En ondervraagt de wezen wanneer zij de huwbare leeftijd bereikt hebben als u in hen rijpheid van verstand vindt stelt hun dan hun eigendom ter hand en verteert het niet in buitensporigheid en haast omdat zij opgroeien En laat hij die rijk is zich onthouden en laat hij die arm is naar billijkheid er gebruik van maken En wanneer u hun eigendommen overhandigt neemt er dan getuigen bij Allah is toereikend om rekenschap te vragen Nisa 4
114 Verheven zij Allah de Ware Koning En haast u niet met de Koran eer de openbaring er van aan u voltooid is en zeg O mijn Heer doe mij toenemen in kennis Taa Haa 20
50 Haast u daarom tot Allah Waarlijk ik ben voor u een duidelijke waarschuwer van Hem Zaarijaat 51
9 O u die gelooft Wanneer op Vrijdag de oproep tot het gebed is uitgezonden haast u dan Allah gedachtig te zijn en verlaat de handel Dit is beter voor u indien u het weet Djoemah 62
8 Maar hij die zich tot u haast Abasa 80

Volgende Terug naar het Begin