Volgende Vorige

 
 HOOFDDOEKEN........................................................................1
31 En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot of haar broeders of de zonen van haar broeders of de zonen van haar zusters of haar vrouwen of haar slaven of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten En laat haar niet met haar voeten slaan opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden En wendt u allen tezamen tot Allah o gelovigen opdat u moogt slagen An Noer 24
 
 HOOFDEN............................................................................4
6 O u die gelooft wanneer u opricht tot het gebed wast uw gezicht en uw handen tot aan de ellebogen en wrijft uw natte handen over uw hoofden en wast uw voeten tot aan de enkels En als u onrein bent reinigt u En als u ziek of op reis bent en een uwer komt van de afzondering of u heeft vrouwen aangeraakt en u vindt geen water zoekt dan uw toevlucht tot zuivere aarde en veegt daarmede uw gezicht en handen af Allah wenst u niet in moeilijkheden te brengen maar Hij wenst u te reinigen en Zijn gunst aan u te vervolmaken opdat u dankbaar zult zijn Maidah 5
24 En de hoofden van zijn volk die ongelovig waren zeiden Hij is slechts een mens zoals u hij zou zich boven u willen verheffen En indien het Allah had behaagd had Hij voorzeker engelen nedergezonden Wij hebben nooit van zulk een boodschapper onder onze voorvaderen gehoord Al Mominoen 23
33 En de hoofden van zijn volk die ongelovig waren en die de ontmoeting in het Hiernamaals loochenden en wie Wij in dit leven overvloed van het goede der aarde hadden gegeven zeiden Dit is slechts een mens zoals u Hij eet van hetgeenu eet en drinkt van hetgeen u drinkt Al Mominoen 23
19 Hebben zij de vogelen niet boven hun hoofden gezien die hun vleugels uitspreiden en in- eenvouwen Niemand behalve de Barmhartige houdt ze tegen waarlijk Hij ziet alle dingen Molk 67
 
 HOOFDPIJN..........................................................................1
19 Zij zullen daarvan geen hoofdpijn krijgen noch zullen zij dronken worden - Waaqiah 56
 
 HOOFDSTAD..........................................................................1
59 En uw Heer is niet zo dat Hij steden vernietigt voordat Hij in de hoofdstad een boodschapper heeft verwekt die hun Ons woord verkondigt noch verwoesten Wij steden tenzij de bewoners er van onrechtvaardig zijn Qasas 28
 
 HOOFDSTUK..........................................................................114
23 En indien u in twijfel verkeert omtrent hetgeen Wij aan Onze dienaar Mohammed hebben geopenbaard probeer dan een dergelijk hoofdstuk voort te brengen en roep uw helpers buiten Allah als u waarachtig bent Baqarah 2
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 200 strofen Imraan 3
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 176 strofen Nisa 4
Strofe drie bevat waarschijnlijk de laatste woorden van de Koran die werden gereveleerd Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 120 strofen Maidah 5
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 165 strofen Anaam 6
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 206 strofen Aaraaf 7
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 75 strofen Anfaal 8
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 129 strofen Taubah 9
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 109 verzen Jonas 10
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 123 verzen Hoed 11
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 111 strofen Jozef 12
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 43 verzen Ar Rad 13
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 52 verzen Ibrahiem 14
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 99 verzen Hidjr 15
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 128 verzen An Nah 16
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 111 verzen Israa 17
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 110 verzen Kahf 18
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 98 verzen Marjam 19
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 135 verzen Taa Haa 20
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 112 verzen Anmbijaa 21
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 78 strofen Hadj 22
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 118 verzen Al Mominoen 23
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 64 verzen An Noer 24
1 Dit is een hoofdstuk dat Wij hebben geopenbaard en verplichtend gesteld en Wij hebben er duidelijke tekenen in nedergezonden opdat u er lering uit moogt trekken An Noer 24
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 77 verzen Forqaan 25
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 227 verzen Sjoaraa 26
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 93 verzen Naml 27
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 88 verzen Qasas 28
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 69 verzen Ankaboet 29
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 60 strofen Roem 30
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 34 strofen Loqmaan 31
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 30 strofen Sadjdah 32
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 73 strofen Ahzaab 33
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 54 strofen Saba 34
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 45 strofen Faatir 35
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 83 strofen Jaa Sien 36
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 182 strofen Saaffaat 37
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 88 strofen Saad 38
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 75 strofen Zomar 39
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 85 strofen Momin 40
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 54 strofen Fussilat 41
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 53 strofen Sjoera 42
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 89 strofen Zochrof 43
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 59 strofen Dochaan 44
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 37 strofen Djaasijah 45
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 35 strofen Ahqaaf 46
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 38 strofen Mohammed 47
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 29 strofen Fath 48
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 18 strofen Hodjoraat 49
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 45 strofen Qaaf 50
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 60 strofen Zaarijaat 51
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 49 strofen Toer 52
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 62 strofen Nadjm 53
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 55 strofen Qamar 54
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 78 verzen Rahmaan 55
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 96 strofen Waaqiah 56
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 29 strofen Hadied 57
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 22 strofen Modjaadalah 58
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 24 strofen Hasjr 59
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 13 strofen Momtahanah 60
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 14 strofen Saff 61
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 strofen Djoemah 62
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 strofen Monafiqun 63
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 18 strofen Taghaabon 64
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 12 strofen Talaaq 65
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 12 strofen Tahriem 66
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 30 strofen Molk 67
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 52 strofen Qalam 68
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 52 strofen Haaqqah 69
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 44 strofen Ma-aaridj 70
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 28 strofen Noach 71
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 28 strofen Djinn 72
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 20 strofen Mozzammil 73
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 56 strofen Moddassir 74
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 40 strofen Qijaamah 75
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 31 strofen Dahr 76
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 50 strofen Morsalaat 76
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 40 strofen Naba 78
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 46 strofen Naziaat 79
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 42 strofen Abasa 80
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 29 strofen Takwier 81
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 19 strofen Infitaar 82
Dit is de laatste gereveleerde strofe in Mekka Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 36 strofen Motaffifeen 83
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 25 strofen Insjiqaaq 84
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 22 strofen Boroej 85
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 17 strofen Taariq 86
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 19 strofen Ala 87
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 26 strofen Ghaasjijahh 88
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 30 strofen Fadjr 89
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 20 strofen Balad 90
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 15 strofen Sjams 91
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 21 strofen Lail 92
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 strofen Dhohaa 93
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 strofen Sjarh 94
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 strofen Tien 95
De strofen een tot vijf zijn de eerste gereveleerde verzen van de Heilige Koran Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 19 strofen Alaq 96
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 strofen Qadr 97
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 strofen Bajjinah 98
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 strofen Zalzalah 99
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 verzen Aadijaat 100
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 verzen Qaariah 101
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 verzen Takaasor 101
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 3 verzen Asr 103
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 9 verzen Homazah 104
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 verzen Fiel 105
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 4 verzen Qoraisj 106
De eerste helft van dit hoofdstuk werd gereveleerd voor de Hijrah Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 7 verzen Maaoen 107
De eerste helft van dit hoofdstuk werd gereveleerd voor de Hijrah Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 7 verzen Maaoen 107
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 3 verzen Kausar 108
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 6 verzen Kafiroen 109
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 strofen MasadLahab 111
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 4 strofen Ichlaas 112
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 strofen Falaq 113
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 6 strofen An Naas 114

Volgende Terug naar het Begin