Volgende Vorige

 
 HOOGTS.............................................................................1
128 Als een vrouw mishandeling of onverschilligheid van haar man vreest zal het geen blaam voor hen zijn als zij een verzoening met elkander tot stand brengen - verzoening is het beste De mensen zijn tot gierigheid geneigd En als u goed doet en rechtvaardig bent waarlijk dan is Allah op de hoogts van wat u doet Nisa 4
 
 HOOGVERHEVEN.......................................................................1
5 En bij het hoogverheven dak Toer 52
 
 HOOGVERHEVENE......................................................................1
23 Geen voorspraak geldt bij Hem behalve voor degenen aan wie Hij het toestaat tot zij wanneer de vrees van hun hart wordt weggenomen zeggen Wat zei uw Heer Zij zullen antwoorden De Waarheid En Hij is de Hoogverhevene de Grote Saba 34
 
 HOOP...............................................................................13
56 En schept geen wanorde op aarde nadat zij is geordend en roept Hem met vrees en hoop aan Voorzeker de Barmhartigheid van Allah is de goeden nabij Aaraaf 7
62 Zij zeiden O Salih u was onze hoop Verbiedt u ons datgene te aanbidden wat onze vaderen aanbaden En wij zijn voorzeker in verontrustende twijfel over hetgeen waartoe u ons roept Hoed 11
12 Hij is het Die u de bliksem toont vrees en hoop veroorzakende en Hij doet zware wolken ontstaan Ar Rad 13
3 Laat hen eten en zich vermaken en laat hun ijdele hoop hen achteloos maken zij zullen het weldra te weten komen Hidjr 15
24 Zonder er bij te zeggen Indien het Allah behaagt En wanneer u het vergeet gedenk dan uw Heer en zeg Ik hoop dat mijn Heer mij nog dichter dan thans naar de rechte weg zal leiden Kahf 18
46 Rijkdom en kinderen zijn een sieraad van het leven dezer wereld maar blijvende goede werken zijn beter bij uw Heer tot beloning en hoop Kahf 18
90 Toen verhoorden Wij zijn gebed en beloofden hem Johannes en Wij maakten zijn vrouw geschikt een kind te krijgen Zij plachten met elkander te wedijveren in goede werken en zij riepen Ons in hoop en vrees aan en waren nederig voor Ons Anmbijaa 21
60 Bejaarde vrouwen die geen hoop op het huwelijk koesteren - op haar rust geen schuld als zij zonder haar schoonheid te tonen zich van kledingstukken ontdoen Maar als zij zich inhouden is dit beter voor haar Allah is Alhorend Alwetend An Noer 24
82 En Die hoop ik mij mijn tekortkomingen zal vergeven op de Dag des Oordeels Sjoaraa 26
22 En toen hij zijn gezicht naar Midian keerde zei hij Ik hoop dat mijn Heer mij naar de rechte weg zal leiden Qasas 28
24 En tot Zijn tekenen behoort eveneens dat Hij u de bliksem toont als vrees en hoop En dat Hij water uit de hemel nederzendt waarmede hij de aarde doet herleven na haar dood Hierin zijn zeker tekenen voor een volk dat wil begrijpen Roem 30
16 Zij verwijderen zich van hun bed hun Heer in vrees en hoop aanroepende en zij doen wel met hetgeen Wij hun hebben geschonken Sadjdah 32
14 Er zal een Dag komen waarop de aarde en de bergen zullen beven en de bergen in een hoop mul zand zullen veranderen Mozzammil 73
 
 HOOPT..............................................................................4
28 En indien u van hen afwendt zoekende de barmhartigheid van uw Heer waarop u hoopt spreek tot hen een vriendelijk woord Israa 17
110 Zeg Ik ben slechts een mens gelijk u maar mij wordt geopenbaard dat uw God slechts één God is Laat daarom degene die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt goede daden verrichten en bij de aanbidding van zijn Heer niemand anders met Hem vereenzelvigen Kahf 18
48 Hij is Allah Die de winden zendt welke de wolken doen oprijzen Dan verspreidt Hij ze in de lucht zoals Hij wil dan hoopt Hij ze laag boven laag op en u ziet regen uit hun midden stromen En wanneer Hij deze doet vallen op wie van Zijn dienaren Hij wil ziet verheugen zij zich Roem 30
9 Is hij die God vereert in de uren der nacht nederknielende en staande die voor het Hiernamaals vreest en hoopt op de barmhartigheid van zijn Heer Zeg Zijn zij die weten gelijk aan hen die niet weten Maar alleen de verstandigen trekken er lering uit Zomar 39
 
 HOOR...............................................................................1
46 Hij Allah zei Vreest niet want Ik ben met u Ik hoor en Ik zie Taa Haa 20
 
 HOORDE.............................................................................5
31 En toen zij van hun plannen hoorde nodigde zij haar uit en bereidde haar een maaltijd en gaf ieder een mes en zei dan tot Jozef Ga naar hen toe En toen zij hem zagen achtten zij hem grotelijks en zij sneden zich in de handen en zeiden Allah zij verheerlijkt Dit is geen mens dit is een edele engel Jozef 12
15 Toen u het van elkander hoorde en u zei waarvan u geen kennis bezat dacht u dat het onbeduidend was terwijl het in de ogen van Allah belangrijk was An Noer 24
16 Waarom heeft u niet gezegd toen u het hoorde Het betaamt ons niet om erover te spreken Heilig bent U dit is een grote lastering An Noer 24
7 En wanneer Onze woorden aan hem worden voorgedragen wendt hij zich verachtelijk af alsof hij ze niet hoorde en zijn oren verstopt waren Kondig hem daarom een pijnlijke straf aan Loqmaan 31
8 Die de woorden van Allah die hem worden voorgedragen hoort en niettemin minachtend ze trotseert alsof hij ze niet hoorde - Geef hem tijding van een pijnlijke straf - Djaasijah 45
 
 HOORDEN............................................................................4
60 Enigen hunner zeiden Wij hoorden een jonge man over hen spreken hij heet Abraham Anmbijaa 21
12 Waarom dachten de gelovige mannen en vrouwen toen zij dit hoorden geen goed over hun eigen mensen en zeiden Dit is een openlijke lastering An Noer 24
36 En toen Mozes met Onze duidelijke tekenen tot hen kwam zeiden zij Dit is niets dan verzonnen tovenarij en wij hoorden nooit van iets dergelijks onder onze voorvaderen Qasas 28
13 En toen wij de leiding hoorden geloofden wij er in En hij die gelooft in zijn Heer heeft geen vrees voor verlies of onrecht Djinn 72
 
 HOORT..............................................................................7
171 De ongelovigen gelijken op hem die schreeuwt naar hetgeen niets hoort het blijft een roep en een schreeuw Zij zijn doof stom en blind zij begrijpen dus niet Baqarah 2
46 Er zijn onder de Joden die woorden uit hun verband rukken En zij zeggen Wij horen en gehoorzamen niet en luistert u zonder te horen en Raainaa terwijl zij woorden verdraaien en het geloof zoeken te schenden En indien zij gezegd hadden Wij horen en wij gehoorzamen en hoort toe en Kijk ons aan het dit beter en oprechter voor hen zijn geweest Maar Allah heeft hen wegens hun ongeloof vervloekt zij geloven dus slechts weinig Nisa 4
140 En Hij heeft u reeds in het Boek Koran geopenbaard dat wanneer u hoort dat Allah's tekenen worden verloochend en bespot u niet eerder met hen samen zult zijn dan dat zij zieh met een ander onderwerp bezig houden anders zult u hun gelijk zijn Voorzeker Allah zal de huichelaars en de ongelovigen allen tezamen in de hel bijeenbrengen Nisa 4
20 O u die gelooft gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en wendt u niet van hem af terwijl u hoort Anfaal 8
42 Toen hij tot zijn vader zei O mijn vader waarom aanbidt u hetgeen hoort noch ziet noch u op enigerlei wijze kan baten Marjam 19
25 Pharao zei tot degenen die om hem heen waren Hoort u het niet Sjoaraa 26
8 Die de woorden van Allah die hem worden voorgedragen hoort en niettemin minachtend ze trotseert alsof hij ze niet hoorde - Geef hem tijding van een pijnlijke straf - Djaasijah 45
 
 HOOVAARDIG.........................................................................2
75 Er zal tot hen worden gezegd Dit is omdat u op aarde ten onrechte placht te jubelen en omdat u hoovaardig was Momin 40
10 Ziet indien hij van Allah is en u hem verwerpt hoewel een getuige vanuit de kinderen Israëls Mozes heeft getuigd van een aan hem gelijke en hij geloofde in hem maar u bent hoovaardig Voorwaar Allah leidt het onrechtvaardige volk niet Ahqaaf 46
 
 HOP................................................................................1
20 En hij overzag de vogelen en zei Hoe kan het zijn dat ik de hop niet zie Is hij onder de afwezigen Naml 27
 
 HOPELIJK...........................................................................1
21 O mensen aanbidt uw Heer die u en degenen die vòòr u waren heeft geschapen Hopelijk zullen jullie tot Moettaqoens Allah vrezenden behoren Baqarah 2
 
 HOPEN..............................................................................3
46 En er zal een scheiding tussen beiden zijn en er zullen op de verheven plaatsen mannen zijn die allen aan hun merktekenen herkennen En zij zullen tot de bewoners van het paradijs roepen Vrede zij over u'' Dezen zullen het paradijs nog niet zijn binnengegaan maar zij hopen het Aaraaf 7
51 Wij hopen dat onze Heer ons onze zonden zal vergeven want wij zijn de eersten der gelovigen Sjoaraa 26
29 Waarlijk zij die het Boek de Koran van Allah voordragen en het gebed naleven en heimelijk of openlijk geven van hetgeen Wij hun hebben geschonken mogen hopen op een winst die nooit zal vergaan Faatir 35
 
 HOPEND.............................................................................1
57 Zij roepen zelf hun Heer aan Zijn nabijheid zoekend zelfs de meest nabijzijnden op Zijn barmhartigheid hopend en Zijn straf vrezend Voorwaar de straf van uw Heer dient te worden gevrees Israa 17
 
 HOPENDE............................................................................1
74 En zij hebben andere goden naast Allah genomen hopende dat zij mogen worden geholpen Jaa Sien 36
 
 HOREN..............................................................................55
93 En toen Wij een verbond met U sloten en de berg Sinaï hoog boven u verhieven zeggende Houdt stevig vast hetgeen Wij u gegeven hebben en luistert zeiden zij Wij horen maar wij gehoorzamen niet hun hart was vervuld van het kalf wegens hun ongeloof Zeg Slecht is hetgeen uw geloof u oplegt zo u al enig geloof bezit Baqarah 2
186 U zult zeker worden beproefd in uw bezittingen en in uzelf en u zult gewis vele pijnlijke dingen horen van degenen aan wie het Boek was gegeven vòòr u en van degenen die afgoderij bedrijven Maar als u geduldig blijft en rechtvaardig handelt dat is waarlijk een zaak van vastberadenheid Imraan 3
46 Er zijn onder de Joden die woorden uit hun verband rukken En zij zeggen Wij horen en gehoorzamen niet en luistert u zonder te horen en Raainaa terwijl zij woorden verdraaien en het geloof zoeken te schenden En indien zij gezegd hadden Wij horen en wij gehoorzamen en hoort toe en Kijk ons aan het dit beter en oprechter voor hen zijn geweest Maar Allah heeft hen wegens hun ongeloof vervloekt zij geloven dus slechts weinig Nisa 4
46 Er zijn onder de Joden die woorden uit hun verband rukken En zij zeggen Wij horen en gehoorzamen niet en luistert u zonder te horen en Raainaa terwijl zij woorden verdraaien en het geloof zoeken te schenden En indien zij gezegd hadden Wij horen en wij gehoorzamen en hoort toe en Kijk ons aan het dit beter en oprechter voor hen zijn geweest Maar Allah heeft hen wegens hun ongeloof vervloekt zij geloven dus slechts weinig Nisa 4
46 Er zijn onder de Joden die woorden uit hun verband rukken En zij zeggen Wij horen en gehoorzamen niet en luistert u zonder te horen en Raainaa terwijl zij woorden verdraaien en het geloof zoeken te schenden En indien zij gezegd hadden Wij horen en wij gehoorzamen en hoort toe en Kijk ons aan het dit beter en oprechter voor hen zijn geweest Maar Allah heeft hen wegens hun ongeloof vervloekt zij geloven dus slechts weinig Nisa 4
7 En gedenkt Allah's gunst aan u en het verbond dat Hij met u sloot toen u zei Wij horen en wij gehoorzamen En vreest Allah Voorzeker Allah weet goed wat in uw innerlijk is Maidah 5
83 En indien zij hetgeen deze boodschapper is geopenbaard horen ziet u hun ogen vol tranen vanwege de waarheid welke zij hebben herkend Zij zeggen Onze Heer wij geloven Reken ons daarom onder de getuigen Maidah 5
100 Doet het degenen die de aarde beerven na haar vroegere bewoners niet inzien dat indien Wij het willen Wij hen om hun zonden treffen en hun hart verzegelen zodat zij niet meer horen Aaraaf 7
179 Voorwaar Wij hebben menige djinn en mens geschapen wier einde de hel zal zijn Zij hebben harten maar begrijpen er niet mede en zij hebben ogen maar zij zien er niet mede en zij hebben oren maar zij horen er niet mede Zij zijn als vee nee zij dwalen nog meer dan dit zij zijn de achtelozen Aaraaf 7
195 Hebben zij voeten waarmede zij lopen of hebben zij handen waarmede zij vasthouden of hebben zij ogen waarmede zij zien of hebben zij oren waarmede zij horen Zeg Roept de deelgenoten aan Smeedt plannen tegen mij profeet en geeft mij geen uitstel Aaraaf 7
198 En als u hen tot leiding uitnodigt horen zij u niet En u ziet hen naar u kijken maar zij zien niet Aaraaf 7
21 En weest niet zoals degenen die zeggen Wij horen maar zij horen niet Anfaal 8
21 En weest niet zoals degenen die zeggen Wij horen maar zij horen niet Anfaal 8
23 Als Allah enig goed in hen had ontdekt zou Hij hen voorzeker hebben doen horen En als Hij hen zou hebben laten horen hadden zij zich in afkerigheid afgewend Anfaal 8
23 Als Allah enig goed in hen had ontdekt zou Hij hen voorzeker hebben doen horen En als Hij hen zou hebben laten horen hadden zij zich in afkerigheid afgewend Anfaal 8
6 En als één der afgodendienaren u om bescherming vraagt schenk hem dan bescherming dat hij het woord van Allah moge horen voer hem dan naar de plaats waar hij veilig is Dit is omdat zij een volk zijn dat niet weet Taubah 9
42 En er zijn sommigen onder hen die naar u luisteren Maar kunt u de doven doen horen zelfs al willen zij niet begrijpen Jonas 10
20 Dezen kunnen in de wereld de straf niet ontvluchten noch hebben zij enige vrienden naast Allah De straf zal voor hen worden verdubbeld Zij deden geen moeite om te horen of te zien Hoed 11
101 Wier ogen gesluierd waren voor de herinnering aan Mij en die zelfs niet konden horen Kahf 18
38 Hoe helder zal hun horen en hun zien zijn op die Dag wanneer zij tot Ons zullen komen Waarlijk de onrechtvaardigen zijn in duidelijke dwaling Marjam 19
62 Zij zullen daarin geen ijdel gesprek horen slechts vrede en 's morgens en 's avonds zullen zij hun levensonderhoud ontvangen Marjam 19
98 En hoevele geslachten hebben Wij vòòr hen niet vernietigd Kunt u een enkeling hunner zien of een voetstap van hen horen Marjam 19
108 Op die Dag zullen zij de oproeper volgen die recht op zijn doel afgaat alle stemmen zullen voor de Barmhartige worden verzacht en u zult een gedempt geluid gefluistere horen Taa Haa 20
45 Zeg Ik waarschuw u slechts door Openbaring Maar de doven horen de roep niet wanneer zij worden gewaarschuwd Anmbijaa 21
100 Daarin zullen zij weeklagen en niets horen Anmbijaa 21
102 Geen gerucht daarvan van de hel zullen zij horen en zij zullen voor eeuwig vertoeven in hetgeen hun zielen begeren Anmbijaa 21
46 Hebben zij dan niet in het land gereisd zodat zij hart moesten hebben waarmee zij konden begrijpen en oren om ermee te horen Voorzeker het zijn niet de ogen die blind zijn maar het hart in hun borst is blind Hadj 22
51 Wanneer de gelovigen tot Allah en Zijn boodschapper worden geroepen opdat Hij over hen moge recht spreken zeggen zij slechts Wij horen en wij gehoorzamen Dezen zijn het die zullen slagen An Noer 24
12 Wanneer de hel hen vanuit de verte zal zien zullen zij het woeden en razen horen Forqaan 25
44 Denkt u dat de meesten hunner horen of begrijpen Zij zijn slechts als vee - nee zij zijn verder afgedwaald Forqaan 25
15 Hij God zei In geen geval gaat dan met Onze tekenen Wij zijn met u en zullen horen Sjoaraa 26
72 Hij zei Horen zij u als u hen aanroept Sjoaraa 26
212 Voorzeker het horen hiervan is hun ontnomen Sjoaraa 26
80 Waarlijk u kunt de doden noch de doven de oproep doen horen als Zij zich verwijderen Naml 27
81 Noch kunt u de blindeen van hun dwaling afleiden U kunt alleen hen doen horen die in Onze tekenen willen geloven en zich onderwerpen Naml 27
55 Wanneer zij ijdele gesprekken horen wenden zij zich er van af en zeggen Aan ons onze werken en aan u uw werken Vrede zij met u Wij zoeken de onwetenden niet Qasas 28
64 En er zal worden gezegd Roept uw afgoden aan En zij zullen hen aanroepen maar deze zullen hen niet horen Terwijl zij de straf zullen zien Hadden zij slechts de leiding gevolgd Qasas 28
52 En u kunt de doden niet doen horen noch kunt u de doven de roep doen horen wanneer zij u hun rug toekeren Roem 30
52 En u kunt de doden niet doen horen noch kunt u de doven de roep doen horen wanneer zij u hun rug toekeren Roem 30
53 Noch kunt u de blinden uit hun dwaling leiden U kunt slechts diegene doen horen die in Onze tekenen zouden willen geloven zodat zij zich onderwerpen Roem 30
14 Als u hen aanroept zullen zij uw roep niet horen en indien zij uw roep horen zullen zij u niet kunnen antwoorden En op de Dag der Opstanding zullen zij uw afgoderij verwerpen Niemand kan u omtrent de waarheid inlichten zoals de Alkennende Faatir 35
14 Als u hen aanroept zullen zij uw roep niet horen en indien zij uw roep horen zullen zij u niet kunnen antwoorden En op de Dag der Opstanding zullen zij uw afgoderij verwerpen Niemand kan u omtrent de waarheid inlichten zoals de Alkennende Faatir 35
22 Noch zijn de levenden gelijk aan de doden Voorzeker Allah doet hen horen die Hij wil maar u kunt degenen die in hun graven zijn niet doen horen Faatir 35
22 Noch zijn de levenden gelijk aan de doden Voorzeker Allah doet hen horen die Hij wil maar u kunt degenen die in hun graven zijn niet doen horen Faatir 35
8 Zij kunnen van de verheven bijeenkomst niets horen en zij worden van elke kant verdreven Saaffaat 37
40 Kunt u dan de doven doen horen en de blinden en degenen die klaarblijkelijk dwalen leiden Zochrof 43
80 Denken zij dat Wij hun heimelijk overleg en hun beraadslaging niet horen Ja zeker Onze boodschappers bij hen schrijven alles op Zochrof 43
29 En toen Wij een aantal van de djinn naar u deden komen die de Koran wensten te horen en toen zij bij u kwamen zeiden zij Weest stil en toen het de prediking beëindigd was gingen zij naar hun volk terug en waarschuwden dit Ahqaaf 46
30 Zij zeiden O ons volk wij hebben een Boek horen voorlezen dat na Mozes nedergezonden is en dat het voorafgaande vervult het leidt tot de Waarheid en tot de rechte weg Ahqaaf 46
42 De Dag waarop zij de kreet in werkelijkheid zullen horen dat zal de Tijd zijn van het voor de dag komen Qaaf 50
25 Zij zullen daar geen ijdele gesprekken of zondige taal horen Waaqiah 56
7 Wanneer zij er in worden geworpen zullen zij haar van woede horen zieden Molk 67
51 En de ongelovigen wanneer zij het vermaan horen willen u met hun blikken gaarne ten val brengen en zij zeggen Hij is zeker krankzinnig Qalam 68
35 Zij horen daar geen ijdele gesprekken noch leugens Naba 78
11 Waarin zij geen ijdele taal zullen horen Ghaasjijahh 88

Volgende Terug naar het Begin