Volgende Vorige

 
 KRACHTELOOS........................................................................2
51 Maar degenen die trachten Onze woorden krachteloos te maken zullen de bewoners van het Vuur zijn Hadj 22
38 En zij die Onze woorden trachten krachteloos te maken zullen de straf ondergaan Saba 34
 
 KRACHTIG...........................................................................1
12 O Yahya Johannes houd u krachtig aan het Boek Wij schonken hem wijsheid terwijl hij nog een kind was Marjam 19
 
 KRACHTIGE..........................................................................3
42 Zij verwierpen al Onze tekenen daarom grepen Wij hen gelijk het grijpen van een krachtige en machtige Qamar 54
23 Hij is Allah naast Wie er geen God is de Koning de Heilige de Brenger van Vrede de Schenker van Veiligheid de Beschermer de Machtige de Krachtige Bezitter van Grootheid Verheven is Allah boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen Hasjr 59
6 Voorwaar des nachts opstaan is de zekerste weg en geeft het Woord krachtige uitwerking Mozzammil 73
 
 KRANKZINNG.........................................................................1
70 Of zeggen zij Hij is krankzinng Nee hij heeft hun de Waarheid gebracht maar de meesten hunner houden niet van de Waarheid Al Mominoen 23
 
 KRANKZINNIG........................................................................4
27 Pharao zei Waarlijk de boodschapper die tot u is gezonden is krankzinnig Sjoaraa 26
24 En zij zeiden Moeten wij een man uit ons midden volgen Dan zouden wij inderdaad verdwaald en krankzinnig zijn Qamar 54
51 En de ongelovigen wanneer zij het vermaan horen willen u met hun blikken gaarne ten val brengen en zij zeggen Hij is zeker krankzinnig Qalam 68
22 En uw metgezel is niet krankzinnig Takwier 81
 
 KRANKZINNIGE.......................................................................1
2 U bent bij de gratie van uw Heer geen krankzinnige Qalam 68
 
 KRANKZINNIGHEID....................................................................3
275 Degenen die woekerwinst maken verrijzen zoals iemand die door Satan met krankzinnigheid is geslagen Dat komt omdat zij zeggen Handel is gelijk aan rente terwijl Allah de heeft wettig en de rente onwettig heeft verklaard Die daarom een vermaning van zijn Heer krijgt en ermee ophoudt hem zal toebehoren hetgeen hij vroeger heeft ontvangen en zijn zaak is bij Allah En zij die terugvallen zij zijn de mensen van het Vuur daarin zullen zij vertoeven Baqarah 2
184 Hebben zij er niet over nagedacht dat er in hun metgezel Mohammed geen krankzinnigheid is Hij is slechts een duidelijk waarschuwer Aaraaf 7
46 Zeg Ik raad u aan slechts één ding te doen dat u paarsgewijze en alleen voor Allah staat en dan nadenkt En u zult weten dat er geen krankzinnigheid in uw metgezel is hij is voor u slechts een waarschuwer vòòr een strenge straf komt Saba 34
 
 KREEG..............................................................................4
31 Toen zond Allah een raaf die in de grond krabde om hem te beduiden hoe het lijk van zijn broeder te verbergen Hij zei Ware ik maar de raaf gelijk zodat ik het lijk van mijn broeder kon verbergen En toen kreeg hij berouw Maidah 5
48 Voorzeker zij zochten voordien reeds tweedracht te scheppen en zij smeedden complotten tegen u totdat de waarheid kwam en het voornemen van Allah de overhand kreeg ofschoon zij er afkerig van waren Taubah 9
68 Maar toen zij de stad binnen gingen zoals hun vader hen had bevolen kon hen dit tegen Allah toch niets baten het was slechts dat Jacob zijn zin gedaan kreeg want hij had voorzeker grote kennis omdat Wij hem hadden onderwezen maar de meeste mensen weten het niet Jozef 12
40 Daarom grepen Wij hem en zijn scharen en wierpen hen in de zee waardoor hij zelfverwijt kreeg Zaarijaat 51
 
 KREET..............................................................................3
29 Het was slechts een enkele kreet en ziet zij waren als uitgeblust Jaa Sien 36
53 Het zal slechts een kreet zijn en ziet zij zullen allen voor Ons worden gebracht Jaa Sien 36
42 De Dag waarop zij de kreet in werkelijkheid zullen horen dat zal de Tijd zijn van het voor de dag komen Qaaf 50
 
 KRENKEN............................................................................1
262 Zij die hun rijkdommen ter wille van Allah besteden en het besteden niet doen volgen door anderen te verwijten of te krenken voor hen is er beloning bij hun Heer en zij zullen geen vrees hebben noch zullen zij treuren Baqarah 2
 
 KRENKING...........................................................................2
263 Een vriendelijk woord en vergiffenis schenken is beter dan liefdadigheid gevolgd door krenking En Allah is Zichzelf genoeg Verdraagzaam Baqarah 2
264 O u die gelooft maakt uw aalmoezen niet waardeloos door verwijt of krenking zoals hij die zijn rijkdommen weggeeft om op te vallen bij de mensen en hij gelooft niet in Allah en de laatste dag Hij is als een gladde rots die met aarde is bedekt waarop een stortregen valt welke haar kaal achterlaat Zij hebben geen macht over wat zij verdienen En Allah leidt het ongelovige volk niet Baqarah 2
 
 KRIJGEN............................................................................17
141 Degenen die afwachten tot u een overwinning van Allah ten deel valt zeggen Waren wij niet met u En als de ongelovigen er aandeel in krijgen zeggen zij tot hen Hebben wij niet de overhand over u gekregen en u beschermd tegen de gelovigen Allah zal op de Dag des Oordeels tussen u richten en Allah zal de ongelovigen op generlei wijze over de gelovigen doen zegevieren Nisa 4
34 En er is voor elk volk een termijn en wanneer hun tijd is gekomen kunnen zij geen uur uitstel krijgen noch kunnen zij vooruitlopen Aaraaf 7
113 En de tovenaars kwamen tot Pharao en zeiden Wij zullen natuurlijk als wij de overhand krijgen een beloning ontvangen Aaraaf 7
90 Toen verhoorden Wij zijn gebed en beloofden hem Johannes en Wij maakten zijn vrouw geschikt een kind te krijgen Zij plachten met elkander te wedijveren in goede werken en zij riepen Ons in hoop en vrees aan en waren nederig voor Ons Anmbijaa 21
40 God zei Binnen korte tijd zullen zij zeker spijt krijgen Al Mominoen 23
44 Toen gooiden zij hun touwen en hun roeden en zeiden Bij de macht van Pharao wij zullen de overhand krijgen Sjoaraa 26
5 Zij zullen zeker een zware straf krijgen en zij zullen in het Hiernamaals de grootste verliezers zijn Naml 27
26 En de ongelovigen zeggen Luistert niet naar deze Koran maar maakt leven daarbij opdat u de overhand moogt krijgen Fussilat 41
31 Wij zijn uw vrienden in dit leven en in het Hiernamaals Daarin zult u alles krijgen wat uw ziel zal wensen en daarna zult u alles hebben waarom u vraagt Fussilat 41
15 Het beeld van het paradijs dat aan de godvruchtigen is beloofd er zijn daarin stromen water dat niet bederft en stromen melk waarvan de smaak niet verandert en stromen wijn smakelijk voor degenen die drinken en rivieren van zuivere honing En zij zullen er allerlei vruchten in hebben en vergiffenis van hun Heer Kunnen zij gelijk zijn aan degenen die in het Vuur vertoeven en die kokend water te drinken krijgen zodat het hun ingewanden verscheurt Mohammed 47
39 En dat de mens niet meer kan krijgen dan hetgeen waarnaar hij streeft Nadjm 53
19 Zij zullen daarvan geen hoofdpijn krijgen noch zullen zij dronken worden - Waaqiah 56
2 Als zij de overhand over u krijgen zullen zij als vijanden tegenover u handelen en zij zullen hun handen en tong naar u uitsteken om u kwaad te berokkenen en zij wensen vurig dat u ongelovigen zult worden Momtahanah 60
21 Deze zal dan een heerlijk leven krijgen Haaqqah 69
17 Hoe zult u u indien u het ware geloof verwerpt beveiligen voor de Dag waarop de kinderen grijze haren zullen krijgen van schrik Mozzammil 73
8 Hij zal waarlijk een gemakkelijke rekening krijgen Insjiqaaq 84
6 Zij zullen geen voedsel krijgen behalve van doornen Ghaasjijahh 88
 
 KRIJGSLIEDEN.......................................................................1
16 Zeg tot de Arabieren der woestijn die werden achtergelaten U zult tegen een volk van geduchte krijgslieden worden opgeroepen om te vechten totdat zij zich overgeven Dan als u gehoorzaamt zal Allah u een goede beloning geven maar indien u omkeert zoals u voorheen deedt zal Hij u door een pijnlijke straf kastijden Fath 48
 
 KRIJGT.............................................................................6
275 Degenen die woekerwinst maken verrijzen zoals iemand die door Satan met krankzinnigheid is geslagen Dat komt omdat zij zeggen Handel is gelijk aan rente terwijl Allah de heeft wettig en de rente onwettig heeft verklaard Die daarom een vermaning van zijn Heer krijgt en ermee ophoudt hem zal toebehoren hetgeen hij vroeger heeft ontvangen en zijn zaak is bij Allah En zij die terugvallen zij zijn de mensen van het Vuur daarin zullen zij vertoeven Baqarah 2
140 Als u Moslims letsel krijgt in de strijd dat volk de tegenstander is reeds een dergelijk letsel overkomen Zulke dagen laten Wij onder de mensen wisselen opdat Allah degenen die geloven onderscheide en uit uw midden getuigen martelaren neme en Allah heeft de onrechtvaardigen niet lief Imraan 3
28 En indien u niemand daarin vindt gaat ze niet binnen voordat u toestemming krijgt En als er tot u wordt gezegd Gaat terug gaat dan terug want dit is voegzamer voor u Allah is op de hoogte van hetgeen u doet An Noer 24
9 En die wanneer hij van Onze tekenen kennis krijgt ermee spot Voor dezulken is er een vernederende straf Djaasijah 45
6 O u gelovigen indien een slecht persoon u nieuws brengt onderzoekt het nauwkeurig opdat u sommige mensen niet in onwetendheid schaadt en naderhand spijt krijgt van hetgeen u had gedaan Hodjoraat 49
24 Krijgt de mens alles waarnaar hij verlangt Nadjm 53
 
 KRIMPT.............................................................................1
45 En wanneer Allah wordt genoemd als de Enige dan krimpt het hart dergenen die in het Hiernamaals niet geloven samen maar wanneer degenen naast Hem genoemd worden ziet zij verheugen zich Zomar 39
 
 KRING..............................................................................2
57 O u die gelooft neemt niet degenen tot vrienden die een spotternij en een spel maken van uw godsdienst uit de kring dergenen wie het Boek was gegeven vòòr u noch van de ongelovigen En vreest Allah als u gelovigen bent Maidah 5
73 En wanneer Onze duidelijke tekenen aan hen worden voorgehouden zeggen de ongelovigen tot de gelovigen Welke van de twee partijen neemt de beste plaats in en welke is beter als kring Marjam 19
 
 KRISTALHELDER......................................................................1
16 Kristalhelder uit zilver in de juiste maat vervaardigd Dahr 76
 
 KROM...............................................................................3
99 Zeg O mensen van het Boek waarom houdt u de mensen af van het rechte pad van Allah en wenst u het krom te maken terwijl u er getuige van bent Allah is niet onachtzaam over hetgeen u doet Imraan 3
19 Die van het pad van Allah afleiden het krom wensend En zij geloven niet in het Hiernamaals Hoed 11
3 Die het tegenwoordige leven boven het Hiernamaals verkiezen en anderen van het pad van Allah afhouden het krom wensend - dezen zijn het die ver afgedwaald zijn Ibrahiem 14
 
 KRONKELENDE........................................................................1
20 Dus wierp hij hem neer en zie het was een kronkelende slang Taa Haa 20
 
 KRUIPT.............................................................................2
38 En er is geen beest dat op de aarde kruipt noch een vogel die op zijn vleugels vliegt of zij vormen gemeenschappen zoals u Wij hebben niets uit het Boek weggelaten Dan zullen zij tot hun Heer tezamen worden gebracht Anaam 6
6 En er is geen schepsel dat op aarde kruipt of zijn voorziening berust bij Allah Hij kent zijn tehuis en zijn verblijfplaats Alles staat in een duidelijk Boek Hoed 11
 
 KRUISIGDEN.........................................................................1
157 En om hun zeggen Wij hebben de Messias Jezus zoon van Maria de boodschapper van Allah gedood - maar zij doodden hem niet noch kruisigden zij hem ten dode - maar het werd hun verward en zij die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel zij hebben er geen kennis van maar volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet Nisa 4
 
 KRUISIGEN..........................................................................3
124 Ik zal gewis uw handen en uw voeten aan tegengestelde zijden rechts en links doen afsnijden Dan zal ik u allen tezamen laten kruisigen Aaraaf 7
71 Pharao zei tot hen Gelooft u in Hem eer ik u daartoe verlof geef Hij moet uw meester zijn die u in de toverkunst heeft onderwezen Daarom zal ik uw handen en voeten aan de tegenovergestelde kant afhakken en ik zal u voorzeker aan de stammen van palmbomen kruisigen en u zult met zekerheid weten wie van ons gestrenger en langduriger is in het straffen Taa Haa 20
49 Pharao zei tot hen Gelooft u in hem voordat ik u toestemming geef Hij is zeker uw leider die u tovenarij heeft onderwezen Maar u zult het weldra te weten komen Ik zal zeker uw handen en uw voeten van links en rechts afhakken en u allen doen kruisigen Sjoaraa 26
 
 KUDDE..............................................................................2
86 Zullen Wij de schuldigen als een dorstige kudde naar de hel drijven Marjam 19
18 Hij antwoordde Dit is mijn staf waarop ik leun en waarmee ik bladeren afsla voor mijn kudde ik gebruik hem ook voor andere doeleinden Taa Haa 20
 
 KUDDEN.............................................................................2
23 En toen hij bij de bron van Midian aankwam vond hij daar een groep mannen die hun vee drenkten En hij vond naast hen twee vrouwen die haar kudden terughielden Mozes zei tot haar Wat scheelt u Zij antwoordden Wij kunnen niet drenken totdat de herders hun kudden terugnemen want onze vader is een zeer oude man Qasas 28
23 En toen hij bij de bron van Midian aankwam vond hij daar een groep mannen die hun vee drenkten En hij vond naast hen twee vrouwen die haar kudden terughielden Mozes zei tot haar Wat scheelt u Zij antwoordden Wij kunnen niet drenken totdat de herders hun kudden terugnemen want onze vader is een zeer oude man Qasas 28
 
 KUIS...............................................................................4
39 En de engelen riepen tot hem terwijl hij in de kamer stond te bidden Allah geeft u de blijde tijding over Johannes die Allah's woord zal vervullen - en hij zal edel kuis en een profeet onder de rechtvaardigen zijn Imraan 3
25 En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen hij huwe hetgeen u bezit namelijk gelovige slavinnen En Allah kent uw geloof het beste U bent van elkander huwt haar daarom met de toestemming van haar meesters en geeft haar een huwelijksgift op de gebruikelijke wijze kuis zijnde geen ontucht plegende noch er heimelijke minnaars op nahoudende En indien zij nadat zij gehuwd zijn zich schuldig maken aan ontrouw - geldt voor haar de helft van de straf die voor de vrije vrouwen is voorgeschreven Dit is voor degene uwer die vreest te zondigen Maar het is beter voor u dat u weerhoudt en Allah is Vergevensgezind Genadevol Nisa 4
33 En laat degenen die geen mogelijkheid tot trouwen vinden zich kuis houden totdat Allah hen uit Zijn overvloed verrijkt En de slaven die een acte van vrijmaking wensen voorziet hen daarvan indien u enig goed in hen ziet en geeft hun van de rijkdommen van Allah die Hij u heeft geschonken En dwingt uw slavinnen terwijl zij kuis wensen te zijn niet tot ontucht om de goederen van het tegenwoordige leven te zoeken Maar indien iemand haar dwingt dan zal Allah na die dwang voor haar Vergevensgezind Barmhartig zijn An Noer 24
33 En laat degenen die geen mogelijkheid tot trouwen vinden zich kuis houden totdat Allah hen uit Zijn overvloed verrijkt En de slaven die een acte van vrijmaking wensen voorziet hen daarvan indien u enig goed in hen ziet en geeft hun van de rijkdommen van Allah die Hij u heeft geschonken En dwingt uw slavinnen terwijl zij kuis wensen te zijn niet tot ontucht om de goederen van het tegenwoordige leven te zoeken Maar indien iemand haar dwingt dan zal Allah na die dwang voor haar Vergevensgezind Barmhartig zijn An Noer 24

Volgende Terug naar het Begin