Volgende Vorige

 
 LOFWAARDIG.........................................................................1
131 Aan Allah behoort wat in de hemelen en wat op aarde is En wij hebben zeker degenen aan wie vòòr u het Boek werd gegeven en ook u geboden Allah te vrezen Maar als u verwerpt - voorzeker wat in de hemelen en op de aarde is behoort aan Allah en Allah is Onafhankelijk Lofwaardig Nisa 4
 
 LOFZANG............................................................................1
41 Ziet u niet dat alles in de hemelen en op aarde ook de vogels met hun uitgespreide vleugels Allah verheerlijken Een ieder kent zijn eigen bidden en lofzang En Allah weet goed wat zij doen An Noer 24
 
 LOGEN..............................................................................2
90 Van de woestijn-Arabieren kwamen er uitvluchten zoekend opdat hun vrijstelling mocht worden verleend En degenen die logen jegens Allah en Zijn boodschapper bleven thuis En degenen hunner die niet geloven zal een pijnlijke straf treffen Taubah 9
18 En wie is onrechtvaardiger dan hij die een leugen tegen Allah smeedt Zulken zullen voor hun Heer worden gebracht en de getuigen zullen zeggen Dezen zijn degenen die tegen hun Heer logen Ziet toe de vloek van Allah rust op de onrechtvaardigen Hoed 11
 
 LOOCHENAARS........................................................................7
11 Zeg Gaat op aarde rond en ziet wat het einde was der loochenaars Anaam 6
36 En voorzeker Wij wekten onder elk volk een boodschapper op Aanbidt Allah en vermijdt de boze Toen waren er sommigen onder hen die Allah leidde en er waren sommigen die bleven dwalen Reist daarom op aarde rond en ziet wat het einde was der loochenaars An Nah 16
25 Daarom straften Wij hen ziet dan hoe het einde der loochenaars was Zochrof 43
11 Dan wee op die Dag de loochenaars Toer 52
8 Dus gehoorzaam de loochenaars niet Qalam 68
49 En voorzeker Wij weten dat er onder u loochenaars zijn Haaqqah 69
10 Wee op die Dag de loochenaars Motaffifeen 83
 
 LOOCHENDE..........................................................................4
56 En Wij toonden Pharao Onze tekenen maar hij loochende deze en weigerde deze te geloven Taa Haa 20
20 Maar het tehuis van de ongehoorzamen zal het Vuur zijn Telkens wanneer zij er uit willen komen zullen zij er weer in worden teruggedreven en hun zal worden gezegd Ondergaat de straf van het Vuur die u loochende Sadjdah 32
12 Vòòr hen loochende het volk van Noach en Aad en Pharao - de heer der scharen - Saad 38
29 Men zal zeggen Gaat naar de straf welke u loochende Morsalaat 76
 
 LOOCHENDEN.........................................................................8
137 Voorzeker vòòr u zijn verschillende volkeren voorbijgegaan reist daarom over de aarde en ziet hoe het einde was van degenen die loochenden Imraan 3
148 Zij die afgoderij bedrijven zullen zeggen Als Allah het had gewild hadden wij noch onze vaderen afgoderij bedreven noch hadden wij iets onwettig verklaard Op dezelfde wijze loochenden ook zij die vòòr hen waren totdat zij Onze straf ondergingen Zeg Heeft u enige kennis Toont het ons dan U volgt niets dan vermoedens en u doet niets dan liegen Anaam 6
101 Zo waren de steden wier verhaal Wij u hebben verteld En voorzeker hun boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen Maar zij wilden niet geloven omdat zij voorheen reeds loochenden Zo zegelt Allah het hart der ongelovigen Aaraaf 7
33 En de hoofden van zijn volk die ongelovig waren en die de ontmoeting in het Hiernamaals loochenden en wie Wij in dit leven overvloed van het goede der aarde hadden gegeven zeiden Dit is slechts een mens zoals u Hij eet van hetgeenu eet en drinkt van hetgeen u drinkt Al Mominoen 23
83 En op de Dag waarop Wij van elk volk degenen zullen verzamelen die Onze tekenen loochenden zullen zij in groepen worden bijeengehouden Naml 27
10 Dan was het einde bitter voor hen die kwaad deden omdat zij de tekenen van Allah loochenden en er over spotten Roem 30
18 En voorzeker loochenden zij die vòòr u waren ook de boodschap Hoe ernstig was dan Mijn afkeuring Molk 67
4 De Samoed alsook de Aad loochenden de ramp Haaqqah 69
 
 LOOCHENEN..........................................................................23
39 Nee zij loochenen datgene waarvan zij de kennis niet konden omvatten noch is de uiteindelijke betekenis er van tot hen gekomen Zo deden ook degenen die vòòr hen waren Maar ziet wat het einde was van de overtreders Jonas 10
45 En de Dag waarop Hij hen zal verzamelen zal het hun toeschijnen alsof zij slechts een uur van een dag in de wereld hadden vertoefd Zij zullen elkander herkennen Verliezers zijn zeker degenen die de ontmoeting met Allah loochenen en geen leiding willen volgen Jonas 10
64 Gaat daar thans binnen omdat u haar placht te loochenen Jaa Sien 36
14 Men zal zeggen Dit is het Vuur dat u placht te loochenen Toer 52
10 Maar wie Onze tekenen verwerpen en loochenen zullen de bewoners van het Vuur zijn daarin zullen zij vertoeven en dat is een slechte bestemming Taghaabon 64
44 Laat Mij en degenen die deze aankondiging loochenen alleen Wij zullen hen stap voor stap de vernietiging doen naderen op een wijze die zij niet kennen Qalam 68
11 En laat Mij alleen met degenen die loochenen de bezitters van rijkdom en geef hun een wijle uitstel Mozzammil 73
46 En wij plachten de Dag des Oordeels te loochenen Moddassir 74
15 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
19 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
24 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
28 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
34 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
37 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
40 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
45 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
47 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
49 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
11 Die de Dag des Oordeels loochenen Motaffifeen 83
17 En er zal tot hen worden gezegd Dit is hetgeen u placht te loochenen Motaffifeen 83
22 Integendeel de ongelovigen loochenen deze Insjiqaaq 84
19 Ja maar de ongelovigen loochenen het Boroej 85
7 Wat is de oorzaak die u het Gericht doet loochenen Tien 95
 
 LOOCHENT...........................................................................5
48 Het is ons geopenbaard dat kastijding zal komen over hem die loochent en zich afwendt Taa Haa 20
9 Nee u loochent het Oordeel Infitaar 82
12 En niemand behalve de zondige overtreder loochent die Dag Motaffifeen 83
16 Die loochent en zich afwendt Lail 92
1 Heeft u hem gezien die deze godsdienst loochent Maaoen 107
 
 LOOD...............................................................................1
29 Zeg Het is de waarheid van uw Heer laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven die niet wil Voorwaar wij hebben de boosdoeners een Vuur bereid welks omheining hen zal insluiten Indien zij om hulp roepen zullen zij worden begoten met water als gesmolten lood dat hun gezicht zal verbranden Hoe verschrikkelijk is de drank en hoe vreselijk de rustbank Kahf 18
 
 LOOFT..............................................................................1
28 De beste onder hen sprak Zeide ik niet tot u Waarom looft u God niet Qalam 68
 
 LOOG...............................................................................1
11 Het hart loog niet over wat het zag Nadjm 53
 
 LOOM...............................................................................1
142 De huichelaars trachten Allah te bedriegen maar Hij zal hen voor hun bedrog straffen En wanneer zij zich oprichten om te bidden staan zij loom en tonen zich aan de mensen en gedenken Allah slechts weinig Nisa 4
 
 LOON...............................................................................28
136 Dezen zijn het wier loon vergiffenis is van hun Heer in tuinen waar doorheen rivieren stromen zullen zij vertoeven hoe goed is het loon van degenen die werken Imraan 3
136 Dezen zijn het wier loon vergiffenis is van hun Heer in tuinen waar doorheen rivieren stromen zullen zij vertoeven hoe goed is het loon van degenen die werken Imraan 3
115 En wees standvastig voorzeker Allah doet het loon der rechtvaardigen niet verloren gaan Hoed 11
56 En zo vestigden Wij Jozef in het land Hij vertoefde er in waar hij ook wilde Wij schenken Onze barmhartigheid aan wie Ons behaagt en Wij laten het loon van de rechtvaardigen niet te gronde gaan Jozef 12
57 En het loon van het Hiernamaals is zeker beter voor degenen die geloven en God vrezen Jozef 12
90 Zij vroegen Bent u dan Jozef Hij zei Ik ben Jozef en dit is mijn broeder Allah is ons inderdaad genadig geweest Voorwaar wie godvrezend en geduldig is - Allah doet het loon der goeden nooit verloren gaan Jozef 12
35 Het beeld van de Hemel die de godvrezenden is beloofd is dat er stromen in vloeien en dat zijn fruit en schaduw eeuwigdurend zijn Dit is het loon van de rechtvaardig en maar het loon van de ongelovigen is het Vuur Ar Rad 13
35 Het beeld van de Hemel die de godvrezenden is beloofd is dat er stromen in vloeien en dat zijn fruit en schaduw eeuwigdurend zijn Dit is het loon van de rechtvaardig en maar het loon van de ongelovigen is het Vuur Ar Rad 13
50 Gedenk de tijd toen Wij tot de engelen zeiden Buigt voor Adam zij bogen maar Iblies niet Hij was één der djinn derhalve was hij ongehoorzaam aan het gebod van zijn Heer Zult u hem en zijn nageslacht tot vrienden nemen terwijl zij uw vijanden zijn Slecht is het loon der onrechtvaardigen Kahf 18
77 Aldus vervolgden zij hun weg totdat zij bij de inwoners ener stad kwamen aan wie zij om eten vroegen maar dezen weigerden hun gastvrijheid te betonen Nu vonden zij daar een muur die op het punt stond in te storten en hij herstelde deze Mozes zei Indien u wilde hadt u er loon voor kunnen vragen Kahf 18
15 Zeg Is dit beter of de tuin der eeuwigheid die de rechtvaardigen is beloofd Deze zal hun loon en hun toevlucht zijn Forqaan 25
109 En ik vraag u er geen beloning voor Mijn loon is bij de Heer der Werelden Sjoaraa 26
127 En ik vraag u er geen beloning voor mijn loon is slechts bij de Heer der Werelden Sjoaraa 26
47 Zeg Welk loon ik ook van u vraag dat is voor u Mijn loon is bij Allah en Hij is Getuige van alle dingen Saba 34
47 Zeg Welk loon ik ook van u vraag dat is voor u Mijn loon is bij Allah en Hij is Getuige van alle dingen Saba 34
86 Zeg Ik vraag u er geen loon voor noch breng ik u in moeilijkheden Saad 38
35 Allah zal het slechtste wat zij deden van hen verwijderen en hun het loon geven beter dan hetgeen zij verdienden Zomar 39
74 Zij zullen zeggen Alle lof behoort aan Allah Die Zijn belofte aan ons heeft vervuld en ons het land als erfenis heeft gegeven om daarin te vertoeven waar wij ook willen Hoe voortreffelijk is het loon der rechtvaardige werkers Zomar 39
8 Wat hen betreft die geloven en goede werken doen zij zullen zeker een loon ontvangen dat nooit zal ophouden Fussilat 41
28 Dat is het loon van Allah's vijanden het Vuur Daar zullen zij een langdurig tehuis hebben een vergelding omdat zij Onze tekenen niet erkenden Fussilat 41
23 Dit is het waarvan Allah aan Zijn dienaren die geloven en goede werken doen de blijde tijdingen geeft Zeg Ik vraag u geen loon voor mijn prediking behalve liefde van verwanten En hij die het goede verricht zullen Wij in goedheid doen toenemen Voorzeker Allah is Vergevensgezind Waarderend Sjoera 42
40 Maar de vergelding van het kwade is het daaraan gelijke maar wie vergeeft en verbetering voor ogen houdt zijn loon rust bij Allah Voorzeker Hij houdt niet van de onrechtvaardigen Sjoera 42
40 Vraagt u loon van hen zodat zij onder schulden gebukt gaan Toer 52
17 Daarom zal het einde van beiden wezen dat zij samen in het Vuur zullen vertoeven dit is het loon der onrechtvaardigen Hasjr 59
5 Dat is het bevel van Allah dat Hij u heeft geopenbaard En wie Allah vreest van hem zal Hij zijn fouten wegnemen en zijn loon zal vergroot worden Talaaq 65
3 En voorzeker er is een loon voor u dat niet zal ophouden Qalam 68
24 Eet en drinkt smakelijk als loon voor hetgeen u in vroeger dagen heeft gedaan Haaqqah 69
22 Hij zal zeggen Dit is uw loon omdat uw streven waardevol was Dahr 76

Volgende Terug naar het Begin