Volgende Vorige

 
 LOOP...............................................................................3
19 En loop met gewone stap en verzacht uw stem want de meest onaangename stem is het gebalk van een ezel Loqmaan 31
85 Maar nadat zij Onze straf hadden gezien kon hun geloof hun niet meer baten Dit is Allah's wet die haar loop neemt ten opzichte van Zijn dienaren en zo gingen de ongelovigen verloren Momin 40
16 Zijn loop volgt en ondergaat Takwier 81
 
 LOOPT..............................................................................4
158 Voorzeker Safaa en Marwah zijn onder de tekenen van Allah Er rust derhalve op hem die de Hadj pelgrimstocht doet of of soms de Omrah verricht geen blaam indien hij om beiden heen loopt En wie vrijwillig goed doet voorzeker Allah is Waarderend Alwetend Baqarah 2
29 heeft u niet gezien dat Allah de nacht in de dag doet overgaan en de dag in de nacht en dat hij de zon en de maan in dienst heeft gesteld Elk loopt voor een vastgestelde tijd Allah is goed op de hoogte van hetgeen u doet Loqmaan 31
5 Hij schiep de hemelen en de aarde in waarheid Hij doet de nacht over de dag komen en de dag over de nacht en Hij heeft de zon en de maan in dienst gesteld elk loopt een vaste baan Voorzeker Hij is de Almachtige de Vergevensgezinde Zomar 39
22 Is hij die gebogen loopt beter geleid of hij die rechtop het rechte pad bewandelt Molk 67
 
 LOOT...............................................................................1
3 Verboden is u het gestorvene het bloed en het varkensvlees en al waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen hetgeen is geworgd en is doodgeslagen en hetgeen is doodgevallen of hetgeen door de horens van dieren is gedood en hetgeen door een wild beest is aangevreten behalve wat u heeft geslacht Verder hetgeen voor afgoden is geslacht en wat u loot door pijlen dit is een overtreding Heden zullen de ongelovigen aan uw godsdienst wanhopen Vreest dus niet hen maar Mij Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd voorzeker Allah is Vergevensgezind Genadevol Maidah 5
 
 LOOTTE.............................................................................1
141 En hij lootte en werd overboord geworpen Saaffaat 37
 
 LOOTTEN............................................................................1
44 Dit is een van de tijdingen van het ongeziene die wij u openbaren En u was niet bij hen toen zij lootten om te zien wie hunner de voogd van Maria zou zijn noch was u bij hen toen zij met elkander redetwistten Imraan 3
 
 LOPEN..............................................................................6
20 Bijna neemt de bliksem hun het gezichtsvermogen weg Telkens wanneer deze hen verlicht lopen zij maar wanneer het weer donker wordt dan staan zij stil En als Allah het wilde kon hij hun gehoor- en gezichtsvermogen ontnemen Waarlijk Allah heeft macht over alle dingen Baqarah 2
195 Hebben zij voeten waarmede zij lopen of hebben zij handen waarmede zij vasthouden of hebben zij ogen waarmede zij zien of hebben zij oren waarmede zij horen Zeg Roept de deelgenoten aan Smeedt plannen tegen mij profeet en geeft mij geen uitstel Aaraaf 7
50 Zeg Vertelt mij als Zijn straf bij dag of nacht over u komt hoe zullen dan de schuldigen weg kunnen lopen Jonas 10
4 Voorzeker die niet in het Hiernamaals geloven hun daden hebben Wij voor hen schoonschijnend gemaakt daarom lopen zij blindelings rond Naml 27
33 Ware er niet het gevaar dat alle mensen één groep zouden vormen Wij zouden voor degenen die de Barmhartige verwerpen daken voor hun huizen en trappen waarop zij naar boven konden lopen van zilver hebben gemaakt Zochrof 43
6 En zij die ermee te koop lopen Maaoen 107
 
 LOPENDE............................................................................1
239 Als u in gevaar verkeert bidt dan lopende of rijdende maar wanneer u veilig bent gedenkt dan Allah zoals Hij u heeft geleerd wat u niet wist Baqarah 2
 
 LOQMAAN............................................................................3
31 De Wijzen Loqmaan Loqmaan 31
12 En Wij schonken wijsheid aan Loqmaan zeggende Wees Allah dankbaar want hij die dankbaar is is dankbaar voor zichzelf en die ondankbaar is Allah is Zichzelf-genoeg Geprezen Loqmaan 31
13 Toen Loqmaan tot zijn zoon terwijl hij hem raad gaf zei O mijn lieve zoon ken geen medegoden aan Allah toe afgoderij is inderdaad een grote ongerechtigheid Loqmaan 31
 
 LOSGELATEN.........................................................................2
83 Ziet u niet dat Wij duivelen over de ongelovigen hebben losgelaten om hen aan te sporen Marjam 19
96 Zelfs wanneer Gog en Magog zullen worden losgelaten en zij elke hoogte zullen overschrijden Anmbijaa 21
 
 LOSGELD............................................................................1
15 Derhalve zal op deze Dag geen losgeld van u worden aangenomen noch van degenen die ongelovig waren Uw tehuis zal het Vuur zijn dat is uw vriend en het is een slechte bestemming Hadied 57
 
 LOSGEMAAKT.........................................................................1
49 Toen hij zich van hen en van hetgeen zij nevens Allah aanbaden had losgemaakt schonken Wij hem Izaak en Jacob en maakten elk hunner profeet Marjam 19
 
 LOSPRIJS...........................................................................8
48 En vreest de Dag dat de ene ziel de andere niet zal kunnen helpen waarop voor haar noch voorspraak zal worden aanvaard noch een losprijs zal worden aangenomen noch zij zullen worden geholpen Baqarah 2
123 En vreest de Dag waarop geen ziel een andere ziel van nut kan zijn waarop geen losprijs van haar zal worden aanvaard geen voorspraak haar zal baten noch zullen zij worden geholpen Baqarah 2
184 Voor een zeker aantal dagen zult u vasten maar wie onder u ziek is of op reis vaste een aantal andere dagen - er is een losprijs voor degenen die niet kunnen vasten - het voeden van een arme Maar hij die vrijwillig goed doet het zal beter voor hem zijn Het vasten is goed voor u indien u het beseft Baqarah 2
196 En voleindigt de Hadj pilgrimstocht en Omrah ter wille van Allah maar als u verhinderd bent brengt dan het offer dat gemakkelijk verkrijgbaar is en scheert uw hoofd niet voordat het offer zijn bestemming heeft bereikt En wie onder u ziek is of een kwaal in het hoofd heeft moet een losprijs geven òf door te vasten òf door aalmoezen te geven òf door een offer te brengen En wanneer u veilig bent moet hij die gebruik maakt van Omrah tegelijk met de Hadj een offer brengen dat gemakkelijk verkrijgbaar is Maar degenen die geen offer kunnen vinden moeten drie dagen gedurende de bedevaart vasten en zeven dagen wanneer men terugkeert dit is tien dagen in het geheel Dit is voor hem wiens familie niet dicht bij de Heilige Moskee woont En vreest Allah en weet dat Allah streng is in het straffen Baqarah 2
70 Laat degenen die hun geloof tot een spel en tijdverdrijf hebben gemaakt en wie het wereldse leven heeft bedrogen met rust En waarschuw hiermee opdat een ziel niet moge worden overgeleverd voor hetgeen zij heeft gedaan Zij zal naast Allah geen helper of bemiddelaar hebben En indien zij zelfs alles als losprijs zou aanbieden zal deze van haar niet worden aanvaard Dezen zijn het die zijn overgeleverd voor hetgeen zij verdienden Zij zullen een drank van kokend water en een smartelijke straf ontvangen omdat zij verwerpen Anaam 6
18 Er zal voor degenen die aan hun Heer gehoor geven het goede zijn en degenen die Hem geen gehoor geven - deze zouden indien zij al hetgeen op aarde is en het gelijke er aan toegevoegd bezaten het gaarne als losprijs aanbieden Dezen zijn het die een boze afrekening zullen ontvangen en hun tehuis is de hel En dit is een slechte rustplaats Ar Rad 13
47 En indien de onrechtvaardigen bezaten al hetgeen op de aarde is en nog eens zoveel daarbij zullen zij dit op de Dag der Opstanding als losprijs voor de vreselijke straf willen aanbieden En wat zij nooit dachten zal hun door Allah onthuld worden Zomar 39
4 Wanneer u de ongelovigen in oorlog ontmoet treft dan hun nek en wanneer u overwinnaar bent bindt hen dan vast En wanneer de oorlog opgehouden is laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs Zo zij het En indien Allah wilde had Hij hen Zelf kunnen bestraffen Maar Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen En degenen die terwille van Allah worden gedood hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken Mohammed 47
 
 LOSSE..............................................................................1
171 Toen Wij de berg Sinaï boven hen deden schudden alsof hij een losse bedekking was dachten zij dat deze op hen zou vallen Wij zeiden Houdt u aan hetgeen Wij u hebben gegeven vast en gedenkt wat er in staat opdat u moogt worden behouden Aaraaf 7
 
 LOT................................................................................31
86 En Ismaël Elisa Jonas en Lot elk hunner verhieven Wij boven de volkeren Anaam 6
37 Wie is dan onrechtvaardiger dan hij die een leugen over Allah uit of Zijn tekenen verloochent Dezen zijn het die hun lot zullen ondergaan zoals het verordend is als Onze boodschappers hen zullen bezoeken om hun zielen weg te nemen zij zullen hen vragen Waar is hetgeen u naast Allah aanriept Zij zullen antwoorden Het is verloren geraakt voor ons en zij zullen tegen zichzelven getuigen dat zij ongelovig waren Aaraaf 7
80 En Lot toen hij tot zijn volk zei Pleegt u een gruweldaad zoals niemand ter wereld ooit vòòr u pleegde Aaraaf 7
70 Maar toen hij zag dat hun handen er zich niet naar uitstrekten vond bij hen vreemd en vreesde hen Zij zeiden Vrees niet want wij zijn tot het volk van Lot gezonden Hoed 11
74 En toen de vrees Abraham verliet en de blijde tijding tot hem kwam begon hij met ons over het volk van Lot te redetwisten Hoed 11
77 En toen Onze boodschappers tot Lot kwamen was hij verdrietig en voelde zich bezwaard om hen en zeide Dit is een moeilijke dag Hoed 11
78 Zijn volk kwam haastig naar hem toe Ook voordien plachten zij kwaad te doen Hij Lot zei O mijn volk dit zijn mijn dochters zij zijn te rein voor u Vrees daarom Allah en onteer mij niet wegens mijn gasten Is er onder u geen weldenkend man Hoed 11
81 Zij de boodschappers zeiden O Lot Wij zijn de boodschappers van uw Heer zij zullen u stellig niet bereiken Vertrek met uw familie gedurende de nacht laat niemand uwer omkijken dan uw vrouw Zeker zal haar overkomen wat hun gaat overkomen Voorwaar de vastgestelde tijd is de ochtendstond Is de morgen niet nabij Hoed 11
89 O mijn volk laat vijandigheid jegens mij u niet er toe leiden dat hetzelfde u overkomt als hetgeen het volk van Noach of het volk van Hoed of het volk van Salih overkwam en het volk van Lot is niet ver van u Hoed 11
59 Maar wat de familie van Lot betreft hen zullen Wij allen redden Hidjr 15
61 Toen de boodschappers tot de familie van Lot kwamen Hidjr 15
71 En Wij redden hem en Lot en voerden hen naar het land dat Wij zegenden voor alle volkeren Anmbijaa 21
74 En aan Lot schonken Wij wijsheid en kennis En Wij bevrijdden hem uit de stad die gruwelijk handelde Zij waren inderdaad een boos en opstandig volk Anmbijaa 21
43 En het volk van Abraham en het volk van Lot Hadj 22
160 Ook het volk van Lot verloochende de boodschappers Sjoaraa 26
161 Toen hun broeder Lot tot hen zei Wilt u niet rechtvaardig worden Sjoaraa 26
167 Zij zeiden Als u niet ophoudt o Lot zult u zeker worden verbannen Sjoaraa 26
54 En Lot toen hij tot zijn volk zei Begaat u onzedelijkheid tegen beter weten in Naml 27
26 En Lot geloofde in hem Abraham zei Ik vlucht naar mijn Heer want Hij is de Almachtige de Alwijze Ankaboet 29
28 En toen Lot tot zijn volk zei U verricht een gruweldaad die niemand onder het mensdom ooit vòòr u heeft begaan Ankaboet 29
30 Hij Lot zei Help mij mijn Heer tegen het volk dat onheil sticht Ankaboet 29
32 Hij zei Maar Lot is daar Zij zeiden Wij weten wel wie daar woont Wij zullen hem en zijn familie sparen behalve zijn vrouw die achter zal blijven Ankaboet 29
33 En toen Onze boodschappers tot Lot kwamen was hij verdrietig wegens hen en voelde zich daardoor in moeilijkheid En zij zeiden Vrees niet noch treur Voorzeker wij zullen u en uw familie redden behalve uw vrouw die tot de achterblijvenden behoort Ankaboet 29
133 En Lot was voorzeker òòk een der boodschappers Saaffaat 37
13 En de Samoed en het volk van Lot en de woudbewoners dezen waren bond genoten Saad 38
13 Het volk van Aad en Pharao en de broeders van Lot eveneens Qaaf 50
59 Voorzeker het lot der onrechtvaardigen is gelijk aan dat van hun gezellen Laat hen derhalve niet wensen dit te verhaasten Zaarijaat 51
33 Het volk van Lot verloochende de waarschuwers ook Qamar 54
34 En Wij zonden een storm van stenen over hen allen met uitzondering van de familie van Lot die Wij bij de dageraad verlosten Qamar 54
36 En Lot had hen inderdaad voor Onze straf gewaarschuwd maar zij trokken de waarschuwingen in twijfel Qamar 54
10 Allah vergelijkt de ongelovigen met de vrouw van Noach en met die van Lot Zij behoorden aan twee Onzer rechtvaardige dienaren maar zij waren hun ontrouw Daarom baatten haar echtgenoten haar niet tegen Allah en er werd tot hen gezegd Gaat het Vuur in tezamen met degenen die er binnengaan Tahriem 66
 
 LOT'S..............................................................................1
56 Maar het antwoord van zijn volk was niets anders dan dat zij zeiden Verdrijft Lot's familie uit uw stad want zij zijn mensen die zich rein willen houden Naml 27
 
 LOTUSBLOEMEN.......................................................................1
16 Maar zij wendden zich af daarom zonden Wij een sterke overstroming over hen en Wij veranderden hun tuinen in twee tuinen met bitter fruit en tamarisken en weinig lotusbloemen Saba 34
 
 LOTUSBOMEN.........................................................................1
28 Zij zullen zich bevinden tussen doornloze lotusbomen Waaqiah 56
 
 LOTUSBOOM..........................................................................2
14 Bij de Lotusboom waar niemand voorbij mag gaan Nadjm 53
16 Toen het goddelijke Licht de Lotusboom overstraalde Nadjm 53

Volgende Terug naar het Begin