Volgende Vorige

 
 MENGT..............................................................................1
50 Of Hij mengt ze mannelijk en vrouwelijk en Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil Voorwaar Hij is Alwetend Almachtig Sjoera 42
 
 MENIG..............................................................................1
25 Voorzeker Allah heeft u op menig slagveld geholpen en op de dag van Honain toen uw grote aantal u verheugde maar dit baatte u niets en de aarde werd ondanks haar uitgestrektheid voor u te eng toen heeft u vluchtende afgewend Taubah 9
 
 MENIGE.............................................................................5
82 Denken zij dan niet na over de Koran Was deze van iemand anders dan van Allah dan hadden zij zeker menige tegenstrijdigheid daarin ontdekt Nisa 4
179 Voorwaar Wij hebben menige djinn en mens geschapen wier einde de hel zal zijn Zij hebben harten maar begrijpen er niet mede en zij hebben ogen maar zij zien er niet mede en zij hebben oren maar zij horen er niet mede Zij zijn als vee nee zij dwalen nog meer dan dit zij zijn de achtelozen Aaraaf 7
11 Hoe menige stad vol van ongerechtigheid hebben Wij vernietigd en na haar hebben Wij een ander volk verwekt Anmbijaa 21
45 Hoe menige stad hebben Wij verdelgd terwijl deze vol ongerechtigheid was zodat de daken er van zijn ingestort en hoe menige bron en opgetrokken paleis werd verlaten Hadj 22
45 Hoe menige stad hebben Wij verdelgd terwijl deze vol ongerechtigheid was zodat de daken er van zijn ingestort en hoe menige bron en opgetrokken paleis werd verlaten Hadj 22
 
 MENIGTE............................................................................2
56 En wij zijn een ten volle bewapende menigte Sjoaraa 26
5 En zo door het midden der vijandelijke menigte zich een weg banen Aadijaat 100
 
 MENING.............................................................................11
105 En weest niet als degenen die verdeeld waren en van mening verschilden nadat de duidelijke bewijzen tot hen waren gekomen Voor hen zal er een zware straf zijn Imraan 3
157 En om hun zeggen Wij hebben de Messias Jezus zoon van Maria de boodschapper van Allah gedood - maar zij doodden hem niet noch kruisigden zij hem ten dode - maar het werd hun verward en zij die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel zij hebben er geen kennis van maar volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet Nisa 4
48 En Wij hebben u het Boek de Koran met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvòòr in het Boek de Bijbel was verkondigd en als bewaker daarover Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven Wedijvert dus met elkander in goede werken Tot Allah zult u allen terugkeren dan zal Hij u datgene mededelen waarover u van mening verschilt Maidah 5
42 Toen u op de nabijzijnde kant was en zij zich op de andere zijde bevonden en de karavaan beneden u was en indien u een onderlinge afspraak hadt gemaakt zult u ten opzichte van die afspraak zeker van mening hebben verschild Maar dit gebeurde zodat Allah hetgeen gedaan moest worden tot stand zou brengen zodat hij die zou omkomen door een duidelijk teken zou sterven en dat hij die zou leven door een even duidelijk teken zou blijven leven En voorzeker Allah is Alhorend Alwetend Anfaal 8
93 En Wij wezen de kinderen Israëls een uitstekend tehuis aan en Wij voorzagen hen van goede dingen en zij verschilden niet van mening voordat de kennis tot hen kwam Voorzeker uw Heer zal op de Dag der Opstanding onder hen richten over hetgeen waarin zij verschilden Jonas 10
124 De Sabbat was alleen aan degenen opgelegd die daaromtrent van mening verschilden en op de Dag der Opstanding zal uw Heer voorzeker onder hen rechten omtrent hetgeen waarover zij verschillen An Nah 16
37 Maarsommige partijen verschillen hierover onderling van mening maar wee de ongelovigen bij hun aanwezigheid op de grote Dag Marjam 19
69 Allah zal onder u richten op de Dag der Opstanding over datgene waarover u van mening verschildet Hadj 22
20 En Iblies bewees inderdaad de waarheid van zijn mening over hen en zij volgden hem behalve een deel der ware gelovigen Saba 34
45 En Wij gaven Mozes het Boek maar men verschilde er over van mening en indien het woord van uw Heer er niet aan was voorafgegaan zou er zeker over hen geoordeeld zijn want waarlijk zij verkeerden er in een verontrustende twijfel over Fussilat 41
3 Waaromtrent zij van mening verschillen Naba 78
 
 MENINGEN...........................................................................1
8 Waarlijk u heeft uiteenlopende meningen Zaarijaat 51
 
 MENS...............................................................................105
72 En toen u trachtte een mens te doden en onder elkander er over twistte was Allah de onthuller van wat u verborgen hieldt Baqarah 2
205 Wanneer hij gezag heeft gaat hij in het land rond om er wanorde te stichten en de oogst en het nageslacht van de mens te vernietigen maar Allah houdt niet van wanorde Baqarah 2
79 Het betaamt een mens niet als Allah hem het Boek en de macht en het profeetschap geeft dat hij dan tot de mensen zou zeggen Weest mijn dienaren buiten Allah' maar veeleer Weest aanbidders van de Heer daar u het Boek onderwijst en zelf bestudeert Imraan 3
28 Allah wil uw last verlichten want de mens is zwak geschapen Nisa 4
32 Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor dat wie ook een mens doodt behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood en voor hem die iemand het leven schenkt alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken En voorzeker Onze boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen en toch - werden daarna - velen hunner op aarde tot over treders Maidah 5
9 En als Wij een engel hadden aangesteld zouden Wij hem als mens hebben doen voorkomen en zo zouden Wij hetgeen zij verwarren voor hen nog verwarder hebben gemaakt Anaam 6
179 Voorwaar Wij hebben menige djinn en mens geschapen wier einde de hel zal zijn Zij hebben harten maar begrijpen er niet mede en zij hebben ogen maar zij zien er niet mede en zij hebben oren maar zij horen er niet mede Zij zijn als vee nee zij dwalen nog meer dan dit zij zijn de achtelozen Aaraaf 7
12 En wanneer de mens een moeilijkheid overkomt bidt hij tot Ons op zijn zijde liggende of zittende of staande maar wanneer Wij zijn last van hem hebben verwijderd gaat hij zijn gang alsof hij Ons nooit vòòr de verwijdering van zijn moeilijkheid had aangeroepen Zo werd in de ogen der buitensporigen schoonschijnend gemaakt wat zij deden Jonas 10
9 Wanneer Wij de mens Onze barmhartigheid doen smaken en deze daarna van hem wegnemen wordt hij voorwaar wanhopig en ondankbaar Hoed 11
31 En toen zij van hun plannen hoorde nodigde zij haar uit en bereidde haar een maaltijd en gaf ieder een mes en zei dan tot Jozef Ga naar hen toe En toen zij hem zagen achtten zij hem grotelijks en zij sneden zich in de handen en zeiden Allah zij verheerlijkt Dit is geen mens dit is een edele engel Jozef 12
34 En Hij gaf u al hetgeen u van Hem vraagt en als u de gunsten van Allah telt zult u ze stellig niet kunnen opsommen Voorwaar de mens is zeer onrechtvaardig zeer ondankbaar Ibrahiem 14
26 Waarlijk Wij schiepen de mens uit droge klinkende klei uit zwarte modder in vorm gewrocht Hidjr 15
28 Toen uw Heer tot de engelen zei Ik ga de mens uit droge klinkende klei scheppen uit leem gewrocht Hidjr 15
33 Hij antwoordde Ik ga mij niet onderwerpen aan de mens die U uit droge klinkende klei heeft geschapen uit leem gemaakt Hidjr 15
4 En Hij heeft de mens uit een levenskiem geschapen maar ziet deze is een openlijke redetwister An Nah 16
69 Eet dan van alle soorten vruchten en volgt onderdanig de wegen van uw Heer Er komt uit hun buik een vloeistof honing van verschillende tinten voort waarin genezing is voor de mens Voorzeker daarin is een teken voor een volk dat nadenkt An Nah 16
11 De mens vraagt om het kwade gelijk hij om het goede vraagt en de mens is haastig Israa 17
11 De mens vraagt om het kwade gelijk hij om het goede vraagt en de mens is haastig Israa 17
13 En de werken van ieder mens hebben Wij om zijn hals gehangen en op de Dag der Verrijzenis zullen Wij voor hem een boek brengen en hij zal het opengeslagen zien Israa 17
53 En zeg tot Mijn dienaren dat zij spreken wat het beste is Voorwaar Satan sticht onenigheid onder hen Voorwaar Satan is de mens een verklaarde vijand Israa 17
67 En indien een ongeluk op zee u treft verdwijnen u degenen die u aanroept behalve Hij Maar wanneer Hij u veilig aan land brengt wendt u af Want de mens is zeer ondankbaar Israa 17
83 En wanneer Wij de mens gunsten bewijzen wendt hij zich af en gaat terzijde en wanneer kwaad hem achterhaalt wordt hij wanhopig Israa 17
88 Zeg Indien de mens en de djinn samenspannen teneinde het gelijke van deze Koran voort te brengen zullen zij het gelijke daarvan niet kunnen voortbrengen ook al zouden zij elkanders helpers zijn Israa 17
93 Of tenzij u een huis heeft van goud of tenzij u ten hemel stijgt maar wij zullen in uw hemelvaart niet geloven tenzij u ons een boek nederzendt dat wij kunnen lezen Zeg Glorie zij mijn Heer ik ben slechts mens en boodschapper Israa 17
94 En niets heeft de mensen belet te geloven toen de leiding tot hen kwam dan het feit dat zij zeiden Heeft Allah een mens als boodschapper gezonden Israa 17
100 Zeg Indien u de schatten der barmhartigheid van mijn Heer bezat zult u ze zeker terughouden uit vrees dat ze uitgeput zouden worden Waarlijk de mens is vrekkig Israa 17
101 En voorwaar wij schonken Mozes negen duidelijke tekenen Vraag dit aan de kinderen van Israël Toen hij tot hen kwam zei Pharao tot hem Ik geloof O Mozes dat u een betoverd mens bent Israa 17
37 Zijn gezel redetwistte en zei Gelooft u niet in Hem Die u schiep uit stof daarna uit een levenskiem en u dan vormde tot een volledig mens Kahf 18
54 Voorwaar Wij hebben in deze Koran voor de mensen allerlei gelijkenissen vermeld maar de mens is in vele dingen zeer twistziek Kahf 18
110 Zeg Ik ben slechts een mens gelijk u maar mij wordt geopenbaard dat uw God slechts één God is Laat daarom degene die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt goede daden verrichten en bij de aanbidding van zijn Heer niemand anders met Hem vereenzelvigen Kahf 18
32 En dat ik gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder Hij heeft mij noch een onderdrukker noch een slecht mens gemaakt Marjam 19
66 En de mens zegt Zal ik wanneer ik dood ben dan tot leven worden terug gebracht Marjam 19
67 Herinnert de mens zich dan niet dat Wij hem voorheen hebben geschapen toen hij nog niets was Marjam 19
3 En hun hart is achteloos En de onrechtvaardigen plegen overleg in het geheim zeggende Is deze Mohammed niet slechts een mens als u Wilt u dan de tovenarij met open ogen tegemoet gaan Anmbijaa 21
37 De mens is met een haastige natuur geschapen Ik zal u Mijn tekenen tonen maar vraagt Mij niet ze te verhaasten Anmbijaa 21
66 Hij is het Die u leven schonk Hij zal u doen sterven daarna zal Hij u wederom tot leven opwekken Waarlijk de mens is uiterst ondankbaar Hadj 22
12 Voorwaar Wij scheppen de mens uit een uittreksel van klei Al Mominoen 23
24 En de hoofden van zijn volk die ongelovig waren zeiden Hij is slechts een mens zoals u hij zou zich boven u willen verheffen En indien het Allah had behaagd had Hij voorzeker engelen nedergezonden Wij hebben nooit van zulk een boodschapper onder onze voorvaderen gehoord Al Mominoen 23
33 En de hoofden van zijn volk die ongelovig waren en die de ontmoeting in het Hiernamaals loochenden en wie Wij in dit leven overvloed van het goede der aarde hadden gegeven zeiden Dit is slechts een mens zoals u Hij eet van hetgeenu eet en drinkt van hetgeen u drinkt Al Mominoen 23
38 Hij is niet anders dan een mens die een leugen heeft verzonnen over Allah wij zullen in hem stellig niet geloven Al Mominoen 23
29 Hij deed mij van de herinnering afdwalen nadat zij tot mij was gekomen En Satan laat de mens in de steek Forqaan 25
54 En Hij is het Die de mens uit water heeft geschapen en heeft hem verwanten gegeven door afstamming en huwelijk uw Heer is Almachtig Forqaan 25
154 U bent slechts een mens zoals wij toon ons dan een teken als u tot de waarachtigen behoort Sjoaraa 26
8 En Wij hebben de mens geboden zijn ouders goed te doen en indien zij trachten u er toe te brengen dat u iets met Mij vereenzelvigt waarvan u geen kennis heeft gehoorzaam hen dan niet Tot Mij is uw terugkeer en Ik zal u vertellen wat u deedt Ankaboet 29
10 Onder de mensen zijn er die zeggen Wij geloven in Allah maar als zij vervolgd worden om Allah's zaak zien zij de vervolging van de mens als een straf van Allah Maar als hulp van uw Heer komt zeggen zij Voorzeker wij waren met U Weet Allah niet het best wat in het innerlijk aller schepselen is Ankaboet 29
57 Elk mens moet de dood ondergaan daarna zult u tot Ons worden teruggebracht Ankaboet 29
14 Wij hebhen de mens op het hart gedrukt betreffende zijn ouders zijn moeder droeg hem in zwakte op zwakte en zijn zogen nam twee jaren in beslag Zeg Mij en uw ouders dank tot Mij is de terugkeer Loqmaan 31
7 Die de schepping van alles voltooide En Hij begon de schepping van de mens uit klei Sadjdah 32
72 Voorwaar Wij boden de hemelen de aarde en de bergen aan hun iets toe te vertrouwen maar zij weigerden dit te dragen en vreesden er voor maar de mens nam het op zich Inderdaad hij is zeer onrechtvaardig jegens zichzelf onwetend Ahzaab 33
2 Wat Allah de mens aan barmhartigheid schenkt is door niemand tegen te houden en wat Hij terug houdt kan buiten Hem niemand schenken Hij is de Almachtige de Alwijze Faatir 35
77 Heeft de mens niet begrepen dat Wij hem hebben geschapen uit een levenskiem Maar zie hij is klaarblijkelijk een redetwister Jaa Sien 36
71 Toen uw Heer tot de engelen zei Ik ga de mens uit klei scheppen Saad 38
8 Wanneer een mens wordt benadeeld roept hij zijn Heer aan zich tot Hem wendend Dan wanneer Hij hem een gunst bewijst van Zichzelf vergeet de mens waarvoor hij eerst God aanriep en stelt medegoden naast Allah om de mensen van Zijn weg af te leiden Zeg Geniet door uw ongeloof voor een wijle u behoort zeker tot de bewoners van het Vuur Zomar 39
8 Wanneer een mens wordt benadeeld roept hij zijn Heer aan zich tot Hem wendend Dan wanneer Hij hem een gunst bewijst van Zichzelf vergeet de mens waarvoor hij eerst God aanriep en stelt medegoden naast Allah om de mensen van Zijn weg af te leiden Zeg Geniet door uw ongeloof voor een wijle u behoort zeker tot de bewoners van het Vuur Zomar 39
49 Wanneer nu de mens tegenspoed treft roept hij Ons aan Als Wij hem dan Onze gunst bewijzen zegt hij Dit is mij alleen wegens mijn verdiensten geschonken Nee het is slechts een beproeving maar de meesten onder hen beseffen het niet Zomar 39
6 Zeg Ik ben slechts een mens zoals u Het is mij geopenbaard dat uw God slechts één God is weest derhalve oprecht jegens Hem en vraagt vergiffenis van Hem En wee de afgodendienaren Fussilat 41
49 De mens wordt niet moe het goede te vragen maar als het kwade hem treft vertwijfelt hij en wordt wanhopig Fussilat 41
51 Wanneer Wij gunsten aan de mens verlenen wendt hij zich af en gaat terzijde maar wanneer het kwade hem raakt ziet dan offert hij lange lange gebeden Fussilat 41
33 Als Hij wil kan Hij de wind stillen zodat zij bewegingloos staan op de oppervlakte daarvan Daarin zijn voorzeker tekenen voor elke geduldige dankbare mens Sjoera 42
48 Maar indien zij zich afwenden hebben Wij u niet als wachter over hen gezonden Het is alleen uw plicht de boodschap over te brengen En waarlijk wanneer Wij de mens Onze barmhartigheid betuigen verheugt hij zich er in Maar indien hun een kwaad overkomt door hetgeen hun handen hebben bedreven dan voorzeker is de mens ondankbaar Sjoera 42
48 Maar indien zij zich afwenden hebben Wij u niet als wachter over hen gezonden Het is alleen uw plicht de boodschap over te brengen En waarlijk wanneer Wij de mens Onze barmhartigheid betuigen verheugt hij zich er in Maar indien hun een kwaad overkomt door hetgeen hun handen hebben bedreven dan voorzeker is de mens ondankbaar Sjoera 42
51 Het is voor een mens niet mogelijk dat Allah tot hem zou spreken anders dan door ingeving of van achter een sluier of door een boodschapper te zenden om door Zijn gebod te openbaren wat Hij wil Voorwaar Hij is de Verhevene de Alwijze Sjoera 42
52 En zo hebben Wij u een woord door ons gebod geopenbaard U wist niet wat het Boek noch wat het geloof was Maar Wij maakten het tot een licht waarbij Wij leiding verlenen aan diegenen Onzer dienaren die Wij willen Voorzeker u leidt de mens zeker naar het rechte pad Sjoera 42
15 En sommigen maken van Zijn dienaren gelijken aan Allah Waarlijk de mens is klaarblijkelijk ondankbaar Zochrof 43
15 En Wij hebben de mens vriendelijkheid jegens zijn ouders geboden Zijn moeder draagt hem met ongemak en baart hem met smart En zijn dragen en spenen nemen dertig maanden in beslag totdat wanneer hij zijn volle kracht bereikt heeft en veertig jaren wordt hij zegt Mijn Heer stel mij in staat dat ik dankbaar moge zijn voor de gunsten die U mij en mijn ouders heeft bewezen en dat ik het goede moge doen dat U behaagt En laat mijn nakomelingen rechtvaardig zijn Ik wend mij tot U en waarlijk ik behoor tot de Moslims Ahqaaf 46
16 En voorzeker Wij hebben de mens geschapen en Wij weten alles wat zijn Ik hem toefluistert En Wij zijn nader tot hem dan zijn halsader Qaaf 50
21 En met de gelovigen zullen Wij hun nageslacht dat hun in het geloof volgt verenigen En Wij zullen zeker niets aan hun werken afdoen Elk mens is onderpand voor zijn daden Toer 52
24 Krijgt de mens alles waarnaar hij verlangt Nadjm 53
39 En dat de mens niet meer kan krijgen dan hetgeen waarnaar hij streeft Nadjm 53
3 Hij heeft de mens geschapen Rahmaan 55
14 Hij schiep de mens uit droge klei als aardewerk Rahmaan 55
39 Op die Dag zullen mens noch djinn worden ondervraagd over hun zonden Rahmaan 55
56 Daarin zullen kuise meisjes zijn met zedige blik door mens noch djinn ooit aangeraakt Rahmaan 55
16 Evenals Satan wanneer hij tegen de mens zegt Verwerp de waarheid maar wanneer deze haar verwerpt zegt hij Ik heb niets met u uitstaande voorzeker ik vrees Allah de Heer der Werelden Hasjr 59
19 Voorwaar de mens is geschapen met een ongeduldige aard Ma-aaridj 70
25 Dit is slechts het woord van een mens Moddassir 74
3 Denkt de mens dat Wij zijn beenderen niet kunnen verzamelen Qijaamah 75
5 Maar de mens wenst in het vervolg slecht te handelen Qijaamah 75
10 Op die Dag zal de mens zeggen Waarheen te vluchten Qijaamah 75
13 De mens zal op die Dag worden onderricht over hetgeen hij vooruitzond of achterliet Qijaamah 75
14 Nee de mens is een bewijs tegen zichzelf Qijaamah 75
31 Want hij mens nam de Waarheid niet aan noch bad hij Qijaamah 75
36 Denkt de mens dat hij zonder doel zal worden gelaten Qijaamah 75
76 De Tijd De Mens Ad Dahr Al Insaan Dahr 76
1 Voorzeker er is voor de mens een tijdperk geweest toen hij geen vermeldenswaardig ding was Dahr 76
2 Wij hebben de mens uit een gemengde levenskiem geschapen en hebben hem horende en ziende gemaakt om hem op de proef te stellen Dahr 76
40 Voorwaar Wij hebben u voor een straf die nabij is gewaarschuwd de Dag waarop de mens zal zien wat hij heeft uitgevoerd en waarop de ongelovige zal zeggen O ware ik maar stof geweest Naba 78
35 De Dag waarop de mens zich zal herinneren hetgeen hij heeft gedaan Naziaat 79
3 Mens wat weet u Misschien wilde hij zich laten louteren Abasa 80
17 Wee de mens Hoe ondankbaar is hij Abasa 80
24 Laat nu de mens naar zijn voedsel zien Abasa 80
6 O mens wat heeft u bedrogen omtrent uw Heer de Genadige Infitaar 82
6 Zal worden gezegd O mens u moet ijverig naar uw Heer streven dan zult u Hem ontmoeten Insjiqaaq 84
5 Laat de mens derhalve overwegen waaruit hij geschapen werd Taariq 86
15 Wat de mens betreft wanneer zijn Heer hem beproeft door hem te roemen en door hem gunsten te bewijzen dan zegt hij Mijn Heer heeft mij geëerd Fadjr 89
23 Op die Dag zal de hel hem worden getoond op die Dag zal de mens de vermaning willen volgen maar hoe zal de vermaning hem kunnen baten Fadjr 89
4 Voorwaar Wij hebben de mens geschapen om moeilijkheden te overwinnen Balad 90
4 Voorzeker Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen Tien 95
2 Die de mens uit Alaq schiep Alaq 96
4 Die de mens door middel van de pen onderwees Alaq 96
5 Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende Alaq 96
6 In het geheel niet Voorwaar de mens wordt opstandig Alaq 96
3 En de mens zal zeggen Wat is er met haar gebeurd Zalzalah 99
6 Voorwaar de mens is ondankbaar jegens zijn Heer Aadijaat 100
2 Voorzeker de mens is te midden van verlies Asr 103

Volgende Terug naar het Begin