Volgende Vorige

 
 MOZZAMMIL..........................................................................1
73 Gevouwen in Kleding Al Mozzammil Mozzammil 73
 
 MUG................................................................................1
26 Waarlijk Allah acht het niet beneden zich een mug of iets nog kleiners als gelijkenis te stellen Zij die geloven weten dat dit de Waarheid van hun Heer is terwijl degenen die niet geloven zeggenWat bedoelt Allah met zulk een voorbeeld Velen laat Hij daardoor dwalen en velen leidt Hij daardoor terecht - en niemand laat Hij daarmede dwalen dan de ongehoorzamen Baqarah 2
 
 MUILDIEREN.........................................................................1
8 En paarden en muildieren en ezels heeft Hij geschapen opdat u er op moogt rijden en tot sieraad voor u En Hij zal ook wat u nog niet kent scheppen An Nah 16
 
 MUNT...............................................................................1
19 En Wij deden hen ontwaken zodat zij elkander konden ondervragen Een van hen zei Hoelang heeft u hier vertoefd Anderen zeiden Wij zijn een dag of een gedeelte van een dag gebleven Nog anderen zeiden Uw God weet het best hoe lang u hier gebleven bent Het is beter één van ons met deze zilveren munt naar de stad te zenden en laat hij zien wat het beste voedsel is en hiervan levensmiddelen meebrengen en laat hij zich vriendelijk gedragen en niemand omtrent ons inlichten Kahf 18
 
 MUREN..............................................................................2
127 En toen Abraham en Ismaël de muren van het Huis optrokken biddende Heer aanvaard dit van ons want U bent de Alhorende de Alwetende Baqarah 2
14 Zij zullen u niet bestrijden zelfs allen tezamen tenzij in versterkte steden of achter muren ofschoon zij onderling grote dapperheid tonen U denkt dat zij eensgezind zijn maar hun harten zijn verdeeld Dat is omdat zij een volk zijn dat niet begrijpt Hasjr 59
 
 MUSKUS.............................................................................1
26 Welks zegel muskus is En laat degenen die wedijveren hiervoor wedijveren Motaffifeen 83
 
 MUUR...............................................................................5
77 Aldus vervolgden zij hun weg totdat zij bij de inwoners ener stad kwamen aan wie zij om eten vroegen maar dezen weigerden hun gastvrijheid te betonen Nu vonden zij daar een muur die op het punt stond in te storten en hij herstelde deze Mozes zei Indien u wilde hadt u er loon voor kunnen vragen Kahf 18
82 En wat de muur betreft deze behoorde aan twee weesjongens in de stad en daaronder lag hun schat begraven hun vader was een rechtvaardig man derhalve behaagde het uw Heer dat zij volwassen zouden worden en dan hun schat zouden opgraven als een genade van uw Heer en dit alles deed ik niet uit mezelf Dit is de verklaring van datgene waarvoor u geen geduld kon tonen Kahf 18
21 En heeft het verhaal van de tegenstanders u bereikt Hoe zij over de muur van zijn kamer klommen Saad 38
13 Op de Dag waarop huichelaars en huichelaarsters tot de gelovigen zullen zeggen Laat ons iets van uw licht nemen zal er gezegd worden Gaat terug en zoekt licht Dan zal er tussen hen een muur worden opgericht met een poort er in Aan de binnenkant zal barmhartigheid zijn en aan de buitenkant zal straf zijn Hadied 57
4 Voorzeker Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen alsof zij een hechte muur vormen Saff 61
 
 MUZDALIFAH.........................................................................1
198 Het is voor u geen zonde wanneer u de overvloed van uw Heer zoekt Wanneer u van de berg Arafaat weggaat gedenkt dan Allah bij Mashar-il-Haram Muzdalifah en gedenkt Hem omdat Hij u heeft geleid terwijl u voordien tot de dwalenden behoorde Baqarah 2
 
 NAAKT..............................................................................1
118 Daarin is voorraad voor u opdat u er niet zult hongeren noch naakt zult zijn Taa Haa 20
 
 NAAKTHEID..........................................................................5
20 Maar Satan fluisterde hun boze ingevingen in opdat hij hun naaktheid zou openbaren die voor hen verborgen was en zei Uw Heer heeft u deze boom alleen verboden opdat u geen engelen of eeuwig- levenden zult worden Aaraaf 7
22 Zo deed hij hen door bedrog vallen En toen zij van de boom proefden werd hun naaktheid hun duidelijk en zij begonnen zich te bedekken met bladeren uit de tuin En hun Heer riep hen en zei Verbood Ik u die boom niet en zei Ik niet tot u ' Voorwaar Satan is een openlijke vijand voor u Aaraaf 7
26 O kinderen van Adam Wij hebben u inderdaad kleding nedergezonden om uw naaktheid te bedekken ook om sierlijk te zijn maar het kleed van godsvrucht is het beste Dit is een teken van Allah opdat zij er lering uit mogen trekken Aaraaf 7
27 O kinderen van Adam laat Satan u niet verleiden zoals hij uw ouders uit het paradijs verdreef en hen van hun kleding beroofde opdat hij hun hun naaktheid mocht tonen Waarlijk hij ziet u hij en zijn stam vanwaar u hen niet ziet Voorzeker Wij hebben de duivelen vrienden gemaakt voor hen die niet geloven Aaraaf 7
31 En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot of haar broeders of de zonen van haar broeders of de zonen van haar zusters of haar vrouwen of haar slaven of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten En laat haar niet met haar voeten slaan opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden En wendt u allen tezamen tot Allah o gelovigen opdat u moogt slagen An Noer 24
 
 NAALD..............................................................................1
40 Voorzeker voor hen die Onze tekenen verloochenen en er zich hoogmoedig van afwenden zullen de poorten van de Hemel niet worden geopend noch zullen zij in het paradijs komen eer zou een kameel door het oog van een naald gaan En zo vergelden Wij de daden der schuldigen Aaraaf 7
 
 NAAM...............................................................................155
1 In de naam van Allah de meest Barmhartige de meest Genadevolle Faatihah 1
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Baqarah 2
114 En wie is onrechtvaardiger dan hij die verbiedt dat de naam van Allah wordt verheerlijkt in Allah's bedehuizen en deze tracht te vernietigen Zij behoorden de bedehuizen slechts in vreze binnen te gaan Er is schande over hen in deze wereld en er zal een grote straf voor hen zijn in het Hiernamaals Baqarah 2
173 Hij heeft u slechts het gestorvene het bloed het varkensvlees en datgene waarover een andere naam dan die van Allah is uitgeroepen verboden Maar hij die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is op hem rust geen zonde Want Allah is Vergevensgezind Genadevol Baqarah 2
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Imraan 3
45 Toen de engelen zeiden O Maria waarlijk Allah geeft u blijde tijding door Zijn woord Zijn naam zal zijn de Messias Jezus zoon van Maria geëerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn Imraan 3
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Nisa 4
1 O u mensen vreest uw Heer Die u van één enkele ziel schiep en daaruit haar gezellin schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreidde en vreest Allah in Wiens naam u een beroep op elkander doet en weest plichtsgetrouw betreffende de familiebanden Voorwaar Allah is Bewaker over u Nisa 4
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Maidah 5
3 Verboden is u het gestorvene het bloed en het varkensvlees en al waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen hetgeen is geworgd en is doodgeslagen en hetgeen is doodgevallen of hetgeen door de horens van dieren is gedood en hetgeen door een wild beest is aangevreten behalve wat u heeft geslacht Verder hetgeen voor afgoden is geslacht en wat u loot door pijlen dit is een overtreding Heden zullen de ongelovigen aan uw godsdienst wanhopen Vreest dus niet hen maar Mij Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd voorzeker Allah is Vergevensgezind Genadevol Maidah 5
4 Zij vragen u wat hun geoorloofd is Zeg Alle goede dingen zijn u geoorloofd en hetgeen u dieren en roofvogels heeft geleerd terwille van de jacht zoals Allah u heeft onderwezen Eet dus van hetgeen zij voor u vangen en spreekt er Allah's Naam over uit En vreest Allah Voorzeker Allah is vlug in het verrekenen Maidah 5
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Anaam 6
118 Eet daarom van hetgeen waarover de naam van Allah is uitgesproken als u in Zijn tekenen gelooft Anaam 6
119 En welke reden heeft u dat u niet van datgene zult eten waarover de naam van Allah is uitgesproken terwijl Hij u reeds heeft uitgelegd wat Hij u heeft verboden - met uitzondering van datgene waartoe u gedwongen bent En voorzeker velen misleiden door hun boze neigingen zonder kennis Waarlijk uw Heer kent de overtreders het beste Anaam 6
121 En eet niet van hetgeen waarover de naam van Allah niet is uitgesproken want dat is zeker ongehoorzaamheid En de bozen sporen hun vrienden aan opdat zij met u mogen redetwisten Als u hen gehoorzaamt zult u inderdaad afgodendienaren zijn Anaam 6
138 Zij zeggen Dit en dat vee en die en die oogsten zijn verboden niemand zal er van eten dan wie het ons belieft - alzo beweren zij - en er is vee welks ruggen verboden zijn en er is vee waarover zij de naam van Allah niet uitspreken en zij bedenken een leugen over Hem Hij zal hen weldra vergelden hetgeen zij verzinnen Anaam 6
145 Zeg Ik vind in hetgeen mij is geopenbaard niets dat een eter is verboden te eten met uitzondering van het gestorvene of vloeiend bloed of varkensvlees want dit alles is onrein - of wat in overtreding is waarover een andere naam dan Allah's is aangeroepen Maar wie door noodzaak wordt gedreven en niet begerig is noch de grens overschrijdt uw Heer is dan voorzeker Vergevensgezind Genadevol Anaam 6
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Aaraaf 7
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Anfaal 8
2 Ware gelovigen zijn slechts degenen wier hart vol vrees klopt wanneer de naam van Allah wordt genoemd en wanneer Zijn tekenen hun worden voorgelezen doet dit hen in geloof toenemen en op hun Heer vertrouwen Anfaal 8
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Jonas 10
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Hoed 11
41 En hij Noach zei Scheept u in In naam van Allah zij haar vaart en haar ankeren Mijn Heer is voorzeker Vergevensgezind Genadevol Hoed 11
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Jozef 12
66 Hij Jacob zei Ik zal hem niet met u medezenden voordat u mij een ernstige belofte aflegt in de naam van Allah dat u hem zeker tot mij zult brengen tenzij u allen omsingeld zult worden En toen zij de belofte hadden afgelegd zei hij Allah waakt over hetgeen wij zeggen Jozef 12
80 En toen zij wanhoopten trokken zij zich terug om in afzondering te beraadslagen De oudste zei Weet u niet dat uw vader een plechtige belofte in de naam van Allah van u heeft genomen en hoe u voorheen in uw plicht tegenover Jozef hebt gefaald Ik zal het land daarom niet verlaten voordat mijn vader het mij toestaat of Allah voor mij beslist en Hij is de beste Beoordelaar Jozef 12
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Ar Rad 13
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Ibrahiem 14
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Hidjr 15
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle An Nah 16
115 Hij heeft alleen het gestorvene bloed varkensvlees en hetgeen waarover de naam van een ander dan Allah is aangeroepen voor u verboden Maar voor hem die door noodzaak wordt gedreven om te eten terwijl hij niet wil noch de grens wil overschrijden is Allah voorzeker Vergevensgezind Genadevol An Nah 16
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Israa 17
110 Zeg Roept Allah aan of roept Rahmaan aan bij welke naam u Hem ook noemt Hij heeft de schoonste namen En zeg uw gebed niet te luid en evenmin te zacht maar zoek een middenweg Israa 17
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Kahf 18
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Marjam 19
7 God antwoordde O Zacharia Wij brengen u blijde tijding omtrent een zoon wiens naam Yahya Johannes zal zijn Wij hebben voordien niemand aan hem gelijk gemaakt Marjam 19
50 En Wij schonken hun Onze barmhartigheid en een verheven en goede naam Marjam 19
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Taa Haa 20
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Anmbijaa 21
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Hadj 22
28 Opdat zij van hun voordeel getuigenis afleggen en de naam van Allah uitspreken gedurende de vastgestelde dagen over het vee waarvan Hij hen heeft voorzien Eet dan daarvan en spijzigt de behoeftigen in nood Hadj 22
34 En voor elk volk hebben Wij handelingen van offer en wijdingen vastgesteld opdat zij de naam van Allah mogen uitspreken over het vee dat Hij hun heeft gegeven Uw God is dus Eén God weest daarom onderdanig aan Hem En geef blijde tijding aan de ootmoedigen Hadj 22
35 Wier harten vervuld zijn van vrees wanneer Allah's naam wordt genoemd en die geduldig dragen al hetgeen hun overkomt die het gebed onderhouden en geven van hetgeen Wij hun hebben toebedeeld Hadj 22
36 En onder de heilige tekenen van Allah hebben Wij voor u de offerkamelen aangewezen In hen is er veel voordeel voor u Spreekt daarom de naam van Allah over hen uit terwijl zij in rijen staan opgesteld En wanneer ze op hun zij neervallen eet er van en voedt de rijken en de armen Aldus hebben Wij hen aan u dienstbaar gemaakt opdat u dankbaar moogt zijn Hadj 22
40 Degenen die ten onrechte uit hun huizen werden verdreven alleen omdat zij zeiden Onze Heer is Allah - En indien Allah sommige mensen niet met behulp van anderen tegenhield zouden ongetwijfeld kloosters kerken synagogen en moskeeën waarin dikwijls de naam van Allah wordt herdacht afgebroken zijn Allah zal ongetwijfeld degene ondersteunen die Hem helpt - Allah is inderdaad Sterk Almachtig Hadj 22
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Al Mominoen 23
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle An Noer 24
6 En betreffende degenen die hun vrouwen beschuldigen en die buiten zich geen getuigen hebben - laat ieder hunner vier maal in de naam van Allah zweren dat hij voorzeker de waarheid spreekt An Noer 24
8 Maar het zal de straf van haar afwenden indien zij viermaal in de naam van Allah getuigt en zegt dat hij tot de leugenaars behoort An Noer 24
36 In huizen waaromtrent Allah heeft verordent dat zij zullen verrijzen waarin Zijn naam zal worden herdacht daarin verheerlijken Hem 's morgens en 's avonds An Noer 24
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Forqaan 25
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Sjoaraa 26
84 En geef mij een goede naam onder de komende geslachten Sjoaraa 26
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Naml 27
30 Hij is van Salomo en luidt In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Naml 27
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Qasas 28
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Ankaboet 29
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Roem 30
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Loqmaan 31
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Sadjdah 32
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Ahzaab 33
5 Noemt hen bij hun vaders naam dat is billijker in de ogen van Allah Maar als u hun vader niet kent dan zijn zij uw broeders in het geloof en uw vrienden en er is geen zonde voor u in datgene waarin u vergist maar wel in hetgeen uw hart zich heeft voorgenomen Allah is Vergevensgezind GenadevolAhzaab 33
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Saba 34
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Faatir 35
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Jaa Sien 36
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Saaffaat 37
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Saad 38
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Zomar 39
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Momin 40
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Fussilat 41
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Sjoera 42
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Zochrof 43
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Dochaan 44
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Djaasijah 45
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Ahqaaf 46
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Mohammed 47
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Fath 48
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Hodjoraat 49
11 O u die gelooft Laat een volk het andere volk dat waarschijnlijk beter is dan zij niet bespotten noch vrouwen andere vrouwen die misschien beter zijn dan zij En belastert elkander niet noch noemt elkaar bij scheldnamen Kwaad is het geven van een slechte naam na de aanvaarding van het geloof en zij die geen berouw tonen zijn de onrechtvaardigen Hodjoraat 49
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Qaaf 50
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Zaarijaat 51
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Toer 52
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Nadjm 53
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Qamar 54
In naam van Allah de meest Barmhartige de meest Genadevolle Rahmaan 55
78 Gezegend zij de naam van uw Heer de Bezitter van Heerlijkheid en Eer Rahmaan 55
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Waaqiah 56
74 Daarom verheerlijk de naam van uw Heer de Verhevene Waaqiah 56
96 Verheerlijk daarom de naam van uw Heer de Verhevene Waaqiah 56
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Hadied 57
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Modjaadalah 58
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Hasjr 59
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Momtahanah 60
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Saff 61
6 En toen Jezus zoon van Maria zei O kinderen van Israël Ik ben Allah's boodschapper voor u datgene bevestigend wat vòòr mij in de Torah was en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal zijn naam zal Ahmad zijn En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen Dit is louter bedrog Saff 61
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Djoemah 62
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Monafiqun 63
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Taghaabon 64
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Talaaq 65
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Tahriem 66
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Molk 67
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Qalam 68
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Haaqqah 69
44 En indien hij enige woorden in Onze naam had uitgedacht Haaqqah 69
52 Verheerlijk daarom de naam van uw Heer de Luisterrijke Haaqqah 69
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Ma-aaridj 70
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Noach 71
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Djinn 72
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Mozzammil 73
8 Daarom gedenk de naam van uw Heer en geef u met volle toewijding aan Hem over Mozzammil 73
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Moddassir 74
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Qijaamah 75
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Dahr 76
25 En gedenk de naam van uw Heer 's morgens en 's avonds Dahr 76
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Morsalaat 76
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Naba 78
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Naziaat 79
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Abasa 80
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Takwier 81
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Infitaar 82
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Motaffifeen 83
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Insjiqaaq 84
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Boroej 85
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Taariq 86
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Ala 87
1 Verheerlijk de Naam van uw Heer de Allerhoogste Ala 87
15 En die de naam van zijn Heer gedenkt en bidt Ala 87
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Ghaasjijahh 88
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Fadjr 89
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Balad 90
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Sjams 91
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Lail 92
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Dhohaa 93
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Sjarh 94
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Tien 95
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Alaq 96
1 Verkondig de naam van uw Heer de Schepper Alaq 96
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Qadr 97
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Bajjinah 98
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Zalzalah 99
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Aadijaat 100
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Qaariah 101
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Takaasor 101
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Asr 103
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Homazah 104
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Fiel 105
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Qoraisj 106
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Maaoen 107
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Kausar 108
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Kafiroen 109
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle An Nasr 110
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle MasadLahab 111
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Ichlaas 112
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Falaq 113
In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle An Naas 114

Volgende Terug naar het Begin