Volgende Vorige

 
 ONGELOVIGENEEN.....................................................................1
26 Het ware Koninkrijk zal op die Dag aan de Genadevolle behoren maar het zal voor de ongelovigeneen moeilijke Dag zijn Forqaan 25
 
 ONGELUK............................................................................3
67 En indien een ongeluk op zee u treft verdwijnen u degenen die u aanroept behalve Hij Maar wanneer Hij u veilig aan land brengt wendt u af Want de mens is zeer ondankbaar Israa 17
22 Er gebeurt geen ongeluk op aarde of aan uzelf zonder dat het is opgetekend in het Boek voordat Wij het openbaren Voorzeker - dat is gemakkelijk voor Allah - Hadied 57
11 Er gebeurt geen ongeluk zonder toelating van Allah En wie in Allah gelooft - Hij leidt zijn hart - En Allah heeft kennis van alle dingen Taghaabon 64
 
 ONGELUKKIG.........................................................................7
105 De dag waarop het komt zal geen ziel zonder Zijn toestemming spreken dan zullen sommigen hunner ongelukkig en anderen gelukkig zijn Hoed 11
106 Degenen dan die ongelukkig zullen zijn zullen in het Vuur zijn waarin zij zullen zuchten en steunen Hoed 11
2 Wij hebben u de Koran niet geopenbaard opdat u er door ongelukkig zult worden Taa Haa 20
117 Daarom zeiden Wij O Adam deze is voor u en uw vrouw een vijand laat hij u derhalve niet uit de tuin verdrijven anders zult u ongelukkig worden Taa Haa 20
123 Hij God zei Gaat allen tezamen hier vandaan want u zult elkander tot vijanden zijn En indien er leiding van Mij tot u komt dan zal een ieder die Mijn leiding volgt noch dwalen noch ongelukkig zijn Taa Haa 20
9 En de mensen aan de linker kant - hoe ongelukkig zijn de mensen aan de linker kant Waaqiah 56
41 De mensen aan de linker kant - hoe ongelukkig zijn degenen die aan de linker kant staan Waaqiah 56
 
 ONGELUKKIGSTE......................................................................1
12 Toen de ongelukkigste onder hen opstond Sjams 91
 
 ONGEMAK............................................................................5
185 De maand Ramadaan is die waarin de Koran als een richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid Wie onder u daarom deze maand beleeft laat hem daarin vasten Maar wie onder u ziek of op reis is een aantal andere dagen Allah wenst gemak voor u en geen ongemak en opdat u het aantal zult voltooien en opdat u Allah's grootheid zult prijzen omdat Hij u terecht heeft geleid en opdat u dankbaar zult zijn Baqarah 2
15 En Wij hebben de mens vriendelijkheid jegens zijn ouders geboden Zijn moeder draagt hem met ongemak en baart hem met smart En zijn dragen en spenen nemen dertig maanden in beslag totdat wanneer hij zijn volle kracht bereikt heeft en veertig jaren wordt hij zegt Mijn Heer stel mij in staat dat ik dankbaar moge zijn voor de gunsten die U mij en mijn ouders heeft bewezen en dat ik het goede moge doen dat U behaagt En laat mijn nakomelingen rechtvaardig zijn Ik wend mij tot U en waarlijk ik behoor tot de Moslims Ahqaaf 46
7 Laat hij die overvloed heeft geven uit zijn overvloed En laat hij wiens middelen beperkt zijn geven overeenkomstig hetgeen Allah hem heeft gegeven Allah belast geen ziel boven hetgeen Hij haar heeft gegeven Allah zal weldra verlichting verlenen na ongemak Talaaq 65
5 Voorwaar zo komt gemak naast ongemak Sjarh 94
6 Voorwaar gemak komt naast ongemak Sjarh 94
 
 ONGERECHTIGHEDEN...................................................................2
59 En deze steden Wij vernietigden ze toen zij ongerechtigheden bedreven En Wij stelden een bepaalde tijd vast voor hun verdelging Kahf 18
48 Hoe vele steden heb Ik uitstel verleend hoewel zij vol ongerechtigheden waren Daarna greep Ik hen en tot Mij is de terugkeer Hadj 22
 
 ONGERECHTIGHEID....................................................................7
79 Zij plachten elkander de ongerechtigheid niet te verbieden welke Zij begingen Slecht is inderdaad hetgeen zij deden Maidah 5
111 Alle gezichten zullen zich verootmoedigen in tegenwoordigheid van de Levende de Uitzichzelf - Bestaande Voorzeker hij die ongerechtigheid begaat zal verloren gaan Taa Haa 20
112 Maar hij die goede werken verricht en gelovig is behoeft geen ongerechtigheid of verlies te vrezen Taa Haa 20
11 Hoe menige stad vol van ongerechtigheid hebben Wij vernietigd en na haar hebben Wij een ander volk verwekt Anmbijaa 21
45 Hoe menige stad hebben Wij verdelgd terwijl deze vol ongerechtigheid was zodat de daken er van zijn ingestort en hoe menige bron en opgetrokken paleis werd verlaten Hadj 22
85 En het oordeel zal op hen vallen wegens hun ongerechtigheid en zij zullen niet kunnen spreken Naml 27
13 Toen Loqmaan tot zijn zoon terwijl hij hem raad gaf zei O mijn lieve zoon ken geen medegoden aan Allah toe afgoderij is inderdaad een grote ongerechtigheid Loqmaan 31
 
 ONGERECHTVAARDIGDE.................................................................1
33 Zeg Mijn Heer heeft slechte daden hetzij openlijk of in het geheim verboden en zonde en ongerechtvaardigde opstand en dat u datgene met Allah vereenzelvigt waarvoor Hij u geen gezag heeft nedergezonden en dat u van Allah dingen zegt die u niet weet Aaraaf 7
 
 ONGERUST...........................................................................1
127 En wees geduldig voorwaar uw geduld is alleen met de hulp van Allah mogelijk En treur niet over hen de ongelovigen noch maak u ongerust over hun plannen An Nah 16
 
 ONGETWIJFELD.......................................................................12
22 Zij zijn ongetwijfeld degenen die in het Hiernamaals de grootste verliezers zullen zijn Hoed 11
23 Allah weet ongetwijfeld wat zij verbergen en wat zij openbaren Hij heeft de hovaardigen voorzeker niet lief An Nah 16
62 En zij schrijven aan Allah toe waar zij niet van houden dochters hun tong spreekt leugen nl dat hun het beste gewordt Ongetwijfeld komt het vuur hun toe waaraan zij zullen worden overgeleverd An Nah 16
109 Dit zullen ongetwijfeld in het Hiernamaals de verliezers zijn An Nah 16
42 Zeg Waren er zoals u zegt andere goden met Hem geweest dan zouden dezen ongetwijfeld een weg hebben gezocht naar de Heer van de Troon Israa 17
95 Zeg Hadden er op aarde engelen in vrede en rust rondgelopen dan zouden Wij ongetwijfeld uit de hemel een engel als boodschapper tot hen hebben gezonden Israa 17
58 Maar uw Heer is Vergevensgezind Barmhartig Indien Hij hen ter verantwoording zou roepen voor hetgeen zij hebben verdiend dan zou Hij ongetwijfeld hun straf hebben verhaast Nee voor hen is een vastgestelde tijd waaraan zij niet kunnen ontkomen Kahf 18
134 En indien Wij hen voor zijn van de profeet komst met een straf hadden verdelgd zouden zij ongetwijfeld hebben gezegd Onze Heer waarom heeft U ons geen boodschapper gezonden dan hadden wij Uw geboden kunnen volgen eer wij vernederd en onteerd werden Taa Haa 20
46 En indien een ademtocht der kastijding van uw Heer hen raakt zullen zij ongetwijfeld zeggen Wee ons wij waren inderdaad onrechtvaardigen Anmbijaa 21
40 Degenen die ten onrechte uit hun huizen werden verdreven alleen omdat zij zeiden Onze Heer is Allah - En indien Allah sommige mensen niet met behulp van anderen tegenhield zouden ongetwijfeld kloosters kerken synagogen en moskeeën waarin dikwijls de naam van Allah wordt herdacht afgebroken zijn Allah zal ongetwijfeld degene ondersteunen die Hem helpt - Allah is inderdaad Sterk Almachtig Hadj 22
40 Degenen die ten onrechte uit hun huizen werden verdreven alleen omdat zij zeiden Onze Heer is Allah - En indien Allah sommige mensen niet met behulp van anderen tegenhield zouden ongetwijfeld kloosters kerken synagogen en moskeeën waarin dikwijls de naam van Allah wordt herdacht afgebroken zijn Allah zal ongetwijfeld degene ondersteunen die Hem helpt - Allah is inderdaad Sterk Almachtig Hadj 22
25 Hij is slechts een bezetene wacht daarom een korte wijle ongetwijfeld zal hem iets overkomen Al Mominoen 23
 
 ONGEZIENE..........................................................................5
44 Dit is een van de tijdingen van het ongeziene die wij u openbaren En u was niet bij hen toen zij lootten om te zien wie hunner de voogd van Maria zou zijn noch was u bij hen toen zij met elkander redetwistten Imraan 3
179 Allah is niet zo dat Hij de gelovigen in de toestand laat waarin zij verkeren totdat Hij de kwaden van de goeden scheidt noch is Allah zo dat Hij u het ongeziene bekend maakt Maar Allah kiest tot Zijn boodschappers wie Hij wil Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschappers Als u gelooft en rechtvaardig bent zal er een grote beloning voor u zijn Imraan 3
81 Keert u tot uw vader terug en zegt Onze vader uw zoon heeft gestolen en wij hebben alleen hetgeen wij wisten vermeld en wij konden waarlijk over het ongeziene niet waken' Jozef 12
92 Kenner van het ongeziene en het geziene Hij is verheven boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen Al Mominoen 23
25 Voorwaar Wij zonden Onze boodschappers met duidelijke bewijzen en openbaarden hun het Boek en de Weegschaal opdat het mensdom rechtvaardig moge zijn Wij hebben ijzer nedergezonden waardoor grote strijd maar ook grote voordelen voor het mensdom ontstaan opdat Allah degenen moge onderscheiden die in het ongeziene Hem en Zijn boodschappers helpen Zeker Allah is Sterk Almachtig Hadied 57
 
 ONHEIL.............................................................................17
11 En als er tot hun wordt gezegd Richt geen onheil op aarde aan dan zeggen zij Wij zijn slechts vredestichters Baqarah 2
12 Voorzeker zij zijn het die onheil stichten maar zij beseffen het niet Baqarah 2
27 Die het verbond met Allah breken na de bekrachtiging er van en datgene wat Allah gebood te verenigen scheiden en die onheil op aarde stichten dezen zijn de verliezers Baqarah 2
30 En toen uw Heer tot de engelen zei Ik wil een stedehouder op aarde plaatsen zeiden zij Wilt U er iemand plaatsen die er onheil zal stichten en bloed zal vergieten terwijl wij U verheerlijken met de lof die U toekomt en Uw Heiligheid prijzen antwoordde Hij Ik weet wat u niet weet Baqarah 2
60 En toen Mozes om water voor zijn volk bad zeiden Wij Sla op de rots met uw staf en er ontsprongen twaalf bronnen aan waardoor elke stam zijn drinkplaats kende Eet en drinkt van wat Allah heeft voortgebracht en wandelt niet op aarde onheil stichtende Baqarah 2
74 En herinnert u toen Hij u na het volk van Aad tot opvolgers maakte en u vestigde in het land u bouwdet paleizen in de vlakten en u hieuwt huizen uit de bergen Gedenkt daarom de gunsten van Allah en wandelt niet op aarde onheil stichtend Aaraaf 7
25 En behoedt u voor het onheil dat niet alleen degenen die onder u kwaad doen zal treffen En weet dat Allah streng is in het straffen Anfaal 8
73 De ongelovigen zijn vrienden van elkander Als u niet ingrijpt zal er onheil en grote wanorde in het land komen Anfaal 8
85 En o mijn volk geef volle maat en juist gewicht met rechtvaardigheid en bedrieg de mensen niet met hun goederen noch sticht onheil op aarde Hoed 11
88 Degenen die verwerpen en anderen van de weg van Allah afhouden - Wij zullen straf bij hun straf voegen omdat zij onheil stichtten An Nah 16
94 Zij zeiden O Zol-Qarnain Gog en Magog stichten onheil op aarde mogen wij u dan schatting betalen mits u een afscheiding tussen hen en ons opricht Kahf 18
152 Die onheil op aarde stichten en zich niet beteren Sjoaraa 26
183 En doet de mensen in hetgeen hun toekomt niet te kort noch handelt verderfelijk door onheil te stichten op aarde Sjoaraa 26
77 Maar zoek door hetgeen Allah u heeft gegeven het tehuis van het Hiernamaals en vergeet uw deel aan de wereld niet en doe goed aan anderen zoals Allah u goed gedaan heeft en schep geen wanorde op aarde want Allah heeft hen die onheil stichten niet lief Qasas 28
30 Hij Lot zei Help mij mijn Heer tegen het volk dat onheil sticht Ankaboet 29
36 En tot Midian zonden Wij hun broeder Shoaib die zei O mijn volk dien Allah en vrees de laatste dag en wandel niet op aarde onheil stichtende Ankaboet 29
19 Zij antwoordden Uw onheil is bij u Zegt u dit omdat u vermaand bent Nee u bent een volk dat alle perken te buiten gaat Jaa Sien 36
 
 ONHEILSTICHTERS....................................................................3
63 Maar indien zij zich afwenden Allah kent de onheilstichters toch goed Imraan 3
4 Waarlijk Pharao handelde aanmatigend in het land en deed het volk er van in partijen scheiden van een groep die hij als zwak beschouwde doodde hij de zonen en spaarde de vrouwen Zeker hij behoorde tot de onheilstichters Qasas 28
28 Zullen Wij degenen die geloven en goede werken doen op dezelfde wijze behandelen als de onheilstichters op aarde of moeten Wij de godvruchtigen en de bozen gelijk stellen Saad 38
 
 ONHERROEPELIJK.....................................................................2
1 Alif Laam Raa Dit is een Boek waarvan de verzen onherroepelijk zijn gemaakt en bovendien zijn zij in bijzonderheden uitgelegd door de Alwijze de Alwetende Hoed 11
95 En voor een stad die Wij verdelgd hebben is het een onherroepelijk gebod dat het volk niet zal terugkeren Anmbijaa 21
 
 ONJUIST............................................................................1
177 Slecht is de toestand van een volk dat Onze Ayat verloochent het handelt onjuist tegen zichzelf Aaraaf 7
 
 ONKUISE............................................................................1
28 O Zuster van Aäron uw vader was geen verdorven man noch was uw moeder een onkuise vrouw Marjam 19
 
 ONKUISHEID.........................................................................1
20 Zij zei Hoe kan ik een zoon ontvangen terwijl geen man mij heeft aangeraakt en ik evenmin onkuisheid heb bedreven Marjam 19
 
 ONLUSTEN...........................................................................1
14 Als men uit de omgeving bij hen zou binnendringen en hun zou worden gevraagd onlusten te veroorzaken zouden zij dat terstond hebben gedaan en zij zouden slechts weinig hebben getalmd Ahzaab 33
 
 ONMACHT............................................................................1
45 Laat hen daarom totdat zij hun Dag ontmoeten waarop zij in onmacht zullen neervallen Toer 52

Volgende Terug naar het Begin