Volgende Vorige

 
 ONTDEKT............................................................................4
82 Denken zij dan niet na over de Koran Was deze van iemand anders dan van Allah dan hadden zij zeker menige tegenstrijdigheid daarin ontdekt Nisa 4
107 Maar indien ontdekt wordt dat de twee schuldig zijn aan zonde dan moeten twee anderen hun plaats innemen uit het midden van degenen tegen wie de twee eersten hebben getuigd en de laatste twee moeten bij Allah zweren en zeggen Waarlijk ons getuigenis is oprechter dan de getuigenis van hen de eersten en wij zijn geen overtreders want dan zouden wij inderdaad tot de onrechtvaardigen behoren Maidah 5
23 Als Allah enig goed in hen had ontdekt zou Hij hen voorzeker hebben doen horen En als Hij hen zou hebben laten horen hadden zij zich in afkerigheid afgewend Anfaal 8
39 Maar de daden der ongelovigen zijn als een luchtspiegeling op een vlakte De dorstige denkt dat het water is wanneer hij er bij komt ontdekt hij echter dat het niets is Maar hij vindt Allah in zijn nabijheid Die hem zijn rekening ten volle vereffent en Allah is snel in het afrekenen An Noer 24
 
 ONTDEKTE...........................................................................1
90 Totdat hij het land van de rijzende zon bereikte en ontdekte dat zij over een volk opging voor hetwelk Wij geen beschutting er tegen hadden verschaft Kahf 18
 
 ONTDOE.............................................................................2
12 Voorwaar Ik ben uw Heer ontdoe u van uw schoeisel want u bent in de heilige vallei van Towa Taa Haa 20
27 En ontdoe de knoop in mijn tong Taa Haa 20
 
 ONTDOEN............................................................................2
2 De Dag waarop elke zogende vrouw haar zuigeling zal vergeten en elke zwangere vrouw zich zal ontdoen van haar dracht en u zult mensen bedwelmd zien terwijl zij niet dronken zijn maar de kastijding van uw Heer is gestreng Hadj 22
60 Bejaarde vrouwen die geen hoop op het huwelijk koesteren - op haar rust geen schuld als zij zonder haar schoonheid te tonen zich van kledingstukken ontdoen Maar als zij zich inhouden is dit beter voor haar Allah is Alhorend Alwetend An Noer 24
 
 ONTDOET............................................................................2
2 O u die gelooft ontheiligt de tekenen van Allah niet noch de heilige maand noch de offerdieren noch dieren met offertekens noch degenen die zich naar het heilige Huis begeven om genade van hun Heer en Zijn welbehagen te zoeken Maar wanneer u van uw pelgrimskleed ontdoet moogt u jagen En laat de vijandschap van een volk omdat zij u de toegang tot de heilige Moskee verhinderen u niet tot geweld aansporen En helpt elkander in deugdzaamheid en vroomheid maar helpt elkander niet in zonde en overtreding En vreest Allah Waarlijk Allah is streng in het straffen Maidah 5
58 O u die gelooft laten uw slaven en degenen uwer die de geslachtsrijpheid nog niet hebben bereikt driemaal uw toestemming vragen bij u te mogen komen vòòr het morgengebed wanneer u wegens de middaghitte u van uw klederen ontdoet en na het avondgebed Drie privé-tijden voor u Op andere tijden is het noch voor u noch voor hen hinderlijk want sommigen uwer moeten met anderen omgaan aldus maakt Allah u de geboden duidelijk Allah is Alwetend Alwijs An Noer 24
 
 ONTEER.............................................................................1
78 Zijn volk kwam haastig naar hem toe Ook voordien plachten zij kwaad te doen Hij Lot zei O mijn volk dit zijn mijn dochters zij zijn te rein voor u Vrees daarom Allah en onteer mij niet wegens mijn gasten Is er onder u geen weldenkend man Hoed 11
 
 ONTEERD............................................................................2
134 En indien Wij hen voor zijn van de profeet komst met een straf hadden verdelgd zouden zij ongetwijfeld hebben gezegd Onze Heer waarom heeft U ons geen boodschapper gezonden dan hadden wij Uw geboden kunnen volgen eer wij vernederd en onteerd werden Taa Haa 20
16 Maar wanneer Hij hem beproeft door hem in zijn levensonderhoud te beperken zegt hij Mijn Heer heeft mij onteerd Fadjr 89
 
 ONTEERT............................................................................1
69 En vreest Allah en onteert mij niet Hidjr 15
 
 ONTERENDE..........................................................................1
5 Degenen die tegen Allah en Zijn boodschapper ingaan zullen zeker vernederd worden zoals degenen die hen vooraf gingen vernederd werden want Wij hebben reeds duidelijke tekenen nedergezonden En de ongelovigen zullen een onterende straf ontvangen Modjaadalah 58
 
 ONTERING...........................................................................1
37 Gaat tot hen terug want wij zullen zeker tot hen komen met scharen waartegen zij geen macht zullen hebben wij zullen hen met ontering daaruit de stad verdrijven en zij zullen vernederd worden Naml 27
 
 ONTFERM............................................................................1
24 En wees teder voor hen in erbarming En zeg Mijn Heer ontferm u over hen daar zij mij opvoedden toen ik jong was Israa 17
 
 ONTFERMDEN.........................................................................1
75 En indien Wij ons over hen ontfermden en hun kwaal verlichtten zouden zij toch blindelings in hun overtreding volharden Al Mominoen 23
 
 ONTHAAL............................................................................8
198 Maar zij die hun Heer vrezen zullen tuinen hebben waar doorheen rivieren stromen daarin zullen zij vertoeven als onthaal van Allah En hetgeen bij Allah is is voor de rechtvaardigen beter Imraan 3
102 Denken de ongelovigen dat zij Mijn dienaren tot beschermers kunnen nemen buiten Mij Voorwaar Wij hebben de hel bereid tot een onthaal voor de ongelovigen Kahf 18
107 Voorwaar de gelovigen die goede werken doen zullen de tuinen van het Paradijs tot onthaal hebben Kahf 18
19 Zij dje geloven en goede werken doen zullen Tuinen hebben tot verblijf als onthaal voor hetgeen zij deden Sadjdah 32
62 Is dit een beter onthaal of de boom van Zaqqoem Saaffaat 37
32 Als onthaal van de Vergevensgezinde de Genadevolle Fussilat 41
56 Dit zal hun onthaal zijn op de Dag des Gerichts Waaqiah 56
93 Dan is voor hem een onthaal op kokend water Waaqiah 56
 
 ONTHEFFING.........................................................................1
1 Dit is de verklaring van ontheffing door Allah en zijn boodschapper tegenover degenen der afgodendienaren met wie u een verdrag heeft afgesloten Taubah 9
 
 ONTHEFT............................................................................1
157 Hun die de boodschapper de reine profeet volgen die zij in de Torah en het Evangelie beschreven vinden legt hij het goede op en verbiedt het kwade veroortooft hun de goede dingen en verbiedt de slechte en ontheft hen van de last en de kluisters die hen bonden Zij die in hem geloven en hem eren en ondersteunen en het licht dat met hem is nedergezonden volgen zullen gewis slagen Aaraaf 7
 
 ONTHEILIGDEN.......................................................................1
163 En vraag hun omtrent de stad die aan de zee lag Toen zij de Sabbath ontheiligden verscheen vis op hun Sabbath aan de oppervlakte van het water maar de dag waarop zij geen Sabbath hielden kwam zij niet tot hen Zo beproefden Wij hen omdat zij overtreders waren Aaraaf 7
 
 ONTHEILIGT.........................................................................1
2 O u die gelooft ontheiligt de tekenen van Allah niet noch de heilige maand noch de offerdieren noch dieren met offertekens noch degenen die zich naar het heilige Huis begeven om genade van hun Heer en Zijn welbehagen te zoeken Maar wanneer u van uw pelgrimskleed ontdoet moogt u jagen En laat de vijandschap van een volk omdat zij u de toegang tot de heilige Moskee verhinderen u niet tot geweld aansporen En helpt elkander in deugdzaamheid en vroomheid maar helpt elkander niet in zonde en overtreding En vreest Allah Waarlijk Allah is streng in het straffen Maidah 5
 
 ONTHIELD...........................................................................1
40 Maar voor hem die vreesde voor zijn Heer te staan en die zijn ziel van begeerten onthield Naziaat 79
 
 ONTHOUDEN..........................................................................5
224 En verschuilt u niet achter Allah met uw eden om u te onthouden van het goeddoen en het rechtvaardig handelen en het stichten van vrede tussen de mensen Allah is Alhorend Alwetend Baqarah 2
246 Weet u niet van de leiders der kinderen Israëls na Mozes toen zij tot één hunner profeten zeiden Stel ons een koning aan opdat wij ter wille van Allah kunnen strijden Hij zei Is het niet waarschijnlijk dat u niet zult willen vechten wanneer het u wordt voorgeschreven Zij zeiden Welke reden hebben wij om ons van het vechten voor Allah's zaak te willen onthouden wanneer wij van onze huizen en onze kinderen zijn verdreven Maar toen het vechten hun werd bevolen wendden zij zich af met uitzondering van een klein aantal hunner Allah kent de overtreders goed Baqarah 2
6 En ondervraagt de wezen wanneer zij de huwbare leeftijd bereikt hebben als u in hen rijpheid van verstand vindt stelt hun dan hun eigendom ter hand en verteert het niet in buitensporigheid en haast omdat zij opgroeien En laat hij die rijk is zich onthouden en laat hij die arm is naar billijkheid er gebruik van maken En wanneer u hun eigendommen overhandigt neemt er dan getuigen bij Allah is toereikend om rekenschap te vragen Nisa 4
53 Hadden zij een aandeel in het koninkrijk dan zouden zij de mensen zelfs het geringste onthouden Nisa 4
12 Opdat Wij dit tot een les voor u mochten maken en opdat degene die deze gebeurtenis kan onthouden zich deze moge herinneren Haaqqah 69
 
 ONTHOUDING.........................................................................2
226 Voor hen die onthouding zweren jegens hun vrouwen is de wachtperiode vier maanden als zij echter ervan terugkomen voorzeker dan is Allah Vergevensgezind Genadevol Baqarah 2
29 En degenen die onthouding betrachten Ma-aaridj 70
 
 ONTHOUDT...........................................................................1
7 Wat Allah aan Zijn boodschapper heeft gegeven als buit van het volk van de stadsgebieden is voor Allah en Zijn boodschapper en voor de naaste familieleden en de wezen en de armen en de reiziger opdat het niet alleen in omloop moge zijn tussen de rijken onder u En wat de boodschapper u ook moge geven neemt het en wat Hij u ook verbiedt onthoudt u daarvan En vreest Allah zeker Allah is streng in het straffen Hasjr 59
 
 ONTHULD............................................................................4
101 O u die gelooft vraagt niet naar dingen die u als zij u zullen worden geopenbaard zullen mishagen indien u er naar vraagt terwijl de Koran wordt nedergezonden zullen zij u worden onthuld Allah heeft ze achterwege gelaten En Allah is Vergevensgezind Verdraagzaam Maidah 5
91 En de hel zal worden onthuld voor de dwalenden Sjoaraa 26
10 En het hart der moeder van Mozes werd vrij van angst Zij had het bijna onthuld als Wij haar hart niet gesterkt hadden om tot de gelovigen te behoren Qasas 28
47 En indien de onrechtvaardigen bezaten al hetgeen op de aarde is en nog eens zoveel daarbij zullen zij dit op de Dag der Opstanding als losprijs voor de vreselijke straf willen aanbieden En wat zij nooit dachten zal hun door Allah onthuld worden Zomar 39
 
 ONTHULDE...........................................................................1
77 Zij zijn broeders zeiden Als deze heeft gestolen had zijn broeder voorheen ook diefstal gepleegd Maar Jozef hield het in zijn hart geheim en onthulde het hun niet Hij zei U verkeert in een slechte toestand Allah weet het beste wat u beweert Jozef 12
 
 ONTHULLEN..........................................................................2
154 Toen zond Hij na de smart een vredige sluimer over u neder die een deel uwer overviel en het andere deel was bezorgd over zichzelf terwijl zij ten onrechte over Allah de gedachte der onwetendheid koesterden Zij zeiden Hebben wij iets met de zaak uit te staan Zeg De zaak is geheel in Allah's handen Zij verbergen in hun gedachten hetgeen zij niet aan u onthullen zij zeggen Als de zaak in onze handen was geweest zouden wij hier niet hebben moeten vechten Zeg Indien u in uw huizen was gebleven zouden zij wie het strijden was bevolen zeker naar de plaats waar zij zouden sterven zijn gegaan opdat Allah mocht beproeven wat in uw innerlijk was en louteren wat in uw hart was Allah weet wat in het innerlijk is Imraan 3
15 Zie het Uur komt Ik zal het onthullen opdat elke ziel de beloning zal ontvangen waarnaar zij streeft Taa Haa 20
 
 ONTHULLER..........................................................................1
72 En toen u trachtte een mens te doden en onder elkander er over twistte was Allah de onthuller van wat u verborgen hieldt Baqarah 2
 
 ONTHULLING.........................................................................1
9 Wanneer Hij u voor de Dag der Verzameling zal bijeenroepen zal dit de tijd voor onthulling der gebreken zijn En hij die gelooft in Allah en recht doet - hem zal Hij zuiveren van zijn fouten en Hij zal hun tot tuinen toegang geven waardoor rivieren stromen om daarin voor eeuwig te vertoeven Dat is de grote zegepraal Taghaabon 64
 
 ONTHULT............................................................................3
33 Hij zei O Adam zeg hun de namen van deze dingen en toen hij de namen had genoemd zei Hij Zei Ik u niet Waarlijk Ik ken de geheimen der hemelen en der aarde en Ik weet wat u onthult en wat u verbergt Baqarah 2
29 Zeg Of u dat wat in uw hart is verbergt of onthult Allah weet het en Hij weet wat in de hemelen en op aarde is Allah heeft de macht over alle dingen Imraan 3
3 En bij de dag wanneer hij deze onthult Sjams 91
 
 ONTKEND............................................................................1
115 En het goede dat zij doen zal niet worden ontkend en Allah kent de Godvrezenden Imraan 3
 
 ONTKENNEN..........................................................................37
36 En degenen wie Wij het Boek hebben gegeven verheugen zich in hetgeen u is geopenbaard En er zijn sommige der partijen die er een gedeelte van ontkennen Zeg Het is mij bevolen Allah te aanbidden en niets met Hem te vereenzelvigen Tot Hem roep ik en tot Hem is mijn terugkeer Ar Rad 13
82 Stellig niet Integendeel zij de afgoden zullen hun aanbidding ontkennen en hun tegenstanders blijken te zijn Marjam 19
50 En dit de Koran is een gezegende verkondiging die Wij hebben nedergezonden zult u deze dan ontkennen Anmbijaa 21
67 Hebben zij niet gezien dat Wij een veilig Heiligdom Mekka hebben gemaakt terwijl overal om hen heen mensen worden weggerukt Geloven zij dan aan een leugen en ontkennen zij de gunsten van Allah Ankaboet 29
81 En Hij toont u Zijn tekenen welke van de tekenen van Allah wilt u dan ontkennen Momin 40
6 En wanneer de mensen worden verzameld zullen dezen de afgoden hun vijanden worden en hun aanbidding ontkennen Ahqaaf 46
13 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
16 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
18 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
21 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
23 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
25 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
28 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
30 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
32 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
34 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
36 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
38 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
40 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
42 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
45 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
47 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
49 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
51 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
53 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
55 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
57 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
59 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
61 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
63 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
65 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
67 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
69 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
71 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
73 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
75 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55
77 Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen Rahmaan 55

Volgende Terug naar het Begin