Volgende Vorige

 
 OOR................................................................................3
45 En Wij schreven hen daarin voor Een leven voor een leven oog om oog neus om neus oor om oor tand om tand en rechtvaardige vergelding voor wonden En hij die van het recht hierop afziet dit zal een verzoening voor zijn zonden zijn en wie niet rechtspreken bij hetgeen Allah heeft nedergezonden zijn onrechtvaardigen Maidah 5
45 En Wij schreven hen daarin voor Een leven voor een leven oog om oog neus om neus oor om oor tand om tand en rechtvaardige vergelding voor wonden En hij die van het recht hierop afziet dit zal een verzoening voor zijn zonden zijn en wie niet rechtspreken bij hetgeen Allah heeft nedergezonden zijn onrechtvaardigen Maidah 5
36 En volgt niet datgene waarvan u geen kennis bezit Voorwaar het oor oog en het hart - al deze zullen worden ondervraagd Israa 17
 
 OORD...............................................................................3
126 En toen Abraham bad Mijn Heer maak deze plaats toch tot een oord van vrede en geef vruchten aan haar bewoners die aan Allah en de laatste dag geloven zei Hij Ik zal voor een korte tijd ook aan hem die niet gelooft weldaden schenken daarna zal Ik hem in het Vuur drijven het is een slechte verblijfplaats Baqarah 2
35 En toen Abraham zei Mijn Heer maak deze stad oord van vrede en weerhoud mij en mijn kinderen van het aanbidden van afgoden Ibrahiem 14
22 En zij ontving hem en trok zich met hem terug in een ver afgelegen oord Marjam 19
 
 OORDEEL............................................................................25
53 En toen gaven Wij Mozes het Boek en het oordeel des onderscheids opdat u recht geleid zult worden Baqarah 2
43 Hoe zullen zij u tot rechter maken wanneer zij de Torah bij zich hebben waarin Allah's oordeel is Toch wenden zij zich af En zij zijn geen gelovigen Maidah 5
50 Wensen zij het oordeel van onwetendheid En wie is een betere rechter dan Allah voor een volk dat zekerheid van geloof bezit Maidah 5
89 En indien wij tot uw godsdienst terugvallen nadat Allah ons er van heeft gered dan hebben wij voorzeker een leugen aangaande Allah verzonnen En het past ons niet er naar te willen terugkeren behalve wanneer Allah onze Heer dit zou willen Onze Heer omvat alle dingen in Zijn kennis Wij hebben in Allah ons vertrouwen gelegd Oordeel daarom onze Heer tussen ons en ons volk in waarheid en U bent de beste Rechter Aaraaf 7
19 Als u een oordeel zoekt dan is het oordeel reeds tot u gekomen En als u ophoudt zal het beter voor u zijn maar als u terugkeert zullen Wij ook terugkeren En uw partij zal u in het geheel niet baten hoe talrijk zij ook moge zijn en Allah is voorzeker met de gelovigen Anfaal 8
19 Als u een oordeel zoekt dan is het oordeel reeds tot u gekomen En als u ophoudt zal het beter voor u zijn maar als u terugkeert zullen Wij ook terugkeren En uw partij zal u in het geheel niet baten hoe talrijk zij ook moge zijn en Allah is voorzeker met de gelovigen Anfaal 8
24 Zeg Indien uw vaders en uw zonen en uw broeders en uw vrouwen en uw verwanten en de rijkdommen die u verkregen heeft en de handel waarvan u slapte vreest en de woningen waarvan u houdt u liever zijn dan Allah en Zijn boodschapper en het streven voor Zijn zaak wacht dan tot Allah met Zijn oordeel komt Allah leidt het ongehoorzame volk niet Taubah 9
102 Verwachten zij iets anders dan het gelijke oordeel van de dagen dergenen die vòòr hen stierven Zeg Wacht daarom ik ben met u onder de wachtenden Jonas 10
22 Toen hij volwassen was schonken Wij hem oordeel en kennis zo belonen Wij de goeden Jozef 12
37 En zo hebben Wij het als een duidelijk oordeel geopenbaard En als u nadat kennis tot u is gekomen hun boze wensen volgt zult u aan Allah vriend noch beschermer hebben Ar Rad 13
15 Zij vroegen om een oordeel en dientengevolge ging elke hoogmoedige vijand te gronde Ibrahiem 14
39 En waarschuw hen voor de Dag der Smart wanneer het oordeel zal worden geveld Thans zijn zij achteloos en geloven niet Marjam 19
78 En toen David en Salomo rechtspraken betreffende het veld waar de geiten van zekere mensen bij nacht graasden waren Wij Getuige van hun oordeel Anmbijaa 21
112 Zeg Mijn Heer oordeel in waarheid En Onze Heer is de Barmhartige Wiens hulp moet worden ingeroepen tegen hetgeen u zegt Anmbijaa 21
118 Oordeel daarom beslissend tussen hen en mij en red mij en de gelovigen die met mij zijn Sjoaraa 26
85 En het oordeel zal op hen vallen wegens hun ongerechtigheid en zij zullen niet kunnen spreken Naml 27
4 Of denken zij die slechte daden doen dat zij Ons zullen ontsnappen Hun oordeel is verkeerd Ankaboet 29
70 Opdat de levenden mogen worden gewaarschuwd en opdat het oordeel tegen de ongelovigen gerechtvaardigd moge zijn Jaa Sien 36
20 En Wij versterkten zijn koninkrijk en gaven hem wijsheid en een beslissend oordeel Saad 38
39 Wij zeiden Dit is Onze gave Wees vrijgevig of spaarzaam er zal daarover geen oordeel zijn Saad 38
12 Dit kwam omdat u niet geloofde toen Allah de Ene werd genoemd maar toen Hem medegoden werden toegeschreven geloofde u Nu behoort het oordeel aan Allah de Allerhoogste de Allergrootste Momin 40
21 Verbeelden diegenen die slechte daden doen dat Wij hen zullen behandelen zoals hen die geloven en goede werken verrichten zodat hun leven en hun dood gelijk zullen zijn Verkeerd is hun oordeel Djaasijah 45
48 Wacht daarom geduldig op het oordeel van uw Heer want u bent onder Onze ogen en verheerlijk uw Heer wanneer u opstaat met de lof die Hem toekomt Toer 52
26 En had ik maar niet geweten wat mijn oordeel was Haaqqah 69
9 Nee u loochent het Oordeel Infitaar 82
 
 OORDEELS...........................................................................17
4 De Heerser op de Dag des Oordeels Faatihah 1
77 Die een geringe prijs het wereldse in ruil nemen voor hun verbond met Allah en voor hun eed voor dezen is er geen voordeel in het Hiernamaals en Allah zal niet tot hen spreken noch hen aanzien op de Dag des Oordeels noch zal Hij hen als rein beschouwen en er zal een smartelijke straf voor hen zijn Imraan 3
141 Degenen die afwachten tot u een overwinning van Allah ten deel valt zeggen Waren wij niet met u En als de ongelovigen er aandeel in krijgen zeggen zij tot hen Hebben wij niet de overhand over u gekregen en u beschermd tegen de gelovigen Allah zal op de Dag des Oordeels tussen u richten en Allah zal de ongelovigen op generlei wijze over de gelovigen doen zegevieren Nisa 4
35 Mijn vloek zal tot de Dag des Oordeels op u rusten Hidjr 15
82 En Die hoop ik mij mijn tekortkomingen zal vergeven op de Dag des Oordeels Sjoaraa 26
26 Wij zeiden O David Wij hebben u als stedehouder op aarde aangewezen spreek daarom recht over de mensen naar waarheid en volg hun begeerten niet anders zullen zij u van de weg van Allah afleiden Degenen die van de weg van Allah afdwalen zullen gewis een strenge straf ontvangen omdat zij de Dag des Oordeels vergeten Saad 38
53 Dit is hetgeen u beloofd is voor de Dag des Oordeels Saad 38
78 En Mijn vloek zal op u rusten tot de Dag des Oordeels Saad 38
27 En Mozes zei Ik zoek toevlucht bij mijn Heer en uw Heer tegen elke laatdunkende die aan de Dag des Oordeels niet gelooft Momin 40
22 U zult de onrechtvaardigen in vrees zien voor hetgeen zij hebben verdiend op de Dag des Oordeels en het zal hen zeker treffen Maar degenen die geloven en goede werken doen zullen in de tuinen van het paradijs zijn Zij zullen bij hun Heer alles vinden wat zij wensen Dat is de grote genade Sjoera 42
26 En degenen die de Dag des Oordeels aannemen Ma-aaridj 70
46 En wij plachten de Dag des Oordeels te loochenen Moddassir 74
27 Waarlijk de ongelovigen houden van de voorbijgaande wereld en denken niet aan de zware Dag des Oordeels Dahr 76
15 Daarin zullen zij verbranden op de Dag des Oordeels Infitaar 82
17 En wat weet u er van wat de Dag des Oordeels is Infitaar 82
18 Nogmaals wat weet u er van wat de Dag des Oordeels is Infitaar 82
11 Die de Dag des Oordeels loochenen Motaffifeen 83
 
 OORDEELT...........................................................................7
65 Maar nee bij uw Heer zij zullen geen gelovigen zijn voordat zij u profeet tot rechter maken over al hun geschillen en in hun hart geen aarzeling vinden aangaande hetgeen u oordeelt en zij zich geheel en al onderwerpen Nisa 4
181 En er is onder hen die Wij hebben geschapen een volk dat de mensen met waarheid leidt en rechtvaardig oordeelt Aaraaf 7
35 Zeg Is er één uwer afgoden die tot de waarheid leidt Zeg Allah is het Die tot de waarheid leidt Is daarom Hij Die tot de waarheid leidt waardiger om te worden gevolgd ofwel hij die zelf de weg niet vindt tenzij hij wordt geleid Wat is er met u Hoe oordeelt u Jonas 10
109 En volg hetgeen u is geopenbaard en wees standvastig totdat Allah oordeelt En Hij is de beste Rechter Jonas 10
154 Wat scheelt u Hoe oordeelt u Saaffaat 37
46 Zeg O Allah Schepper der hemelen en der aarde Kenner van het onzichtbare en het zichtbare Slechts U oordeelt onder Uw dienaren over datgene waarin zij verschillen Zomar 39
36 Wat is er met u Hoe oordeelt u Qalam 68
 
 OORDELEN...........................................................................1
136 En zij hebben Allah een deel van de oogsten en van het vee aangewezen dat Hij heeft voortgebracht en zij zeggen Dit is voor Allah en dit is voor onze goden zoals zij het zich denken Maar hetgeen voor hun afgoden is bereikt Allah niet terwijl hetgeen voor Allah is hun afgoden wel bereikt Slecht is hetgeen zij oordelen Anaam 6
 
 OORLOG.............................................................................8
279 Maar indien u dit niet doet bereidt u dan ten oorlog met Allah en Zijn boodschapper indien u berouw heeft is voor u het oorspronkelijke kapitaal zo zult u geen onrecht doen noch zal u onrecht worden aangedaan Baqarah 2
33 De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links worden afgesneden of dat zij het land worden uitgezet Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen Maidah 5
57 Als u hen in de oorlog ontmoet jaagt dan degenen die achter hen zijn vrees aan wegens hen opdat zij er lering uit mogen trekken Anfaal 8
107 En degenen die een moskee hebben gebouwd om te schaden om het ongeloof te verbreiden en om een splitsing onder de gelovigen te veroorzaken en als een hinderlaag voor hem die voorheen tegen Allah en Zijn boodschapper oorlog voerde zij zullen voorzeker zweren Wij bedoelden slechts het goede maar Allah getuigt dat zij leugenaars zijn Taubah 9
33 Zij antwoordden Wij hebben de macht en wij bezitten een grote dapperheid in de oorlog maar de zaak is in uw handen overdenk daarom wat u zult bevelen Naml 27
18 Allah kent degenen onder u die de mensen tegenhouden en hen die tegen hun broeders zeggen Komt naar ons toe en die zich weinig met de oorlog bemoeien Ahzaab 33
4 Wanneer u de ongelovigen in oorlog ontmoet treft dan hun nek en wanneer u overwinnaar bent bindt hen dan vast En wanneer de oorlog opgehouden is laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs Zo zij het En indien Allah wilde had Hij hen Zelf kunnen bestraffen Maar Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen En degenen die terwille van Allah worden gedood hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken Mohammed 47
4 Wanneer u de ongelovigen in oorlog ontmoet treft dan hun nek en wanneer u overwinnaar bent bindt hen dan vast En wanneer de oorlog opgehouden is laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs Zo zij het En indien Allah wilde had Hij hen Zelf kunnen bestraffen Maar Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen En degenen die terwille van Allah worden gedood hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken Mohammed 47
 
 OORLOGEN...........................................................................1
81 En Allah heeft van hetgeen Hij heeft geschapen dingen voor u gemaakt die schaduw geven en Hij heeft in de bergen schuilplaatsen voor u gemaakt Hij heeft klederen voor u gemaakt die u tegen hitte beschermen en harnassen die u in uw oorlogen beschermen Zo volmaakt Hij Zijn gunsten aan u opdat u moogt onderwerpen An Nah 16
 
 OORLOGSBUIT........................................................................4
8 De Oorlogsbuit Al Anfaal Anfaal 8
1 Zij vragen u omtrent de oorlogsbuit Antwoord De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper Vreest daarom Allah en regelt uw geschillen onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als u gelovigen bent Anfaal 8
1 Zij vragen u omtrent de oorlogsbuit Antwoord De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper Vreest daarom Allah en regelt uw geschillen onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als u gelovigen bent Anfaal 8
50 O profeet Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt aan wie u haar huwelijksgiften heeft gegeven en degenen die uw rechterhand bezit van haar die Allah u als een oorlogsbuit heeft gegeven en de dochters van uw ooms en tantes van vaderszijde en de dochters van uw ooms en tantes van moederszijde die met u emigreerden en elke gelovige vrouw indien zij zich aan de profeet toevertrouwt als de profeet haar wenst te huwen dit is slechts voor u en niet voor de gelovigen Wij hebben reeds kenbaar gemaakt wat Wij omtrent hun gelovige vrouwen en degenen die hun rechterhand bezit hebben verordend opdat er geen blaam u aankleve Allah is Vergevensgezind Genadevol Ahzaab 33

Volgende Terug naar het Begin