Volgende Vorige

 
 BARMHARTIGSTE......................................................................1
118 En zeg O mijn Heer vergeef en wees Barmhartig want U bent de Barmhartigste der barmhartigen Al Mominoen 23
 
 BARRNHARTIGE.......................................................................1
109 Op die Dag zal voorspraak niet van nut zijn behalve van hem aan wie de Barrnhartige verlof geeft en wiens woord Hem welgevallig is Taa Haa 20
 
 BARSTEN............................................................................1
8 Zij zal bijna barsten van woede Telkens als een groep er in geworpen wordt zullen de bewakers er van der hel hun vragen Kwam er geen waarschuwer tot u Molk 67
 
 BATE...............................................................................6
63 Allah weet wat in het hart van dezen is Wend u daarom van hen af en vermaan hen en spreek tot hen een doeltreffend woord ten bate van henzelf Nisa 4
108 Zeg O u mensen nu is de waarheid van uw Heer tot u gekomen Wie daarom die leiding volgt volgt haar ten bate van zijn eigen ziel en wie dwaalt dwaalt slechts tot haar nadeel En ik ben geen bewaker over u Jonas 10
92 En de Koran te verkondigen'' Wie daarom leiding volgt volgt haar ten eigen bate En zeg tegen hem die dwaalt Ik ben slechts een waarschuwer Naml 27
3 Wij dragen u het verhaal van Mozes en Pharao voor in waarheid ten bate van een volk dat wil geloven Qasas 28
41 Voorwaar Wij hebben u ten bate der mensen het Boek met Waarheid nedergezonden Hij die deze leiding volgt volgt haar ten bate van zijn eigen ziel en wie dwaalt dwaalt ten nadele van haar En u bent geen voogd over hen Zomar 39
41 Voorwaar Wij hebben u ten bate der mensen het Boek met Waarheid nedergezonden Hij die deze leiding volgt volgt haar ten bate van zijn eigen ziel en wie dwaalt dwaalt ten nadele van haar En u bent geen voogd over hen Zomar 39
 
 BATEN..............................................................................38
123 En vreest de Dag waarop geen ziel een andere ziel van nut kan zijn waarop geen losprijs van haar zal worden aanvaard geen voorspraak haar zal baten noch zullen zij worden geholpen Baqarah 2
10 Voorzeker zullen de bezittingen en kinderen der ongelovigen hun tegen Allah in het geheel niet baten dezen zullen brandstof voor het Vuur zijn Imraan 3
116 Voorzeker degenen die verwerpen hun bezittingen noch kinderen zullen hun iets kunnen baten tegen Allah en dezen worden de bewoners van het Vuur Zij zullen daarin verblijven Imraan 3
41 O u boodschapper laat degenen die gemakkelijk in het ongeloof vervallen u niet verdrieten nl zij die met hun mond zeggen Wij geloven maar in hun hart hebben zij niet geloofd En onder de Joden zijn er die naar een leugen zouden willen luisteren dezen luisteren terwille van een ander volk dat niet tot u is gekomen Zij verdraaien woorden nadat zij op hun juiste plaatsen waren gezet en zeggen Als u dit wordt gegeven neemt het dan aan maar als het u niet wordt gegeven past dan op En wie Allah wenst te beproeven u zult hem tegen Allah stellig niets baten Dit zijn degenen wier hart het Allah niet heeft behaagd te louteren er zal voor hen schande in deze wereld en een grote straf in het Hiernamaals zijn Maidah 5
119 Allah zal zeggen Dit is een dag waarop waarachtigheid de waarachtigen zal baten Voor hen zijn tuinen waar doorheen rivieren stromen zij zullen daarin voor eeuwig vertoeven Allah heeft behagen in hen en zij hebben behagen in Hem dit is de grote zegepraal Maidah 5
158 Verwachten zij niets anders dan dat engelen tot hen zouden komen of dat hun Heer zou verschijnen of dat enige der tekenen van uw Heer zouden plaatshebben Op de dag wanneer enige der tekenen van uw Heer zullen verschijnen zal het geloven geen ziel baten die voorheen niet geloofde noch iets goeds door haar geloof verdiende Zeg Wacht Wij wachten ook Anaam 6
19 Als u een oordeel zoekt dan is het oordeel reeds tot u gekomen En als u ophoudt zal het beter voor u zijn maar als u terugkeert zullen Wij ook terugkeren En uw partij zal u in het geheel niet baten hoe talrijk zij ook moge zijn en Allah is voorzeker met de gelovigen Anfaal 8
18 En zij bidden buiten Allah om tot datgene wat hen schaden noch baten kan en zij zeggen Dezen zijn onze bemiddelaars bij Allah Zeg Wilt u Allah over iets dat Hij in de hemelen of op aarde nog niet zou kennen inlichten Heilig is Hij en hoog verheven boven al hetgeen zij met Hem vereenzelvigen Jonas 10
101 Zeg Overweeg wat in de hemelen en op aarde gebeurt Maar tekenen noch waarschuwers baten een volk dat niet wil geloven Jonas 10
34 En als ik u raad geef zal mijn raad u niet baten als Allah u wenst te vernietigen Hij is uw Heer en tot Hem zult u worden teruggebracht Hoed 11
68 Maar toen zij de stad binnen gingen zoals hun vader hen had bevolen kon hen dit tegen Allah toch niets baten het was slechts dat Jacob zijn zin gedaan kreeg want hij had voorzeker grote kennis omdat Wij hem hadden onderwezen maar de meeste mensen weten het niet Jozef 12
42 Toen hij tot zijn vader zei O mijn vader waarom aanbidt u hetgeen hoort noch ziet noch u op enigerlei wijze kan baten Marjam 19
66 Hij zei Aanbidt u dan in plaats van Allah datgene wat u geenszins kan baten noch schaden Anmbijaa 21
12 Hij roept naast Allah datgene aan wat hem schaden noch baten kan Dat is een vergaande dwaling Hadj 22
73 Baten of schaden zij u Sjoaraa 26
88 De Dag waarop rijkdom noch kinderen zullen baten Sjoaraa 26
207 Zou al hetgeen hun werd geschonken hun toch niet baten Sjoaraa 26
57 Daarom zullen de uitvluchten op die Dag de onrechtvaardigen niet baten noch zal hun verontschuldiging worden aangenomen Roem 30
33 O mensen vreest uw Heer en ducht de Dag waarop geen vader zijn zoon iets zal baten noch de zoon zijn vader van enig nut zal kunnen zijn Allah's belofte is zeker waar Laat daarom het wereldse leven u niet misleiden noch laat de Verleider u omtrent Allah bedriegen Loqmaan 31
29 Zeg Op de Dag der Beslissing zal het geloof der ongelovigen hen niet baten noch zal hun uitstel worden verleend Sadjdah 32
23 Zal ik anderen tot goden nemen naast Hem Indien de Barmhartige kwaad met mij zou voorhebben zou hun bemiddeling mij niets baten noch kunnen zij mij redden Jaa Sien 36
52 De Dag waarop de verontschuldiging van de onrechtvaardigen niets zal baten en voor hen zal de vloek en het kwade tehuis zijn Momin 40
85 Maar nadat zij Onze straf hadden gezien kon hun geloof hun niet meer baten Dit is Allah's wet die haar loop neemt ten opzichte van Zijn dienaren en zo gingen de ongelovigen verloren Momin 40
39 Indien u onrechtvaardig handelde zal het u heden niet baten dat u samen dezelfde straf ondergaat Zochrof 43
41 De Dag waarop een vriend de vriend niets zal baten noch zullen zij worden geholpen Dochaan 44
10 Zij hebben de hel in het vooruitzicht hetgeen zij verwierven zal hen niet baten noch de afgoden die zij buiten Allah tot beschermers namen terwijl zij een grote straf zullen ontvangen Djaasijah 45
19 Voorwaar zij zullen u niets tegen Allah baten En voorzeker de onrechtvaardigen zijn vrienden onder elkander maar Allah is de Vriend der godvruchtigen Djaasijah 45
8 Zeggen zij Hij heeft dit verzonnen Zeg Als ik het heb verzonnen kunt u mij tegen Allah niets baten Hij weet het beste wat u daaromtrent zegt Hij is voldoende als Getuige tussen u en mij Hij is de Vergevensgezinde de Genadevolle Ahqaaf 46
11 Degenen onder de bewoners der woestijn die achterbleven zullen tot u zeggen Onze bezittingen en onze gezinnen hielden ons bezig zodat wij u niet konden helpen vraag daarom voor ons vergiffenis Zij zeggen met hun tong hetgeen niet in hun hart is Zeg Wie kan u iets baten tegen Allah indien Hij voor u voordeel of nadeel beoogt Nee Allah is goed onderricht van hetgeen u doet Fath 48
46 De Dag waarop hun samenzwering hen niets zal baten noch zullen zij worden geholpen Toer 52
28 Maar zij hebben daar geen kennis van Zij volgen alleen een vermoeden en het vermoeden kan tegen de waarheid niets baten Nadjm 53
17 Noch hun bezittingen noch hun kinderen zullen hen tegen Allah iets baten dit zijn de bewoners van het Vuur en zij zullen daarin vertoeven Modjaadalah 58
3 Noch uw familiebanden noch uw kinderen zullen u op de Dag der Opstanding iets baten Hij zal over u beslissen En Allah ziet alles wat u doet Momtahanah 60
48 De tussenkomst van bemiddelaars zal hen daarom niets baten Moddassir 74
7 Dat noch voedzaam zal zijn noch tegen de honger zal baten Ghaasjijahh 88
23 Op die Dag zal de hel hem worden getoond op die Dag zal de mens de vermaning willen volgen maar hoe zal de vermaning hem kunnen baten Fadjr 89
11 Wanneer hij te gronde gaat zullen zijn rijkdommen hem niet baten Lail 92
2 Zijn rijkdommen en daden zullen hem niet baten MasadLahab 111
 
 BAZUIN.............................................................................11
73 En Hij is het Die de hemelen en de aarde in werkelijkheid schiep En de dag waarop Hij zegt Wees wordt het Zijn woord is werkelijkheid en aan Hem behoort het koninkrijk op de Dag waarop de bazuin zal worden geblazen De Kenner van het onzichtbare en het zichtbare Hij is de Alwijze de Alkennende Anaam 6
99 En op die Dag zullen Wij sommigen hunner tegen anderen laten opstaan en de bazuin zal worden geblazen Dan zullen Wij hen allen tezamen verzamelen Kahf 18
102 De Dag waarop de bazuin zal worden geblazen zullen Wij de zondigen bijeenverzamelen en hun ogen zullen zonder licht zijn Taa Haa 20
101 En wanneer de bazuin wordt geblazen zal er die Dag geen verwantschap tussen hen bestaan noch zal de een naar de ander vragen Al Mominoen 23
87 En de Dag waarop de bazuin zal worden geblazen zullen zij allen die in de hemelen en ook zij die op aarde zijn schrikken behalve degenen die Allah wil sparen En allen zullen nederig tot Hem komen Naml 27
51 En de bazuin zal worden geblazen en ziet zij zullen zich vanuit hun graven naar hun Heer haasten Jaa Sien 36
68 En de bazuin zal worden geblazen en allen die in de hemelen en op aarde zijn zullen bezwijmen behalve degenen die Allah wil Dan zal er nogmaals worden geblazen en ziet Zij zullen staande herrijzen en wachten Zomar 39
20 En er zal op de bazuin worden geblazen Dit is de Dag der Bedreiging Qaaf 50
13 En wanneer een enkele stoot op de bazuin zal worden geblazen Haaqqah 69
8 Want als de bazuin wordt geblazen Moddassir 74
18 De Dag waarop de bazuin wordt geblazen dan zult u in scharen komen Naba 78
 
 BAÄL...............................................................................1
125 Wilt u Baäl aanroepen en de beste Schepper verzaken Saaffaat 37
 
 BEANGSTIGD.........................................................................1
42 Op de Dag waarop men beangstigd wordt zullen zij geroepen worden te prostreren maar zij zullen dat niet kunnen doen Qalam 68
 
 BEANGSTIGEN........................................................................1
103 De grote ontzetting zal hen niet beangstigen en de engelen zullen hen tegemoet komen zeggende Dit is de Dag die u was beloofd Anmbijaa 21
 
 BEANTWOORDDEN......................................................................1
172 Degenen die de roep van Allah en de boodschapper beantwoordden nadat zij gewond waren - diegenen hunner die goeddoen en rechtvaardig handelen zullen een grote beloning ontvangen Imraan 3
 
 BEANTWOORDEN.......................................................................1
44 En waarschuw de mensen voor de Dag waarop kastijding over hen zal komen dan zullen de onrechtvaardigen zeggen Onze Heer schenk ons uitstel voor een korte periode Wij zullen Uw roep beantwoorden en de boodschappers volgen Heeft u voorheen niet gezworen dat er voor u geen ondergang was Ibrahiem 14
 
 BEBOUWDEN..........................................................................1
9 Hebben zij niet op aarde gereisd zodat zij mochten zien hoe het einde was van degenen die vòòr hen waren Zij waren sterker in macht dan dezen zij maakten het land vruchtbaar en bebouwden het meer dan dezen het deden En hun boodschappers kwamen tot hen met duidelijke tekenen En Allah was het niet Die hun onrecht aandeed maar zij waren het die hun eigen ziel onrecht aandeden Roem 30
 
 BED................................................................................3
41 Zij zullen de hel tot bed en bedekkingen hebben En zo vergelden Wij de onrechtvaardigen Aaraaf 7
16 Zij verwijderen zich van hun bed hun Heer in vrees en hoop aanroepende en zij doen wel met hetgeen Wij hun hebben geschonken Sadjdah 32
6 Hebben Wij de aarde niet als een bed gespreid Naba 78
 
 BEDDEN.............................................................................1
34 Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden Deugdzame vrouwen zijn dus zij die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld En degenen van wie u ongehoorzaamheid vreest wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar Als zij u dan daarna gehoorzamen zoekt geen weg tegen haar Waarlijk Allah is Verheven Groot Nisa 4
 
 BEDEHUIS...........................................................................1
21 Dit hebben wij hun bekend gemaakt opdat zij zouden weten dat de belofte van Allah waarheid is en dat er omtrent het Uur geen twijfel bestaat Alsdan redetwisten de mensen over hen zeggende Richt een gedenkteken voor hen op Hun Heer weet wat het beste is Degenen die de overhand behielden zeiden Wij zullen voorzeker een bedehuis boven hen boven hun graf oprichten Kahf 18
 
 BEDEHUIZEN.........................................................................3
114 En wie is onrechtvaardiger dan hij die verbiedt dat de naam van Allah wordt verheerlijkt in Allah's bedehuizen en deze tracht te vernietigen Zij behoorden de bedehuizen slechts in vreze binnen te gaan Er is schande over hen in deze wereld en er zal een grote straf voor hen zijn in het Hiernamaals Baqarah 2
114 En wie is onrechtvaardiger dan hij die verbiedt dat de naam van Allah wordt verheerlijkt in Allah's bedehuizen en deze tracht te vernietigen Zij behoorden de bedehuizen slechts in vreze binnen te gaan Er is schande over hen in deze wereld en er zal een grote straf voor hen zijn in het Hiernamaals Baqarah 2
18 En zeg Alle bedehuizen behoren aan Allah roept daarom niemand naast Allah aan Djinn 72

Volgende Terug naar het Begin