Volgende Vorige

 
 RICHTSNOER.........................................................................12
2 Dit is het boek de Koran waaraan geen twijfel is een richtsnoer voor de MoettaqoenBaqarah 2
185 De maand Ramadaan is die waarin de Koran als een richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid Wie onder u daarom deze maand beleeft laat hem daarin vasten Maar wie onder u ziek of op reis is een aantal andere dagen Allah wenst gemak voor u en geen ongemak en opdat u het aantal zult voltooien en opdat u Allah's grootheid zult prijzen omdat Hij u terecht heeft geleid en opdat u dankbaar zult zijn Baqarah 2
96 Voorzeker het eerste huis dat voor de mensheid bestemd werd is dat te Bekka Mekka vol van zegeningen en als richtsnoer voor alle werelden Imraan 3
17 Is hij dan aan hen gelijk die een duidelijk bewijs van zijn Heer bezit en wie een groot getuige van Hem volgt en die voorafgegaan is door het Boek van Mozes als richtsnoer en tot barmhartigheid Dezen geloven in hem En wie van de volkeren hem verwerpt het Vuur zal zijn bestemming zijn Koester dus geen twijfel daaromtrent Voorzeker dit is de waarheid van uw Heer maar de meeste mensen willen niet geloven Hoed 11
2 Wij gaven Mozes het Boek en maakten het tot een richtsnoer voor de kinderen van Israël zeggende Neemt niemand buiten Mij als Voogd Israa 17
82 Maar voorzeker Ik ben Vergevensgezind jegens hem die berouw heeft en gelooft en het goede doet en het richtsnoer volgt Taa Haa 20
8 En onder de mensen zijn er die over Allah redetwisten zonder kennis richtsnoer of verlichtend Boek Hadj 22
2 Een richtsnoer en goed nieuws voor de gelovigen Naml 27
77 En voorwaar het is richtsnoer en barmhartigheid voor de gelovigen Naml 27
23 Voorzeker Wij gaven Mozes het Boek - twijfel dus niet aan de ontmoeting met Hem - en Wij maakten dit tot een richtsnoer voor de kinderen van Israël Sadjdah 32
54 Als richtsnoer en aanmaning voor mensen van begrip Momin 40
20 Dit zijn de duidelijke bewijzen voor de mensen en een richtsnoer en barmhartigheid aan een volk dat zekerheid van geloof heeft Djaasijah 45
 
 RIEP...............................................................................21
22 Zo deed hij hen door bedrog vallen En toen zij van de boom proefden werd hun naaktheid hun duidelijk en zij begonnen zich te bedekken met bladeren uit de tuin En hun Heer riep hen en zei Verbood Ik u die boom niet en zei Ik niet tot u ' Voorwaar Satan is een openlijke vijand voor u Aaraaf 7
42 En zij bewoog zich met hen op golven als bergen voort En Noach riep tot zijn zoon die zich afzijdig hield O mijn zoon scheep u met ons in en wees niet met de ongelovigen Hoed 11
45 En Noach riep zijn Heer aan en zei Mijn Heer mijn zoon is voorwaar van mijn familie en Uw belofte is voorzeker waar en U bent de Rechter der rechters Hoed 11
70 En toen hij hen van hun provisie had voorzien legde hij een drinkbeker in zijn broeders zadeltas Toen riep een omroeper O karavaan u bent waarlijk dieven Jozef 12
96 En toen de drager van de blijde tijding kwam legde hij het hemd voor hem Jacob neder zodat hij zekerheid verkreeg Dan riep hij uit Zei ik u niet Ik weet van Allah wat u niet weet Jozef 12
22 Wanneer de zaak is beslist zal Satan zeggen Allah deed u een ware belofte ik echter beloofde u en faalde maar ik had geen macht over u dan dat ik u riep en u mij gehoorzaamde Verwijt mij daarom niet maar beschuldigt uzelf Ik kan u niet bijstaan noch kunt u mij bijstaan Ik verwerp dat u mij voordien met Allah vereenzelvigd heeft Er zal voor de onrechtvaardigen gewis een smartelijke straf zijn Ibrahiem 14
51 Ik riep hen niet om te getuigen van de schepping der hemelen en der aarde noch van hun eigen schepping noch neem Ik degenen die misleiden ooit tot helpers Kahf 18
24 Dan riep Gods boodschapper haar van beneden toe zeggende Treur niet Uw Heer heeft een beekje aan uw voet doen ontstaan Marjam 19
76 En toen Noach voordien riep verhoorden Wij zijn gebed en redden hem en zijn gezin uit de grote ramp Anmbijaa 21
83 En gedenk Job toen hij tot zijn Heer riep zeggende Kwelling heeft mij terneer geworpen en U bent de Genadigste der genadigen Anmbijaa 21
89 En Zacharia toen hij tot zijn Heer riep zeggende Mijn Heer laat mij niet alleen en U bent de Beste der erfgenamen Anmbijaa 21
10 Toen uw Heer tot Mozes riep Ga naar het onrechtvaardige volk Sjoaraa 26
8 En toen hij er bij kwam riep een stem hem toe Gezegend is hij die in het vuur is en gezegend is hij die er dichtbij is glorie zij Allah de Heer der Werelden Naml 27
18 En in de morgen was hij in de stad vrezend op zijn hoede en ziet hij die de vorige dag zijn hulp had gezocht riep wederom tot hem om hulp Mozes zei tot hem U bent voorzeker stellig een dwalende Qasas 28
26 Er werd gezegd Ga het paradijs binnen Hij riep uit O als mijn volk slechts wist Jaa Sien 36
75 Noach riep Ons aan en hoe uitmuntend zijn Wij in het verhoren Saaffaat 37
41 Herinnert u Onze dienaar Job toen hij tot zijn Heer riep Satan heeft mij met kommer en smart geslagen Saad 38
51 En Pharao riep tot zijn volk O mijn volk Behoort het koninkrijk van Egypte niet aan mij toe En stromen deze rivieren niet op mijn bevel Kunt u dat niet inzien Zochrof 43
7 En telkens wanneer ik hen riep opdat U hen zult vergeven stopten zij hun vingers in de oren bedekten zich met hun kleren volhardden in hun ongeloof en gedroegen zich laatdunkend Noach 71
8 Toen riep ik hen luide Noach 71
23 En hij Pharao verzamelde de zijnen en riep uit Naziaat 79
 
 RIEPEN.............................................................................11
39 En de engelen riepen tot hem terwijl hij in de kamer stond te bidden Allah geeft u de blijde tijding over Johannes die Allah's woord zal vervullen - en hij zal edel kuis en een profeet onder de rechtvaardigen zijn Imraan 3
65 En toen zij hun reisgoederen openden vonden zij hun geld aan hen teruggegeven Zij riepen uit O onze vader wat kunnen wij meer wensen Hier is ons geld aan ons teruggegeven Wij zullen nogmaals koren voor onze familie halen en op onze broeder passen en wij zullen als toegift de maat van een kameellast ontvangen Dat is een maat die gemakkelijk verkrijgbaar is Jozef 12
52 Wij riepen hem van de rechter zijde van de Berg Sinaï en deden hem tot Ons naderen om met hem te spreken Marjam 19
90 Toen verhoorden Wij zijn gebed en beloofden hem Johannes en Wij maakten zijn vrouw geschikt een kind te krijgen Zij plachten met elkander te wedijveren in goede werken en zij riepen Ons in hoop en vrees aan en waren nederig voor Ons Anmbijaa 21
47 En riepen uit Wij geloven in de Heer der Werelden Sjoaraa 26
46 En u was niet aan de bergkant toen Wij naar Mozes riepen Maar uit barmhartigheid van uw Heer bent u gezonden opdat u een volk naar hetwelk geen waarschuwer kwam vòòr u moogt waarschuwen opdat zij er lering uit mogen trekken Qasas 28
104 Riepen Wij hem toe O Abraham Saaffaat 37
29 Maar zij riepen hun metgezel deze nam het kameel en verlamde het Qamar 54
8 Hoe vele steden kwamen niet in opstand tegen het gebod van hun Heer en van Zijn boodschappers Wij riepen ze dan tot een strenge verantwoording en kastijdden haar met strenge kastijding Talaaq 65
21 Toen riepen zij tot elkander in de morgen Qalam 68
29 Nu riepen zij uit Glorie zij U onze Heer Voorzeker wij waren onrechtvaardig Qalam 68
 
 RIJDEN.............................................................................3
92 Noch op degenen die tot u kwamen en verzochten dat u hun een rijdier zult verschaffen en u antwoordde Ik kan niets vinden waarop ik u kan doen rijden Zij gingen met hun ogen vol tranen terug uit spijt dat zij niets konden vinden om hiertoe zelf bij te dragen Taubah 9
8 En paarden en muildieren en ezels heeft Hij geschapen opdat u er op moogt rijden en tot sieraad voor u En Hij zal ook wat u nog niet kent scheppen An Nah 16
79 Het is Allah Die u vee heeft gegeven opdat u op sommige dieren moogt rijden en andere als voedsel gebruiken Momin 40
 
 RIJDENDE...........................................................................1
239 Als u in gevaar verkeert bidt dan lopende of rijdende maar wanneer u veilig bent gedenkt dan Allah zoals Hij u heeft geleerd wat u niet wist Baqarah 2
 
 RIJDIER............................................................................2
92 Noch op degenen die tot u kwamen en verzochten dat u hun een rijdier zult verschaffen en u antwoordde Ik kan niets vinden waarop ik u kan doen rijden Zij gingen met hun ogen vol tranen terug uit spijt dat zij niets konden vinden om hiertoe zelf bij te dragen Taubah 9
42 Wij zeiden Spoor uw rijdier met uw voet aan hier is koel water om u ermee te wassen en ook om te drinken Saad 38
 
 RIJDIEREN..........................................................................1
72 En Wij hebben het aan hen dienstbaar gemaakt zodat sommige rijdieren zijn en sommige tot voedsel strekken Jaa Sien 36
 
 RIJDT..............................................................................1
12 En Die alles in paren schiep en u schepen heeft gegeven en dieren waarop u rijdt Zochrof 43
 
 RIJEN..............................................................................7
48 En zij zullen in rijen tot uw Heer worden gebracht Hij zal zeggen Nu bent u tot Ons gekomen zoals Wij u in het begin hebben geschapen Maar u dacht dat Wij nimmer een Uur voor u zouden vaststellen Kahf 18
36 En onder de heilige tekenen van Allah hebben Wij voor u de offerkamelen aangewezen In hen is er veel voordeel voor u Spreekt daarom de naam van Allah over hen uit terwijl zij in rijen staan opgesteld En wanneer ze op hun zij neervallen eet er van en voedt de rijken en de armen Aldus hebben Wij hen aan u dienstbaar gemaakt opdat u dankbaar moogt zijn Hadj 22
1 Bij hen die zich in rijen scharen Saaffaat 37
165 Waarlijk wij zijn degenen die in rijen gerangschikt zijn Saaffaat 37
20 U op tronen nedervlijend die in rijen zijn gerangschikt En Wij zullen hen met schone meisjes verenigen die grote mooie ogen hebben Toer 52
22 En uw Heer komt en de engelen in rijen gerangschikt zijn Fadjr 89
9 In uitgestrekte rijen van zuilen Homazah 104
 
 RIJK...............................................................................4
181 En voorzeker Allah heeft de uiting gehoord van degenen die zeiden Allah is arm en wij zijn rijk Wij zullen hetgeen zij hebben gezegd en hun pogingen om de profeten onrechtvaardig te doden optekenen en Wij zullen zeggen Ondergaat de straf van het branden Imraan 3
6 En ondervraagt de wezen wanneer zij de huwbare leeftijd bereikt hebben als u in hen rijpheid van verstand vindt stelt hun dan hun eigendom ter hand en verteert het niet in buitensporigheid en haast omdat zij opgroeien En laat hij die rijk is zich onthouden en laat hij die arm is naar billijkheid er gebruik van maken En wanneer u hun eigendommen overhandigt neemt er dan getuigen bij Allah is toereikend om rekenschap te vragen Nisa 4
135 O u die gelooft weest voorstanders der rechtvaardigheid getuigen voor Allah zelfs al was het tegen uzelf of ouders en verwanten Hetzij rijk of arm Allah is beter dan beiden Volgt niet de begeerten opdat u niet onrechtvaardig zult zijn En als u de waarheid omzeilt of er u van afwendt Allah is goed op de hoogte van wat u doet Nisa 4
93 De aanleiding tot verwijt is alleen tegen degenen die u om verlof vragen terwijl zij rijk zijn Zij verkozen om met de achterblijvenden te zijn En Allah heeft op hun hart een zegel gelegd derhalve begrijpen zij niet Taubah 9
 
 RIJKDOM............................................................................10
215 Zij vragen u wat zij moeten besteden Zeg hun Welke rijkdom u ook weggeeft het moet zijn voor ouders naaste verwanten wezen behoeftigen en reizigers En welke weldaad u ook doet - Allah weet het goed Baqarah 2
39 Waarom zei u niet toen u de tuin binnentraadt Het is zoals het Allah behaagt er is geen God dan Allah indien u mij als uw mindere in rijkdom en nakomelingen ziet Kahf 18
46 Rijkdom en kinderen zijn een sieraad van het leven dezer wereld maar blijvende goede werken zijn beter bij uw Heer tot beloning en hoop Kahf 18
55 Denken zij dat vanwege de rijkdom en de zonen waarmee Wij hen helpen Al Mominoen 23
88 De Dag waarop rijkdom noch kinderen zullen baten Sjoaraa 26
48 En dat Hij het is Die voldoening en rijkdom geeft Nadjm 53
20 Weet dat het wereldse leven alleen spel vermaak praalvertoon pochelij onder elkander wedijver in vermeerdering van rijkdom en kinderen is als de regen waardoor het plantenleven de kwekers verblijdt Dan droogt het op u ziet het geel worden en vergaan En in het Hiernamaals is er een strenge straf en Allah's vergiffenis en welbehagen En het leven dezer wereld is niets anders dan een zaak van begoocheling Hadied 57
28 Mijn rijkdom heeft mij niet gebaat Haaqqah 69
11 En laat Mij alleen met degenen die loochenen de bezitters van rijkdom en geef hun een wijle uitstel Mozzammil 73
1 Jacht naar vermeerdering van rijkdom en kinderen maakt u onachtzaam Takaasor 101

Volgende Terug naar het Begin