Volgende Vorige

 
 ROEPER.............................................................................1
46 En als een roeper tot Allah door Zijn gebod en als een stralende zon Ahzaab 33
 
 ROEPT..............................................................................42
282 O u die gelooft wanneer u van elkander leent voor een vastgestelde periode schrijft het dan op Laat een schrijver het naar waarheid in uw bijzijn optekenen en geen schrijver moet weigeren te schrijven zoals Allah hem heeft onderwezen laat hem daarom schrijven en laat de schuldenaar dicteren en hij moet Allah zijn Heer vrezen en niets daaraan afdoen Maar indien de schuldenaar weinig verstand heeft of zwak is of zelf niet kan dicteren laat dan zijn zaakwaarnemer eerlijk dicteren En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn dan één man en twee vrouwen van degenen die u als getuigen aanstaan zodat wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen de ene de andere indachtig moge maken En de getuigen mogen niet weigeren wanneer zij worden gedaagd En wordt het schrijven niet moe of het weinig of veel zij betreffende de vervaltijd Dit is in Allah's ogen eerder rechtvaardig het maakt het getuigenis zekerder en weerhoudt u van twijfel Maar wanneer het contante handel is die u onderling drijft zal het geen blaam voor u zijn als u het niet neerschrijft En hebt getuigen wanneer u aan elkander verkoopt en de schrijver en de getuigen mag geen leed worden aangedaan En indien u zulks doet zal het zeker overtreding van u zijn Vreest Allah Allah schenkt u kennis en Allah weet alle dingen goed Baqarah 2
15 En voor degenen uwer vrouwen die zich aan ontucht schuldig maken roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen sluit haar dan in de huizen op totdat de dood haar achterhaalt of totdat Allah haar een weg opent Nisa 4
58 En zij die wanneer u tot het gebed roept het tot spotternij en spel maken Dit komt doordat zij een volk zijn dat niet begrijpt Maidah 5
55 Roept uw Heer in nederigheid en in het verborgene aan Hij heeft de overtreders zeker niet lief Aaraaf 7
56 En schept geen wanorde op aarde nadat zij is geordend en roept Hem met vrees en hoop aan Voorzeker de Barmhartigheid van Allah is de goeden nabij Aaraaf 7
180 Aan Allah behoren alle goede eigenschappen Roept Hem daarbij aan En laat degenen die ten opzichte van Zijn eigenschappen van de rechte weg afwijken met rust Hun zal worden vergolden naar hetgeen zij hebben bedreven Aaraaf 7
193 En als u hen tot leiding roept zullen zij u niet volgen Het is gelijk of u hen roept of zwijgt Aaraaf 7
193 En als u hen tot leiding roept zullen zij u niet volgen Het is gelijk of u hen roept of zwijgt Aaraaf 7
194 Voorwaar degenen die u naast Allah aanroept zijn dienaren zoals u Roept hen dan aan en laat hen u verhoren als u waarheid spreekt Aaraaf 7
195 Hebben zij voeten waarmede zij lopen of hebben zij handen waarmede zij vasthouden of hebben zij ogen waarmede zij zien of hebben zij oren waarmede zij horen Zeg Roept de deelgenoten aan Smeedt plannen tegen mij profeet en geeft mij geen uitstel Aaraaf 7
24 O u die gelooft geeft gehoor aan Allah en de boodschapper wanneer Hij u roept opdat Hij u leven moge geven en weet dat Allah tussen een man en zijn hart komt en dat Hij het is tot Wie u zult worden vergaderd Anfaal 8
25 En Allah roept naar het tehuis van Vrede en leidt wie Hij wil naar het rechte pad Jonas 10
38 Of zeggen zij Hij de profeet heeft het verzonnen Zeg Brengt dan een hieraan gelijke Soerah voort en roept buiten Allah wie u kunt om hulp aan als u waarachtig bent Jonas 10
13 Zeggen zij Hij heeft dit de Koran verzonnen Antwoord Breng dan tien dergelijke verzonnen hoofdstukken voort en roept buiten Allah wie u kunt als u waarachtig bent Hoed 11
62 Zij zeiden O Salih u was onze hoop Verbiedt u ons datgene te aanbidden wat onze vaderen aanbaden En wij zijn voorzeker in verontrustende twijfel over hetgeen waartoe u ons roept Hoed 11
9 Zijn de tijdingen niet tot u gekomen van degenen die vòòr u waren het volk van Noach en van Aad en Samoed en degenen die na hen kwamen Niemand behalve Allah kent ze Hun boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen maar zij deden hen zwijgen en zeiden Wij geloven niet in hetgeen waarmede u bent gezonden en wij zijn zeker in twijfel over hetgeen waartoe u ons roept Ibrahiem 14
10 Hun boodschappers antwoordden Bestaat er twijfel over Allah Schepper der hemelen en der aarde Hij roept u opdat Hij uw zonden moge vergeven en u uitstel moge verlenen voor een vastgestelde periode Zij zeiden U bent slechts mensen als wij u wenst ons afkerig te maken van hetgeen onze vaderen aanbaden Brengt ons daarom een duidelijk bewijs Ibrahiem 14
53 Welke zegeningen u ook ontvangt zij komen van Allah En wanneer een kwelling over u komt is het tot Hem dat u om hulp roept An Nah 16
56 Zeg Roept degenen aan die u naast Hem inbeeldt maar dezen hebben geen macht om het kwaad van u te verwijderen of het te veranderen Israa 17
110 Zeg Roept Allah aan of roept Rahmaan aan bij welke naam u Hem ook noemt Hij heeft de schoonste namen En zeg uw gebed niet te luid en evenmin te zacht maar zoek een middenweg Israa 17
110 Zeg Roept Allah aan of roept Rahmaan aan bij welke naam u Hem ook noemt Hij heeft de schoonste namen En zeg uw gebed niet te luid en evenmin te zacht maar zoek een middenweg Israa 17
52 Gedenk de dag waarop Hij zal zeggen Roept degenen waarvan u beweerde dat zij Mijn deelgenoten waren Dan zullen zij hen de afgoden aanroepen maar dezen zullen hun niet antwoorden en Wij zullen een scheiding tussen hen maken Kahf 18
57 En wie is onrechtvaardiger dan hij die herinnerd wordt aan de tekenen van zijn Heer maar zich er van afwendt en vergeet hetgeen zijn handen hebben verricht Voorwaar Wij hebben sluiers over hun hart gelegd zodat zij niet begrijpen en doofheid in hun oren Indien u hen derhalve tot de leiding roept willen zij de rechte weg niet volgen Kahf 18
12 Hij roept naast Allah datgene aan wat hem schaden noch baten kan Dat is een vergaande dwaling Hadj 22
13 Hij roept degene aan die eerder schaadt dan baat Voorwaar slecht is de beschermer en waarlijk slecht de metgezel Hadj 22
73 En u roept hen voorzeker tot het rechte pad Al Mominoen 23
14 Roept niet éénmaal om vernietiging maar roept er keer op keer om Forqaan 25
14 Roept niet éénmaal om vernietiging maar roept er keer op keer om Forqaan 25
25 En een der twee vrouwen kwam verlegen naar hem toelopen Zij zei Mijn vader roept u opdat hij u moge belonen omdat u voor ons gedrenkt heeft Dan toen hij tot hem kwam en hem het verhaal vertelde zeide hij Vrees niet u bent een onrechtvaardig volk ontvlucht Qasas 28
64 En er zal worden gezegd Roept uw afgoden aan En zij zullen hen aanroepen maar deze zullen hen niet horen Terwijl zij de straf zullen zien Hadden zij slechts de leiding gevolgd Qasas 28
22 Zeg Roept degenen aan waarvan u beweert dat zij Goden zijn buiten Allah Zij hebben zelfs geen macht over het gewicht van een atoom in de hemelen of op aarde noch hebben zij enig aandeel aan beiden noch heeft Hij een enkele helper onder hen Saba 34
6 Voorwaar Satan is een vijand van u behandelt hem daarom als vijand Hij roept zijn volgelingen slechts opdat zij bewoners van het brandende Vuur mogen worden Faatir 35
18 Geen lastdragende kan de last van een ander dragen en indien een zwaarbelaste een ander roept tot verlichting van zijn last zal er niets van kunnen worden overgenomen zelfs al is hij een bloedverwant u kunt slechts hen waarschuwen die hun Heer in het verborgene vrezen en het gebed onderhouden En wie zich reinigt reinigt zich alleen in zijn eigen belang en tot Allah is de terugkeer Faatir 35
8 Wanneer een mens wordt benadeeld roept hij zijn Heer aan zich tot Hem wendend Dan wanneer Hij hem een gunst bewijst van Zichzelf vergeet de mens waarvoor hij eerst God aanriep en stelt medegoden naast Allah om de mensen van Zijn weg af te leiden Zeg Geniet door uw ongeloof voor een wijle u behoort zeker tot de bewoners van het Vuur Zomar 39
49 Wanneer nu de mens tegenspoed treft roept hij Ons aan Als Wij hem dan Onze gunst bewijzen zegt hij Dit is mij alleen wegens mijn verdiensten geschonken Nee het is slechts een beproeving maar de meesten onder hen beseffen het niet Zomar 39
14 Roept alleen Allah aan oprecht zijnde in gehoorzaamheid tot Hem hoewel de ongelovigen er tegen zijn Momin 40
5 Zij zeggen Onze harten zijn gesluierd voor datgene waartoe u ons roept en er is doofheid in onze oren en tussen u en ons is een scherm Daarom ga door met uw werk wij werken ook Fussilat 41
13 Hij schreef u dezelfde godsdienst voor die Hij aan Noach oplegden en die Wij bovendien aan u openbaren en die Wij Abraham Mozes en Jezus oplegden Bevestigt deze godsdienst en weest er niet in verdeeld Voor de afgodendienaren is dat moeilijk waartoe u hen roept Allah kiest voor Zich wie Hij wil en leidt hem die zich in berouw tot Hem wendt Sjoera 42
35 Weifelt daarom niet noch roept om vrede want u zult de overhand hebben Allah is met u en Hij zal uw daden niet teniet doen Mohammed 47
8 Wat scheelt u dat u niet in Allah gelooft terwijl de boodschapper u roept om in uw Heer te geloven en Hij een verbond met u heeft gesloten indien u gelovig bent Hadied 57
2 Als zij dan haar termijn bereikt hebben neemt haar op een vriendelijke manier terug of scheidt van haar op een behoorlijke wijze en roept twee rechtvaardigen vanuit uw midden tot getuigen en laat dit een ware getuigenis zijn voor Allah Dit is een vermaning voor hem die in Allah en de laatste Dag gelooft En voor hem die Allah vreest zal Hij een uitweg bereiden Talaaq 65
18 En zeg Alle bedehuizen behoren aan Allah roept daarom niemand naast Allah aan Djinn 72
 
 ROEST..............................................................................1
14 Nee maar hetgeen zij plachten te verdienen heeft zich als roest aan hun hart gehecht Motaffifeen 83
 
 ROLLENDE...........................................................................1
19 Zij zijn terughoudend in hun hulp voor u Maar als het gevaar komt ziet u hen naar u kijken met rollende ogen als van iemand die bezwijmt bij de doodsstrijd En als de vrees is weggevaagd treffen zij u met hun scherpe tong door hun zucht naar rijkdommen Zulken hebben niet oprecht geloofd daarom heeft Allah hun werken vruchteloos gemaakt Dit is gemakkelijk voor Allah Ahzaab 33
 
 ROLT...............................................................................1
16 Of een arme die in het stof rolt Balad 90
 
 ROMEINEN...........................................................................2
30 De Romeinen Ar Roem Roem 30
2 De Romeinen zijn verslagen Roem 30
 
 ROND...............................................................................9
205 Wanneer hij gezag heeft gaat hij in het land rond om er wanorde te stichten en de oogst en het nageslacht van de mens te vernietigen maar Allah houdt niet van wanorde Baqarah 2
11 Zeg Gaat op aarde rond en ziet wat het einde was der loochenaars Anaam 6
189 Hij is het Die u uit een enkele ziel heeft geschapen en daaruit haar gade maakte opdat deze troost in haar mocht vinden En nadat hij haar bekend heeft draagt zij een lichte last en gaat er mede rond En wanneer deze zwaar wordt bidden zij beiden tot Allah hun Heer Als U ons een goed kind geeft zullen wij zeker tot de dankbaren behoren Aaraaf 7
2 Gaat daarom in het land rond voor vier maanden en weet dat u Allah niet kunt ontsnappen en dat Allah de ongelovigen zal vernederen Taubah 9
72 Bij uw leven dezen zwerven in hun bedwelming blindelings rond Hidjr 15
36 En voorzeker Wij wekten onder elk volk een boodschapper op Aanbidt Allah en vermijdt de boze Toen waren er sommigen onder hen die Allah leidde en er waren sommigen die bleven dwalen Reist daarom op aarde rond en ziet wat het einde was der loochenaars An Nah 16
37 En wandel niet hoogmoedig op aarde rond want u kunt de aarde niet doen splijten noch kunt u de bergen in hoogte evenaren Israa 17
4 Voorzeker die niet in het Hiernamaals geloven hun daden hebben Wij voor hen schoonschijnend gemaakt daarom lopen zij blindelings rond Naml 27
20 Zeg Trek op aarde rond en zie hoe Allah de schepping begint en daarna de latere schepping verwekt Waarlijk Allah heeft macht over alle dingen Ankaboet 29
 
 RONDGAAN...........................................................................4
24 En er zullen knapen rondgaan alsof zij welbewaakte paarlen zijn Toer 52
44 Zij zullen daar tussen vuur en fel kokend water rondgaan Rahmaan 55
17 Daar zullen jonge mannen onder hen rondgaan die niet zullen verouderen Waaqiah 56
19 En jonge mensen die niet verouderen zullen om hen rondgaan om hen te bedienen Wanneer u hen ziet denkt u dat zij verstrooide paarlen zijn Dahr 76
 
 RONDGANG...........................................................................1
26 En toen Wij Abraham de plaats voor het Huis de Kaaba aanwezen zeggende Vereenzelvig niets met Mij en houd Mijn Huis rein voor degenen die de rondgang verrichten en degenen die opstaan voor gebed en neerbuigen en zich ter aarde werpen Hadj 22
 
 RONDGELOPEN........................................................................1
95 Zeg Hadden er op aarde engelen in vrede en rust rondgelopen dan zouden Wij ongetwijfeld uit de hemel een engel als boodschapper tot hen hebben gezonden Israa 17
 
 RONDGEREIKT........................................................................3
45 En een beker zal hun worden rondgereikt uit een stromende bron Saaffaat 37
71 Er zullen gouden schalen en bekers worden rondgereikt en er zal daarin alles zijn wat de zielen zich wensen en waar de ogen van genieten En u zult daarin vertoeven Zochrof 43
15 En zilveren vaten zullen aan hen worden rondgereikt en bekers Dahr 76
 
 RONDLOPEN..........................................................................2
225 Heeft u niet gezien hoe zij in elk dal radeloos rondlopen Sjoaraa 26
26 Komen zij niet tot inzicht door het feit dat Wij zovele geslachten vòòr hen hebben vernietigd in wier woonplaatsen zij nu rondlopen Daarin zijn zeker tekenen Willen zij dan niet luisteren Sadjdah 32

Volgende Terug naar het Begin