Volgende Vorige

 
 SCHIEPEN...........................................................................10
94 Nu bent u één voor één tot Ons gekomen zoals Wij u eerst schiepen en u heeft hetgeen Wij u schonken achter u gelaten en Wij zien de bemiddelaren waarvan u beweerde dat zij deelgenoten waren in uw zaken niet bij u Voorzeker is nu de band tussen u afgesneden en hetgeen u placht te beweren is verloren gegaan Anaam 6
11 Wij schiepen u daarna vormden Wij u toen zeiden Wij tot de engelen Onderwerpt u aan Adam en zij onderwierpen zich behalve Iblies hij behoorde niet tot degenen die zich onderwierpen Aaraaf 7
26 Waarlijk Wij schiepen de mens uit droge klinkende klei uit zwarte modder in vorm gewrocht Hidjr 15
16 Wij schiepen de hemel en de aarde en al hetgeen er tussen is niet tot vermaak Anmbijaa 21
115 Dacht u dat Wij u tevergeefs schiepen en dat u niet tot Ons zult worden teruggebracht Al Mominoen 23
39 Wij schiepen ze slechts in waarheid maar de meesten hunner begrijpeen het niet Dochaan 44
38 En voorwaar Wij schiepen de hemelen en de aarde en alles wat er tussen is in zes dagen en geen vermoeidheid raakte Ons Qaaf 50
36 Schiepen zij de hemelen en de aarde Nee zij willen geen zekerheid hebben Toer 52
57 Wij schiepen u maar waarom wilde u deWaarheid niet erkennen Waaqiah 56
20 Schiepen Wij u niet uit een kleine levenskiem Morsalaat 76
 
 SCHIJN.............................................................................1
7 Zij kennen slechts de schijn van het wereldse leven en zij zijn zorgeloos over het Hiernamaals Roem 30
 
 SCHIJNEN...........................................................................4
43 Waarom verootmoedigden zij zich niet toen Onze straf over hen kwam Maar hun hart was verhard en Satan deed hun schoon schijnen al hetgeen zij verrichtten Anaam 6
108 En scheldt degenen die zij naast Allah aanroepen niet uit anders zullen zij uit nijd in hun onwetendheid Allah uitschelden Zo hebben Wij voor elk volk hun daden schoon doen schijnen Dan zullen zij tot hun Heer terugkeren en Hij zal hen inlichten over hetgeen zij plachten te doen Anaam 6
48 Toen deed Satan hun hun daden schoon schijnen en zei Niemand onder de mensen zal deze dag de overhand over u hebben want ik ben uw metgezel Maar toen de twee legers elkander in het zicht kwamen wendde hij zich af en zei Voorzeker ik heb niets met u uitstaande waarlijk ik zie wat u niet ziet ik vrees Allah en Allah is streng in het straffen Anfaal 8
63 Bij Allah Wij zonden boodschappers tot de volkeren die vòòr u waren maar Satan deed hun werken voor hen schoon schijnen Daarom is hij nu in deze wereld hun vriend en in het Hiernamaals zullen zij een smartelijke straf ontvangen An Nah 16
 
 SCHIJNHEILIGHEID...................................................................1
10 In hun hart is er een ziekte twijfel en schijnheiligheid en Allah heeft hun ziekte verergerd Er wacht hun een pijnlijke straf af omdat zij plachten te liegen Baqarah 2
 
 SCHIKKING..........................................................................2
182 Maar hij die vreest dat degene die het testament maakte partijdig werd of een fout heeft begaan en die een schikking treft tussen de belanghebbenden die zal daarmede geen zonde begaan Voorzeker Allah is Vergevensgezind Genadevol Baqarah 2
9 Indien twee partijen van gelovigen beginnen te vechten treft dan een schikking onder hen maar indien één hunner tegen de andere in overtreding is bestrijdt dan de overtredende partij totdat zij tot de verordening van Allah terugkeert En indien zij terugkomt sluit dan een rechtvaardige vrede en behandelt hen billijk Voorwaar Allah heeft de rechtvaardigen lief Hodjoraat 49
 
 SCHILD.............................................................................2
16 Zij hebben van hun eden een schild gemaakt en zij leiden anderen van het pad van Allah af voor hen zal er een vernederende straf zijn Modjaadalah 58
2 Zij hebben hun eden tot een schild gemaakt zo leiden zij mensen van Allah's weg af Hetgeen zij doen is zeker slecht Monafiqun 63
 
 SCHIP..............................................................................3
65 En wanneer zij aan boord van een schip gaan roepen zij Allah aan oprecht zijnde in gehoorzaamheid aan Hem Maar wanneer Hij hen veilig aan wal brengt zie zij schrijven deelgenoten aan Hem toe Ankaboet 29
41 En het is voor hen een teken dat Wij hun nakomelingen in het geladen schip dragen Jaa Sien 36
140 Toen hij in het geladen schip vluchtte Saaffaat 37
 
 SCHITTEREN.........................................................................1
69 En de aarde zal door het licht van haar Heer schitteren en het Boek zal nedergelegd worden en de profeten en de getuigen zullen worden gebracht en er zal tussen hen met rechtvaardigheid geoordeeld worden en hun zal geen onrecht worden aangedaan Zomar 39
 
 SCHITTERENDE.......................................................................1
35 Allah is het Licht van de hemelen en de aarde De gelijkenis van Zijn Licht is als een nis waarin een lamp staat De lamp is door een glas omsloten het glas is als een schitterende ster Het wordt aangestoken met olie van een gezegende boom een olijfboom die van het Oosten noch van het Westen is welks olie bijna zou lichten zelfs al raakte vuur haar niet Licht op Licht Allah leidt tot Zijn Licht wie Hij wil - Allah geeft gelijkenissen voor de mensen Allah heeft kennis van alle dingen An Noer 24
 
 SCHITTERT..........................................................................1
2 En bij de dag wanneer hij schittert Lail 92
 
 SCHOEISEL..........................................................................1
12 Voorwaar Ik ben uw Heer ontdoe u van uw schoeisel want u bent in de heilige vallei van Towa Taa Haa 20
 
 SCHOK..............................................................................1
1 O volk vrees uw Heer want de schok van het Uur is een verschrikkelijk iets Hadj 22
 
 SCHOND.............................................................................1
100 Hoe kwam dat Telkens wanneer zij een verbond aangingen schond een gedeelte hunner het Nee de meesten hunner geloven niet Baqarah 2
 
 SCHONE.............................................................................9
63 Zij zeiden Deze twee zijn zeker tovenaars die u met behulp van hun toverkunst uit uw land wensen te verdrijven en uw schone kultuur te vernietigen Taa Haa 20
86 Mozes keerde daarop verontwaardigd en bedroefd tot zijn volk terug Hij zei O mijn volk heeft uw Heer u dan geen schone belofte gedaan Kwam de vastgestelde tijd u dan te lang voor of verlangdet u dat de toorn van uw Heer op u zou nederdalen dat u uw belofte aan mij heeft gebroken Taa Haa 20
15 En voorzeker er was voor Saba een teken in hun woonplaatsen twee tuinen aan de rechter- en aan de linkerhand er werd gezegd Eet van de spijzen van uw Heer en weest Hem dankbaar Een schone stad en een vergevende Heer Saba 34
64 Allah is het Die de aarde voor u als een rustplaats heeft gemaakt en de hemelen als gewelf Die u gevormd heeft en u een schone vorm heeft gegeven en u van goede dingen heeft voorzien Dit is Allah uw Heer Gezegend is Allah de Heer der Werelden Momin 40
26 En de korenvelden en de schone plaatsen Dochaan 44
54 Zo zal het zijn En Wij zullen hen met schone meisjes die grote mooie ogen hebben verenigen Dochaan 44
20 U op tronen nedervlijend die in rijen zijn gerangschikt En Wij zullen hen met schone meisjes verenigen die grote mooie ogen hebben Toer 52
70 Daarin zullen goede en schone meisjes zijn Rahmaan 55
3 Hij schiep de hemelen en de aarde in waarheid en Hij heeft u gevormd en een schone gedaante gegeven en tot Hem is aller terugkeer Taghaabon 64
 
 SCHONEN............................................................................2
72 Schonen in paviljoenen gehuisvest Rahmaan 55
22 En er zullen schonen zijn met grote mooie ogen Waaqiah 56
 
 SCHONERE...........................................................................1
103 Indien zij hadden geloofd en rechtvaardig gehandeld zou een schonere beloning van Allah gewis hun deel zijn geweest hadden zij het slechts geweten Baqarah 2
 
 SCHONK.............................................................................7
28 Hoe kunt u Allah verwerpen terwijl u levenloos was en Hij u leven schonk Hij zal u doen sterven en daarna zal Hij u doen herleven en dan zult u tot Hem worden teruggebracht Baqarah 2
37 Toen leerde Adam enkele woorden van zijn Heer Zo schonk Hij hem vergiffenis gewis Hij is Berouwaanvaardend Genadevol Baqarah 2
243 Weet u niet van degenen die uit angst voor de dood hun huizen verlieten - het waren er duizenden Allah zei tot hen Sterft en dan schonk Hij hun leven Voorzeker Allah is genadig jegens de mensen maar de meeste mensen zijn ondankbaar Baqarah 2
100 Hij hief zijn ouders op de troon en zij wierpen zich voor hem neder En hij zei O mijn vader dit is de vervulling van mijn vroegere droom Mijn Heer heeft deze verwezenlijkt En Hij schonk mij een gunst toen Hij mij uit de gevangenis verloste en u uit de woestijn bracht nadat Satan tweedracht tussen mij en mijn broeders had gezaaid Voorzeker mijn Heer is goedertieren voor wie Hij wil Waarlijk Hij is de Alwetende de Alwijze Jozef 12
32 Voorzeker boodschappers werden vòòr u ook bespot maar Ik schonk uitstel aan de ongelovigen Dan greep Ik hen en hoe vreselijk was Mijn straf Ar Rad 13
44 En de inwoners van Midian eveneens En Mozes werd ook verloochend Maar Ik schonk de ongelovigen uitstel daarna greep Ik hen en hoe groot was toen Mijn afkeer Hadj 22
66 Hij is het Die u leven schonk Hij zal u doen sterven daarna zal Hij u wederom tot leven opwekken Waarlijk de mens is uiterst ondankbaar Hadj 22
 
 SCHONKEN...........................................................................23
94 Nu bent u één voor één tot Ons gekomen zoals Wij u eerst schiepen en u heeft hetgeen Wij u schonken achter u gelaten en Wij zien de bemiddelaren waarvan u beweerde dat zij deelgenoten waren in uw zaken niet bij u Voorzeker is nu de band tussen u afgesneden en hetgeen u placht te beweren is verloren gegaan Anaam 6
22 Toen hij volwassen was schonken Wij hem oordeel en kennis zo belonen Wij de goeden Jozef 12
122 En Wij schonken hem het goede in deze wereld en in het Hiernamaals zal hij zeker tot de rechtvaardigen behoren An Nah 16
101 En voorwaar wij schonken Mozes negen duidelijke tekenen Vraag dit aan de kinderen van Israël Toen hij tot hen kwam zei Pharao tot hem Ik geloof O Mozes dat u een betoverd mens bent Israa 17
84 Wij vestigden zijn macht op aarde en schonken hem de middelen en het vermogen alles te volbrengen Kahf 18
12 O Yahya Johannes houd u krachtig aan het Boek Wij schonken hem wijsheid terwijl hij nog een kind was Marjam 19
49 Toen hij zich van hen en van hetgeen zij nevens Allah aanbaden had losgemaakt schonken Wij hem Izaak en Jacob en maakten elk hunner profeet Marjam 19
50 En Wij schonken hun Onze barmhartigheid en een verheven en goede naam Marjam 19
53 En Wij schonken hem door Onze barmhartigheid zijn broeder Aäron als profeet en helper Marjam 19
40 Toen uw zuster voorbijkwam en zei Zal ik u iemand noemen die hem zal verzorgen Aldus schonken Wij u terug aan uw moeder opdat haar oog zou worden verfrist en zij niet zou treuren En u doodde een man maar Wij verlosten u van smart En Wij beproefden u op verschillende manieren En u vertoefde jaren te midden van het volk van Midian Dan bent u o Mozes herwaarts gekomen zoals besloten was Taa Haa 20
48 En Wij schonken Mozes en Aäron het Onderscheid tot een licht en een gedachtenis voor de godvrezenden Anmbijaa 21
51 En voorheen schonken Wij aan Abraham zijn rechtschapenheid en Wij kenden hem goed Anmbijaa 21
72 En Wij schonken hem Izaäk en Jacob als kleinzoon en Wij maakten hen allen rechtvaardig Anmbijaa 21
74 En aan Lot schonken Wij wijsheid en kennis En Wij bevrijdden hem uit de stad die gruwelijk handelde Zij waren inderdaad een boos en opstandig volk Anmbijaa 21
79 Wij schonken Salomo begrip van de zaak en aan elk hunner schonken Wij wijsheid en kennis En Wij noopten de bergen en de vogels om samen met David Gods heerlijkheid te loven En Wij waren het Die dat deden Anmbijaa 21
79 Wij schonken Salomo begrip van de zaak en aan elk hunner schonken Wij wijsheid en kennis En Wij noopten de bergen en de vogels om samen met David Gods heerlijkheid te loven En Wij waren het Die dat deden Anmbijaa 21
49 En wij schonken Mozes het Boek opdat zij de kinderen Israëls leiding mochten volge Al Mominoen 23
50 En Wij bestemden de zoon van Maria en zijn moeder tot een teken en schonken hun toevlucht op een hoog plateau met groene weiden en bronnen Al Mominoen 23
12 En Wij schonken wijsheid aan Loqmaan zeggende Wees Allah dankbaar want hij die dankbaar is is dankbaar voor zichzelf en die ondankbaar is Allah is Zichzelf-genoeg Geprezen Loqmaan 31
10 En voorwaar Wij schonken David overvloed van Ons Zelf en zeiden O u bergen alsmede u vogelen verheerlijkt Allah met hem En Wij maakten het ijzer week voor hem Saba 34
30 En aan David schonken Wij Salomo een voortreffelijke dienaar die altijd tot Ons geneigd was Saad 38
43 Wij schonken hem zijn familie en evenveel bovendien als een barmhartigheid van Ons en als les voor mensen van begrip Saad 38
59 Hij Jezus is niets dan een dienaar wie Wij Onze gunst schonken en Wij stelden hem tot voorbeeld voor de kinderen van Israël Zochrof 43
 
 SCHOON.............................................................................8
43 Waarom verootmoedigden zij zich niet toen Onze straf over hen kwam Maar hun hart was verhard en Satan deed hun schoon schijnen al hetgeen zij verrichtten Anaam 6
108 En scheldt degenen die zij naast Allah aanroepen niet uit anders zullen zij uit nijd in hun onwetendheid Allah uitschelden Zo hebben Wij voor elk volk hun daden schoon doen schijnen Dan zullen zij tot hun Heer terugkeren en Hij zal hen inlichten over hetgeen zij plachten te doen Anaam 6
48 Toen deed Satan hun hun daden schoon schijnen en zei Niemand onder de mensen zal deze dag de overhand over u hebben want ik ben uw metgezel Maar toen de twee legers elkander in het zicht kwamen wendde hij zich af en zei Voorzeker ik heb niets met u uitstaande waarlijk ik zie wat u niet ziet ik vrees Allah en Allah is streng in het straffen Anfaal 8
24 De gelijkenis van het tegenwoordige leven is slechts als water dat Wij uit de wolken nederzenden daarna groeit hierdoor het gewas van de aarde weelderig waarvan mensen en vee eten totdat wanneer de aarde haar sier ontvangt en er schoon uitziet en haar eigenaars denken dat zij er macht over bezitten Ons gebod bij dag of bij nacht tot haar komt dan maken Wij haar tot een gemaaid veld alsof er de vorige dag niets was geweest Zo leggen Wij de tekenen uit aan een volk dat nadenkt Jonas 10
63 Bij Allah Wij zonden boodschappers tot de volkeren die vòòr u waren maar Satan deed hun werken voor hen schoon schijnen Daarom is hij nu in deze wereld hun vriend en in het Hiernamaals zullen zij een smartelijke straf ontvangen An Nah 16
31 Voor dezulken zijn de Tuinen der eeuwigheid waardoor beken vloeien Zij zullen daarin worden getooid met armbanden van goud en zullen groene gewaden van fijne zijde en zwaar brocaat dragen terwijl zij op tronen zullen liggen Hoe goed is de beloning en hoe schoon is de rustplaats Kahf 18
33 Blijft in uw huizen en stelt uw schoonheid niet ten toon als in de vroegere dagen der onwetendheid leeft het gebed na en betaalt de Zakaat en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper O huisgenoten Allah wenst alleen onreinheid van u te verwijderen en u schoon en zuiver te maken Ahzaab 33
7 En weet dat de boodsehapper van Allah onder u is als hij in verschillende opzichten aan uw wensen gehoor zou geven zult u zeker in moeilijkheden zijn geraakt maar Allah heeft in uw hart het geloof dierbaar en schoon gemaakt en ongeloof buitensporigheid en ongehoorzaamheid afkeurenswaardig Zo zijn zij die het rechte pad volgen Hodjoraat 49

Volgende Terug naar het Begin