Volgende Vorige

 
 SCHULDEN...........................................................................1
40 Vraagt u loon van hen zodat zij onder schulden gebukt gaan Toer 52
 
 SCHULDENAAR........................................................................2
282 O u die gelooft wanneer u van elkander leent voor een vastgestelde periode schrijft het dan op Laat een schrijver het naar waarheid in uw bijzijn optekenen en geen schrijver moet weigeren te schrijven zoals Allah hem heeft onderwezen laat hem daarom schrijven en laat de schuldenaar dicteren en hij moet Allah zijn Heer vrezen en niets daaraan afdoen Maar indien de schuldenaar weinig verstand heeft of zwak is of zelf niet kan dicteren laat dan zijn zaakwaarnemer eerlijk dicteren En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn dan één man en twee vrouwen van degenen die u als getuigen aanstaan zodat wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen de ene de andere indachtig moge maken En de getuigen mogen niet weigeren wanneer zij worden gedaagd En wordt het schrijven niet moe of het weinig of veel zij betreffende de vervaltijd Dit is in Allah's ogen eerder rechtvaardig het maakt het getuigenis zekerder en weerhoudt u van twijfel Maar wanneer het contante handel is die u onderling drijft zal het geen blaam voor u zijn als u het niet neerschrijft En hebt getuigen wanneer u aan elkander verkoopt en de schrijver en de getuigen mag geen leed worden aangedaan En indien u zulks doet zal het zeker overtreding van u zijn Vreest Allah Allah schenkt u kennis en Allah weet alle dingen goed Baqarah 2
282 O u die gelooft wanneer u van elkander leent voor een vastgestelde periode schrijft het dan op Laat een schrijver het naar waarheid in uw bijzijn optekenen en geen schrijver moet weigeren te schrijven zoals Allah hem heeft onderwezen laat hem daarom schrijven en laat de schuldenaar dicteren en hij moet Allah zijn Heer vrezen en niets daaraan afdoen Maar indien de schuldenaar weinig verstand heeft of zwak is of zelf niet kan dicteren laat dan zijn zaakwaarnemer eerlijk dicteren En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn dan één man en twee vrouwen van degenen die u als getuigen aanstaan zodat wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen de ene de andere indachtig moge maken En de getuigen mogen niet weigeren wanneer zij worden gedaagd En wordt het schrijven niet moe of het weinig of veel zij betreffende de vervaltijd Dit is in Allah's ogen eerder rechtvaardig het maakt het getuigenis zekerder en weerhoudt u van twijfel Maar wanneer het contante handel is die u onderling drijft zal het geen blaam voor u zijn als u het niet neerschrijft En hebt getuigen wanneer u aan elkander verkoopt en de schrijver en de getuigen mag geen leed worden aangedaan En indien u zulks doet zal het zeker overtreding van u zijn Vreest Allah Allah schenkt u kennis en Allah weet alle dingen goed Baqarah 2
 
 SCHULDIG...........................................................................13
15 En voor degenen uwer vrouwen die zich aan ontucht schuldig maken roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen sluit haar dan in de huizen op totdat de dood haar achterhaalt of totdat Allah haar een weg opent Nisa 4
16 En als twee te midden van u zich hieraan schuldig maken straft hen beiden En als zij berouw hebben en zich verbeteren laat hen dan met rust voorzeker Allah is Berouwaanvaardend Genadevol Nisa 4
19 O u die gelooft het is u niet geoorloofd vrouwen te erven tegen haar wil noch moogt u haar tegenhouden opdat u een gedeelte van wat u haar heeft gegeven moogt terugnemen tenzij zij schuldig zijn aan een schandelijk kwaad en blijft met haar vriendelijk omgaan en als u afkeer van haar heeft kan het zijn dat u afkeer heeft van iets waarin Allah veel goeds kan hebben gelegd Nisa 4
25 En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen hij huwe hetgeen u bezit namelijk gelovige slavinnen En Allah kent uw geloof het beste U bent van elkander huwt haar daarom met de toestemming van haar meesters en geeft haar een huwelijksgift op de gebruikelijke wijze kuis zijnde geen ontucht plegende noch er heimelijke minnaars op nahoudende En indien zij nadat zij gehuwd zijn zich schuldig maken aan ontrouw - geldt voor haar de helft van de straf die voor de vrije vrouwen is voorgeschreven Dit is voor degene uwer die vreest te zondigen Maar het is beter voor u dat u weerhoudt en Allah is Vergevensgezind Genadevol Nisa 4
107 Maar indien ontdekt wordt dat de twee schuldig zijn aan zonde dan moeten twee anderen hun plaats innemen uit het midden van degenen tegen wie de twee eersten hebben getuigd en de laatste twee moeten bij Allah zweren en zeggen Waarlijk ons getuigenis is oprechter dan de getuigenis van hen de eersten en wij zijn geen overtreders want dan zouden wij inderdaad tot de onrechtvaardigen behoren Maidah 5
133 Toen zonden Wij de storm en de sprinkhanen en de luizen en de kikvorsen en bloed over hen - als duidelijke tekenen maar zij gedroegen zich hoogmoedig en waren een schuldig volk Aaraaf 7
66 Biedt geen verontschuldiging aan U heeft na te hebben geloofd verworpen Als Wij een deel uwer vergeven zullen Wij een ander deel uwer straffen omdat zij schuldig waren Taubah 9
116 Waarom waren er onder de geslachten die vòòr u waren dan geen verstandige mensen die het verderf op aarde konden verhinderen op enkelen na die Wij uit hun midden redden Maar de onrechtvaardigen volgden datgene waarin hun overvloed werd verleend en zij waren schuldig Hoed 11
58 Zij zeiden Wij zijn naar een schuldig volk gezonden Hidjr 15
30 O vrouwen van de profeet Als iemand onder u schuldig is aan een openbaar onbetamelijk gedrag zal haar straf worden verdubbeld En dit is gemakkelijk voor Allah Ahzaab 33
37 Zijn zij beter of het volk van Tobba of zij die vòòr hen zijn geweest Wij vernietigden hen omdat zij schuldig waren Dochaan 44
31 Maar tot de ongelovigen zal gezegd worden Werden Mijn woorden niet aan u voorgedragen Doch u was hoogmoedig en werdt een schuldig volk Djaasijah 45
32 Zij antwoordden Wij zijn naar een schuldig volk gezonden Zaarijaat 51
 
 SCHULDIGE..........................................................................6
147 En indien zij u verloochenen zeg Uw Heer is de Heer der alomvattende Barmhartigheid maar Zijn straf zal van het schuldige volk niet worden afgewend Anaam 6
13 En Wij vernietigden de geslachten die vòòr u bestonden toen zij kwaad verrichtten en er kwamen tot hen boodschappers met duidelijke tekenen maar zij wilden niet geloven Zo vergelden Wij het schuldige volk Jonas 10
74 Voorwaar hij die tot zijn Heer komt als schuldige hem wacht de straf der hel hij zal daarin sterven noch leven Taa Haa 20
25 Deze zal alles door het gebod van zijn Heer vernietigen En het kwam met hen zò ver dat slechts hun lege woningen waren te zien Zo straffen Wij het schuldige volk Ahqaaf 46
11 Hoewel zij elkander kunnen zien Op die Dag zal de schuldige zich gaarne van de straf willen vrijkopen door zijn kinderen Ma-aaridj 70
16 Van dat leugenachtige en schuldige voorhoofd Alaq 96
 
 SCHULDIGEN.........................................................................33
55 En zo zetten Wij de tekenen uiteen opdat de weg der schuldigen openbaar worde Anaam 6
123 En zo hebben Wij in elke stad de groten tot haar schuldigen gemaakt zodat zij er in samenspannen en zij smeden slechts tegen hun eigen ziel maar zij bemerken het niet Anaam 6
40 Voorzeker voor hen die Onze tekenen verloochenen en er zich hoogmoedig van afwenden zullen de poorten van de Hemel niet worden geopend noch zullen zij in het paradijs komen eer zou een kameel door het oog van een naald gaan En zo vergelden Wij de daden der schuldigen Aaraaf 7
84 En Wij deden een regen van stenen over hen komen Ziet nu wat het einde was van de schuldigen Aaraaf 7
8 Opdat Hij de waarheid mocht bevestigen en de leugen teniet mocht doen ofschoon de schuldigen er afkerig van zijn Anfaal 8
17 Wie is dan onrechtvaardiger hij die een leugen over Allah spreekt of die Zijn tekenen verloochent Voorzeker de schuldigen zullen nooit slagen Jonas 10
50 Zeg Vertelt mij als Zijn straf bij dag of nacht over u komt hoe zullen dan de schuldigen weg kunnen lopen Jonas 10
52 En o mijn volk vraag vergiffenis van uw Heer wend u daarna tot Hem Hij zal wolken die regelmatig regen nedergieten over u zenden en kracht bij uw kracht voegen En wend u niet af als schuldigen Hoed 11
29 O Jozef wend u hiervan af en u vrouw vraag vergiffenis voor uw zonde U behoort zeker tot de schuldigen Jozef 12
49 En op die Dag zult u de schuldigen in kettingen geklonken zien Ibrahiem 14
12 Zo doen Wij dat in het hart der schuldigen binnendringen Hidjr 15
49 En het Boek zal worden voorgelegd dan zult u de schuldigen zien vrezen wegens hetgeen daarin staat en zij zullen zeggen Wee ons Wat voor een boek is dit Het slaat klein noch groot over maar het somt alles op En zij zullen al hetgeen zij deden voor zich zien en uw Heer zal niemand onrecht aandoen Kahf 18
53 En de schuldigen zullen het Vuur zien en weten dat zij daarin zullen vallen zij zullen daar niet aan ontkomen Kahf 18
86 Zullen Wij de schuldigen als een dorstige kudde naar de hel drijven Marjam 19
22 De Dag waarop zij de engelen zullen zien zal er geen goed nieuws zijn voor de schuldigen dan zullen zij zeggen Was er slechts een grote afscheiding tussen ons Forqaan 25
99 En slechts de schuldigen deden ons dwalen Sjoaraa 26
17 Hij zei Mijn Heer door de gunsten die U mij heeft bewezen zal ik nooit de schuldigen ondersteunen Qasas 28
78 Hij antwoordde Mij werd het alleen door mijn kennis gegeven Wist hij niet dat Allah vòòr hem vele geslachten had vernietigd die machtiger waren dan hij en groter in aantal En de schuldigen worden niet gevraagd omtrent hun zonden Qasas 28
12 En de Dag waarop het Uur zal komen zullen de schuldigen wanhopig worden Roem 30
55 De Dag waarop het Uur zal komen zullen de schuldigen zweren dat zij slechts een uur hebben geleefd - zo werden zij bedrogen Roem 30
12 O kon u het slechts zien wanneer de schuldigen hun hoofd zullen buigen voor hun Heer zeggende Onze Heer wij hebben gezien en wij hebben gehoord zend ons nu terug opdat wij goede werken mogen verrichten voorzeker wij zijn thans overtuigd Sadjdah 32
22 En wie is onrechtvaardiger dan hij die door het teken van zijn Heer wordt vermaand en zich er toch van afwendt Wij zullen de schuldigen beslist straffen Sadjdah 32
59 En Hij zal zeggen Houdt u op deze dag terzijde o u schuldigen Jaa Sien 36
34 Zo behandelen Wij de schuldigen Saaffaat 37
74 De schuldigen zullen gewis de kastijding der hel blijven ondergaan Zochrof 43
41 De schuldigen zullen aan hun kenmerken worden herkend en zij zullen worden gegrepen bij haren en voeten Rahmaan 55
43 Dit is de hel door de schuldigen verloochend Rahmaan 55
35 Zullen Wij dan degenen die zich onderwerpen even als de schuldigen behandelen Qalam 68
41 Aan de schuldigen Moddassir 74
18 Zo behandelen Wij de schuldigen Morsalaat 76
35 Dit is een Dag waarop zij de schuldigen niet mogen spreken Morsalaat 76
46 Eet en vermaakt u een poosje in dit leven Voorzeker u bent de schuldigen Morsalaat 76
29 Waarlijk de schuldigen plachten de gelovigen uit te lachen Motaffifeen 83
 
 SCHUWEN............................................................................1
3 En die al hetgeen ijdel is schuwen Al Mominoen 23
 
 SCHUWT.............................................................................1
120 En schuwt openlijke alsmede geheime zonden Gewis degenen die zonden begaan zal voor hetgeen zij doen worden vergolden Anaam 6
 
 SECTEN.............................................................................2
159 Degenen die scheiding in hun godsdienst maken en zich in secten verdelen - u heeft met hen niets uitstaande Hun zaak rust in Allah's handen dan zal Hij hen bekend maken met hetgeen zij deden Anaam 6
32 Noch tot degenen die hun godsdienst verdelen en secten vormen terwijl elke partij zich verheugt in wat zij heeft Roem 30
 
 SEHRIJF............................................................................1
74 Sehrijf daarom geen gelijken aan Allah toe Voorzeker Allah weet alles en u weet niets An Nah 16
 
 SEHULDIGEN.........................................................................1
82 En Allah bevestigt de waarheid door Zijn woorden zelfs al zijn de sehuldigen afkerig Jonas 10
 
 SHOAIB.............................................................................11
85 En tot Midian hun broeder Shoaib Hij zei O mijn volk aanbidt Allah u heeft geen god naast Hem Er is inderdaad een duidelijk teken van uw Heer tot u gekomen Geeft daarom volle maat en ruim gewicht en vermindert het aan de mensen verschuldigde niet en schept geen wanorde op aarde nadat zij geordend is Dit is beter voor u als u gelovigen bent Aaraaf 7
88 De leidende mannen van zijn volk die aanmatigend waren antwoordden Wij zullen u o Shoaib en de gelovigen met u zeker uit onze stad verdrijven tenzij u tot onze godsdienst terugkeert Hij zei Zelfs al zijn wij er afkerig van Aaraaf 7
90 En de leidende mannen van zijn volk die niet geloofden zeiden Als u Shoaib volgt zult u zeker verliezers zijn Aaraaf 7
92 Degenen die Shoaib verloochenden werden zo vernietigd alsof zij er nooit in hadden gewoond Degenen die Shoaib van leugen beschuldigden - zij waren de verliezers Aaraaf 7
92 Degenen die Shoaib verloochenden werden zo vernietigd alsof zij er nooit in hadden gewoond Degenen die Shoaib van leugen beschuldigden - zij waren de verliezers Aaraaf 7
84 En tot Midian zei hun broeder Shoaib O mijn volk aanbid Allah U heeft geen andere God dan Hem En geef geen korte maat of licht gewicht Ik zie u in voorspoed en ik vrees voor u de straf van een alles omvattende dag Hoed 11
87 Zij antwoordden O Shoaib beveelt uw gebed dat wij hetgeen onze vaderen aanbaden zouden verlaten of dat wij zouden ophouden met ons eigendom te doen wat wij willen U bent inderdaad verstandig recht geleid Hoed 11
91 Zij antwoordden O Shoaib wij begrijpen niet veel van hetgeen u zegt en wij zien voorzeker dat u zwak bent tegenover ons Was het niet om uw gezin wij zouden u zeker stenigen want u bent niet in aanzien bij ons Hoed 11
94 En toen Ons gebod kwam redden Wij Shoaib en met hem de gelovigen door Onze barmhartigheid en kastijding greep de onrechtvaardigen zodat zij uitgestrekt in hun huizen lagen Hoed 11
177 Toen Shoaib tot hen zei Wilt u niet godvruchtig worden Sjoaraa 26
36 En tot Midian zonden Wij hun broeder Shoaib die zei O mijn volk dien Allah en vrees de laatste dag en wandel niet op aarde onheil stichtende Ankaboet 29

Volgende Terug naar het Begin