Volgende Vorige

 
 SPIJZEN............................................................................1
15 En voorzeker er was voor Saba een teken in hun woonplaatsen twee tuinen aan de rechter- en aan de linkerhand er werd gezegd Eet van de spijzen van uw Heer en weest Hem dankbaar Een schone stad en een vergevende Heer Saba 34
 
 SPIJZIGEN..........................................................................2
89 Allah zal u niet ter verantwoording roepen voor uw ijdele eden maar Hij zal u ter verantwoording roepen voor de eden welke u in ernst aflegt De boetedoening er voor is tien armen te spijzigen met het gemiddelde voedsel waarmede u uw huisgezinnen voedt of hen te kleden of het vrijmaken van een slaaf Maar wie dat niet kan doen zal drie dagen vasten Dit is de boete voor uw eden wanneer u zweert Maar houdt uw eden Zo legt Allah u Zijn tekenen uit opdat u dankbaar moogt zijn Maidah 5
34 Noch moedigde hij aan de armen te spijzigen Haaqqah 69
 
 SPIJZIGT...........................................................................1
28 Opdat zij van hun voordeel getuigenis afleggen en de naam van Allah uitspreken gedurende de vastgestelde dagen over het vee waarvan Hij hen heeft voorzien Eet dan daarvan en spijzigt de behoeftigen in nood Hadj 22
 
 SPILZUCHTIG........................................................................1
67 En zij die als zij iets besteden noch spilzuchtig noch vrekkig zijn maar evenwichtig blijven tussen beide in Forqaan 25
 
 SPIN...............................................................................3
29 De Spin Al Ankaboet Ankaboet 29
41 De gelijkenis van hen die helpers verkiezen naast Allah is als de gelijkenis van de spin die zich een huis maakt en het zwakste der huizen is zeker het huis van de spin als zij het slechts wisten Ankaboet 29
41 De gelijkenis van hen die helpers verkiezen naast Allah is als de gelijkenis van de spin die zich een huis maakt en het zwakste der huizen is zeker het huis van de spin als zij het slechts wisten Ankaboet 29
 
 SPIONNEERT.........................................................................1
12 O u die gelooft Vermijdt in het algemeen verdenking want achterdocht is een zonde En spionneert niet noch belastert elkander Lust iemand onder u het vlees van zijn dode broeder U verafschuwt het zekerlijk Vreest Allah voorzeker Allah is Berouwaanvaardend Genadevol Hodjoraat 49
 
 SPLETEN............................................................................2
50 En toen Wij de zee voor u spleten en u redden en Pharao's volk lieten verdrinken terwijl u toezaagt Baqarah 2
12 En Wij spleten de aarde door bronnen waar door de wateren elkander ontmoetten volgens een vastgesteld plan Qamar 54
 
 SPLIJT.............................................................................2
1 Wanneer de hemel vaneen splijt Insjiqaaq 84
12 En de aarde die door planten splijt Taariq 86
 
 SPLIJTEN...........................................................................8
74 Daarna verhardde zich uw hart Zij zijn als stenen of nog harder want er zijn stenen waaruit stromen ontspringen en er zijn er zeker die splijten en er vloeit water uit En sommige zijn er die uit vrees voor Allah neervallen En Allah is niet achteloos ten opzichte van wat u doet Baqarah 2
37 En wandel niet hoogmoedig op aarde rond want u kunt de aarde niet doen splijten noch kunt u de bergen in hoogte evenaren Israa 17
90 De hemelen dreigen vaneen te scheuren en de aarde te splijten en de bergen in stukken te vallen Marjam 19
44 De Dag waarop de aarde onder hen vaneen zal splijten is het verzamelen gemakkelijk voor Ons Qaaf 50
21 Indien Wij deze Koran op een berg hadden doen neerkomen dan hadt u de berg zich zien vernederen en splijten uit vrees voor Allah Deze gelijkenissen zetten Wij aan de mensen voor opdat zij er over nadenken Hasjr 59
16 En de hemelen zullen uiteen splijten zodat deze op die Dag zwak zullen zijn Haaqqah 69
18 En waarbij de hemel uiteen zal splijten en Zijn belofte zal worden vervuld Mozzammil 73
26 Dan de aarde splijten Abasa 80
 
 SPLIJTING..........................................................................1
84 De Splijting Al Insjiqaaq Insjiqaaq 84
 
 SPLITSING..........................................................................1
107 En degenen die een moskee hebben gebouwd om te schaden om het ongeloof te verbreiden en om een splitsing onder de gelovigen te veroorzaken en als een hinderlaag voor hem die voorheen tegen Allah en Zijn boodschapper oorlog voerde zij zullen voorzeker zweren Wij bedoelden slechts het goede maar Allah getuigt dat zij leugenaars zijn Taubah 9
 
 SPOED..............................................................................1
57 Als zij een schuilplaats of grotten of zelfs een gat konden vinden om er binnen te gaan zouden zij er zich zeker met grote spoed heenwenden Taubah 9
 
 SPOEDEN............................................................................2
36 Maar wat scheelt de ongelovigen die zich naar u toe spoeden Ma-aaridj 70
43 De Dag waarop zij zich uit hun graven zullen haasten alsof zij zich naar een bepaald doel spoeden Ma-aaridj 70
 
 SPOEDIG............................................................................7
111 Zij kunnen u niet schaden alleen enige moeilijkheid bezorgen en als zij tegen u vechten zullen zij u spoedig hun rug tonen Dan zullen zij niet worden geholpen Imraan 3
152 En degenen die in Allah en al Zijn boodschappers geloven en geen onderscheid tussen wie dan ook maken dezen zijn het wie Hij spoedig hun beloning zal geven Allah is Vergevensgezind Genadevol Nisa 4
16 Zij zeggen Onze Heer geef ons spoedig ons deel vòòr de Dag der Afrekening Saad 38
40 En dat zijn streven spoedig zal worden opgemerkt Nadjm 53
31 Wij zullen spoedig met u afrekenen o u twee volkeren Rahmaan 55
25 Wetende dat een vreselijke ramp hen spoedig zal overkomen Qijaamah 75
4 Waarlijk zij zullen het spoedig te weten komen Naba 78
 
 SPOEDIGE...........................................................................2
18 Voorzeker Allah had aan de gelovigen welgevallen toen zij u onder de boom trouw zwoeren en Hij wist wat in hun hart was en Hij zond op hen kalmte neder en Hij beloonde hen met een spoedige overwinning Fath 48
13 En nog meer waarnaar u verlangt hulp van Allah en een spoedige overwinning En geef blijde tijding aan de gelovigen Saff 61
 
 SPOELSEL...........................................................................1
36 Noch voedsel behalve spoelsel van wonden Haaqqah 69
 
 SPOOR..............................................................................10
84 Strijd daarom voor de zaak van Allah - slechts u wordt verantwoordelijk gesteld - en spoor de gelovigen aan Het kan zijn dat Allah de macht der ongelovigen zal beteugelen en Allah is sterker in macht en streng in het opleggen van straf Nisa 4
199 Neig u tot vergiffenis en spoor tot vriendelijkheid aan en wend u van de onwetenden af Aaraaf 7
65 O profeet spoor de gelovigen aan om te vechten Als er twintig onder u zijn die stand houden zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen Anfaal 8
120 Het betaamt het volk van Medina en de hen omringende woestijn-Arabieren niet dat zij achter de boodschapper van Allah zouden blijven of dat zij hun eigen leven in plaats van het zijne zouden verkiezen Dit is zo omdat dorst noch vermoeienis noch honger hen in de weg van Allah teistert noch betreden zij een spoor dat de ongelovigen vertoornt noch berokkenen zij een vijand enige schade of er wordt daarmede voor hen een goede daad opgetekend Voorzeker Allah doet de beloning van degenen die goed doen niet verloren gaan Taubah 9
64 En bekoor met uw stem wie u kunt en spoor uw ruiterij en uw voetvolk tegen hen aan en wees hun deelgenoot in hun weelde en hun kinderen en doe hun beloften - maar Satan geeft slechts bedriegelijk beloften - Israa 17
84 Hij zei Zij volgen in mijn spoor en ik heb mij tot U gehaast Mijn Heer opdat U welbehagen in mij moogt hebben Taa Haa 20
132 En spoor uw volk aan tot gebed en wees daarin volhardend Wij vragen geen levensonderhoud van u Wij onderhouden u En het einde is voor de godvruchtigen Taa Haa 20
60 Hij Die de hemelen en de aarde schiep en water uit de hemelen nederzendt waarmee Hij prachtige tuinen doet groeien U zult hun bomen niet kunnen doen groeien Is er een God naast Allah Nee zij zijn een volk dat het spoor bijster is Naml 27
42 Wij zeiden Spoor uw rijdier met uw voet aan hier is koel water om u ermee te wassen en ook om te drinken Saad 38
4 Zeg Weet u wat u naast Allah aanroept Toont mij welk deel zij van de aarde hebben geschapen Of hebben zij aandeel aan de hemelen Brengt mij een boek dat vòòr dit is geopenbaard of een spoor van kennis indien u de waarheid spreekt Ahqaaf 46
 
 SPOORDE............................................................................1
6 Hetgeen Allah van hen als buit aan Zijn boodschapper heeft gegeven daarvoor spoorde u noch paard noch kamelen aan maar Allah geeft macht aan Zijn boodschappers over wie Hij wil En Allah heeft macht over alle dingen Hasjr 59
 
 SPOORT.............................................................................4
206 En wanneer er tegen hem wordt gezegd Vrees Allah dan spoort de trots hem aan tot verdere zonde Daarom is de hel goed genoeg voor hem en voorzeker deze is een kwade rustplaats Baqarah 2
200 O u die gelooft blijft geduldig en spoort anderen aan volhardend te zijn en blijft op uw hoede en vreest Allah opdat u zult slagen Imraan 3
53 En ik verklaar mijzelf niet vrij van zwakheid te zijn want het menselijke ik spoort tot het kwade aan uitgezonderd dat waarover mijn Heer barmhartigheid betoont Voorzeker mijn Heer is Vergevensgezind Genadevol Jozef 12
18 Noch spoort elkander aan de armen te voeden Fadjr 89
 
 SPOREN.............................................................................8
121 En eet niet van hetgeen waarover de naam van Allah niet is uitgesproken want dat is zeker ongehoorzaamheid En de bozen sporen hun vrienden aan opdat zij met u mogen redetwisten Als u hen gehoorzaamt zult u inderdaad afgodendienaren zijn Anaam 6
67 De huichelaars mannen en vrouwen zijn allen met elkander verbonden Zij sporen aan tot het kwade en verbieden het goede en houden hun handen gesloten om geen aalmoezen te geven Zij vergaten Allah daarom heeft Hij hen vergeten Voorzeker de huichelaars zijn ongehoorzaam Taubah 9
71 En de gelovigen mannen en vrouwen zijn vrienden van elkander Zij sporen aan tot het goede en verbieden het kwade en houden het gebed en betalen de Zakaat en gehoorzamen Allah en Zijn boodschapper Dezen zijn het wie Allah barmhartigheid zal betonen Voorzeker Allah is Almachtig Alwijs Taubah 9
83 Ziet u niet dat Wij duivelen over de ongelovigen hebben losgelaten om hen aan te sporen Marjam 19
12 Voorzeker Wij zijn het Die de doden doen herleven en wat zij doen optekenen evenals de sporen die zij nalaten en Wij hebben alle dingen in een duidelijk boek geschreven Jaa Sien 36
21 Hebben zij niet over de aarde gereisd en gezien wat het einde was van hen die vòòr hen waren Zij waren machtiger dan dezen in kracht en in hun sporen op aarde Toch greep Allah hen voor hun zonden en zij hadden niemand om hen tegen Allah te beschermen Momin 40
82 Hebben zij niet op aarde gereisd en gezien wat het einde was van degenen die voor hen waren Zij waren groter in aantal dan dezen en machtiger in kracht en in de sporen die zij op aarde achterlieten Maar alles wat zij verwierven baatte hen niet Momin 40
29 Mohammed is de boodschapper van Allah En zij die met hem zijn zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander U ziet hen zich buigen en nederwerpen in gebed Allah's genade en Zijn welbehagen zoekende - Op hun aangezicht zijn de sporen van het zich ter aarde werpen Dit is hun beschrijving in de Torah En hun beschrijving in het Evangelie is als het zaad van koren dat zijn scheut uitspruit en dien versterkt waardoor zij dik wordt en op eigen stengel komt te staan tot vreugde der zaaiers en woede der ongelovigen Allah heeft aan de gelovigen die goede werken doen vergiffenis en een grote beloning beloofd Fath 48
 
 SPOT...............................................................................8
15 Allah spot met hen en laat hen toenemen in hun slechte daden zodat zij blindelings zullen dwalen Baqarah 2
67 En toen Mozes tot zijn volk zei Waarlijk Allah gebiedt u een koe te slachten zeiden zij Drijft u de spot met ons Hij zei Ik zoek toevlucht bij Allah om niet tot de onwetenden te behoren Baqarah 2
231 En wanneer u van uw vrouwen scheidt en zij het einde van de haar voorgeschreven periode bereiken behoudt haar dan op een behoorlijke manier of zendt haar op een betamelijke manier weg maar behoudt haar niet tot haar nadeel waardoor u de perken te buiten gaat Wie zulks doet doet gewis zijn eigen ziel onrecht En drijft niet de spot met Allah's geboden en gedenkt Allah's gunst aan u en gedenkt het Boek en de wijsheid die Hij u heeft nedergezonden waarmede Hij u vermaant En vreest Allah en weet dat Allah de Kenner is van alle dingen Baqarah 2
64 De huichelaars vrezen dat een Soerah tegen hen zou worden geopenbaard die hen zou onderrichten over hetgeen in hun hart is Zeg tot hen Spot maar voorzeker Allah zal al hetgeen u vreest aan het licht brengen Taubah 9
106 De hel is hun beloning wegens hun ongeloof en de spot die zij met Mijn Tekenen en Mijn boodschappers bedreven Kahf 18
110 Maar u maakte hen ten spot totdat dezen u Mijn gedachtenis deden vergeten omdat u hen placht uit te lachen Al Mominoen 23
6 En onder de mensen is iemand die door ijdele praatjes zonder kennis anderen van Allah's pad wil doen afdwalen en ermee de spot drijft voor zulken zal er een vernederende straf zijn Loqmaan 31
9 En die wanneer hij van Onze tekenen kennis krijgt ermee spot Voor dezulken is er een vernederende straf Djaasijah 45
 
 SPOTEN.............................................................................1
40 Toen Ons gebod kwam en de bronnen der aarde spoten zeiden Wij Scheept twee paar van alles in en uw familie - met uitzondering van degenen tegen wie het woord reeds is uitgegaan - en de gelovigen En met hem geloofden slechts weinigen Hoed 11
 
 SPOTTE.............................................................................1
65 En indien u hen ondervraagt zullen zij beslist zeggen Wij spraken slechts ijdellijk onder elkander en vermaakten ons Zeg Was het over Allah en Zijn tekenen en Zijn boodschapper dat u spotte Taubah 9

Volgende Terug naar het Begin