Volgende Vorige

 
 STRIJDEND..........................................................................1
20 Waarlijk uw Heer weet dat u bijna twee-derde van de nacht staat te bidden soms de helft of ook wel een derde er van en eveneens doet dit een deel van degenen die met u zijn En Allah bepaalt de maat van dag en nacht Hij weet dat u het niet kunt volhouden en daarom heeft Hij Zich in barmhartigheid tot u gewend Zegt dan zoveel van de Koran op als u gemakkelijk valt Hij weet dat er enigen onder u ziek kunnen zijn en anderen op reis door het land trekken zoekende naar Allah's genade en weer anderen strijdend voor Allah's zaak Zegt er dus zoveel van de Koran op als u gemakkelijk valt en onderhoudt het gebed en betaalt de Zakaat en sluit met Allah een goede lening En wat goeds u voor u uitzendt u zult betere en grotere beloning bij Allah vinden En zoekt vergiffenis van Allah voorwaar Allah is Vergevensgezind Genadevol Mozzammil 73
 
 STRIJDERS..........................................................................1
95 Diegenen der gelovigen die niets doen met uitzondering der onbekwamen zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van Allah strijden Allah heeft degenen die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft Allah het goede beloofd Allah zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning Nisa 4
 
 STRIJDKRACHTEN.....................................................................5
249 En toen Taloet met de strijdkrachten uitrukte zei hij Voorzeker Allah zal u door een stroom beproeven dus hij die er van drinkt is niet met mij behalve wanneer hij maar een handvol neemt en hij die er niets van neemt is zeker met mij Maar behoudens enigen hunner dronken zij er van En toen zij de rivier overstaken hij en de gelovigen met hem - zeiden zij Wij hebben vandaag geen macht over Djaloet Goliath en zijn strijdkrachten Maar zij die er zeker van waren dat zij Allah zouden ontmoeten zeiden Hoevele kleine groepen hebben niet onder Allah's bevel over een grote groep gezegevierd En Allah is met de geduldigen Baqarah 2
249 En toen Taloet met de strijdkrachten uitrukte zei hij Voorzeker Allah zal u door een stroom beproeven dus hij die er van drinkt is niet met mij behalve wanneer hij maar een handvol neemt en hij die er niets van neemt is zeker met mij Maar behoudens enigen hunner dronken zij er van En toen zij de rivier overstaken hij en de gelovigen met hem - zeiden zij Wij hebben vandaag geen macht over Djaloet Goliath en zijn strijdkrachten Maar zij die er zeker van waren dat zij Allah zouden ontmoeten zeiden Hoevele kleine groepen hebben niet onder Allah's bevel over een grote groep gezegevierd En Allah is met de geduldigen Baqarah 2
250 En toen zij uitgingen om Djaloet en zijn strijdkrachten te ontmoeten zeiden zij Onze Heer stort geduld over ons uit en maak onze voetstappen vast en help ons tegen het ongelovige volk Baqarah 2
60 En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed waarmede u de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen die u niet kent maar die Allah kent moogt afschrikken En wat u ook voor de zaak van Allah besteedt het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan Anfaal 8
75 Zeg De Weldadige geeft degenen die dwalen uitstel totdat zij zullen zien hetgeen waarmee zij worden bedreigd - zij het de kastijding of het Uur - daarna zullen zij weten wie de slechtste plaats inneemt en wie zwakkere strijdkrachten heeft Marjam 19
 
 STRIJDPLAATS.......................................................................1
61 De Strijdplaats As Saff Saff 61
 
 STRIJDT............................................................................12
190 En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen die tegen u strijden maar overschrijdt de grens niet Voorzeker Allah heeft de overtreders niet lief Baqarah 2
244 Strijdt voor de zaak van Allah en weet dat Allah Alhorend Alwetend is Baqarah 2
74 Laten derhalve zij die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren voor de zaak van Allah strijden En wie voor de zaak van Allah strijdt hetzij hij gedood wordt of overwint weldra zullen Wij hem een grote beloning geven Nisa 4
75 En waarom strijdt u niet voor de zaak van Allah en voor de zwakken -- mannen vrouwen en kinderen - die zeggen Onze Heer neem ons uit deze stad waarvan de bewoners onderdrukkers zijn en schenk ons een vriend en een helper uwerzijds Nisa 4
76 Zij die geloven strijden voor de zaak van Allah maar de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze Strijdt daarom tegen de vrienden van Satan voorzeker Satan's plan is zwak Nisa 4
24 Zij zeiden O Mozes wij zullen er stellig niet binnengaan zolang zij er in zijn Gaat u en uw Heer en strijdt - wij blijven hier zitten Maidah 5
35 O u die gelooft vreest Allah en zoekt de weg tot toenadering tot Hem en strijdt voor Zijn zaak opdat u moogt slagen Maidah 5
13 Dit is omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet En wie tegen Allah en Zijn boodschapper strijdt wete Allah is voorzeker streng in vergelding Anfaal 8
19 Acht u het geven van dranken aan de bedevaartgangers en het bezoeken van de heilige Moskee gelijk aan de werken van hem die in Allah en de laatste Dag gelooft en voor de zaak van Allah strijdt Zij zijn in de ogen van Allah niet gelijk En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet Taubah 9
86 En wanneer een Soerah wordt geopenbaard Gelooft in Allah en strijdt tezamen met Zijn boodschapper vragen de rijken onder hen u om toestemming en zeggen Laat ons achter opdat wij bij de achterblijvers zijn Taubah 9
78 En strijdt voor de zaak van Allah zoals er voor behoort te worden gestreden Hij heeft u verkozen en heeft u in de godsdienst geen lasten opgelegd - dit is het geloof van uw vader Abraham Hij heeft u Moslims genoemd voorheen en in dit Boek opdat Onze boodschapper getuige over u zij en dat u getuige moogt zijn over de mensheid Onderhoudt het gebed betaalt de Zakaat en houdt u aan Allah vast Hij is uw Beschermer Een uitmuntend Meester en een uitnemend Helper Hadj 22
11 Dat u in Allah en Zijn boodschapper gelooft en voor de zaak van Allah met uw bezit en uw persoon strijdt Dat is beter voor u als u het weet Saff 61
 
 STRIJKEN...........................................................................1
33 Brengt ze naar mij terug Toen begon hij ze over hun benen en nek te strijken Saad 38
 
 STRO...............................................................................2
31 Wij zonden een enkele straf tegen hen en zij werden als droog vertrapt stro Qamar 54
5 Dat hen maakte als fijn gekauwd door het vee stro Fiel 105
 
 STROFE.............................................................................2
Strofe drie bevat waarschijnlijk de laatste woorden van de Koran die werden gereveleerd Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 120 strofen Maidah 5
Dit is de laatste gereveleerde strofe in Mekka Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 36 strofen Motaffifeen 83
 
 STROFEN............................................................................83
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 200 strofen Imraan 3
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 176 strofen Nisa 4
Strofe drie bevat waarschijnlijk de laatste woorden van de Koran die werden gereveleerd Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 120 strofen Maidah 5
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 165 strofen Anaam 6
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 206 strofen Aaraaf 7
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 75 strofen Anfaal 8
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 129 strofen Taubah 9
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 111 strofen Jozef 12
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 78 strofen Hadj 22
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 60 strofen Roem 30
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 34 strofen Loqmaan 31
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 30 strofen Sadjdah 32
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 73 strofen Ahzaab 33
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 54 strofen Saba 34
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 45 strofen Faatir 35
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 83 strofen Jaa Sien 36
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 182 strofen Saaffaat 37
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 88 strofen Saad 38
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 75 strofen Zomar 39
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 85 strofen Momin 40
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 54 strofen Fussilat 41
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 53 strofen Sjoera 42
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 89 strofen Zochrof 43
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 59 strofen Dochaan 44
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 37 strofen Djaasijah 45
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 35 strofen Ahqaaf 46
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 38 strofen Mohammed 47
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 29 strofen Fath 48
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 18 strofen Hodjoraat 49
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 45 strofen Qaaf 50
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 60 strofen Zaarijaat 51
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 49 strofen Toer 52
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 62 strofen Nadjm 53
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 55 strofen Qamar 54
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 96 strofen Waaqiah 56
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 29 strofen Hadied 57
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 22 strofen Modjaadalah 58
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 24 strofen Hasjr 59
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 13 strofen Momtahanah 60
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 14 strofen Saff 61
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 strofen Djoemah 62
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 strofen Monafiqun 63
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 18 strofen Taghaabon 64
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 12 strofen Talaaq 65
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 12 strofen Tahriem 66
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 30 strofen Molk 67
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 52 strofen Qalam 68
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 52 strofen Haaqqah 69
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 44 strofen Ma-aaridj 70
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 28 strofen Noach 71
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 28 strofen Djinn 72
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 20 strofen Mozzammil 73
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 56 strofen Moddassir 74
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 40 strofen Qijaamah 75
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 31 strofen Dahr 76
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 50 strofen Morsalaat 76
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 40 strofen Naba 78
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 46 strofen Naziaat 79
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 42 strofen Abasa 80
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 29 strofen Takwier 81
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 19 strofen Infitaar 82
Dit is de laatste gereveleerde strofe in Mekka Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 36 strofen Motaffifeen 83
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 25 strofen Insjiqaaq 84
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 22 strofen Boroej 85
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 17 strofen Taariq 86
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 19 strofen Ala 87
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 26 strofen Ghaasjijahh 88
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 30 strofen Fadjr 89
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 20 strofen Balad 90
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 15 strofen Sjams 91
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 21 strofen Lail 92
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 strofen Dhohaa 93
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 strofen Sjarh 94
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 strofen Tien 95
De strofen een tot vijf zijn de eerste gereveleerde verzen van de Heilige Koran Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 19 strofen Alaq 96
De strofen een tot vijf zijn de eerste gereveleerde verzen van de Heilige Koran Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 19 strofen Alaq 96
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 strofen Qadr 97
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 strofen Bajjinah 98
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 strofen Zalzalah 99
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 strofen MasadLahab 111
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 4 strofen Ichlaas 112
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 strofen Falaq 113
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 6 strofen An Naas 114

Volgende Terug naar het Begin