Volgende Vorige

 
 TOUWEN.............................................................................1
44 Toen gooiden zij hun touwen en hun roeden en zeiden Bij de macht van Pharao wij zullen de overhand krijgen Sjoaraa 26
 
 TOVENAAR...........................................................................12
109 De leiders van het volk van Pharao zeiden Dit is gewis een vaardige tovenaar Aaraaf 7
112 Die elke vaardige tovenaar tot u zullen brengen Aaraaf 7
2 Is het vreemd voor de mensen dat Wij een man uit hun midden openbaarden Waarschuw het mensdom en geef blijde tijding aan degenen die geloven dat zij een ware rang bij hun Heer zullen hebben De ongelovigen zeggen Voorzeker deze is een openlijke tovenaar Jonas 10
79 En Pharao zei Brengt mij elke bedreven tovenaar Jonas 10
69 Werp hetgeen in uw rechter hand is het zal wat zij hebben voortgebracht verslinden want hetgeen zij hebben gemaakt is slechts toverkunst En een tovenaar slaagt nooit waar hij ook moge komen Taa Haa 20
34 Pharao zei tot de vooraanstaanden om zich heen Dit is inderdaad een bedreven tovenaar Sjoaraa 26
37 Die u iedere bedreven tovenaar zullen brengen Sjoaraa 26
4 En dezen verwonderen zich omdat een waarschuwer uit hun midden tot hen is gekomen en de ongelovigen zeggen Dit is een tovenaar en een leugenaar Saad 38
24 Tot Pharao en Hamaan en Korach maar zij zeiden Hij is een tovenaar en de grootste leugenaar Momin 40
49 En zij zeiden tot Mozes O u tovenaar bid voor ons tot uw Heer overeenkomstig het verdrag dat Hij met u heeft gesloten wij zullen zeker de leiding volgen Zochrof 43
39 Maar deze wendde zich af om zijn macht en zei Een tovenaar of een waanzinnige Zaarijaat 51
52 En er kwam tot degenen die vòòr hen waren geen boodschapper of zij zeiden Dit is een tovenaar of een bezetene Zaarijaat 51
 
 TOVENAARS..........................................................................11
113 En de tovenaars kwamen tot Pharao en zeiden Wij zullen natuurlijk als wij de overhand krijgen een beloning ontvangen Aaraaf 7
120 En de tovenaars werden bewogen zich neder te werpen Aaraaf 7
77 Mozes zei Zegt u dit van de waarheid nadat zij tot u is gekomen Is dit tovenarij Maar tovenaars slagen nooit Jonas 10
80 En toen de tovenaars kwamen zei Mozes tot hen Werpt hetgeen u wilde werpen Jonas 10
63 Zij zeiden Deze twee zijn zeker tovenaars die u met behulp van hun toverkunst uit uw land wensen te verdrijven en uw schone kultuur te vernietigen Taa Haa 20
70 En de tovenaars werden plat ter aarde geworpen zich nederbuigend Zij zeiden Wij geloven in de Heer van Aäron en Mozes Taa Haa 20
38 Dus werden de tovenaars verzameld op de bepaalde tijd op een vastgestelde dag Sjoaraa 26
40 Opdat wij de tovenaars mogen volgen als zij overwinnaars zijn Sjoaraa 26
41 En toen de tovenaars kwamen vroegen zij aan Pharao Zal er een beloning voor ons zijn als wij de overwinnaars worden Sjoaraa 26
46 Daarop wierpen de tovenaars zich op de grond neder Sjoaraa 26
48 Maar toen de Waarheid van Ons tot hen kwam zeiden zij Waarom is hem niet hetzelfde gegeven als aan Mozes werd gegeven Verwierpen zij datgene niet wat Mozes voorheen was gegeven Zij zeiden Twee tovenaars die elkander ondersteunen En dezen zeggen Wij geloven in beiden niet Qasas 28
 
 TOVENARIJ..........................................................................15
110 Wanneer Allah zal zeggen O Jezus zoon van Maria gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte dat u als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen u door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod en toen u de blinden en de melaatsen door Mijn gebod heeft genezen en de doden opgewekt en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield u te doden toen u met duidelijke tekenen tot hen kwaamt en degenen onder hen die verwierpen zeiden Dit is niets dan klaarblijkelijke tovenarij Maidah 5
7 En al hadden Wij u een boek op perkament nedergezonden en al hadden zij het met hun handen betast zouden de ongelovigen toch hebben gezegd Dit is niets dan klaarblijkelijke tovenarij Anaam 6
76 En toen de waarheid van Ons tot hen kwam zeiden zij Dit is gewis duidelijke tovenarij Jonas 10
77 Mozes zei Zegt u dit van de waarheid nadat zij tot u is gekomen Is dit tovenarij Maar tovenaars slagen nooit Jonas 10
73 Voorzeker wij hebben geloofd in onze Heer opdat Hij ons onze zonden en de tovenarij die u ons heeft gedwongen te bedrijven moge vergeven Allah is de Beste de Bestendigste Taa Haa 20
3 En hun hart is achteloos En de onrechtvaardigen plegen overleg in het geheim zeggende Is deze Mohammed niet slechts een mens als u Wilt u dan de tovenarij met open ogen tegemoet gaan Anmbijaa 21
35 Hij wenst u uit uw land te verdrijven door zijn tovenarij Wat raadt u mij dan aan Sjoaraa 26
49 Pharao zei tot hen Gelooft u in hem voordat ik u toestemming geef Hij is zeker uw leider die u tovenarij heeft onderwezen Maar u zult het weldra te weten komen Ik zal zeker uw handen en uw voeten van links en rechts afhakken en u allen doen kruisigen Sjoaraa 26
13 Maar toen Onze verlichtende tekenen tot hen kwamen zeiden zij Dit is openbare tovenarij Naml 27
36 En toen Mozes met Onze duidelijke tekenen tot hen kwam zeiden zij Dit is niets dan verzonnen tovenarij en wij hoorden nooit van iets dergelijks onder onze voorvaderen Qasas 28
43 En wanneer Onze duidelijke woorden aan hen zijn verkondigd zeggen zij Dit is slechts een man die u van hetgeen uw vaderen aanbaden wenst af te leiden En zij zeggen Dit is slechts een verzonnen leugen En de ongelovigen zeggen van de Waarheid als deze tot hen komt Dit is niets dan zuiver tovenarij Saba 34
15 En zij zeggen Dit is niets dan een klaarblijkelijke tovenarij Saaffaat 37
30 Maar nu de Waarheid tot hen is gekomen zeggen zij Dit is tovenarij en wij zullen er niet in geloven Zochrof 43
7 En wanneer Onze duidelijke woorden aan hen worden medegedeeld zeggen degenen die de Waarheid toen zij tot hen kwam verwierpen Dit is klaarblijkelijk tovenarij Ahqaaf 46
24 Hij zei Dit is niets dan een nagebootste tovenarij Moddassir 74
 
 TOVERKUNST.........................................................................9
116 Hij antwoordde Werpt u En toen zij wierpen betoverden zij de ogen der mensen en deden hen vrezen en toonden hun grote toverkunst Aaraaf 7
57 Hij zei Bent u tot mij gekomen o Mozes om ons door uw toverkunst uit ons land te verdrijven Taa Haa 20
58 Voorzeker wij zullen gelijkwaardige toverkunst tegenover de uwe stellen maak derhalve een afspraak met ons die wij noch u zullen verzuimen na te komen op een plaats voor beiden gelijk Taa Haa 20
63 Zij zeiden Deze twee zijn zeker tovenaars die u met behulp van hun toverkunst uit uw land wensen te verdrijven en uw schone kultuur te vernietigen Taa Haa 20
66 Hij zei Neen werpt u Dan ziet het scheen hem wegens hun toverkunst toe dat hun koorden en staven zich voortbewogen Taa Haa 20
69 Werp hetgeen in uw rechter hand is het zal wat zij hebben voortgebracht verslinden want hetgeen zij hebben gemaakt is slechts toverkunst En een tovenaar slaagt nooit waar hij ook moge komen Taa Haa 20
71 Pharao zei tot hen Gelooft u in Hem eer ik u daartoe verlof geef Hij moet uw meester zijn die u in de toverkunst heeft onderwezen Daarom zal ik uw handen en voeten aan de tegenovergestelde kant afhakken en ik zal u voorzeker aan de stammen van palmbomen kruisigen en u zult met zekerheid weten wie van ons gestrenger en langduriger is in het straffen Taa Haa 20
15 Is dit dan toverkunst of ziet u niet Toer 52
2 Maar als zij de ongelovigen een teken zien wenden zij zich er van af en zeggen Een voortdurende toverkunst Qamar 54
 
 TOVERPIJLEN........................................................................1
90 O u die gelooft wijn en het hazardspel en afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen door Satan gewrocht Vermijdt ze dus opdat u voorspoedig moogt zijn Maidah 5
 
 TOWA...............................................................................2
12 Voorwaar Ik ben uw Heer ontdoe u van uw schoeisel want u bent in de heilige vallei van Towa Taa Haa 20
16 Toen zijn Heer hem in het heilige dal van Towa toeriep zeggende Naziaat 79
 
 TRACHT.............................................................................1
114 En wie is onrechtvaardiger dan hij die verbiedt dat de naam van Allah wordt verheerlijkt in Allah's bedehuizen en deze tracht te vernietigen Zij behoorden de bedehuizen slechts in vreze binnen te gaan Er is schande over hen in deze wereld en er zal een grote straf voor hen zijn in het Hiernamaals Baqarah 2
 
 TRACHTEN...........................................................................15
9 Zij trachten Allah en de gelovigen te bedriegen zij misleiden echter niemand dan zichzelf maar zij beseffen het niet Baqarah 2
21 Voorzeker degenen die de tekenen van Allah verwerpen en de profeten ten onrechte doden en ook trachten de mensen te doden welke tot rechtvaardigheid aanmanen verkondig hun een pijnlijke straf Imraan 3
108 Zij trachten zich voor de mensen te verbergen maar zij kunnen zich niet voor Allah verbergen en Hij is bij hen wanneer zij de nacht doorbrengen met een bespreking die Hem niet behaagt Allah weet wat zij doen Nisa 4
142 De huichelaars trachten Allah te bedriegen maar Hij zal hen voor hun bedrog straffen En wanneer zij zich oprichten om te bidden staan zij loom en tonen zich aan de mensen en gedenken Allah slechts weinig Nisa 4
202 En hun broederen trachten hen te doen toenemen in dwaling maar zij falen niet Aaraaf 7
54 En indien elke ziel die onrechtvaardig handelt al hetgeen op aarde is zou bezitten zou zij er zich voorzeker mede trachten vrij te kopen En wanneer zij de straf zien zullen zij hun spijt tonen Er zal met rechtvaardigheid over hen worden gericht en hun zal geen onrecht worden aangedaan Jonas 10
61 Zij antwoordden Wij zullen trachten zijn vader hiertoe over te halen wij zullen het voorzeker kunnen doen Jozef 12
76 Zij trachten u door u vrees in te boezemen uit het land te verdrijven dan zullen zij daarna na uw vertrek nog slechts korte tijd in rust blijven Israa 17
20 Want indien zij over jullie te weten komen zullen zij jullie stenigen of trachten jullie te bekeren tot hun godsdienst en jullie zullen nimmer kunnen slagen Kahf 18
51 Maar degenen die trachten Onze woorden krachteloos te maken zullen de bewoners van het Vuur zijn Hadj 22
8 En Wij hebben de mens geboden zijn ouders goed te doen en indien zij trachten u er toe te brengen dat u iets met Mij vereenzelvigt waarvan u geen kennis heeft gehoorzaam hen dan niet Tot Mij is uw terugkeer en Ik zal u vertellen wat u deedt Ankaboet 29
15 Maar indien uw ouders trachten u iets met Mij te doen vereenzelvigen waarvan u geen kennis heeft gehoorzaam hen niet Maar leef met hen samen in de wereld op een behoorlijke wijze en volg de weg van hem die zich tot Mij richt Dan zult u tot Mij terugkeren en Ik zal u inlichten over hetgeen u deedt - Loqmaan 31
5 Maar zij die Onze woorden trachten te verijdelen zullen een pijnlijke straf ontvangen Saba 34
38 En zij die Onze woorden trachten krachteloos te maken zullen de straf ondergaan Saba 34
36 Is Allah niet toereikend voor Zijn dienaar En zij trachten u te doen vrezen voor hen de afgoden die buiten Allah zijn Voor hem die Allah laat dwalen is er geen leider Zomar 39
 
 TRACHTTE...........................................................................3
72 En toen u trachtte een mens te doden en onder elkander er over twistte was Allah de onthuller van wat u verborgen hieldt Baqarah 2
183 En degenen die zeggen Allah heeft ons opgedragen in geen boodschapper te geloven voordat deze ons een offer brengt dat door het vuur wordt verteerd zeg hun Er zijn reeds vòòr mij boodschappers tot u gekomen met duidelijke tekenen en met hetgeen waarover u spreekt Waarom trachtte u hen dan te doden als u eerlijk bent Imraan 3
84 Wanneer zij komen zal Hij zeggen Heeft u Onze tekenen geloochend voordat u deze trachtte te begrijpen of wat deedt u Naml 27
 
 TRACHTTEN..........................................................................3
70 Wij hebben waarlijk een verbond met de kinderen Israëls gesloten en Wij zonden boodschappers tot hen Maar telkens wanneer een boodschapper tot hen kwam met hetgeen hun hart niet wenste behandelden zij sommigen als leugenaars en trachtten zij sommigen te doden Maidah 5
37 En zij trachtten hem van zijn gasten af te keren Daarom verblindden Wij hun ogen en zeiden Ondergaat nu Mijn straf en Mijn waarschuwing Qamar 54
8 En wij trachtten de hemel te bespieden en wij vonden deze vol sterke wachters en vlammen Djinn 72
 
 TRANEN.............................................................................3
83 En indien zij hetgeen deze boodschapper is geopenbaard horen ziet u hun ogen vol tranen vanwege de waarheid welke zij hebben herkend Zij zeggen Onze Heer wij geloven Reken ons daarom onder de getuigen Maidah 5
92 Noch op degenen die tot u kwamen en verzochten dat u hun een rijdier zult verschaffen en u antwoordde Ik kan niets vinden waarop ik u kan doen rijden Zij gingen met hun ogen vol tranen terug uit spijt dat zij niets konden vinden om hiertoe zelf bij te dragen Taubah 9
84 En hij wendde zich van hen af en zei O ik heb verdriet over Jozef En zijn ogen werden gevuld met tranen van smart maar hij bedwong zich Jozef 12

Volgende Terug naar het Begin