Volgende Vorige

 
 VERBORGEN..........................................................................18
72 En toen u trachtte een mens te doden en onder elkander er over twistte was Allah de onthuller van wat u verborgen hieldt Baqarah 2
235 En er zal geen schuld op u rusten indien u niet rechtstreeks spreekt over een huwelijksaanzoek aan die vrouwen of indien u dit in uw gedachten verborgen houdt Allah weet dat u het haar zult zeggen Maar belooft haar niets in het geheim tenzij u op de goede wijze spreekt En besluit niet tot de huwelijksband voordat de voorgeschreven wachttijd ten einde is En weet dat Allah weet wat in uw gedachten is en vreest derhalve voor Hem en weet dat Allah Vergevensgezind Verdraagzaam is Baqarah 2
284 Aan Allah behoort wat in de hemelen en wat op de aarde is en indien u openbaart hetgeen in uw innerlijk is of het verborgen houdt Allah zal u er rekenschap voor vragen dan zal Hij vergeven wie Hij wil en straffen wie Hij wil Allah heeft macht over alle dingen Baqarah 2
15 O mensen van het Boek Onze boodschapper is tot u gekomen die veel van hetgeen voor u verborgen bleef van het Boek heeft ontsluierd en veel overgeslagen Er is van Allah inderdaad een licht en een duidelijk Boek tot u gekomen Maidah 5
52 En u zult degenen in wier hart een ziekte is zich tot hen zien haasten zeggende Wij vrezen dat ons rampspoed zal overkomen Het is echter waarschijnlijk dat Allah een overwinning of iets anders tot stand zal brengen Dan zullen zij berouw hebben over hetgeen zij in hun innerlijk verborgen Maidah 5
20 Maar Satan fluisterde hun boze ingevingen in opdat hij hun naaktheid zou openbaren die voor hen verborgen was en zei Uw Heer heeft u deze boom alleen verboden opdat u geen engelen of eeuwig- levenden zult worden Aaraaf 7
61 In welke toestand u bevindt of u de Koran voordraagt of iets anders doet Wij zijn uw getuigen terwijl u er in verdiept Er is voor uw Heer zelfs geen gewicht van een atoom op aarde of in de hemel verborgen En er is niets dat kleiner of groter is of het staat in het duidelijke Boek vermeld Jonas 10
19 Er kwam een karavaan langs en deze zond een waterputter die zijn emmer nederliet O goed nieuws zei hij Hier is een jongeling En zij verborgen hem als een stuk koopwaar en Allah wist goed wat zij deden Jozef 12
38 Onze Heer U weet voorzeker hetgeen wij verbergen en hetgeen wij bekend maken Er is niets op aarde of in de hemel voor Allah verborgen Ibrahiem 14
45 En wanneer u de Koran voorleest plaatsen Wij tussen u en degenen die niet in het Hiernamaals geloven een verborgen sluier Israa 17
25 Zij aanbidden Allah niet Die hetgeen in de hemelen en op aarde verborgen is aan het licht brengt en Die weet wat u verbergt en wat u toont Naml 27
75 En er is niets in de hemelen of op aarde verborgen of het staat in een duidelijk boek opgeschreven Naml 27
17 Maar niemand weet welke verkwikking der ogen voor hen verborgen is gehouden als beloning voor wat zij hebben gedaan Sadjdah 32
3 De ongelovigen zeggen Het Uur zal niet over ons komen Zeg Ja bij mijn Heer de Kenner van het onzichtbare het zal beslist over u komen Voor Hem is niets in de hemelen of op de aarde verborgen zelfs niet het gewicht van een atoom noch bestaat er iets groter of minder dan dit of het staat in een duidelijk Boek Saba 34
32 Dat hij zei Ik houd van goede dingen vanwege de gedachtenis aan mijn Heer Toen zij de zon door een sluier verborgen waren zei hij Saad 38
16 De Dag waarop zij naar voren zullen komen - zal niets van hen voor Allah verborgen zijn Van Wie is het Koninkrijk op deze Dag Van Allah de Ene de Onweerstaanbare Momin 40
40 Voorzeker zij die Onze tekenen verdraaien zijn niet voor Ons verborgen Is dan hij die in het Vuur geworpen wordt beter dan degene die veilig blijft op de Dag der Opstanding Doet wat u wilt Voorwaar Hij ziet alles wat u doet Fussilat 41
18 Dan zult u worden bloot gelegd en geen uwer geheimen zal verborgen blijven Haaqqah 69
 
 VERBORGEN-.........................................................................1
26 Toen de ongelovigen verwaandheid in hun hart verborgen- de verwaandheid der onwetendheid - zond Allah Zijn kalmte over Zijn boodschapper en over de gelovigen neder en deed hen het woord der rechtvaardigheid nakomen En zij hadden er recht op en waren het waardig Allah heeft kennis van alle dingen Fath 48
 
 VERBORGENE.........................................................................14
94 O u gelovigen voorzeker Allah zal u beproeven door het wild hetwelk uw handen of lansen kunnen vangen opdat Allah degenen zal onderscheiden die Hem in het verborgene vrezen Derhalve zal voor hen die na deze waarschuwing overtreden een pijnlijke straf zijn Maidah 5
109 Gedenkt de dag waarop Allah de boodschappers zal verzamelen en zeggen Hoe werd u aangenomen Zij zullen zeggen Wij hebben geen kennis U alleen bent de Oerkenner van het verborgene Maidah 5
55 Roept uw Heer in nederigheid en in het verborgene aan Hij heeft de overtreders zeker niet lief Aaraaf 7
102 Dit behoort tot de tijdingen van het verborgene die Wij u o Profeet openbaren U was niet bij hen toen zij zich tegen u verenigden en plannen smeedden Jozef 12
3 Toen hij zijn Heer in het verborgene aanriep Marjam 19
7 Of u het woord luide verkondigt of fluistert Hij kent het geheime en verborgene Taa Haa 20
49 Die hun Heer in het verborgene vrezen en het Uur duchten Anmbijaa 21
18 Geen lastdragende kan de last van een ander dragen en indien een zwaarbelaste een ander roept tot verlichting van zijn last zal er niets van kunnen worden overgenomen zelfs al is hij een bloedverwant u kunt slechts hen waarschuwen die hun Heer in het verborgene vrezen en het gebed onderhouden En wie zich reinigt reinigt zich alleen in zijn eigen belang en tot Allah is de terugkeer Faatir 35
11 U kunt slechts hem waarschuwen die de vermaning zou willen volgen en de Barmhartige in het verborgene vrezen Geef hem daarom blijde tijdingen van vergiffenis en een ruime beloning Jaa Sien 36
33 Die de Barmhartige in het verborgene vreesde en met een berouwvol hart tot Hem kwam Qaaf 50
3 Hij is de Eerste en de Laatste de Zich Manifesterende en de Verborgene en Hij heeft kennis van alle dingen Hadied 57
12 Waarlijk degenen die hun Heer in het verborgene vrezen zullen vergiffenis en een grote beloning ontvangen Molk 67
9 En verkondigde hun in het openbaar ook sprak ik tot hen in het verborgene Noach 71
7 Behalve wat Allah wil - Voorwaar Hij kent het openlijke en het verborgene Ala 87
 
 VERBORGERN.........................................................................1
5 Voorzeker er is niets op aarde of in de hemelen voor Allah verborgern Imraan 3
 
 VERBORGT...........................................................................1
37 En herinnert u toen u tot hem wie Allah gunsten had bewezen en wie u ook gunsten had bewezen zei Behoud uw vrouw voor u en vrees Allah U verborgt in uw hart wat Allah aan het licht zou brengen en u vreesde de mensen terwijl Allah er meer recht op heeft dat u Hem zult vrezen Toen Zaid van haar scheidde verenigden Wij haar met u in de echt opdat er voor de gelovigen geen bezwaar mocht zijn ten opzichte van de vrouwen van hun aangenomen zonen als zij van haar zijn gescheiden Allah's gebod moet worden nageleefd Ahzaab 33
 
 VERBRAND...........................................................................1
56 Gewis degenen die Onze tekenen verwerpen zullen Wij weldra het Vuur doen binnengaan Wij zullen hen telkens wanneer hun huiden zijn verbrand andere huiden er voor in de plaats geven opdat zij de straf ten volle zullen ondergaan Waarlijk Allah is Almachtig Alwijs Nisa 4
 
 VERBRANDEN.........................................................................3
29 Zeg Het is de waarheid van uw Heer laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven die niet wil Voorwaar wij hebben de boosdoeners een Vuur bereid welks omheining hen zal insluiten Indien zij om hulp roepen zullen zij worden begoten met water als gesmolten lood dat hun gezicht zal verbranden Hoe verschrikkelijk is de drank en hoe vreselijk de rustbank Kahf 18
97 Mozes zei Ga dan heen gedurende heel uw leven zult u zeggen Raak mij niet aan' en bovendien is er voor u een straf bereid waaraan u niet zult ontkomen Aanschouw thans uw god waarvan u een toegewijd aanbidder bent geworden Wij zullen hem verbranden en daarna in zee strooien Taa Haa 20
15 Daarin zullen zij verbranden op de Dag des Oordeels Infitaar 82
 
 VERBRANDT..........................................................................2
68 Zij zeiden Verbrandt hem en helpt uw goden indien u iets wilt doen Anmbijaa 21
24 Het antwoord van zijn volk was slechts Doodt of verbrandt hem Maar Allah redde hem van het vuur Daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat wil geloven Ankaboet 29
 
 VERBREIDEN.........................................................................1
107 En degenen die een moskee hebben gebouwd om te schaden om het ongeloof te verbreiden en om een splitsing onder de gelovigen te veroorzaken en als een hinderlaag voor hem die voorheen tegen Allah en Zijn boodschapper oorlog voerde zij zullen voorzeker zweren Wij bedoelden slechts het goede maar Allah getuigt dat zij leugenaars zijn Taubah 9
 
 VERBREKEN..........................................................................1
22 Zult u dan niet door u af te wenden verderf in het land brengen en uw familiebanden verbreken Mohammed 47
 
 VERBRENG...........................................................................1
187 Het is u veroorloofd om op de nacht van het vasten tot uw vrouwen in te gaan Zij zijn een gewaad voor u en u bent haar een gewaad Allah weet dat u onrechtvaardig heef gehandeld tegenover uzelf en heeft Zich met barmhartigheid tot u gewend en u verlichting geschonken Daarom moogt u nu tot haar ingaan en betrachten hetgeen Allah u heeft verordend en eet en drinkt totdat bij de dageraad de witte draad zich onderscheidt van de zwarte draad Voltooit dan het vasten tot het vallen van de avond En verbreng uw tijd niet met uw vrouwen wanneer u in de Moskeeën de I'tikaf vericht Dit zijn de beperkingen van Allah - dus nadert deze niet Zo zet Allah zijn geboden uiteen voor de mensen opdat zij vroom zullen zijn Baqarah 2
 
 VERBRIJZELD........................................................................2
5 En de bergen verbrijzeld Waaqiah 56
14 En de aarde en de bergen van hun plaats zullen worden opgeheven en terstond zullen worden verbrijzeld Haaqqah 69
 
 VERBRIJZELEN.......................................................................1
2 En bij hen die verbrijzelen Morsalaat 76
 
 VERBROKEN..........................................................................2
166 Wanneer de leiders hun volgelingen zullen verzaken en de straf zullen bemerken en al hun banden zullen worden verbroken Baqarah 2
93 Maar zij hun volgelingen hebben hun eenheid verbroken toch zullen zij allen tot Ons terugkeren Anmbijaa 21
 
 VERBRUIKERS........................................................................1
42 Zij zijn luisteraars naar leugens en verbruikers van verboden dingen Indien zij tot u om recht komen spreek recht tussen hen of wend u van hen af En indien u van hen afwendt kunnen zij u in het geheel niet schaden En indien u rechtspreekt richt tussen hen met rechtvaardigheid Voorzeker Allah heeft de rechtvaardigen lief Maidah 5
 
 VERBRUIKT..........................................................................1
2 En geeft de wezen hun eigendom en verruilt het slechte van u niet voor het goede van hen noch verbruikt hun eigendom met het uwe Voorzeker dat is een grote zonde Nisa 4
 
 VERDEDIGEN.........................................................................5
43 En hij had geen leger om hem tegen Allah te helpen noch kon hij zich verdedigen Kahf 18
227 Behalve zij die geloven en goede werken doen en Allah vaak gedenken en zich verdedigen nadat hun onrecht is aangedaan maar de onrechtvaardigen zullen weldra weten welke wending hun zaken zullen nemen Sjoaraa 26
81 Dan deden Wij hem en zijn huis in de aarde verzinken en hij had geen partij om hem tegen Allah te helpen noch kon hij zich verdedigen Qasas 28
39 En voor degenen die als een aanval hen treft zich verdedigen Sjoera 42
41 Maar er is geen verwijt tegen hen die zich verdedigen nadat hun onrecht is aangedaan Sjoera 42
 
 VERDEDIGER.........................................................................1
34 Er is voor hen een straf in het tegenwoordige leven maar de straf van het Hiernamaals is gewis zwaarder en zij zullen tegen Allah geen verdediger hebben Ar Rad 13
 
 VERDEDIGT..........................................................................2
167 En opdat Hij de huichelaars mocht doen onderkennen En er werd tot hen gezegd Komt en vecht voor Allah's zaak en verdedigt u Zij zeiden Als wij wisten dat het vechten was zouden wij u zeker hebben gevolgd Zij stonden op die dag dichter bij het ongeloof dan bij het geloof Zij zeggen met hun mond wat niet in hun hart is Maar Allah weet goed wat zij verbergen Imraan 3
38 Voorwaar Allah verdedigt de gelovigen Voorzeker Allah heeft niemand lief die oneerlijk ondankbaar is Hadj 22
 
 VERDEELD...........................................................................10
103 En houdt u allen tezamen vast aan het koord van Allah en weest niet verdeeld en gedenkt de gunst van Allah die Hij u bewees toen u vijanden was en Hij uw harten verenigde zo werdt u door Zijn gunst broeders en u was aan de rand van een vuurput en Hij redde u er van Zo legt Allah u Zijn geboden uit opdat u zult worden geleid Imraan 3
105 En weest niet als degenen die verdeeld waren en van mening verschilden nadat de duidelijke bewijzen tot hen waren gekomen Voor hen zal er een zware straf zijn Imraan 3
88 Waarom bent u betreffende de huichelaars in twee partijen verdeeld Allah heeft hen neergeslagen wegens hetgeen zij verdienden Wenst u hen te leiden die Allah te gronde deed gaan En voor hen die Allah doet dwalen zult u geen uitweg vinden Nisa 4
53 Maar zij hebben hun godsdienst onder elkander verdeeld elke partij verheugt zich over hetgeen zij bezit Al Mominoen 23
19 Op de dag waarop Allah's vijanden in groepen verdeeld naar het Vuur zullen worden gebracht Fussilat 41
13 Hij schreef u dezelfde godsdienst voor die Hij aan Noach oplegden en die Wij bovendien aan u openbaren en die Wij Abraham Mozes en Jezus oplegden Bevestigt deze godsdienst en weest er niet in verdeeld Voor de afgodendienaren is dat moeilijk waartoe u hen roept Allah kiest voor Zich wie Hij wil en leidt hem die zich in berouw tot Hem wendt Sjoera 42
14 En zij waren slechts verdeeld nadat de kennis tot hen was gekomen door zelfzuchtige afgunst onder elkander En ware het niet dat een Woord reeds van uw Heer was uitgegaan voor een vastgestelde tijd dan zou de zaak voorzeker tussen hen geoordeeld zijn En waarlijk zij die het Boek erfden na hen zijn er in een verontrustende twijfel over Sjoera 42
28 En zeg hun dat het water tussen hen is verdeeld en dat de tijd van elke drinkbeurt in acht moet worden genomen Qamar 54
7 En u zult in drie soorten worden verdeeld Waaqiah 56
14 Zij zullen u niet bestrijden zelfs allen tezamen tenzij in versterkte steden of achter muren ofschoon zij onderling grote dapperheid tonen U denkt dat zij eensgezind zijn maar hun harten zijn verdeeld Dat is omdat zij een volk zijn dat niet begrijpt Hasjr 59

Volgende Terug naar het Begin