Volgende Vorige

 
 VERDROGEN..........................................................................1
45 Geef hun de gelijkenis van het leven dezer wereld het is als Wij water uit de hemel nederzenden waardoor de planten der aarde volop groeien en daarna verdrogen zij en breken in stukken die de wind verspreidt Allah heeft macht over alle dingen Kahf 18
 
 VERDRONK...........................................................................1
90 En Wij brachten de kinderen Israëls over de zee Pharao en zijn scharen vervolgden hen op een onrechtvaardige en aanvallende wijze totdat hij toen hij bijna verdronk zei Ik geloof dat er geen God is dan Hij in Wie de kinderen Israëls geloven en ik behoor tot de Moslims Jonas 10
 
 VERDRONKEN.........................................................................11
64 Maar zij verloochenden hem Wij redden hem en degenen die met hem in de ark waren en Wij verdronken degenen die Onze tekenen verwierpen Zij waren inderdaad een verblind volk Aaraaf 7
136 Wij straften hen derhalve en verdronken hen in zee omdat zij Onze tekenen verloochenden en er geen acht op sloegen Aaraaf 7
54 Zoals het volk van Pharao en degenen die vòòr hen waren zij verloochenden de tekenen van hun Heer daarom vernietigden Wij hen voor hun zonden En Wij verdronken het volk van Pharao want zij waren allen onrechtvaardig Anfaal 8
37 En bouw de ark voor Onze ogen en volgens Onze voorschriften op En roep Mij omtrent de onrechtvaardigen niet aan Zij zullen zeker worden verdronken'' Hoed 11
77 En Wij stonden hem bij tegen degenen die Onze tekenen verloochenden Zij waren voorzeker een slecht volk derhalve verdronken Wij hen allen Anmbijaa 21
27 Toen openbaarden Wij hem Bouw de Ark onder Onze ogen en in overeenstemming met Onze openbaring En wanneer Ons bevel komt en de oppervlakte der aarde overstroomt neem dan aan boord twee exemplaren van wat nodig is en uw gezin behalve degenen tegen wie het woord reeds is uitgevaardigd En spreek Mij niet over de onrechtvaardigen want zij zullen worden verdronken Al Mominoen 23
37 En het volk van Noach toen dit de boodschappers verloochende verdronken Wij het en Wij maakten het tot een teken voor het mensdom En Wij hebben een pijnlijke straf voor de onrechtvaardigen bereid Forqaan 25
66 Daarna verdronken Wij de anderen Sjoaraa 26
120 Daarna verdronken Wij degenen die achterbleven Sjoaraa 26
55 Toen zij Ons vertoornden straften Wij hen en verdronken hen allen Zochrof 43
25 Daarom werden zij vanwege hun zonden verdronken en in het Vuur gedreven Zij konden daar voor zich geen helpers vinden tegen Allah Noach 71
 
 VERDRUK............................................................................1
9 Daarom verdruk de wees niet Dhohaa 93
 
 VERDUBBELD.........................................................................3
20 Dezen kunnen in de wereld de straf niet ontvluchten noch hebben zij enige vrienden naast Allah De straf zal voor hen worden verdubbeld Zij deden geen moeite om te horen of te zien Hoed 11
69 De straf zal hem verdubbeld worden op de Dag der Opstanding en hij zal daar vernederd in vertoeven Forqaan 25
30 O vrouwen van de profeet Als iemand onder u schuldig is aan een openbaar onbetamelijk gedrag zal haar straf worden verdubbeld En dit is gemakkelijk voor Allah Ahzaab 33
 
 VERDUIDELIJKEN.....................................................................1
75 De Messias de zoon van Maria was slechts een boodschapper voorzeker alle boodschappers vòòr hem zijn heengegaan En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw Zij plachten beiden voedsel tot zich te nemen Zie hoe Wij de tekenen voor hen de mensen verduidelijken en zie hoe zij zich afwenden Maidah 5
 
 VERDUIDELIJKT......................................................................2
126 En dit is het rechtleidende pad van uw Heer Wij hebben de tekenen inderdaad verduidelijkt voor een volk dat er lering uit wil trekken Anaam 6
106 En Wij hebben u de Koran verduidelijkt opdat u hem geleidelijk aan de mensheid mocht verkondigen en Wij hebben hem in gedeelten gezonden Israa 17
 
 VERDUIDELIJKTE.....................................................................1
29 Waarlijk Ik liet dezen en hun vaderen in welvaart leven totdat de Waarheid en een welsprekende boodschapper die alles verduidelijkte tot hen kwam Zochrof 43
 
 VERDUISTERD........................................................................4
106 Op de dag waarop sommige gezichten verlicht en andere gezichten verduisterd zullen zijn Wat hen betreft wier gezicht verduisterd zal zijn Heeft u verworpen nadat u hadt geloofd Ondergaat dan de straf omdat u placht te verwerpen Imraan 3
106 Op de dag waarop sommige gezichten verlicht en andere gezichten verduisterd zullen zijn Wat hen betreft wier gezicht verduisterd zal zijn Heeft u verworpen nadat u hadt geloofd Ondergaat dan de straf omdat u placht te verwerpen Imraan 3
8 En de maan verduisterd zal zijn Qijaamah 75
8 Dus als de sterren verduisterd zullen zijn Morsalaat 76
 
 VERDUISTEREN.......................................................................1
27 Maar als zij de straf van nabij zullen zien zal het gezicht der ongelovigen zich verduisteren en er zal gezegd worden Dit is wat u placht te vragen Molk 67
 
 VERDUISTERT........................................................................1
58 En wanneer aan één hunner de geboorte van een meisje wordt gemeld verduistert zijn gezicht en hij is vol toorn An Nah 16
 
 VERDWAALD..........................................................................4
9 Zie wat voor verhalen zij over u doen zij zijn verdwaald en kunnen de rechte weg niet vinden Forqaan 25
24 En zij zeiden Moeten wij een man uit ons midden volgen Dan zouden wij inderdaad verdwaald en krankzinnig zijn Qamar 54
51 Dan o u die was verdwaald en heeft verloochend Waaqiah 56
26 Maar toen zij de tuin zagen zeiden zij Voorwaar wij zijn verdwaald Qalam 68
 
 VERDWENEN..........................................................................1
81 En zeg Waarheid is gekomen en leugen is verdwenen En de leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen Israa 17
 
 VERDWIJNEN.........................................................................4
67 En indien een ongeluk op zee u treft verdwijnen u degenen die u aanroept behalve Hij Maar wanneer Hij u veilig aan land brengt wendt u af Want de mens is zeer ondankbaar Israa 17
81 En zeg Waarheid is gekomen en leugen is verdwenen En de leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen Israa 17
20 En de bergen verdwijnen en worden tot een luchtspiegeling Naba 78
3 En wanneer de bergen verdwijnen Takwier 81
 
 VEREENZELVIG.......................................................................2
26 En toen Wij Abraham de plaats voor het Huis de Kaaba aanwezen zeggende Vereenzelvig niets met Mij en houd Mijn Huis rein voor degenen die de rondgang verrichten en degenen die opstaan voor gebed en neerbuigen en zich ter aarde werpen Hadj 22
20 Zeg Ik bid alleen tot mijn Heer en ik vereenzelvig niemand met Hem Djinn 72
 
 VEREENZELVIGD......................................................................4
116 Allah vergeeft niet dat iets met Hem vereenzelvigd wordt en Hij zal buiten dat vergeven wie Hij wil En wie iets met Allah vereenzelvigt is inderdaad ver afgedwaald Nisa 4
22 Wanneer de zaak is beslist zal Satan zeggen Allah deed u een ware belofte ik echter beloofde u en faalde maar ik had geen macht over u dan dat ik u riep en u mij gehoorzaamde Verwijt mij daarom niet maar beschuldigt uzelf Ik kan u niet bijstaan noch kunt u mij bijstaan Ik verwerp dat u mij voordien met Allah vereenzelvigd heeft Er zal voor de onrechtvaardigen gewis een smartelijke straf zijn Ibrahiem 14
42 En zijn fruit werd vernietigd en hij begon zijn handen te wringen wegens hetgeen hij aan de tuin had besteed terwijl het latwerk eveneens was neergestort en hij zei Had ik maar niemand met mijn Heer vereenzelvigd Kahf 18
73 Dan zal er tot hen worden gezegd Waar zijn de afgoden die u met Allah hadt vereenzelvigd Momin 40
 
 VEREENZELVIGEN.....................................................................28
64 Zeg O mensen van het Boek komt tot één woord waarin wij met elkander overeenstemmen dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen buiten Allah Maar als zij zich afwenden zegt dan Getuigt dat wij Moslims zijn Imraan 3
190 Maar als Hij hun een welgeschapen kind geeft schrijven zij deelgenoten aan Hem toe betreffende hetgeen Hij hun beiden heeft gegeven Maar Allah is verheven boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen Aaraaf 7
191 Vereenzelvigen zij met Allah degenen die niets scheppen terwijl deze zelf geschapen zijn Aaraaf 7
31 Zij hebben naast Allah hun geleerde mannen en hun monniken tot Heren genomen En ook de Messias de zoon van Maria hoewel hun was bevolen slechts de ene God te aanbidden Er is geen God naast Hem Hij is verheven boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen Taubah 9
18 En zij bidden buiten Allah om tot datgene wat hen schaden noch baten kan en zij zeggen Dezen zijn onze bemiddelaars bij Allah Zeg Wilt u Allah over iets dat Hij in de hemelen of op aarde nog niet zou kennen inlichten Heilig is Hij en hoog verheven boven al hetgeen zij met Hem vereenzelvigen Jonas 10
38 En ik volg de godsdienst van mijn vaderen Abraham Izaak en Jacob Het betaamt ons niet dat wij iets met Allah vereenzelvigen Dit behoort tot Allah's genade voor ons en de mensheid maar de meeste mensen zijn niet dankbaar Jozef 12
36 En degenen wie Wij het Boek hebben gegeven verheugen zich in hetgeen u is geopenbaard En er zijn sommige der partijen die er een gedeelte van ontkennen Zeg Het is mij bevolen Allah te aanbidden en niets met Hem te vereenzelvigen Tot Hem roep ik en tot Hem is mijn terugkeer Ar Rad 13
96 Die andere goden met Allah vereenzelvigen maar zij zullen het weldra te weten komen Hidjr 15
1 Het gebod van Allah is komende verhaast het daarom niet Heilig is Hij en verheven boven al hetgeen zij met Hem vereenzelvigen An Nah 16
3 Hij heeft de hemelen en de aarde in waarheid geschapen Verheven is Hij boven al hetgeen zij met Hem vereenzelvigen An Nah 16
100 Zijn macht heerst alleen over degenen die met hem vriendschap aanknopen en die anderen met God vereenzelvigen An Nah 16
38 Wat mij betreft het is Allah Die mijn Heer is ik zal niemand met mijn Heer vereenzelvigen Kahf 18
110 Zeg Ik ben slechts een mens gelijk u maar mij wordt geopenbaard dat uw God slechts één God is Laat daarom degene die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt goede daden verrichten en bij de aanbidding van zijn Heer niemand anders met Hem vereenzelvigen Kahf 18
92 Kenner van het ongeziene en het geziene Hij is verheven boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen Al Mominoen 23
55 Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen zoals Hij degenen die vòòr hen waren tot stedehouders maakte en dat Hij de godsdienst die Hij voor hen heeft gekozen zeker zal bevestigen en dat Hij hun na hun vrees vrede en veiligheid zal geven Mij zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen Maar wie daarna het geloof verwerpen zullen overtreders zijn An Noer 24
59 Zeg Alle lof behoort aan Allah en vrede zij met Zijn uitverkoren dienaren Is Allah beter of wat zij met Hem vereenzelvigen Naml 27
63 Hij Die u leidt in het duister van het land en van de zee en Die u winden zendt als boodschappers van blijde tijdingen regen door Zijn barmhartigheid Is er een God naast Allah Verheven is Allah boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen Naml 27
68 Uw Heer schept en kiest wat Hij wil zij de afgoden hebben geen keuze Glorie zij Allah en verheven is Hij boven alles wat zij met Hem vereenzelvigen Qasas 28
35 Hebben Wij enig gezag tot hen nedergezonden dat spreekt over hetgeen zij met Hem vereenzelvigen Roem 30
40 Hij is Allah Die u schept en dan voor u zorgt en daarna doet Hij u sterven en dan zal Hij u doen herleven Is er een onder uw afgoden die iets dergelijks kan doen Heilig is Hij en verheven boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen Roem 30
15 Maar indien uw ouders trachten u iets met Mij te doen vereenzelvigen waarvan u geen kennis heeft gehoorzaam hen niet Maar leef met hen samen in de wereld op een behoorlijke wijze en volg de weg van hem die zich tot Mij richt Dan zult u tot Mij terugkeren en Ik zal u inlichten over hetgeen u deedt - Loqmaan 31
67 Zij waarderen Allah niet volgens Zijn Waardigheid De gehele aarde zal in Zijn greep zijn op de Dag der Opstanding en de hemelen zullen worden opgerold in Zijn hand Glorie zij Hem en verheven is Hij boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen Zomar 39
42 U nodigt mij uit Allah te verwerpen en iets met Hem te vereenzelvigen waarvan ik geen kennis heb En ik roep u tot de Almachtige de Vergevensgezinde Momin 40
84 En toen zij Onze straf zagen zeiden zij Wij geloven in Allah als de Enige en wij verwerpen alles wat wij vroeger met Hem plachten te vereenzelvigen Momin 40
43 Hebben zij een andere God buiten Allah Allah is verheven boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen Toer 52
23 Hij is Allah naast Wie er geen God is de Koning de Heilige de Brenger van Vrede de Schenker van Veiligheid de Beschermer de Machtige de Krachtige Bezitter van Grootheid Verheven is Allah boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen Hasjr 59
12 O profeet Wanneer gelovige vrouwen tot u komen haar eed van trouw aan u afleggende dat zij niets met Allah zullen vereenzelvigen en dat zij noch zullen stelen noch overspel plegen noch hun kinderen doden noch laster die zij moedwillig hebben verzonnen zullen uiten noch ongehoorzaam zullen zijn aan u in wat recht is neem dan haar trouw aan en vraag vergiffenis voor haar van Allah Waarlijk Allah is Vergevensgezind Genadevol Momtahanah 60
2 Die tot rechtschapenheid leidt daarom hebben wij er in geloofd en wij zullen stellig niemand met onze Heer vereenzelvigen Djinn 72

Volgende Terug naar het Begin