Volgende Vorige

 
 VERLOS.............................................................................3
21 Daarop ging hij heen vrezende en op zijn hoede Hij bad Mijn Heer verlos mij van het kwaadaardige volk Qasas 28
11 En Allah vergelijkt de gelovigen met de vrouw van Pharao toen zij zei Mijn Heer bouw voor mij een huis bij U in het Paradijs verlos mij van Pharao en zijn daden en verlos mij van het onrechtvaardige volk Tahriem 66
11 En Allah vergelijkt de gelovigen met de vrouw van Pharao toen zij zei Mijn Heer bouw voor mij een huis bij U in het Paradijs verlos mij van Pharao en zijn daden en verlos mij van het onrechtvaardige volk Tahriem 66
 
 VERLOSSEN..........................................................................1
88 Wij verhoorden toen zijn gebed en namen zijn droefenis van hem weg En aldus verlossen Wij de gelovigen Anmbijaa 21
 
 VERLOST............................................................................7
36 Maar toen zij er van verlost was zei zij Mijn Heer ik ben verlost van een meisje - Allah wist het beste wat zij voortbracht En de man is niet gelijk aan de vrouw En ik heb haar Maria genoemd en ik stel haar en haar nageslacht onder Uw bescherming tegen Satan de verworpene Imraan 3
36 Maar toen zij er van verlost was zei zij Mijn Heer ik ben verlost van een meisje - Allah wist het beste wat zij voortbracht En de man is niet gelijk aan de vrouw En ik heb haar Maria genoemd en ik stel haar en haar nageslacht onder Uw bescherming tegen Satan de verworpene Imraan 3
63 Zeg Wie verlost u van de rampen van het land en van de zee wanneer u Hem in nederigheid en in het geheim aanroept zeggende Indien Hij ons hiervan redt zullen wij zeker tot de dankbaren behoren Anaam 6
64 Zeg Allah verlost u van deze en van elke andere nood en toch schrijft u deelgenoten medegoden aan Hem toe Anaam 6
47 Naar Hem alleen wordt de kennis van het Uur verwezen En geen vruchten komen voort uit hun bloemscheden noch wordt een enkele vrouw zwanger noch wordt zij verlost dan met Zijn kennis En de Dag waarop Hij tot hen zal roepen Waar zijn Mijn medegoden zullen zij antwoorden Wij verklaren U dat niemand van ons getuige is Fussilat 41
4 En indien u twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen die geen menstruatie meer verwachten haar wacht periode is drie maanden hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn En degenen die Allah vrezen zal Hij van het nodige voorzien door Zijn gebod Talaaq 65
6 Herbergt haar van wie u scheidt in de huizen waar u vertoeft overeenkomstig uw middelen en doet haar geen kwaad om het haar moeilijk te maken En als zij zwanger zijn onderhoudt haar tot zij verlost zijn En als zij haar kind voor u zogen geeft haar vergoeding en beraadslaagt tezamen in vriendelijkheid maar als u het lastig voor elkander maakt laat dan een andere vrouw het kind zogen Talaaq 65
 
 VERLOSTE...........................................................................1
100 Hij hief zijn ouders op de troon en zij wierpen zich voor hem neder En hij zei O mijn vader dit is de vervulling van mijn vroegere droom Mijn Heer heeft deze verwezenlijkt En Hij schonk mij een gunst toen Hij mij uit de gevangenis verloste en u uit de woestijn bracht nadat Satan tweedracht tussen mij en mijn broeders had gezaaid Voorzeker mijn Heer is goedertieren voor wie Hij wil Waarlijk Hij is de Alwetende de Alwijze Jozef 12
 
 VERLOSTEN..........................................................................4
141 Toen Wij u van Pharao's volk verlosten dat u aan een marteling onderwierp en uw zonen doodde en uw vrouwen spaarde En daarin lag voor u een zware beproeving van uw Heer Aaraaf 7
40 Toen uw zuster voorbijkwam en zei Zal ik u iemand noemen die hem zal verzorgen Aldus schonken Wij u terug aan uw moeder opdat haar oog zou worden verfrist en zij niet zou treuren En u doodde een man maar Wij verlosten u van smart En Wij beproefden u op verschillende manieren En u vertoefde jaren te midden van het volk van Midian Dan bent u o Mozes herwaarts gekomen zoals besloten was Taa Haa 20
107 En Wij verlosten hem door een groot offer Saaffaat 37
34 En Wij zonden een storm van stenen over hen allen met uitzondering van de familie van Lot die Wij bij de dageraad verlosten Qamar 54
 
 VERMAAK............................................................................10
32 Het wereldse leven is niets dan een spel en een ijdel vermaak Maar voor degenen die God vrezen is het tehuis van het Hiernamaals beter Wilt u dan niet begrijpen Anaam 6
51 Degenen die hun godsdienst tot tijdverdrijf en tot vermaak namen en wie het leven van de wereld had bedrogen Wij zullen hen deze Dag vergeten zoals zij de ontmoeting op deze dag vergaten en zoals zij Onze tekenen verwierpen Aaraaf 7
26 Allah vergroot en vermindert de voorziening voor wie Hem behaagt En zij de mensen verheugen zich in het tegenwoordige leven terwijl het tegenwoordige leven slechts een kortstondig vermaak is vergeleken met het volgende Ar Rad 13
117 Een kort vermaak maar er zal een smartelijke straf voor hen zijn An Nah 16
16 Wij schiepen de hemel en de aarde en al hetgeen er tussen is niet tot vermaak Anmbijaa 21
64 Het tegenwoordige leven is niets dan een leeg vermaak en een spel maar het tehuis van het Hiernamaals dat is het werkelijke Leven als zij dit slechts konden begrijpen Ankaboet 29
36 Het leven dezer wereld is slechts een spel en een ijdel vermaak en indien u gelooft en God vreest zal Hij u belonen en zal u niet om uw gehele bezit vragen Mohammed 47
20 Weet dat het wereldse leven alleen spel vermaak praalvertoon pochelij onder elkander wedijver in vermeerdering van rijkdom en kinderen is als de regen waardoor het plantenleven de kwekers verblijdt Dan droogt het op u ziet het geel worden en vergaan En in het Hiernamaals is er een strenge straf en Allah's vergiffenis en welbehagen En het leven dezer wereld is niets anders dan een zaak van begoocheling Hadied 57
11 Maar indien zij koopwaar of enig vermaak zien gaan zij er haastig heen en laten u staan Zeg Hetgeen bij Allah is is beter dan vermaak en handel en Allah is de beste Onderhouder Djoemah 62
11 Maar indien zij koopwaar of enig vermaak zien gaan zij er haastig heen en laten u staan Zeg Hetgeen bij Allah is is beter dan vermaak en handel en Allah is de beste Onderhouder Djoemah 62
 
 VERMAAKT...........................................................................5
65 Maar zij verlamden haar toen zei hij Salih Vermaakt u voor drie dagen in uw huizen Dit is een belofte die niet geloochend kan worden Hoed 11
30 En zij hebben medegoden aan Allah toegekend om de mensen van Zijn weg af te leiden Zeg Vermaakt u een poosje daarna is uw terugkeer voorzeker naar het Vuur Ibrahiem 14
34 Zodat zij ondankbaar worden voor hetgeen Wij hun hebben geschonken Vermaakt u dan voor een wijle maar u zult het weldra te weten komen Roem 30
43 En er was een teken in de Samoed toen er tot hen werd gezegd Vermaakt u voor een wijle Zaarijaat 51
46 Eet en vermaakt u een poosje in dit leven Voorzeker u bent de schuldigen Morsalaat 76
 
 VERMAAKTEN.........................................................................1
65 En indien u hen ondervraagt zullen zij beslist zeggen Wij spraken slechts ijdellijk onder elkander en vermaakten ons Zeg Was het over Allah en Zijn tekenen en Zijn boodschapper dat u spotte Taubah 9
 
 VERMAAN............................................................................3
63 Allah weet wat in het hart van dezen is Wend u daarom van hen af en vermaan hen en spreek tot hen een doeltreffend woord ten bate van henzelf Nisa 4
45 Wij weten het beste wat zij zeggen en u bent er niet om hen te dwingen Vermaan dus met de Koran hem die Mijn bedreiging vreest Qaaf 50
51 En de ongelovigen wanneer zij het vermaan horen willen u met hun blikken gaarne ten val brengen en zij zeggen Hij is zeker krankzinnig Qalam 68
 
 VERMAAND...........................................................................4
13 En wegens hun breken van het verbond hebben Wij hen vervloekt en hun hart verhard Zij rukken de woorden uit hun verband en hebben een deel van hetgeen hun was vermaand vergeten En u zult hen altijd oneerlijk bevinden op enkelen na derhalve vergeef hen en wend u van hen af Voorzeker Allah heeft degenen die goeddoen lief Maidah 5
22 En wie is onrechtvaardiger dan hij die door het teken van zijn Heer wordt vermaand en zich er toch van afwendt Wij zullen de schuldigen beslist straffen Sadjdah 32
19 Zij antwoordden Uw onheil is bij u Zegt u dit omdat u vermaand bent Nee u bent een volk dat alle perken te buiten gaat Jaa Sien 36
13 En wanneer zij vermaand worden trekken zij er geen lering uit Saaffaat 37
 
 VERMAANT...........................................................................4
231 En wanneer u van uw vrouwen scheidt en zij het einde van de haar voorgeschreven periode bereiken behoudt haar dan op een behoorlijke manier of zendt haar op een betamelijke manier weg maar behoudt haar niet tot haar nadeel waardoor u de perken te buiten gaat Wie zulks doet doet gewis zijn eigen ziel onrecht En drijft niet de spot met Allah's geboden en gedenkt Allah's gunst aan u en gedenkt het Boek en de wijsheid die Hij u heeft nedergezonden waarmede Hij u vermaant En vreest Allah en weet dat Allah de Kenner is van alle dingen Baqarah 2
152 Beheert het eigendom van de wees voordat hij volwassen is niet anders dan op de beste wijze En geeft de volle maat en het volle gewicht met rechtvaardigheid Wij belasten geen ziel boven haar vermogen En leeft wanneer u spreekt rechtvaardigheid na zelfs wanneer het een bloedverwant betreft en vervult het verbond van Allah Dit is hetgeen Hij u vermaant opdat u er lering uit moogt trekken Anaam 6
153 En dit is het rechte pad dat tot Mij leidt Volgt het daarom en volgt geen andere wegen opdat zij u niet van Mijn weg afleiden Hiertoe vermaant Hij u opdat u vroom moogt zijn Anaam 6
21 Vermaant hen daarom want u bent slechts een vermaner Ghaasjijahh 88
 
 VERMAKEN...........................................................................12
91 En zij schatten de juiste waarde van Allah niet wanneer zij zeggen Allah heeft aan niemand iets geopenbaard Zeg Wie openbaarde het Boek dat Mozes bracht als licht en leiding voor de mensen - dat u op papieren schrijft en bekend maakt terwijl u toch veel verbergt en waardoor aan u is onderwezen hetgeen u noch uw vaderen wisten - Zeg Allah Laat hen dan met rust om zich met hun ledig spel te vermaken Anaam 6
98 Of zijn de bewoners dezer steden veilig voor Onze straf die over hen zou kunnen komen des daags terwijl zij zich vermaken Aaraaf 7
12 Zend hem morgen met ons mede opdat hij zich moge vermaken en spelen en wij zullen voorzeker zijn bewakers zijn Jozef 12
3 Laat hen eten en zich vermaken en laat hun ijdele hoop hen achteloos maken zij zullen het weldra te weten komen Hidjr 15
128 Bouwt u monumenten op elke hoge plaats om u te vermaken Sjoaraa 26
66 Zodat zij datgene wat Wij hun hebben geschonken verloochenen en zich vermaken Maar zij zullen het weldra te weten komen Ankaboet 29
24 Wij zullen hen voor een poosje zich laten vermaken daarna zullen Wij hen tot een strenge straf voortdrijven Loqmaan 31
83 Laat hen praten en zich vermaken totdat de Dag komt die hun is beloofd Zochrof 43
9 Maar zij vermaken zich door te twijfelen Dochaan 44
12 Voorwaar Allah zal hen die geloven en goede werken doen in het paradijs toelaten waardoorheen rivieren vloeien terwijl de ongelovigen zich vermaken en eten zoals het vee het Vuur zal hun tehuis zijn Mohammed 47
12 Die zich in ijdel gesprek vermaken Toer 52
42 Laten zij zich aan ijdele gesprekken overgeven en zich vermaken tot zij de Dag tegemoet gaan welke hun beloofd is Ma-aaridj 70
 
 VERMANEN...........................................................................2
209 Om te vermanen Wij waren nooit onrechtvaardig Sjoaraa 26
55 Maar ga door met het vermanen want de vermaning helpt degenen die willen geloven Zaarijaat 51
 
 VERMANER...........................................................................1
21 Vermaant hen daarom want u bent slechts een vermaner Ghaasjijahh 88
 
 VERMANING..........................................................................53
232 En wanneer u van vrouwen scheidt en zij het einde van haar wachtperiode hebben bereikt verhindert haar niet haar aanstaande man te huwen als zij met elkander op de gebruikelijke wijze tot overeenstemming zijn gekomen Dit is een vermaning voor hem die onder u in Allah en de laatste dag gelooft Het is beter en reiner voor u Allah weet en u niet Baqarah 2
275 Degenen die woekerwinst maken verrijzen zoals iemand die door Satan met krankzinnigheid is geslagen Dat komt omdat zij zeggen Handel is gelijk aan rente terwijl Allah de heeft wettig en de rente onwettig heeft verklaard Die daarom een vermaning van zijn Heer krijgt en ermee ophoudt hem zal toebehoren hetgeen hij vroeger heeft ontvangen en zijn zaak is bij Allah En zij die terugvallen zij zijn de mensen van het Vuur daarin zullen zij vertoeven Baqarah 2
58 Dat is hetgeen Wij u van de tekenen en de wijze vermaning meedelen Imraan 3
138 Dit is een duidelijke verklaring voor de mensen een leiding en vermaning voor de godvrezenden Imraan 3
46 En Wij deden Jezus zoon van Maria in hun voetsporen treden vervullende hetgeen vòòr hem in de Torah was geopenbaard en Wij gaven hem het Evangelie dat licht en leiding bevatte bevestigende hetgeen daarvòòr in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden Maidah 5
69 En degenen die God vrezen zijn in het geheel niet verantwoordelijk voor hen behalve voor de vermaning opdat zij behoed zullen worden Anaam 6
90 Dezen zijn het die Allah juist heeft geleid volgt daarom hun leiding Zeg Ik vraag u er geen beloning voor Dit is niets dan een vermaning aan alle volkeren Anaam 6
165 En toen zij de vermaning vergaten redden Wij degenen die het kwade verboden en grepen de onrechtvaardigen met een strenge straf aan omdat zij verkeerd handelden Aaraaf 7
57 O mensdom Er is van uw Heer een vermaning tot u gekomen en genezing voor wat in de harten is en een leiding en barmhartigheid jegens de gelovigen Jonas 10
71 En verkondig hun het verhaal van Noach toen hij tot zijn volk zei O mijn volk als mijn houding en mijn vermaning door de tekenen van Allah u aanstoot geven - ik leg mijn vertrouwen in Allah - breng dan al uw plannen en uw afgoden bijeen laat dan uw handelwijze duidelijk blijken komt dan tegen mij op en geeft mij geen uitstel Jonas 10
120 En de tijdingen der boodschappers verhalen Wij u om daardoor uw hart te versterken Hierdoor is de waarheid en een vermaning en een les voor de gelovigen tot u gekomen Hoed 11
104 U vraagt er hun geen beloning voor Het is niets dan een vermaning aan alle werelden Jozef 12
6 En dezen zeggen O u tot wie de vermaning is nedergezonden u bent voorzeker bezeten Hidjr 15
9 Voorwaar Wij hebben deze vermaning de Koran nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn Hidjr 15
43 En Wij zonden vòòr u slechts mannen aan wie Wij een openbaring gaven - vraagt daarom aan degenen die de vermaning bezitten als u het niet weet - met duidelijke tekenen en geschriften An Nah 16
44 En Wij hebben de vermaning tot u gezonden opdat u aan het mensdom moogt uitleggen hetgeen tot hen werd nedergezonden zodat zij mogen nadenken An Nah 16
3 Maar als een vermaning voor hem die God vreest Taa Haa 20
99 Zo vermeldden Wij u Mohammed de tijdingen van het voorafgaande waarin Wij u een vermaning Onzerzijds hebben gegeven Taa Haa 20
2 Er komt geen nieuwe Vermaning tot hen van hun Heer of zij luisteren er naar terwijl zij ermee spelen Anmbijaa 21
7 En vòòr u zonden Wij slechts mannen aan wie Wij een openbaring hadden gezonden - Vraagt degenen die de Vermaning bezitten indien u het niet weet - Anmbijaa 21
105 En voordien hebben Wij na de Vermaning in de geschriften geschreven dat Mijn rechtvaardige dienaren de aarde zullen erven Anmbijaa 21
71 En indien de Waarheid hun wensen had gevolgd voorwaar dan zouden de hemelen en de aarde en al hetgeen daarin is in wanorde zijn geraakt Nee Wij hebben hun een vermaning gezonden maar zij wenden zich ervan af Al Mominoen 23
5 Maar er komt van de Barmhartige geen nieuwe vermaning tot hen of zij wenden zich er van af Sjoaraa 26
11 U kunt slechts hem waarschuwen die de vermaning zou willen volgen en de Barmhartige in het verborgene vrezen Geef hem daarom blijde tijdingen van vergiffenis en een ruime beloning Jaa Sien 36
69 En Wij hebben hem de profeet het dichten niet geleerd noch is het voor hem passend dit is slechts een vermaning en een duidelijke verkondiging Jaa Sien 36
3 En bij de verkondigers der Vermaning Saaffaat 37
168 Als wij een vermaning hadden gehad van de ouden Saaffaat 37
8 Aan hem is onder ons de vermaning gezonden Nee zij twijfelen aan Mijn vermaning zij hebben Mijn straf nog niet ondergaan Saad 38
8 Aan hem is onder ons de vermaning gezonden Nee zij twijfelen aan Mijn vermaning zij hebben Mijn straf nog niet ondergaan Saad 38
87 Dit is slechts een vermaning voor de werelden Saad 38
41 Voorzeker zij die niet in de Vermaning geloven als deze tot hen komt zijn de verliezers waarlijk het is een machtig Boek Fussilat 41
37 Daarin is voorwaar een vermaning voor hem die een hart heeft of die luistert en oplettend is Qaaf 50
55 Maar ga door met het vermanen want de vermaning helpt degenen die willen geloven Zaarijaat 51
17 En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning Is er iemand die er lering uit trekt Qamar 54
22 En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning Is er iemand die er lering uit trekt Qamar 54
25 Is de vermaning hem alleen gegeven Nee hij is een grote leugenaar en misdadiger Qamar 54
32 En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning Is er iemand die er lering uit trekt Qamar 54
40 En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning Is er iemand die er lering uit trekt Qamar 54
3 Degenen die hun vrouwen moeders noemen en willen terugnemen wat zij zeiden moeten hiervoor een slaaf bevrijden voordat zij elkander aanraken Dit is een vermaning voor u En Allah is goed op de hoogte van hetgeen u doet Modjaadalah 58
2 Als zij dan haar termijn bereikt hebben neemt haar op een vriendelijke manier terug of scheidt van haar op een behoorlijke wijze en roept twee rechtvaardigen vanuit uw midden tot getuigen en laat dit een ware getuigenis zijn voor Allah Dit is een vermaning voor hem die in Allah en de laatste Dag gelooft En voor hem die Allah vreest zal Hij een uitweg bereiden Talaaq 65
10 Allah heeft hun een strenge straf bereid vreest daarom Allah o u mensen van verstand die gelooft Allah heeft inderdaad een vermaning tot u nedergezonden Talaaq 65
52 Nee het Boek is niets dan een vermaning voor de werelden Qalam 68
48 Voorwaar het is een vermaning voor de godvrezenden Haaqqah 69
19 Dit is zeker een vermaning Dus moge hij die wil de weg tot zijn Heer inslaan Mozzammil 73
31 En Wij hebben niets dan engelen tot wachters van het Vuur gemaakt En Wij hebben hun getal niet vastgesteld dan tot beproeving der ongelovigen opdat wie het Boek is gegeven zekerheid mogen verkrijgen en dat de gelovigen in geloof mogen toenemen en opdat de mensen van het Boek en de gelovigen niet zullen twijfelen En dat degenen in wier hart een ziekte is en degenen die ongelovig zijn mogen zeggen Wat bedoelt Allah met deze gelijkenis Zo laat Allah dwalen wie Hij wil en leidt wie Hij wil Niemand kent de legerscharen van uw Heer dan Hij Dit is niets dan een vermaning voor de mensheid Moddassir 74
49 Wat scheelt hun dat zij zich van de vermaning afwenden Moddassir 74
54 Nee waarlijk dit is een vermaning Moddassir 74
29 Voorwaar dit is een vermaning Wie het daarom wenst kieze een weg die tot zijn Heer leidt Dahr 76
5 En bij hen die de vermaning toedienen Morsalaat 76
11 Nee Voorwaar het is een vermaning Abasa 80
27 Dit is niets dan een vermaning voor de werelden Takwier 81
23 Op die Dag zal de hel hem worden getoond op die Dag zal de mens de vermaning willen volgen maar hoe zal de vermaning hem kunnen baten Fadjr 89
23 Op die Dag zal de hel hem worden getoond op die Dag zal de mens de vermaning willen volgen maar hoe zal de vermaning hem kunnen baten Fadjr 89

Volgende Terug naar het Begin