Volgende Vorige

 
 VERMANINGEN........................................................................1
23 Allah heeft de beste verkondiging geopenbaard een Boek de Koran overeenkomstig met zichzelf vaak herhalend vermaningen waarbij de huid van hen die hun Heer vrezen ineenkrimpt daarna ontspant zich hun huid en hun hart wordt zacht bij de gedachte aan Allah Dit is de leiding van Allah Hij leidt daarmee wie Hij wil En wie Allah laat dwalen zal geen leider hebben Zomar 39
 
 VERMEERDERD........................................................................2
39 Wat u ook uitleent met rente opdat het moge toenemen door hetgeen andere mensen bezitten het neemt niet toe bij Allah maar wat u in Zakaat geeft Allah's welbehagen zoekend dezen zullen hun bezit vermeerderd zien Roem 30
6 Maar mijn roepen heeft slechts hun afkeer vermeerderd Noach 71
 
 VERMEERDERDE.......................................................................2
173 En toen de mensen tot hen zeiden De volkeren hebben zich tegen u verzameld vreest hen daarom vermeerderde dit hun geloof en zij antwoordden Allah is ons genoeg en Hij is een uitstekende Beschermer Imraan 3
22 En toen de gelovigen de scharen zagen zeiden zij Dit is wat Allah en Zijn boodschapper ons beloofden en Allah en Zijn boodschapper spraken de waarheid En dit vermeerderde slechts hun geloof en deed hun onderwerping toenemen Ahzaab 33
 
 VERMEERDERDEN......................................................................1
6 Voorzeker waren er enige mensen die toevlucht bij sommige djinn zochten waardoor zij hun zonden vermeerderden Djinn 72
 
 VERMEERDEREN.......................................................................4
16 Wanneer u van hen en van hetgeen zij nevens Allah aanbidden verwijdert neemt dan uw toevlucht tot de grot en uw Heer zal Zijn barmhartigheid jegens u vermeerderen en uw aangelegenheden gunstig doen verlopen Kahf 18
79 Nee hetgeen hij zegt tekenen Wij aan en Wij zullen de straf voor hem vermeerderen Marjam 19
10 Of is het koninkrijk der hemelen en der aarde en alles wat er tussen is van hen Laat hen dan hun middelen vermeerderen Saad 38
12 En Hij zal uw rijkdommen en kinderen vermeerderen en Hij zal u tuinen en rivieren schenken Noach 71
 
 VERMEERDERING......................................................................3
130 O u die gelooft neemt geen rente daar deze aanleiding geeft tot eindeloze vermeerdering van bezit en vreest Allah opdat u moogt slagen Imraan 3
20 Weet dat het wereldse leven alleen spel vermaak praalvertoon pochelij onder elkander wedijver in vermeerdering van rijkdom en kinderen is als de regen waardoor het plantenleven de kwekers verblijdt Dan droogt het op u ziet het geel worden en vergaan En in het Hiernamaals is er een strenge straf en Allah's vergiffenis en welbehagen En het leven dezer wereld is niets anders dan een zaak van begoocheling Hadied 57
1 Jacht naar vermeerdering van rijkdom en kinderen maakt u onachtzaam Takaasor 101
 
 VERMEERDERT........................................................................7
245 Wie aan Allah het goede deel afstaat Hij zal het voor hem vele malen vermenigvuldigen en Allah vermindert en vermeerdert en tot Hem zult u worden teruggebracht Baqarah 2
261 De gelijkenis van degenen die hun rijkdommen voor de zaak van Allah besteden is als de gelijkenis van een graankorrel die zeven aren voortbrengt in elke aar honderd korrels Allah vermeerdert voor wie Hij wil Allah is Alomvattend Alwetend Baqarah 2
109 Wenend vallen zij op hun aangezicht neder en het vermeerdert hun nederigheid Israa 17
76 En Allah vermeerdert leiding voor degenen die leiding volgen De blijvende goede werken geven een betere beloning en vormen de beste toevlucht bij uw Heer Marjam 19
60 En wanneer er tot de ongelovigen wordt gezegd Werpt u neder voor de Barmhartige zeggen zij En wie is de Barmhartige Zullen wij ons nederwerpen voor degene die u ons gelast En dit vermeerdert slechts hun afkeer Forqaan 25
52 Weten zij niet dat Allah de voorziening vermeerdert of vermindert voor wie Hij wil voorwaar daarin zijn tekenen voor een volk dat wil geloven Zomar 39
17 Maar van hen die de leiding volgen vermeerdert Hij de leiding en schenkt hun rechtvaardigheid Mohammed 47
 
 VERMELD............................................................................16
59 En bij Hem zijn de sleutels van het onzienlijke niemand kent dit behalve Hij En Hij weet wat op het land en wat in de zee is En er valt geen blad zonder dat Hij het weet noch is er een korrel in de duisternis der aarde noch iets dat groen of droog is zonder dat het in een duidelijk Boek is vermeld Anaam 6
61 In welke toestand u bevindt of u de Koran voordraagt of iets anders doet Wij zijn uw getuigen terwijl u er in verdiept Er is voor uw Heer zelfs geen gewicht van een atoom op aarde of in de hemel verborgen En er is niets dat kleiner of groter is of het staat in het duidelijke Boek vermeld Jonas 10
42 En hij zei tot degene van hen van wie hij wist dat hij bevrijd zou worden Vermeld mij bij uw heer Maar Satan deed hem vergeten het aan zijn heer te zeggen daarom bleef hij voor enige jaren in de gevangenis Jozef 12
81 Keert u tot uw vader terug en zegt Onze vader uw zoon heeft gestolen en wij hebben alleen hetgeen wij wisten vermeld en wij konden waarlijk over het ongeziene niet waken' Jozef 12
118 En Wij verboden voordien de Joden al hetgeen Wij u hebben vermeld En Wij deden hun geen onrecht aan maar zij handelden onrechtvaardig jegens zichzelf An Nah 16
89 En voorzeker Wij hebben voor de mensen in deze Koran allerlei gelijkenissen herhaaldelijk vermeld doch de meeste mensen tonen slechts ondankbaarheid Israa 17
54 Voorwaar Wij hebben in deze Koran voor de mensen allerlei gelijkenissen vermeld maar de mens is in vele dingen zeer twistziek Kahf 18
16 En vermeld Maria in het Boek Toen zij zich van haar volk terugtrok in een op het Oosten uitziende plaats Marjam 19
41 En vermeld Abraham in het Boek Hij was een waarheidslievend profeet Marjam 19
51 En vermeld Mozes in het Boek Voorwaar hij was een uitverkorene boodschapper en profeet Marjam 19
56 En vermeld Idries in het Boek Hij was een waarheidslievend profeet Marjam 19
196 En het is zeker in de geschriften der vroegere volkeren vermeld Sjoaraa 26
11 Allah schiep u uit stof dan uit een levenskiem daarna maakte Hij u tot paren En geen vrouw wordt zwanger of brengt voort zonder dat Hij het weet En niemands leven wordt verkort of verlengd zonder dat het in het Boek is vermeld Voorzeker dit is gemakkelijk voor Allah Faatir 35
27 En voorzeker Wij hebben allerlei gelijkenissen voor de mensen in deze Koran vermeld opdat zij er lering uit trekken Zomar 39
78 En Wij zonden boodschappers vòòr u sommigen van hen hebben Wij vermeld en anderen hebben Wij niet genoemd en geen boodschapper kan een teken brengen zonder Allah's gebod En wanneer Allah's gebod komt wordt er in waarheid geoordeeld en dan gaan de leugenaars verloren Momin 40
18 Voorzeker dit is in vroegere geschriften vermeld Ala 87
 
 VERMELDDEN.........................................................................1
99 Zo vermeldden Wij u Mohammed de tijdingen van het voorafgaande waarin Wij u een vermaning Onzerzijds hebben gegeven Taa Haa 20
 
 VERMELDENSWAARDIG..................................................................1
1 Voorzeker er is voor de mens een tijdperk geweest toen hij geen vermeldenswaardig ding was Dahr 76
 
 VERMELDING.........................................................................1
2 Dit is een vermelding van de barmhartigheid van uw Heer betoond aan Zijn dienaar Zacharia Marjam 19
 
 VERMENGD...........................................................................2
17 En daarin zal hun een drank worden gegeven vermengd met Gember Dahr 76
27 En hij zal vermengd worden met water van Tasniem Motaffifeen 83
 
 VERMENGDEN.........................................................................1
102 En er zijn anderen die hun fouten bekennen Zij vermengden een goede met een slechte daad Het kan zijn dat Allah Zich met barmhartigheid tot hen zal wenden Voorzeker Allah is Vergevensgezind Genadevol Taubah 9
 
 VERMENGEN..........................................................................1
82 Zij die geloven en hun geloof niet met onrechtvaardigheid vermengen - dezen zijn het die vrede zullen hebben want zij zijn recht geleid Anaam 6
 
 VERMENIGVULDIGD....................................................................2
79 En Hij is het Die u heeft vermenigvuldigd op aarde en tot Hem zult u worden verzameld Al Mominoen 23
18 De mannen en vrouwen die aalmoezen geven en degenen die met Allah een goede lening sluiten - deze zal voor hen vermenigvuldigd worden bovendien zullen zij een eervolle beloning ontvangen Hadied 57
 
 VERMENIGVULDIGDE...................................................................1
86 En wacht niet op de wegen om degenen die in Hem geloven te bedreigen en van het pad van Allah af te houden en het oneffen te maken En gedenkt hoe u weinigen was en Hij u vermenigvuldigde En ziet wat het einde was van de onruststokers Aaraaf 7
 
 VERMENIGVULDIGEN...................................................................3
245 Wie aan Allah het goede deel afstaat Hij zal het voor hem vele malen vermenigvuldigen en Allah vermindert en vermeerdert en tot Hem zult u worden teruggebracht Baqarah 2
11 Ieder die met Allah een goede lening sluit - Hij zal deze voor hem vermenigvuldigen en hem zal bovendien een voortreffelijke beloning ten deel vallen Hadied 57
17 Indien u een goede lening met Allah sluit zal Hij deze voor u vermenigvuldigen en Hij zal u vergeven want Allah is Waarderend Verdraagzaam Taghaabon 64
 
 VERMENIGVULDIGT....................................................................3
40 Waarlijk Allah doet in het geheel geen onrecht aan Als het een goede daad is vermenigvuldigt Hij deze en geeft van Zijn kant een grote beloning Nisa 4
11 Hij is de Schepper der hemelen en der aarde Hij heeft u tot paren gemaakt evenals het vee te uwen behoeve Daardoor vermenigvuldigt Hij u Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende de Alziende Sjoera 42
24 Zeg Hij is het Die u vermenigvuldigt op aarde en tot Hem zult u bijeen verzameld worden Molk 67
 
 VERMIJDEN..........................................................................3
17 En zij die vermijden valse goden te aanbidden en zich tot Allah wenden - voor hen zijn er blijde tijdingen Daarom geef blijde tijding aan Mijn dienaren Zomar 39
37 Voor degenen die de zwaarste zonden en gruweldaden vermijden en die wanneer zij vertoornd zijn vergeven Sjoera 42
32 Zij die behalve kleine feilen de ergste zonden en slechtheden vermijden - voorwaar uw Heer is de Heer der Alomvattende Vergiffenis Hij kende u toen Hij u uit aarde deed ontstaan en toen u een embryo was in de baarmoeder uwer moeder Prijst daarom uzelf niet om reinheid Hij kent de godvruchtigen het beste Nadjm 53
 
 VERMIJDT...........................................................................6
31 Als u de grootste dingen die u verboden zijn vermijdt zullen Wij uw zwakheden voor u bedekken en u tot een plaats van grote eer toelaten Nisa 4
90 O u die gelooft wijn en het hazardspel en afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen door Satan gewrocht Vermijdt ze dus opdat u voorspoedig moogt zijn Maidah 5
36 En voorzeker Wij wekten onder elk volk een boodschapper op Aanbidt Allah en vermijdt de boze Toen waren er sommigen onder hen die Allah leidde en er waren sommigen die bleven dwalen Reist daarom op aarde rond en ziet wat het einde was der loochenaars An Nah 16
30 Zo zij het Wie dus de heilige geboden van Allah eert het zal voor hem goed zijn in de ogen van zijn Heer En wettig voor u is alle vee behalve hetgeen u anderszins is verkondigd Vermijdt derhalve de onreinheid der afgodsbeelden en vermijdt het valse woord Hadj 22
30 Zo zij het Wie dus de heilige geboden van Allah eert het zal voor hem goed zijn in de ogen van zijn Heer En wettig voor u is alle vee behalve hetgeen u anderszins is verkondigd Vermijdt derhalve de onreinheid der afgodsbeelden en vermijdt het valse woord Hadj 22
12 O u die gelooft Vermijdt in het algemeen verdenking want achterdocht is een zonde En spionneert niet noch belastert elkander Lust iemand onder u het vlees van zijn dode broeder U verafschuwt het zekerlijk Vreest Allah voorzeker Allah is Berouwaanvaardend Genadevol Hodjoraat 49
 
 VERMINDEREND.......................................................................1
41 Zien zij niet dat Wij tot hun land komen het van de buitenste zijden grenzen verminderend Allah besluit en niemand kan Zijn besluit omverwerpen En Hij is vlug in het vergelden Ar Rad 13
 
 VERMINDERT.........................................................................4
245 Wie aan Allah het goede deel afstaat Hij zal het voor hem vele malen vermenigvuldigen en Allah vermindert en vermeerdert en tot Hem zult u worden teruggebracht Baqarah 2
85 En tot Midian hun broeder Shoaib Hij zei O mijn volk aanbidt Allah u heeft geen god naast Hem Er is inderdaad een duidelijk teken van uw Heer tot u gekomen Geeft daarom volle maat en ruim gewicht en vermindert het aan de mensen verschuldigde niet en schept geen wanorde op aarde nadat zij geordend is Dit is beter voor u als u gelovigen bent Aaraaf 7
26 Allah vergroot en vermindert de voorziening voor wie Hem behaagt En zij de mensen verheugen zich in het tegenwoordige leven terwijl het tegenwoordige leven slechts een kortstondig vermaak is vergeleken met het volgende Ar Rad 13
52 Weten zij niet dat Allah de voorziening vermeerdert of vermindert voor wie Hij wil voorwaar daarin zijn tekenen voor een volk dat wil geloven Zomar 39
 
 VERMOEDDEN.........................................................................1
26 Degenen die vòòr hen waren smeedden ook plannen maar Allah vernietigde hun gebouw tot in de grondvesten zodat het dak van boven op hen viel en de straf kwam over hen vanwaar zij het niet vermoedden An Nah 16
 
 VERMOEDEN..........................................................................11
78 En sommigen hunner zijn ongeletterd zij weten niets van het Boek maar hebben hun valse denkbeelden zij vermoeden slechts Baqarah 2
157 En om hun zeggen Wij hebben de Messias Jezus zoon van Maria de boodschapper van Allah gedood - maar zij doodden hem niet noch kruisigden zij hem ten dode - maar het werd hun verward en zij die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel zij hebben er geen kennis van maar volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet Nisa 4
36 En de meesten hunner volgen niets dan vermoeden Voorzeker vermoeden baat niet tegen de waarheid Waarlijk Allah weet goed wat zij doen Jonas 10
36 En de meesten hunner volgen niets dan vermoeden Voorzeker vermoeden baat niet tegen de waarheid Waarlijk Allah weet goed wat zij doen Jonas 10
66 Ziet voorzeker van Allah is al hetgeen in de hemelen en op aarde bestaat Wat volgen zij die buiten Allah afgoden aanroepen Zij volgen slechts een vermoeden en doen niets dan gissen Jonas 10
27 En Wij hebben de hemelen en de aarde en alles wat er tussen is niet tevergeefs geschapen - Dat is het vermoeden der ongelovigen En wee de ongelovigen vanwege het Vuur Saad 38
20 Zij zeggen Indien de Barmhartige had gewild zouden wij hen niet hebben aanbeden Zij hebben daar in het geheel geen kennis van zij vermoeden slechts Zochrof 43
24 En zij zeggen Er is niets dan dit tegenwoordige leven wij leven en sterven alleen de tijd vernietigt ons Maar zij hebben daaromtrent geen kennis zij vermoeden slechts Djaasijah 45
32 En toen er werd gezegd De belofte van Allah is zeker waar en aan het Uur is geen twijfel zei u Wij weten niet wat het Uur is wij vermoeden het slechts en zijn er niet zeker van Djaasijah 45
28 Maar zij hebben daar geen kennis van Zij volgen alleen een vermoeden en het vermoeden kan tegen de waarheid niets baten Nadjm 53
28 Maar zij hebben daar geen kennis van Zij volgen alleen een vermoeden en het vermoeden kan tegen de waarheid niets baten Nadjm 53

Volgende Terug naar het Begin