Volgende Vorige

 
 VERSCHILLENDEN.....................................................................1
131 En wend uw ogen niet naar hetgeen Wij hebben toebedeeld van de heerlijkheid dezer wereld aan verschillenden hunner om hen daardoor te beproeven De voorziening van uw Heer is beter en van langer duur Taa Haa 20
 
 VERSCHILT..........................................................................2
48 En Wij hebben u het Boek de Koran met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvòòr in het Boek de Bijbel was verkondigd en als bewaker daarover Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven Wedijvert dus met elkander in goede werken Tot Allah zult u allen terugkeren dan zal Hij u datgene mededelen waarover u van mening verschilt Maidah 5
63 Toen Jezus met duidelijke bewijzen kwam zei hij Waarlijk ik ben met wijsheid tot u gekomen opdat ik u iets van hetgeen waarover u onderling verschilt duidelijk moge maken Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij Zochrof 43
 
 VERSCHOLEN.........................................................................1
23 Als verscholen paarlen Waaqiah 56
 
 VERSCHRIKKELIJK....................................................................4
29 Zeg Het is de waarheid van uw Heer laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven die niet wil Voorwaar wij hebben de boosdoeners een Vuur bereid welks omheining hen zal insluiten Indien zij om hulp roepen zullen zij worden begoten met water als gesmolten lood dat hun gezicht zal verbranden Hoe verschrikkelijk is de drank en hoe vreselijk de rustbank Kahf 18
1 O volk vrees uw Heer want de schok van het Uur is een verschrikkelijk iets Hadj 22
5 Het volk van Noach voor hen en andere groepen na hen verloochenden ook en elk volk besloot zijn boodschapper te vangen en twistte door leugen om de Waarheid ermee te niet te doen Dan greep Ik hen en hoe verschrikkelijk was Mijn straf Momin 40
25 Behalve kokend water en een stinkende vloeistof die verschrikkelijk koud is Naba 78
 
 VERSCHRIKKELIJKE...................................................................1
16 Maar Pharao gehoorzaamde de boodschapper niet daarom grepen Wij hem met een verschrikkelijke greep aan Mozzammil 73
 
 VERSCHROEID........................................................................1
39 Dit behoort tot Zijn tekenen dat u de aarde droog en verschroeid ziet maar wanneer Wij er water op nederzenden beweegt zij zich en zet uit Zeker Hij Die haar leven geeft zal ook de doden opwekken Voorwaar Hij heeft macht over alle dingen Fussilat 41
 
 VERSCHROEIENDE.....................................................................1
42 Te midden van verschroeiende winden en kokend water Waaqiah 56
 
 VERSCHROEIT........................................................................2
266 Zou iemand uwer wensen dat er voor hem een tuin was met palmbomen en wijnstokken waardoor beken vloeien en waarin voor hem allerlei vruchten groeien terwijl hij oud is en een zwak nakomelingschap heeft en dat hem de tuin een vurige wervelwind treft en hem verschroeit Zo zet Allah u Zijn woorden uiteen op dat u tot nadenken zult komen Baqarah 2
29 Het verschroeit het gezicht Moddassir 74
 
 VERSCHROMPELEN.....................................................................1
104 Het Vuur zal hun gezicht branden en zij zullen er in verschrompelen Al Mominoen 23
 
 VERSCHUILEN........................................................................1
22 U was niet in staat u te verschuilen opdat uw oren uw ogen en uw huiden geen getuigenis tegen u zouden afleggen maar u dacht dat Allah onbekend was met het geen u deedt Fussilat 41
 
 VERSCHUILT.........................................................................1
224 En verschuilt u niet achter Allah met uw eden om u te onthouden van het goeddoen en het rechtvaardig handelen en het stichten van vrede tussen de mensen Allah is Alhorend Alwetend Baqarah 2
 
 VERSCHULDIGD.......................................................................3
141 Hij is het Die tuinen doet ontstaan wel of niet gestut en de dadelpalm en de korenvelden waarvan de vruchten van verschillende soorten zijn en de olijf en de granaatappel van gelijke en ongelijke soort Eet de vruchten ervan wanneer zij vruchten dragen maar betaalt op de dag van de oogst wat Hem verschuldigd is en verkwist het niet Voorzeker Allah heeft de verkwisters niet lief Anaam 6
52 En aan Hem behoort hetgeen in de hemelen en op aarde is en Hem is voortdurende gehoorzaamheid verschuldigd Wilt u dan iets buiten Allah vrezen An Nah 16
74 Zij achten Allah niet met de achting die Hem verschuldigd is Voorzeker Allah is Sterk Almachtig Hadj 22
 
 VERSCHULDIGDE......................................................................1
85 En tot Midian hun broeder Shoaib Hij zei O mijn volk aanbidt Allah u heeft geen god naast Hem Er is inderdaad een duidelijk teken van uw Heer tot u gekomen Geeft daarom volle maat en ruim gewicht en vermindert het aan de mensen verschuldigde niet en schept geen wanorde op aarde nadat zij geordend is Dit is beter voor u als u gelovigen bent Aaraaf 7
 
 VERSE..............................................................................1
25 En schud de stam van de palmboom naar u toe deze zal verse rijpe dadels op u doen neervallen Marjam 19
 
 VERSIERD...........................................................................4
16 En Wij hebben aan de hemel voorzeker banen van sterren gemaakt en hem voor aanschouwers versierd Hidjr 15
6 Wij hebben de laagste hemel met sterren versierd Saaffaat 37
6 Zien zij niet naar de hemel boven hen hoe Wij deze hebben opgericht en versierd en dat dezelve geen gebreken heeft Qaaf 50
5 En voorwaar Wij hebben de naastbije hemel met lampen versierd Wij hebben hem tot een middel gemaakt om de satans te verdrijven en voor hen hebben Wij de straf van het razende Vuur bereid Molk 67
 
 VERSIERDEN.........................................................................1
12 Zij zeiden Wij komen gewillig Zo voltooide Hij hen als de zeven hemelen in twee dagen en Hij wees elke hemel zijn werk aan En Wij versierden de laagste hemel met lichten ter bescherming Dat is de verordening van de Almachtige de Alwetende Fussilat 41
 
 VERSIERING.........................................................................1
60 En wat u gegeven is dient slechts als middel van bestaan voor het tegenwoordige leven en ter versiering er van en hetgeen bij Allah is is beter en van langere duur Wilt u dit niet begrijpen Qasas 28
 
 VERSIERINGEN.......................................................................2
88 En Mozes zei Onze Heer U heeft Pharao en zijn leiders versieringen en rijkdommen in het tegenwoordige leven geschonken zodat zij Onze Heer van Uw pad afleiden Onze Heer vernietig hun bezittingen en verhard hun hart want zij zullen niet geloven voordat zij de pijnlijke straf zien Jonas 10
35 En versieringen Maar dat alles is niets dan een voorziening voor het tegenwoordige leven maar het Hiernamaals bij uw Heer is voor de godvruchtigen Zochrof 43
 
 VERSLAAN...........................................................................1
65 O profeet spoor de gelovigen aan om te vechten Als er twintig onder u zijn die stand houden zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen Anfaal 8
 
 VERSLAGEN..........................................................................4
119 Zo werden zij verslagen en vernederd Aaraaf 7
2 De Romeinen zijn verslagen Roem 30
11 Zij zijn een leger van bondgenoten dat zal worden verslagen Saad 38
10 Daarom bad hij tot zijn Heer Ik ben gewis verslagen sta mij bij Qamar 54
 
 VERSLAPPEN.........................................................................1
20 Zij verheerlijken Hem dag en nacht en zij verslappen hierin nimmer Anmbijaa 21
 
 VERSLAPT...........................................................................1
139 Verslapt noch treurt u zult zeker overwinnaar worden als u gelovig blijft Imraan 3
 
 VERSLAPTEN.........................................................................1
146 Er zijn vele profeten geweest aan wier zijden talrijke aanbidders van de Heer streden Zij verslapten door niets wat hen op de weg van Allah overkwam noch verzwakten zij noch vernederden zij zich En Allah heeft de geduldigen lief Imraan 3
 
 VERSLINDEN.........................................................................3
13 Hij zei Het verdriet mij dat u hem zult medenemen en ik vrees dat de wolf hem zal verslinden terwijl u niet op hem let Jozef 12
14 Zij zeiden Indien de wolf hem zou verslinden terwijl wij een sterke groep vormen dan zijn wij inderdaad de verliezers Jozef 12
69 Werp hetgeen in uw rechter hand is het zal wat zij hebben voortgebracht verslinden want hetgeen zij hebben gemaakt is slechts toverkunst En een tovenaar slaagt nooit waar hij ook moge komen Taa Haa 20
 
 VERSLINDT..........................................................................1
19 En u verslindt het erfdeel in zijn geheel Fadjr 89
 
 VERSLOEGEN.........................................................................1
251 Zo versloegen zij hen door het gebod van Allah en David doodde Djaloet en Allah gaf hem heerschappij en wijsheid en onderwees hem hetgeen Hij wilde Had Allah sommige mensen niet door anderen laten terugdrijven dan zou de aarde verdorven zijn Maar Allah is genadig jegens de werelden Baqarah 2
 
 VERSLOND...........................................................................1
17 En zeiden O onze vader wij hielden een wedloop en lieten Jozef met onze goederen achter en de wolf verslond hem maar zelfs al spreken wij de waarheid zult u ons niet geloven Jozef 12
 
 VERSLONDEN.........................................................................2
43 En de koring van Egypte zei Ik zag zeven vette koeien die door zeven magere koeien werden verslonden en zeven groene korenaren en zeven verwelkte aren O u leiders legt mij de betekenis van mijn droom uit als u een droom kunt verklaren Jozef 12
46 O Jozef u man der waarheid leg ons de betekenis uit van zeven vette koeien die door zeven magere worden verslonden en van zeven groene korenaren en andere verwelkte aren opdat ik tot het volk moge terugkeren zodat zij mogen weten Jozef 12
 
 VERSMAADDEN........................................................................1
173 Maar degenen die geloven en goede werken verrichten zal Hij hun beloning ten volle geven en meer dan dat uit Zijn overvloed maar degenen die versmaadden en hoogmoedig waren zal Hij met een pijnlijke straf straffen zij zullen buiten Allah vriend noch helper voor zich vinden Nisa 4
 
 VERSMAADT..........................................................................1
172 Voorzeker de Messias zal het nooit versmaden een dienaar van Allah te zijn noch zullen de nabijzijnde engelen dit doen en wie het versmaadt Hem te aanbidden en hoogmoedig is Hij zal hen toch allen tot Zich roepen Nisa 4
 
 VERSMADEN..........................................................................1
172 Voorzeker de Messias zal het nooit versmaden een dienaar van Allah te zijn noch zullen de nabijzijnde engelen dit doen en wie het versmaadt Hem te aanbidden en hoogmoedig is Hij zal hen toch allen tot Zich roepen Nisa 4
 
 VERSPERD...........................................................................1
24 Ik vond dat zij en haar volk de zon aanbaden in plaats van Allah en Satan heeft hun werken voor schoonschijnend gemaakt en heeft hun de weg versperd zodat zij geen rechte leiding volgen Naml 27
 
 VERSPERRING........................................................................2
53 En Hij is het die twee wateren heeft doen stromen het ene zoet en het andere zout en tussen hen heeft Hij een afscheiding en een versperring geplaatst Forqaan 25
20 Daartussen is een versperring geplaatst welke zij niet kunnen passeren Rahmaan 55
 
 VERSPILLEN.........................................................................1
36 Voorzeker de ongelovigen besteden hun rijkdommen om anderen van de weg van Allah af te leiden Zij zullen doorgaan ze te verspillen maar daarna zullen zij spijt hebben en worden overwonnen En zij die verwerpen zullen in de hel worden verzameld Anfaal 8
 
 VERSPREID..........................................................................3
10 Hij heeft de hemelen geschapen zonder enige voor u zichtbare pilaren en Hij heeft op aarde hechte bergen gemaakt opdat zij niet beven met u en Hij heeft er allerlei dieren over verspreid Wij hebben water uit de wolken nedergezonden en hebben allerlei edele soorten daarin de aarde doen groeien Loqmaan 31
29 En onder Zijn tekenen is de Schepping der hemelen en der aarde en der levende wezens die Hij daarin heeft verspreid En Hij heeft macht hen te verzamelen wanneer Hij wil Sjoera 42
10 En wanneer geschriften worden verspreid Takwier 81
 
 VERSPREIDDE........................................................................1
1 O u mensen vreest uw Heer Die u van één enkele ziel schiep en daaruit haar gezellin schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreidde en vreest Allah in Wiens naam u een beroep op elkander doet en weest plichtsgetrouw betreffende de familiebanden Voorwaar Allah is Bewaker over u Nisa 4
 
 VERSPREIDEN........................................................................6
83 En als er enig nieuws tot hen komt hetzij over vrede of over vrees verspreiden zij het en indien zij het naar de boodschapper hadden verwezen en naar hun gezaghebbers dan zouden degenen die het konden verwerken het zeker hebben begrepen En ware Allah's genade en Zijn barmhartigheid niet over u dan zult u zeker met uitzondering van enkelen Satan hebben gevolgd Nisa 4
19 Zij die graag willen dat onbetamelijkheid zich onder de gelovigen moge verspreiden zullen in deze wereld en in het Hiernamaals een pijnlijke straf ondergaan Allah weet en u weet niet An Noer 24
20 En tot Zijn tekenen behoort dat Hij u uit stof schiep en ziet u bent mensen die zich kunnen verspreiden Roem 30
51 De Winden die verspreiden Az Zaarijaat Zaarijaat 51
1 Wij roepen als getuigen degenen die wijd en zijd verspreiden Zaarijaat 51
3 En bij hen die heinde en ver verspreiden Morsalaat 76
 
 VERSPREIDER........................................................................1
104 De Schandaal Verspreider Al Homazah Homazah 104
 
 VERSPREIDT.........................................................................7
164 Voorwaar in de schepping der hemelen en der aarde en in de wisseling van nacht en dag en in de schepen die de zee bevaren met datgene wat de mensen tot voordeel strekt en in het water dat Allah van de hemel nederzendt waarmede Hij de aarde doet herleven na haar dood en daarop alle soorten dieren verspreidt en in de verandering der winden en in de wolken die tussen de hemel en de aarde in dienst zijn gesteld zijn inderdaad tekenen voor een volk dat begrijpt Baqarah 2
45 Geef hun de gelijkenis van het leven dezer wereld het is als Wij water uit de hemel nederzenden waardoor de planten der aarde volop groeien en daarna verdrogen zij en breken in stukken die de wind verspreidt Allah heeft macht over alle dingen Kahf 18
48 Hij is Allah Die de winden zendt welke de wolken doen oprijzen Dan verspreidt Hij ze in de lucht zoals Hij wil dan hoopt Hij ze laag boven laag op en u ziet regen uit hun midden stromen En wanneer Hij deze doet vallen op wie van Zijn dienaren Hij wil ziet verheugen zij zich Roem 30
48 Zeg Waarlijk mijn Heer verspreidt de Waarheid Hij is de Kenner van al het onzichtbare Saba 34
4 En in de schepping van uzelf en alle medeschepselen die Hij verspreidt over de aarde zijn tekenen voor een volk dat zekerheid van geloof wil hebben Djaasijah 45
10 En als het gebed geëindigd is verspreidt u dan over het land en zoekt naar Allah's genade en gedenkt Allah vaak opdat u moogt slagen Djoemah 62
3 En tegen het kwade van de duisternis wanneer deze zich verspreidt Falaq 113

Volgende Terug naar het Begin