Volgende Vorige

 
 VERZAMELING........................................................................3
125 En toen Wij het Huis tot een plaats van verzameling voor de mensheid en een toevluchtsoord maakten zeggende Neemt de plaats van Abraham als een plaats voor gebed En Wij geboden Abraham en Ismaël zeggende Reinigt Mijn Huis voor degenen die de ommegang verrichten en voor degenen die er toegewijd in verblijven en voor degenen die zich neder buigen en zich ter aarde werpen Baqarah 2
7 Zo hebben Wij u de Koran in het Arabisch geopenbaard opdat u de Moeder der steden Mekka en al het omringende moogt waarschuwen dus waarschuwt hen voor de Dag der Verzameling waaromtrent geen twijfel is Een deel zal in het paradijs zijn en een ander deel in het laaiend Vuur Sjoera 42
9 Wanneer Hij u voor de Dag der Verzameling zal bijeenroepen zal dit de tijd voor onthulling der gebreken zijn En hij die gelooft in Allah en recht doet - hem zal Hij zuiveren van zijn fouten en Hij zal hun tot tuinen toegang geven waardoor rivieren stromen om daarin voor eeuwig te vertoeven Dat is de grote zegepraal Taghaabon 64
 
 VERZAMELT..........................................................................4
43 Heeft u niet gezien dat Allah de wolken voortdrijft ze dan verzamelt en daarna ophoopt zodat u regen uit hun midden ziet voortkomen En Hij zendt van de hemel neder wolken als bergen waarin zich hagel bevindt en Hij treft daarmee wie Hij wil en wendt het af van wie Hij wil De glans van de bliksem neemt het gezicht bijna weg An Noer 24
22 Verzamelt de onrechtvaardigen hun metgezellen en hetgeen zij aanbaden Saaffaat 37
18 En rijkdommen verzamelt en deze gierig terughoudt Ma-aaridj 70
2 Die rijkdommen verzamelt en deze telt Homazah 104
 
 VERZEGELD..........................................................................5
7 Allah heeft hun harten en oren verzegeld en over hun ogen is een bedekking Voor hun is er een zware straf Baqarah 2
155 Om hun schending van hun verbond en de verwerping van Allah's tekenen en het ten onrechte doden van de profeten en omdat ze zeggen Onze harten zijn gesluierd - nee Allah heeft deze wegens hun ongeloof verzegeld derhalve geloven zij slechts weinig Nisa 4
87 Zij stellen zich tevreden om met de achterblijvenden te zijn en hun hart is verzegeld derhalve begrijpen zij niet Taubah 9
23 Heeft u hem gezien die zijn eigen begeerte tot zijn God maakt en die Allah liet dwalen ondanks zijn kennis en wiens oren en wiens hart Hij heeft verzegeld en op wiens ogen Hij een sluier heeft gelegd Wie zal hem buiten Allah kunnen leiden Wilt u dan geen lering hieruit trekken Djaasijah 45
16 En sommigen onder hen luisteren naar u maar wanneer zij van u weggaan zeggen zij tot hen aan wie kennis is gegeven Wat zei hij zo juist Allah heeft hun hart verzegeld zij volgen hun eigen neigingen Mohammed 47
 
 VERZEGELDE.........................................................................1
25 Hun wordt zuivere verzegelde wijn te drinken gegeven Motaffifeen 83
 
 VERZEGELEN.........................................................................5
46 Zeg Wat denkt u Als Allah uw gehoor en gezicht zou wegnemen en uw hart zou verzegelen wie is dan God buiten Allah die het u kon teruggeven Zie hoe Wij de tekenen verklaren toch wenden Zij zich af Anaam 6
100 Doet het degenen die de aarde beerven na haar vroegere bewoners niet inzien dat indien Wij het willen Wij hen om hun zonden treffen en hun hart verzegelen zodat zij niet meer horen Aaraaf 7
74 Toen zonden Wij na hem andere boodschappers naar hun volk en deze kwamen tot hen met duidelijke bewijzen Maar dezen wilden in datgene niet geloven wat zij voorheen hadden verloochend Zo verzegelen Wij het hart der overtreders Jonas 10
65 Op die Dag zullen Wij hun mond verzegelen maar hun handen zullen tot ons spreken en hun voeten zullen getuigenis afleggen van alles wat zij hebben bedreven Jaa Sien 36
24 Zeggen zij Hij heeft een leugen over Allah verzonnen Als Allah het wilde kon Hij uw hart verzegelen Maar Allah zal de leugen uitvagen en de Waarheid door Zijn woord bevestigen Voorzeker Hij weet wat in de harten is Sjoera 42
 
 VERZEGELT..........................................................................2
59 Zo verzegelt Allah het hart van hen die niet willen weten Roem 30
35 Degenen die twisten over de tekenen van Allah zonder dat enig gezag daarover tot hen kwam dit is afkeurenswaardig in de ogen van Allah en de gelovigen Alzo verzegelt Allah het hart van iedere hoogmoedige en onderdrukker Momin 40
 
 VERZEKERT..........................................................................1
82 En verzekert u door de ontkenning ervan uw levensonderhoud Waaqiah 56
 
 VERZEN.............................................................................46
7 Hij is het Die u het Boek heeft nedergezonden er zijn verzen in die onoverdrachtelijk zijn zij vormen de grondslag van het Boek en er zijn andere verzen die zinnebeeldig zijn Maar degenen in wier hart dwaling is volgen die welke zinnebeeldig bedoeld zijn en zoeken tweedracht en de verkeerde uitleg En niemand kent de juiste uitleg dan Allah en degenen die vast gegrondvest zijn in kennis die zeggen Wij geloven er in het geheel is van onze Heer en niemand trekt er lering uit dan zij die begrip hebben Imraan 3
7 Hij is het Die u het Boek heeft nedergezonden er zijn verzen in die onoverdrachtelijk zijn zij vormen de grondslag van het Boek en er zijn andere verzen die zinnebeeldig zijn Maar degenen in wier hart dwaling is volgen die welke zinnebeeldig bedoeld zijn en zoeken tweedracht en de verkeerde uitleg En niemand kent de juiste uitleg dan Allah en degenen die vast gegrondvest zijn in kennis die zeggen Wij geloven er in het geheel is van onze Heer en niemand trekt er lering uit dan zij die begrip hebben Imraan 3
31 En wanneer Onze verzen worden voorgelezen aan hen zeggen zij Wij hebben het gehoord Als wij willen kunnen wij gewis iets dergelijks uiten Dit zijn niets dan fabelen der ouden Anfaal 8
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 109 verzen Jonas 10
1 Alif Laam Raa Dit zijn de verzen van het Boek vol van Wijsheid Jonas 10
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 123 verzen Hoed 11
1 Alif Laam Raa Dit is een Boek waarvan de verzen onherroepelijk zijn gemaakt en bovendien zijn zij in bijzonderheden uitgelegd door de Alwijze de Alwetende Hoed 11
1 Alif Laam Raa Dit zijn de verzen van het Boek dat alles verklaart Jozef 12
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 43 verzen Ar Rad 13
1 Alif Laam Miem Raa Dit zijn de verzen van het Boek En hetgeen u door uw Heer is geopenbaard is waar maar de meeste mensen geloven niet Ar Rad 13
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 52 verzen Ibrahiem 14
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 99 verzen Hidjr 15
1 Alif Laam Raa Dit zijn de verzen van het Boek de duidelijke Koran Hidjr 15
87 En Wij hebben u inderdaad de zeven dikwijls herhaalde verzen en de grote Koran gegeven Hidjr 15
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 128 verzen An Nah 16
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 111 verzen Israa 17
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 110 verzen Kahf 18
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 98 verzen Marjam 19
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 135 verzen Taa Haa 20
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 112 verzen Anmbijaa 21
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 118 verzen Al Mominoen 23
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 64 verzen An Noer 24
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 77 verzen Forqaan 25
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 227 verzen Sjoaraa 26
2 Dit zijn de verzen van het duidelijke Boek Sjoaraa 26
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 93 verzen Naml 27
1 Taa Sien Dit zijn de verzen van de Koran het duidelijke Boek Naml 27
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 88 verzen Qasas 28
2 Dit zijn de verzen van het duidelijke Boek Qasas 28
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 69 verzen Ankaboet 29
2 Dit zijn verzen van het Boek vol van Wijsheid Loqmaan 31
29 Het Boek dat Wij aan u hebben geopenbaard is vol van zegeningen laat hen dus over zijn verzen nadenken en laat de verstandigen er lering uit trekken Saad 38
3 Een Boek waarvan de verzen zijn verklaard als duidelijke verkondiging voor mensen die kennis bezitten Fussilat 41
44 Indien Wij deze Koran in een vreemde taal hadden gegeven zouden zij zeker hebben gezegd Waarom zijn zijn verzen niet duidelijk gemaakt Is Arabisch en niet-Arabisch gelijk Zeg Het is een leiding en een genezing voor de gelovigen Maar de ongelovigen hebben doofheid in hun oren en het is duister voor hen Zij worden aangeroepen vanaf een verre plaats Fussilat 41
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 78 verzen Rahmaan 55
De strofen een tot vijf zijn de eerste gereveleerde verzen van de Heilige Koran Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 19 strofen Alaq 96
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 verzen Aadijaat 100
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 verzen Qaariah 101
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 verzen Takaasor 101
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 3 verzen Asr 103
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 9 verzen Homazah 104
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 verzen Fiel 105
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 4 verzen Qoraisj 106
De eerste helft van dit hoofdstuk werd gereveleerd voor de Hijrah Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 7 verzen Maaoen 107
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 3 verzen Kausar 108
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 6 verzen Kafiroen 109
 
 VERZET.............................................................................9
137 En indien zij geloven zoals u heeft geloofd dan zijn zij juist geleid maar indien zij zich afwenden dan zijn zij in verzet Allah zal u zeker voldoende zijn tegen hen want Hij is de Alhorende de Alwetende Baqarah 2
176 Dit komt omdat Allah het Boek met de Waarheid heeft nedergezonden en voorzeker zij die tegen het Boek ingaan zijn in verregaand verzet Baqarah 2
90 Behalve degenen die tot een volk behoren waarmee u een verbond gesloten heeft of zij die tot u komen terwijl hun hart zich verzet u te bestrijden of hun eigen volk aan te vallen En indien Allah wilde zou Hij hun macht tegen u hebben gegeven dan zouden zij zeker tegen u hebben gevochten Dus als zij zich van u op een afstand houden en u niet bestrijden en u vrede aanbieden - heeft Allah u niet toegestaan iets tegen hen te ondernemen Nisa 4
115 En hij die zich tegen de boodschapper verzet nadat diens leiding hem duidelijk is geworden en die een andere weg dan die der gelovigen volgt Wij zullen hem laten volgen wat hij wil en Wij zullen hem in de hel werpen Dat is een kwade bestemming Nisa 4
13 Dit is omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet En wie tegen Allah en Zijn boodschapper strijdt wete Allah is voorzeker streng in vergelding Anfaal 8
31 En als er een Koran was waarmede de bergen konden worden verzet de aarde kon worden gespleten of de doden tot spreken konden worden gebracht zouden zij er nog niet in geloven Nee de zaak berust geheel bij Allah Zijn de gelovigen het niet te weten gekomen dat indien Allah het wilde Hij het gehele mensdom zou hebben geleid En de ongelovigen zullen onophoudelijk door rampen getroffen worden wegens hun daden of het zult bij hun huizen neerkomen totdat de belofte van Allah tot stand komt Voorzeker Allah faalt niet in Zijn belofte Ar Rad 13
46 En zij hadden hun plannen reeds gesmeed maar hun plannen zijn bij Allah al waren hun plannen zò dat er bergen door zouden worden verzet Ibrahiem 14
53 Zodat Hij hetgeen Satan inblaast tot een beproeving moge maken voor degenen in wier hart een ziekte is en wier hart verhard is - voorzeker de onrechtvaardigen zijn in groot verzet - Hadj 22
52 Zeg Bedenkt u Als dit de Koran van Allah is en u verwerpt het - wie begaat grotere dwaling dan hij die zich hevig daartegen verzet Fussilat 41

Volgende Terug naar het Begin