Volgende Vorige

 
 VONDEN.............................................................................13
102 Wij vonden in de meesten hunner geen trouw aan het verbond en Wij bevonden dat de meesten hunner overtreders waren Aaraaf 7
65 En toen zij hun reisgoederen openden vonden zij hun geld aan hen teruggegeven Zij riepen uit O onze vader wat kunnen wij meer wensen Hier is ons geld aan ons teruggegeven Wij zullen nogmaals koren voor onze familie halen en op onze broeder passen en wij zullen als toegift de maat van een kameellast ontvangen Dat is een maat die gemakkelijk verkrijgbaar is Jozef 12
79 Hij Jozef zei Allah verhoede dat wij iemand anders dan hem zouden nemen bij wie wij ons eigendom vonden want dan zouden wij zeker onrechtvaardig zijn Jozef 12
65 Daar vonden zij een Onzer dienaren aan wie Wij Onze barmhartigheid hadden bewezen en wie Wij van Onze kennis hadden geschonken Kahf 18
77 Aldus vervolgden zij hun weg totdat zij bij de inwoners ener stad kwamen aan wie zij om eten vroegen maar dezen weigerden hun gastvrijheid te betonen Nu vonden zij daar een muur die op het punt stond in te storten en hij herstelde deze Mozes zei Indien u wilde hadt u er loon voor kunnen vragen Kahf 18
115 En waarlijk wij gaven voorheen Adam een bevel maar hij vergat het en Wij vonden in hem geen voornemen daartoe Taa Haa 20
53 Antwoordden zij Wij vonden dat onze vaderen deze aanbaden Anmbijaa 21
74 Zij antwoordden Maar wij vonden dat onze vaderen hetzelfde deden Sjoaraa 26
69 Zij vonden inderdaad hun voorvaderen in dwaling Saaffaat 37
44 En Wij zeiden Neem een handvol gedroogde stengels in uw hand en sla er mee en breek uw eed niet Wij vonden hem standvastig Hij was een voortreffelijke dienaar en altijd tot Ons geneigd Saad 38
36 Maar Wij vonden er slechts één huis der Moslims Zaarijaat 51
27 Dan deden Wij Onze boodschappers in hun voetsporen treden en Wij deden Jezus de zoon van Maria opvolgen en Wij gaven hem het Evangelie En Wij legden zachtmoedigheid en barmhartigheid in het hart zijner volgelingen Maar het kloosterleven schreven Wij hun niet voor maar zij vonden dit zelf uit om Allah's welbehagen te zoeken Zij namen dit echter niet in acht zoals het behoorde Toen gaven Wij de gelovigen onder hen een beloning maar velen onder hen waren overtreders Hadied 57
8 En wij trachtten de hemel te bespieden en wij vonden deze vol sterke wachters en vlammen Djinn 72
 
 VONKEN.............................................................................2
32 Ziet Het Vuur der hel gooit vonken op als kastelen Morsalaat 76
2 Die vonken uit de hoeven slaan Aadijaat 100
 
 VONNIS.............................................................................1
29 Het vonnis door Mij geveld kan niet worden veranderd en Ik ben in het geheel niet onrechtvaardig jegens Mijn dienaren Qaaf 50
 
 VOOGD..............................................................................13
44 Dit is een van de tijdingen van het ongeziene die wij u openbaren En u was niet bij hen toen zij lootten om te zien wie hunner de voogd van Maria zou zijn noch was u bij hen toen zij met elkander redetwistten Imraan 3
81 En zij zeggen Gehoorzaamheid maar wanneer zij van u weggaan smeedt een deel hunner plannen in de nacht tegen hetgeen u heeft gezegd Allah tekent op al hetgeen zij beramen gedurende de nacht Wend u dus van hen af en stelt uw vertrouwen in Allah alleen Allah is toereikend als Voogd Nisa 4
109 Ziet u bent degenen die in het tegenwoordige leven voor hen pleiten Maar wie zal bij Allah voor hen pleiten op de dag der opstanding of wie zal een voogd over hen zijn Nisa 4
132 En aan Allah behoort alles wat in de hemelen en alles wat op aarde is en Allah is voldoende als Voogd Nisa 4
66 En uw volk heeft het verworpen ofschoon het de waarheid is Zeg Ik ben geen voogd over u Anaam 6
102 Zo is Allah uw Heer Er is geen God naast Hem Hij is de Schepper aller dingen aanbidt Hem Want Hij is de Voogd over alles Anaam 6
107 En als Allah had gewild zouden zij geen goden hebben opgericht Wij hebben u de Profeet geen bewaker over hen gemaakt noch bent u voogd over hen Anaam 6
12 Zij verbeelden zich dat u misschien een gedeelte van hetgeen is geopenbaard zult opgeven uw hart wordt er door benauwd omdat zij zeggen Waarom is er tot hem geen schat nedergezonden of waarom is er geen engel met hem gekomen Voorwaar u bent slechts een waarschuwer en Allah is Voogd over alle dingen Hoed 11
2 Wij gaven Mozes het Boek en maakten het tot een richtsnoer voor de kinderen van Israël zeggende Neemt niemand buiten Mij als Voogd Israa 17
54 Uw Heer kent u het best Indien het Hem behaagt zal Hij u barmhartigheid tonen of straffen maar Wij hebben U niet als voogd over hen gezonden Israa 17
41 Voorwaar Wij hebben u ten bate der mensen het Boek met Waarheid nedergezonden Hij die deze leiding volgt volgt haar ten bate van zijn eigen ziel en wie dwaalt dwaalt ten nadele van haar En u bent geen voogd over hen Zomar 39
62 Allah is de Schepper van alles en de Voogd over alle dingen Zomar 39
6 En degenen die naast Hem beschermers tot zich nemen over hen waakt Allah maar u profeet bent geen voogd over hen Sjoera 42
 
 VOOGDEN............................................................................1
34 Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden Deugdzame vrouwen zijn dus zij die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld En degenen van wie u ongehoorzaamheid vreest wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar Als zij u dan daarna gehoorzamen zoekt geen weg tegen haar Waarlijk Allah is Verheven Groot Nisa 4
 
 VOOR-..............................................................................1
168 En Wij verdeelden hen in groepen over de aarde Er zijn onder hen rechtvaardigen en er zijn onrechtvaardigen Wij beproefden hen door voor- en tegenspoed opdat zij zich mochten bekeren Aaraaf 7
 
 VOORAANSTAANDEN....................................................................1
34 Pharao zei tot de vooraanstaanden om zich heen Dit is inderdaad een bedreven tovenaar Sjoaraa 26
 
 VOORAF.............................................................................2
28 God zal antwoorden Redetwist niet in Mijn tegenwoordigheid terwijl Ik u de waarschuwing vooraf heb gezonden Qaaf 50
5 Degenen die tegen Allah en Zijn boodschapper ingaan zullen zeker vernederd worden zoals degenen die hen vooraf gingen vernederd werden want Wij hebben reeds duidelijke tekenen nedergezonden En de ongelovigen zullen een onterende straf ontvangen Modjaadalah 58
 
 VOORAFGAANDE.......................................................................3
99 Zo vermeldden Wij u Mohammed de tijdingen van het voorafgaande waarin Wij u een vermaning Onzerzijds hebben gegeven Taa Haa 20
30 Zij zeiden O ons volk wij hebben een Boek horen voorlezen dat na Mozes nedergezonden is en dat het voorafgaande vervult het leidt tot de Waarheid en tot de rechte weg Ahqaaf 46
2 Zodat Allah u tegen uw voorafgaande en toekomstige aan u toegeschrevene zonden moge behoeden en dat Hij Zijn gunst aan u moge vervolmaken en u op het juiste pad moge leiden Fath 48
 
 VOORAFGAAT.........................................................................1
3 Hij heeft u het Boek met de waarheid nedergezonden vervullende hetgeen er aan voorafgaat en Hij zond voordien de Torah en het Evangelie als leiding voor het volk en Hij heeft het Verschil geopenbaard Imraan 3
 
 VOORAFGEGAAN.......................................................................4
17 Is hij dan aan hen gelijk die een duidelijk bewijs van zijn Heer bezit en wie een groot getuige van Hem volgt en die voorafgegaan is door het Boek van Mozes als richtsnoer en tot barmhartigheid Dezen geloven in hem En wie van de volkeren hem verwerpt het Vuur zal zijn bestemming zijn Koester dus geen twijfel daaromtrent Voorzeker dit is de waarheid van uw Heer maar de meeste mensen willen niet geloven Hoed 11
30 Zo hebben Wij u tot een volk gezonden - aan hetwelk andere volkeren zijn voorafgegaan - opdat u hun hetgeen Wij u hebben geopenbaard moogt verkondigen maar zij verwerpen de Barmhartige Zeg Hij is mijn Heer er is geen God naast Hem In Hem leg ik mijn vertrouwen en tot Hem is mijn terugkeer Ar Rad 13
45 En Wij gaven Mozes het Boek maar men verschilde er over van mening en indien het woord van uw Heer er niet aan was voorafgegaan zou er zeker over hen geoordeeld zijn want waarlijk zij verkeerden er in een verontrustende twijfel over Fussilat 41
8 Daarom vernietigden Wij de sterksten onder hen ofschoon het voorbeeld van de vroegere volkeren reeds voorafgegaan was Zochrof 43
 
 VOORAFGING.........................................................................2
92 En dit Boek vol zegeningen hebben Wij geopenbaard vervullende hetgeen er aan voorafging opdat u de moeder der steden Mekka en wat er omheen is zult waarschuwen En degenen die in het Hiernamaals geloven geloven er in en zij waken over hun gebed Anaam 6
31 En de ongelovigen zeggen Wij zullen stellig aan deze verkondiging niet geloven noch in hetgeen er aan voorafging En kon u slechts zien wanneer de onrechtvaardigen voor hun Heer zullen worden gebracht terwijl zij de schuld op elkander zullen werpen De zwakken zullen tot de hoogmoedigen zeggen Was u niet geweest dan zouden wij zeker tot de gelovigen behoren Saba 34
 
 VOORAFGINGEN.......................................................................1
10 En degenen die na hen kwamen zeggen Onze Heer vergeef ons en onze broeders die ons voorafgingen in het geloof en laat geen wrok in ons hart blijven tegen de gelovigen Onze Heer U bent inderdaad Liefderijk Genadevol Hasjr 59
 
 VOORBARIG..........................................................................1
1 O u die gelooft weest niet voorbarig bij Allah en Zijn boodschapper maar vreest Allah Voorwaar Hij is Alhorend Alwetend Hodjoraat 49
 
 VOORBEELD..........................................................................12
26 Waarlijk Allah acht het niet beneden zich een mug of iets nog kleiners als gelijkenis te stellen Zij die geloven weten dat dit de Waarheid van hun Heer is terwijl degenen die niet geloven zeggenWat bedoelt Allah met zulk een voorbeeld Velen laat Hij daardoor dwalen en velen leidt Hij daardoor terecht - en niemand laat Hij daarmede dwalen dan de ongehoorzamen Baqarah 2
66 Zo maakten Wij hen tot een voorbeeld voor hen die in die tijd leefden en voor degenen die na hen kwamen en tot een les voor de godvrezenden Baqarah 2
13 Zij geloven er niet in hoewel er het voorbeeld der vroegere volkeren is geweest Hidjr 15
120 Abraham was inderdaad een voorbeeld van deugd oprecht gehoorzaam aan Allah en hij behoorde niet tot de afgodendienaren An Nah 16
74 En zij die zeggen Onze Heer maak onze echtgenoten en kinderen tot troost der ogen en maak ons tot voorbeeld voor de godvruchtigen Forqaan 25
21 Voorwaar u heeft in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest en die Allah vaak herdenkt Ahzaab 33
8 Daarom vernietigden Wij de sterksten onder hen ofschoon het voorbeeld van de vroegere volkeren reeds voorafgegaan was Zochrof 43
56 Wij deden hen vergaan en maakten dit tot een voorbeeld voor de komende geslachten Zochrof 43
57 En wanneer de zoon van Maria als voorbeeld wordt genoemd ziet uw volk rijst op en keerde zich of in ofschuw Zochrof 43
59 Hij Jezus is niets dan een dienaar wie Wij Onze gunst schonken en Wij stelden hem tot voorbeeld voor de kinderen van Israël Zochrof 43
4 Er is een goed voorbeeld voor u in Abraham en degenen die met hem waren toen zij tegen hun volk zeiden Wij hebben niets uitstaande met u en hetgeen u buiten Allah aanbidt Wij verwerpen u en er is tussen u en ons eeuwige vijandschap en haat ontstaan tenzij u in Allah de Enige gelooft - uitgezonderd het woord van Abraham tot zijn vader Ik zal zeker om vergiffenis voor u vragen ik heb niets van Allah ten uwen behoeve - Onze Heer in U stellen wij ons vertrouwen en tot U wenden wij ons en naar U is de terugkeer Momtahanah 60
6 Voorzeker zij zijn een goed voorbeeld voor een ieder onder u die Allah en de Laatste Dag vreest En wie zich van de Waarheid afwendt - waarlijk Allah is zich zelf genoeg Geprezen Momtahanah 60
 
 VOORBEELDEN........................................................................3
45 En u vertoeft thans in de woonplaatsen van degenen die zichzelf onrecht aandeden en het was u duidelijk geworden hoe Wij met hen handelden terwijl Wij de voorbeelden voor u hadden gegeven Ibrahiem 14
34 En Wij hebben duidelijke tekenen tot u nedergezonden en de voorbeelden van hen die vòòr u zijn geweest en een raadgeving voor de godvrezenden An Noer 24
39 Wij gaven aan ieder hunner allerlei voorbeelden en Wij vernietigden allen Forqaan 25
 
 VOORBEELDIGE.......................................................................3
38 En snijdt de dief en de dievegge de hand af als straf voor wat zij misdeden een voorbeeldige straf van Allah Allah is Almachtig Alwijs Maidah 5
6 En zij vragen eerder het kwade van u dan het goede hoewel er voor hen voorbeeldige straffen zijn voorgekomen Voorwaar uw Heer is vol van vergiffenis voor het mensdom ondanks hun onrechtvaardigheid en voorwaar uw Heer is streng in het vergelden Ar Rad 13
25 Daarop greep Allah hem aan met een voorbeeldige straf voor de toekomst en voor die tijd Naziaat 79
 
 VOORBEHOUD.........................................................................1
18 En zij maakten geen voorbehoud Qalam 68
 
 VOORBEREID.........................................................................1
14 Dan zal ieder ziel weten wat zij heeft voorbereid Takwier 81
 
 VOORBEREIDEN.......................................................................1
84 Wees daarom niet gehaast tegenover hen Wij zullen voor hen de juiste vergelding voorbereiden Marjam 19
 
 VOORBEREIDING......................................................................1
46 Indien zij hadden willen vertrekken zouden zij er zeker enige voorbereiding voor hebben gemaakt maar Allah was afkerig van hun vertrek Hij hield hen daarom terug en er werd gezegd Zit met de zittenden Taubah 9
 
 VOORBEREIDT........................................................................1
18 O u die gelooft vreest Allah en laat iedere ziel acht geven op hetgeen zij voor morgen voorbereidt En vreest Allah voorzeker Allah is op de hoogte van hetgeen u doet Hasjr 59
 
 VOORBIJ............................................................................7
23 Verboden zijn u uw moeders en uw dochters en uw zusters en uw vaders zusters en uw moeders zusters en uw broeders dochters en uw zusters dochters en uw minnen en uw zoogzusters en de moeders uwer vrouwen en uw stiefdochters die uw beschermelingen zijn door uw vrouwen tot wie u bent ingegaan maar als u niet tot haar bent ingegaan zal er geen zonde op u rusten en de vrouwen uwer eigen zonen zijn ook verboden alsmede twee zusters tezamen te hebben met uitzondering van wat reeds voorbij is gewis Allah is Vergevensgezind Genadevol Nisa 4
95 O u die gelooft doodt geen wild terwijl u ter bedevaart bent En wie onder u het opzettelijk doodt diens vergoeding is een huisdier gelijk aan hetgeen hij heeft gedood - twee rechtvaardige mannen onder u zullen dat beoordelen - hetwelk als offer naar de Kaba moet worden gebracht of hij moet als boetedoening een aantal arme mensen voeden of een gelijk aantal dagen vasten opdat hij het gevolg van zijn daad zal ondergaan Allah heeft vergeven wat voorbij is maar wie er in terugvalt hem zal Allah straffen Allah is Machtig de Meester der vergelding Maidah 5
38 Zeg tot degenen die niet geloven dat als zij ophouden u te vervolgen hetgeen voorbij is hen zal worden vergeven en indien zij er weer in vervallen voorwaar dan geldt voor hen de handelwijze van Allah zoals die reeds gold voor de vroegeren volkeren Anfaal 8
5 Wanneer de heilige maanden voorbij zijn doodt dan de afgodendienaren waar u hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen laat hun weg dan vrij Voorzeker Allah is Vergevensgezind Genadevol Taubah 9
40 En zij komen voorzeker de stad voorbij waarop een boze regen was gevallen Zien zij die plaats dan niet Nee zij verwachten de Opstanding niet Forqaan 25
137 En u gaat hen de plaats waar dezen woonden zeker 's morgens voorbij Saaffaat 37
14 Bij de Lotusboom waar niemand voorbij mag gaan Nadjm 53

Volgende Terug naar het Begin