Volgende Vorige

 
 VRAGEND............................................................................1
25 En zij zullen zich vragend tot elkander wenden Toer 52
 
 VRAGENDE...........................................................................1
20 Zij denken dat de bondgenoten niet zijn vertrokken en als de bondgenoten zouden wederkomen zouden zij gaarne onder de zwervende Arabieren in de woestijn willen zijn nieuws over u vragende En als zij onder u waren zouden zij weinig vechten Ahzaab 33
 
 VREDE..............................................................................68
126 En toen Abraham bad Mijn Heer maak deze plaats toch tot een oord van vrede en geef vruchten aan haar bewoners die aan Allah en de laatste dag geloven zei Hij Ik zal voor een korte tijd ook aan hem die niet gelooft weldaden schenken daarna zal Ik hem in het Vuur drijven het is een slechte verblijfplaats Baqarah 2
224 En verschuilt u niet achter Allah met uw eden om u te onthouden van het goeddoen en het rechtvaardig handelen en het stichten van vrede tussen de mensen Allah is Alhorend Alwetend Baqarah 2
97 Daarin zijn duidelijke tekenen het is de plaats van Abraham en wie het binnengaat is in vrede En de bedevaart naar het Huis is door Allah aan de mensen opgelegd die er een weg naartoe kunnen vinden En wie niet gelooft Allah is voorzeker Onafhankelijk van alle werelden Imraan 3
83 En als er enig nieuws tot hen komt hetzij over vrede of over vrees verspreiden zij het en indien zij het naar de boodschapper hadden verwezen en naar hun gezaghebbers dan zouden degenen die het konden verwerken het zeker hebben begrepen En ware Allah's genade en Zijn barmhartigheid niet over u dan zult u zeker met uitzondering van enkelen Satan hebben gevolgd Nisa 4
90 Behalve degenen die tot een volk behoren waarmee u een verbond gesloten heeft of zij die tot u komen terwijl hun hart zich verzet u te bestrijden of hun eigen volk aan te vallen En indien Allah wilde zou Hij hun macht tegen u hebben gegeven dan zouden zij zeker tegen u hebben gevochten Dus als zij zich van u op een afstand houden en u niet bestrijden en u vrede aanbieden - heeft Allah u niet toegestaan iets tegen hen te ondernemen Nisa 4
91 U zult anderen vinden die veilig bij u willen zijn en bij hun eigen volk telkens wanneer zij tot vijandigheid worden opgeroepen doen zij blindelings mee Als zij zich derhalve niet op een afstand van u houden noch u vrede aanbieden noch hun handen terughouden grijpt hen dan aan en doodt hen waar u hen ook vindt Tegen dezen hebben Wij u duidelijk gezag gegeven Nisa 4
114 Er steekt in de beraadslagingen der huichelaars niets goeds in tegenstelling tot diegenen die tot liefdadigheid of goedheid of het stichten van vrede onder de mensen aansporen En wie dit doet wijl hij Allah's welbehagen zoekt hem zullen Wij een grote beloning schenken Nisa 4
16 En Allah leidt daarmede degenen die Zijn welbehagen zoeken op de paden van vrede en leidt hen uit de duisternis tot het licht door Zijn gebod en leidt hen naar het rechte pad Maidah 5
54 Wanneer degenen die in Onze tekenen geloven tot u komen zeg dan Vrede zij u Uw Heer heeft barmhartigheid op zich genomen dus wie uwer in onwetendheid kwaad doet en daarna berouw heeft en zich verbetert voor hem is Hij Vergevensgezind Genadevol Anaam 6
82 Zij die geloven en hun geloof niet met onrechtvaardigheid vermengen - dezen zijn het die vrede zullen hebben want zij zijn recht geleid Anaam 6
127 Voor hen is het Huis van Vrede het Paradijs bij hun Heer en Hij is hun Vriend wegens hetgeen zij doen Anaam 6
46 En er zal een scheiding tussen beiden zijn en er zullen op de verheven plaatsen mannen zijn die allen aan hun merktekenen herkennen En zij zullen tot de bewoners van het paradijs roepen Vrede zij over u'' Dezen zullen het paradijs nog niet zijn binnengegaan maar zij hopen het Aaraaf 7
61 En als zij tot vrede neigen neigt u er dan ook toe en legt uw vertrouwen in Allah Voorzeker Hij is Alhorend Alwetend Anfaal 8
26 Daarna zond Allah Zijn vrede over de boodschapper en over de gelovigen neder en Hij zond scharen die u niet zag en Hij strafte de ongelovigen En dit is de vergelding voor hen die niet geloven Taubah 9
40 Als u hem de profeet niet helpt voorzeker Allah hielp hem toen de ongelovigen hem verdreven - toen hij één van de twee was - en zij beiden in de grot waren en hij tot zijn metgezel zei Treur niet want Allah is met ons Toen zond Allah Zijn vrede op hem neder en versterkte hem met scharen die u niet zag en vernederde het woord van de ongelovigen en Allah's woord is het allerhoogste En Allah is Almachtig Alwijs Taubah 9
10 Hun aanroep daarin zal zijn Heilig bent U O Allah en hun groet Vrede En het einde van hun aanroep zal zijn Alle lof komt Allah toe de Heer der Werelden Jonas 10
25 En Allah roept naar het tehuis van Vrede en leidt wie Hij wil naar het rechte pad Jonas 10
48 En er werd gezegd O Noach daal dan af uit de ark met Onze vrede en met zegeningen over u en over de volkeren die met u zijn En er zullen andere volkeren zijn wie Wij een aardse voorziening zullen schenken daarna zal een pijnlijke straf van Ons hen raken Hoed 11
69 En voorzeker Onze boodschappers kwamen met blijde tijdingen tot Abraham Zij zeiden Vrede zij met u Hij antwoordde Vrede zij met u en terstond bracht hij een gebraden kalf Hoed 11
69 En voorzeker Onze boodschappers kwamen met blijde tijdingen tot Abraham Zij zeiden Vrede zij met u Hij antwoordde Vrede zij met u en terstond bracht hij een gebraden kalf Hoed 11
99 En toen zij tot Jozef kwamen huisvestte hij zijn ouders bij zich en zei Komt zoals het Allah behaagt Egypte in vrede binnen Jozef 12
24 Vrede zij over u omdat u geduldig was ziet hoe uitstekend is het uiteindelijke tehuis Ar Rad 13
23 En de gelovigen die goede werken doen zullen in tuinen worden toegelaten waardoor rivieren stromen daarin zullen zij vertoeven door het gebod van hun Heer Hun groet daarin zal Vrede zijn Ibrahiem 14
35 En toen Abraham zei Mijn Heer maak deze stad oord van vrede en weerhoud mij en mijn kinderen van het aanbidden van afgoden Ibrahiem 14
46 Gaat er met vrede en veiligheid binnen Hidjr 15
52 Toen zij bij hem binnentraden zeiden zij Vrede hij antwoordde Voorwaar wij vrezen u Hidjr 15
32 Tot degenen die de engelen doen sterven terwijl zij rein zijn wordt gezegd Vrede zij u Gaat de hemel binnen voor hetgeen u deedt An Nah 16
106 Wie Allah verwerpt na te hebben geloofd - behalve hij die wordt gedwongen terwijl zijn hart in het geloof vrede blijft vinden - en zijn hart voor het ongeloof opent op hem rust Allah's toorn en er zal een grote straf voor hem zijn An Nah 16
112 En Allah geeft de gelijkenis van een stad die in rust en vrede was en wier voorziening in overvloed van alle kanten tot haar kwam maar zij was ondankbaar voor de gunsten van Allah en daarom deed Allah honger en vrees over haar komen voor hetgeen zij deed An Nah 16
95 Zeg Hadden er op aarde engelen in vrede en rust rondgelopen dan zouden Wij ongetwijfeld uit de hemel een engel als boodschapper tot hen hebben gezonden Israa 17
10 Toen de jongelingen hun toevlucht zochten in de grot zeiden zij Onze Heer verleen ons Uw genade en bereid ons een weg naar vrede en voorspoed uit onze beproeving Kahf 18
15 Vrede was met hem op de dag zijner geboorte en op zijn sterfdag en zal eveneens met hem zijn op de dag waarop hij weer tot leven zal worden gewekt Marjam 19
33 Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt Marjam 19
47 Abraham zei Vrede zij met u Ik zal mijn Heer om vergiffenis voor u smeken Hij is mij inderdaad genadig Marjam 19
62 Zij zullen daarin geen ijdel gesprek horen slechts vrede en 's morgens en 's avonds zullen zij hun levensonderhoud ontvangen Marjam 19
47 Gaat dus naar hem toe en zegt Wij zijn de boodschappers van uw Heer laat derhalve de kinderen van Israël met ons weggaan en doe hun geen leed aan Wij hebben u voorwaar een teken gebracht van uw Heer vrede rust op hem die de leiding volgt Taa Haa 20
55 Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen zoals Hij degenen die vòòr hen waren tot stedehouders maakte en dat Hij de godsdienst die Hij voor hen heeft gekozen zeker zal bevestigen en dat Hij hun na hun vrees vrede en veiligheid zal geven Mij zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen Maar wie daarna het geloof verwerpen zullen overtreders zijn An Noer 24
63 En de dienaren van de Barmhartige zijn zij die zachtmoedig op aarde wandelen en als de onwetenden hen aanspreken zeggen zij Vrede Forqaan 25
75 Dit zijn diegenen die beloond zullen worden met de hoogste plaats in het paradijs - omdat zij standvastig waren - waar zij zullen worden ontvangen met begroeting en vrede Forqaan 25
59 Zeg Alle lof behoort aan Allah en vrede zij met Zijn uitverkoren dienaren Is Allah beter of wat zij met Hem vereenzelvigen Naml 27
55 Wanneer zij ijdele gesprekken horen wenden zij zich er van af en zeggen Aan ons onze werken en aan u uw werken Vrede zij met u Wij zoeken de onwetenden niet Qasas 28
44 De Dag waarop zij Hem zullen ontmoeten zal hun groet Vrede zijn En Hij heeft hun een eervolle beloning bereid Ahzaab 33
56 Allah en Zijn engelen zenden zegeningen over de profeet O u die gelooft zendt zegeningen over hem en wenst hem vrede met alle eerbied toe Ahzaab 33
58 Het woord van de Genadevolle Heer zal klinken Vrede vrede Jaa Sien 36
58 Het woord van de Genadevolle Heer zal klinken Vrede vrede Jaa Sien 36
79 Vrede zij Noach onder de volkeren Saaffaat 37
109 Vrede zij Abraham Saaffaat 37
120 Vrede zij Mozes en Aäron Saaffaat 37
130 Vrede zij Elias Saaffaat 37
181 En vrede zij de boodschappers Saaffaat 37
73 En degenen die hun Heer vreesden zullen in groepen naar de Hemel worden geleid wanneer zij die bereiken zullen de poorten worden geopend en zijn bewakers zullen tot hen zeggen Vrede zij u Weest gelukkig en gaat binnen om er voor altijd te verblijven Zomar 39
89 Wend u dan van hen af en zeg Vrede en weldra zullen zij hun dwaijling te weten komen Zochrof 43
51 Voorwaar de rechtvaardigen zullen in een woning van vrede en veiligheid zijn Dochaan 44
55 Zij zullen daar naar alle fruitsoorten vragen en deze ontvangen in vrede en veiligheid Dochaan 44
35 Weifelt daarom niet noch roept om vrede want u zult de overhand hebben Allah is met u en Hij zal uw daden niet teniet doen Mohammed 47
27 Voorwaar Allah vervulde het visioen van Zijn boodschapper naar waarheid Voorzeker u zult de Heilige Moskee te Mekka in vrede binnengaan met haar geknipt of geschoren zonder vrees Dus Hij wist wat u onbekend was en Hij heeft u hiervoor een nabijzijnde overwinning toegezegd Fath 48
9 Indien twee partijen van gelovigen beginnen te vechten treft dan een schikking onder hen maar indien één hunner tegen de andere in overtreding is bestrijdt dan de overtredende partij totdat zij tot de verordening van Allah terugkeert En indien zij terugkomt sluit dan een rechtvaardige vrede en behandelt hen billijk Voorwaar Allah heeft de rechtvaardigen lief Hodjoraat 49
10 De gelovigen zijn voorzeker broeders Bewaart daarom vrede onder uw broeders en weest godvruchtig opdat u barmhartigheid moge worden betoond Hodjoraat 49
34 Gaat hier in vrede binnen Dit is de Dag der Eeuwigheid Qaaf 50
25 Toen zij bij hem binnentraden en zeiden Vrede antwoordde hij Vrede Hij zei bij zichzelven Vreemde mensen Zaarijaat 51
25 Toen zij bij hem binnentraden en zeiden Vrede antwoordde hij Vrede Hij zei bij zichzelven Vreemde mensen Zaarijaat 51
26 Maar het woord vrede vrede Waaqiah 56
26 Maar het woord vrede vrede Waaqiah 56
91 Dan luidt het Vrede zij u van degenen aan de rechter kant Waaqiah 56
23 Hij is Allah naast Wie er geen God is de Koning de Heilige de Brenger van Vrede de Schenker van Veiligheid de Beschermer de Machtige de Krachtige Bezitter van Grootheid Verheven is Allah boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen Hasjr 59
27 Maar u o ziel in vrede Fadjr 89
3 En bij deze stad van Vrede Mekka Tien 95
5 In alles Vrede tot het rijzen van de dageraad Qadr 97
 
 VREDESGROET........................................................................1
94 O u die gelooft wanneer u voor Allah's zaak oprukt onderzoekt dan en zegt niet tegen iemand die u met de vredesgroet begroet U bent geen gelovige Zoekt u de goederen van dit leven Bij Allah zijn goede dingen in overvloed Zo was u voordien maar Allah bewees u Zijn gunst stelt daaromtrent een nauwkeurig onderzoek in Voorzeker Allah weet wat u doet Nisa 4

Volgende Terug naar het Begin