Volgende Vorige

 
 VUURBRAND..........................................................................1
10 Toen hij een vuur zag zei hij tot de zijnen Blijft hier ik bespeur een vuur misschien zal ik u daarvan een vuurbrand kunnen brengen of door het vuur de weg vinden Taa Haa 20
 
 VUURPUT............................................................................1
103 En houdt u allen tezamen vast aan het koord van Allah en weest niet verdeeld en gedenkt de gunst van Allah die Hij u bewees toen u vijanden was en Hij uw harten verenigde zo werdt u door Zijn gunst broeders en u was aan de rand van een vuurput en Hij redde u er van Zo legt Allah u Zijn geboden uit opdat u zult worden geleid Imraan 3
 
 VÓÓR...............................................................................233
4 En degenen die geloven in hetgeen wat aan jou Mohammed is geopenbaard en in hetgeen wat vòòr jou is geopenbaard openbaringen aan voorgaande profeten en die overtuigd zijn in het bestaan van het Hiernamaals Baqarah 2
21 O mensen aanbidt uw Heer die u en degenen die vòòr u waren heeft geschapen Hopelijk zullen jullie tot Moettaqoens Allah vrezenden behoren Baqarah 2
118 En de onwetenden zeggen Waarom spreekt Allah niet tot ons of komt er geen teken tot ons Zo spraken ook degenen die vòòr hen waren Hun harten zijn aan elkander gelijk Wij hebben de tekenen voorzeker duidelijk gemaakt voor een volk dat standvastig gelooft Baqarah 2
183 O u gelovigen het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die vòòr u waren was voorgeschreven opdat u vroom zult zijn Baqarah 2
214 Denkt u dat u de Hemel zult binnengaan terwijl de toestand dergenen die vòòr u gingen nog niet over u is gekomen Armoede en tegenslagen kwamen over hen en zij werden hevig geschokt totdat de boodschapper en de gelovigen met hem zeiden Wanneer komt Allah's hulp Ja voorzeker de hulp van Allah is nabij Baqarah 2
228 De gescheiden vrouwen moeten drie menstruatieperioden wachten en het is haar niet geoorloofd hetgeen Allah in haar baarmoeder heeft geschapen te verbergen indien zij in Allah en de laatste dag geloven en haar echtgenoten hebben het recht haar intussen terug te nemen indien zij verzoening wensen En vòòr haar geldt hetzelfde als tegen haar hetgeen billijk is de mannen hebben voorrang boven haar Allah is Machtig Alwijs Baqarah 2
286 Allah belast geen ziel boven haar vermogen Voor haar is wat zij verdient en tegen haar is ook wat zij verdient Onze Heer straf ons niet als wij vergeten of een fout hebben begaan Heer en belast ons niet zoals U degenen die vòòr ons waren heeft belast onze Heer belast ons niet met datgene waarvoor wij de kracht niet hebben het te dragen wis onze fouten uit en schenk ons vergiffenis en wees ons barmhartig U bent onze Meester help ons daarom tegen het ongelovige volk Baqarah 2
11 Op de wijze van Pharao's volk en degenen die vòòr hen waren Zij verloochenden Onze tekenen dus strafte Allah hen voor hun zonden Allah is streng in het straffen Imraan 3
50 Ik kom tot u met een teken van uw Heer bevestigende wat vòòr mij was namelijk de Torah en om u iets van wat u was verboden toe te staan vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij Imraan 3
137 Voorzeker vòòr u zijn verschillende volkeren voorbijgegaan reist daarom over de aarde en ziet hoe het einde was van degenen die loochenden Imraan 3
144 En Mohammed is slechts een boodschapper Waarlijk alle boodschappers vòòr hem zijn heengegaan Zult u dan op de hielen omkeren als hij sterft of gedood wordt Hij die zich omkeert zal aan Allah in het geheel geen schade berokkenen En Allah zal de dankbaren gewis belonen Imraan 3
183 En degenen die zeggen Allah heeft ons opgedragen in geen boodschapper te geloven voordat deze ons een offer brengt dat door het vuur wordt verteerd zeg hun Er zijn reeds vòòr mij boodschappers tot u gekomen met duidelijke tekenen en met hetgeen waarover u spreekt Waarom trachtte u hen dan te doden als u eerlijk bent Imraan 3
184 En wanneer men u de profeet verloochent weet dan dat er eveneens boodschappers vòòr u verloochend werden die met duidelijke tekenen en geschriften en het stralende Boek kwamen Imraan 3
186 U zult zeker worden beproefd in uw bezittingen en in uzelf en u zult gewis vele pijnlijke dingen horen van degenen aan wie het Boek was gegeven vòòr u en van degenen die afgoderij bedrijven Maar als u geduldig blijft en rechtvaardig handelt dat is waarlijk een zaak van vastberadenheid Imraan 3
26 Allah wenst u te onderrichten en te leiden naar de paden van degenen die vòòr u waren en u Zijn barmhartigheid te betonen Allah is Alwetend Alwijs Nisa 4
60 Kent u niet degenen die beweren dat zij geloven in hetgeen u is geopenbaard en hetgeen vòòr u is geopenbaard Zij wensen recht te zoeken bij de opstandigen ofschoon het hun was geboden dezen te verwerpen En Satan wenst hen ver van het rechte pad te doen afdwalen Nisa 4
131 Aan Allah behoort wat in de hemelen en wat op aarde is En wij hebben zeker degenen aan wie vòòr u het Boek werd gegeven en ook u geboden Allah te vrezen Maar als u verwerpt - voorzeker wat in de hemelen en op de aarde is behoort aan Allah en Allah is Onafhankelijk Lofwaardig Nisa 4
159 Er is niemand onder de mensen van het Boek die er niet in zal geloven vòòr zijn dood En op de Dag der Opstanding zal hij Jezus getuige tegen hen zijn - Nisa 4
162 Maar degenen hunner die een grondige kennis bezitten en de gelovigen geloven in hetgeen u is geopenbaard en hetgeen vòòr u werd nedergezonden en degenen die het gebed houden en degenen die de Zakaat betalen en degenen die in Allah en de laatste Dag geloven dezen zullen Wij zeker een grote beloning geven Nisa 4
5 Alle goede dingen zijn u deze dag geoorloofd Het voedsel der mensen van het Boek is u geoorloofd en uw voedsel is hun toegestaan En geoorloofd zijn voor u kuise gelovige vrouwen en kuise vrouwen uit het midden dergenen wie het Boek was gegeven vòòr u wanneer u haar haar huwelijksgift geeft een geldig huwelijk aangaande en geen ontucht plegende noch heimelijk minnaressen nemende En wie het geloof verwerpt diens werk is waarlijk tevergeefs en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn Maidah 5
46 En Wij deden Jezus zoon van Maria in hun voetsporen treden vervullende hetgeen vòòr hem in de Torah was geopenbaard en Wij gaven hem het Evangelie dat licht en leiding bevatte bevestigende hetgeen daarvòòr in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden Maidah 5
57 O u die gelooft neemt niet degenen tot vrienden die een spotternij en een spel maken van uw godsdienst uit de kring dergenen wie het Boek was gegeven vòòr u noch van de ongelovigen En vreest Allah als u gelovigen bent Maidah 5
75 De Messias de zoon van Maria was slechts een boodschapper voorzeker alle boodschappers vòòr hem zijn heengegaan En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw Zij plachten beiden voedsel tot zich te nemen Zie hoe Wij de tekenen voor hen de mensen verduidelijken en zie hoe zij zich afwenden Maidah 5
102 Vòòr u stelde een volk vragen omtrent zo iets - naderhand werden zij er ongelovigen door Maidah 5
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 165 strofen Anaam 6
6 Zien zij niet hoeveel geslachten Wij vòòr hen hebben vernietigd Wij hadden hun zulke macht op de aarde gegeven als Wij u niet hebben geschonken en Wij zonden wolken over hen die regelmatig regen deden neerstromen en Wij deden rivieren onder hen vloeien daarna vernietigden Wij hen vanwege hun zonden en deden een ander geslacht na hen ontstaan Anaam 6
10 En voorzeker de boodschappers vòòr u werden ook bespot zo trof diegenen die bespotten de straf voor hetgeen zij bespotten Anaam 6
34 Gewis de boodschappers vòòr u werden ook verloochend en gekweld niettemin bleven zij geduldig in datgene waarvoor zij waren verloochend totdat onze hulp tot hen kwam Er is niemand die de woorden van Allah kan veranderen En er zijn reeds tijdingen omtrent die boodschappers tot u gekomen Anaam 6
42 Wij zonden inderdaad tot de volkeren die vòòr u waren een profeet toen troffen Wij hen die volkeren met armoede en tegenspoed opdat zij zich mochten verootmoedigen Anaam 6
148 Zij die afgoderij bedrijven zullen zeggen Als Allah het had gewild hadden wij noch onze vaderen afgoderij bedreven noch hadden wij iets onwettig verklaard Op dezelfde wijze loochenden ook zij die vòòr hen waren totdat zij Onze straf ondergingen Zeg Heeft u enige kennis Toont het ons dan U volgt niets dan vermoedens en u doet niets dan liegen Anaam 6
156 Opdat u niet zult zeggen Het Boek was alleen geopenbaard voor twee volkeren die vòòr ons leefden en wij waren inderdaad met de inhoud er van onbekend Anaam 6
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 206 strofen Aaraaf 7
17 Dan zal ik mij gewis vòòr hen en achter hen en van hun rechter en van hun linker zijde tonen en U zult de meesten hunner niet dankbaar vinden Aaraaf 7
38 Hij zal zeggen Gaat onder de volkeren van djinn en mensen die vòòr u heengingen het Vuur binnen Steeds wanneer een volk er binnengaat zal het zijn zustervolk vervloeken totdat wanneer zij er allen opeenvolgend in zijn aangekomen de laatsten over de eersten hunner zullen zeggen Onze Heer dezen deden ons dwalen geef hun daarom een dubbele straf van het Vuur Hij Allah zal zeggen Er is voor iedereen het dubbele maar u weet het niet'' Aaraaf 7
80 En Lot toen hij tot zijn volk zei Pleegt u een gruweldaad zoals niemand ter wereld ooit vòòr u pleegde Aaraaf 7
123 Pharao zei Heeft u vòòr ik het u toestond in Hem geloofd Dit is voorzeker een complot dat u in de stad heeft gesmeed opdat u haar bewoners er uit moogt verdrijven maar u zult het weldra te weten komen Aaraaf 7
150 En toen Mozes verontwaardigd en bedroefd tot zijn volk terugkeerde zei hij Hetgeen u in mijn afwezigheid deedt was slecht Heeft u gehaast vòòr het gebod van uw Heer En hij legde de tafelen neder en greep zijn broeders haar en sleepte hem naar zich toe Hij Aäron zei Zoon van mijn moeder het volk achtte mij inderdaad zwak en wilde mij doden Laat zich de vijanden daarom niet over mij verblijden en plaats mij niet bij het onrechtvaardige volk Aaraaf 7
52 Zoals het volk van Pharao en degenen die vòòr hen waren zij verwierpen de tekenen van Allah daarom strafte Allah hen voor hun zonden Voorzeker Allah is Machtig Streng in het straffen Anfaal 8
54 Zoals het volk van Pharao en degenen die vòòr hen waren zij verloochenden de tekenen van hun Heer daarom vernietigden Wij hen voor hun zonden En Wij verdronken het volk van Pharao want zij waren allen onrechtvaardig Anfaal 8
30 En de Joden zeggen Ezra is de zoon van Allah en de Christenen zeggen De Messias is de zoon van Allah Dit is hetgeen zij met hun mond zeggen Zij spreken de woorden na van degenen die vòòr hen ongelovig waren Allah's vloek zij over hen hoe zijn zij afgekeerd Taubah 9
69 Evenals die vòòr u waren zij hadden meer macht dan u en waren rijker in bezittingen en kinderen Dezen genoten hun deel u zult dus uw deel genieten zoals zij die voor u waren hun deel genoten En u spreekt ijdellijk evenals zij ijdellijk spraken Dezen zijn het wier werken in deze wereld en in het Hiernamaals verloren zijn gegaan En zij zijn de verliezers Taubah 9
70 Heeft hen het verhaal niet bereikt van degenen die vòòr hen waren Het volk van Noach en Aad en Samoed en het volk van Abraham en de bewoners van Midian en van de steden die verwoest werden Hun boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen Allah was het niet die hun onrecht aandeed maar zij deden zichzelf onrecht aan Taubah 9
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 109 verzen Jonas 10
12 En wanneer de mens een moeilijkheid overkomt bidt hij tot Ons op zijn zijde liggende of zittende of staande maar wanneer Wij zijn last van hem hebben verwijderd gaat hij zijn gang alsof hij Ons nooit vòòr de verwijdering van zijn moeilijkheid had aangeroepen Zo werd in de ogen der buitensporigen schoonschijnend gemaakt wat zij deden Jonas 10
13 En Wij vernietigden de geslachten die vòòr u bestonden toen zij kwaad verrichtten en er kwamen tot hen boodschappers met duidelijke tekenen maar zij wilden niet geloven Zo vergelden Wij het schuldige volk Jonas 10
37 En deze Koran kon door niemand buiten Allah worden voortgebracht Integendeel hij is de vervulling van datgene wat er vòòr was en is een uiteenzetting van de Wet door de Heer der Werelden daaraan is geen twijfel Jonas 10
39 Nee zij loochenen datgene waarvan zij de kennis niet konden omvatten noch is de uiteindelijke betekenis er van tot hen gekomen Zo deden ook degenen die vòòr hen waren Maar ziet wat het einde was van de overtreders Jonas 10
94 En als u over hetgeen Wij tot u hebben nedergezonden twijfelt vraagt dan degenen die het Boek vòòr u hebben gelezen Inderdaad de waarheid is van uw Heer tot u gekomen behoor daarom niet tot de twijfelaars Jonas 10
102 Verwachten zij iets anders dan het gelijke oordeel van de dagen dergenen die vòòr hen stierven Zeg Wacht daarom ik ben met u onder de wachtenden Jonas 10
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 123 verzen Hoed 11
116 Waarom waren er onder de geslachten die vòòr u waren dan geen verstandige mensen die het verderf op aarde konden verhinderen op enkelen na die Wij uit hun midden redden Maar de onrechtvaardigen volgden datgene waarin hun overvloed werd verleend en zij waren schuldig Hoed 11
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 111 strofen Jozef 12
109 En Wij zonden vòòr u slechts mensen uit de inwoners der steden die Wij inspireerden Hebben zij dan niet op aarde gereisd en gezien wat het einde was dergenen die vòòr hen waren En het tehuis van het Hiernamaals is voorzeker beter voor degenen die vrezen Wilt u dan niet begrijpen Jozef 12
109 En Wij zonden vòòr u slechts mensen uit de inwoners der steden die Wij inspireerden Hebben zij dan niet op aarde gereisd en gezien wat het einde was dergenen die vòòr hen waren En het tehuis van het Hiernamaals is voorzeker beter voor degenen die vrezen Wilt u dan niet begrijpen Jozef 12
111 Er is in hun verhaal gewis een les voor mensen van begrip Het is niet iets dat is verzonnen maar een vervulling van hetgeen er vòòr is en een uiteenzetting van alle dingen en een leiding en een barmhartigheid voor een volk dat gelooft Jozef 12
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 43 verzen Ar Rad 13
11 Er zijn voor hem de Boodschapper bewakers engelen vòòr en achter hem zij bewaken hem door het gebod van Allah Voorzeker Allah verandert de toestand van een volk niet voordat zij hetgeen in hun hart is veranderen En wanneer Allah een volk wenst te straffen is er geen afwenden mogelijk noch hebben zij een helper naast Hem Ar Rad 13
32 Voorzeker boodschappers werden vòòr u ook bespot maar Ik schonk uitstel aan de ongelovigen Dan greep Ik hen en hoe vreselijk was Mijn straf Ar Rad 13
38 En Wij zonden inderdaad boodschappers vòòr u en Wij gaven hun vrouwen en kinderen En het is een boodschapper niet mogelijk een teken te brengen dan door het gebod van Allah Voor elke periode is er een Goddelijk besluit Ar Rad 13
42 En degenen die vòòr hen waren verzonnen plannen maar het slagen van alle plannen berust bij Allah Hij weet wat elke ziel verdient en de ongelovigen zullen weldra weten voor wie de uiteindelijke woonplaats is Ar Rad 13
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 52 verzen Ibrahiem 14
9 Zijn de tijdingen niet tot u gekomen van degenen die vòòr u waren het volk van Noach en van Aad en Samoed en degenen die na hen kwamen Niemand behalve Allah kent ze Hun boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen maar zij deden hen zwijgen en zeiden Wij geloven niet in hetgeen waarmede u bent gezonden en wij zijn zeker in twijfel over hetgeen waartoe u ons roept Ibrahiem 14
14 En Wij zullen u zeker na hen in het land vestigen Dit is voor hem die vreest vòòr Mij te staan en die Mijn waarschuwing vreest Ibrahiem 14
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 99 verzen Hidjr 15
10 En vòòr u zonden Wij reeds boodschappers onder de oude stammen Hidjr 15
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 128 verzen An Nah 16
26 Degenen die vòòr hen waren smeedden ook plannen maar Allah vernietigde hun gebouw tot in de grondvesten zodat het dak van boven op hen viel en de straf kwam over hen vanwaar zij het niet vermoedden An Nah 16
33 Zij de ongelovigen wachten op niets anders dan dat de engelen over hen komen of dat het gebod van uw Heer zal worden uitgevoerd Degenen die vòòr hen waren deden dat evenzo Allah deed hun geen onrecht aan maar zij deden zichzelf onrecht aan An Nah 16
35 De afgodendienaren zeggen Als Allah het zo had gewild zouden wij niets buiten Hem hebben aanbeden wij noch onze vaderen noch zouden wij iets buiten Zijn wil hebben verboden Degenen die vòòr hen waren handelden evenzo Maar zijn de boodschappers voor iets anders verantwoordelijk dan voor de duidelijke verkondiging An Nah 16
43 En Wij zonden vòòr u slechts mannen aan wie Wij een openbaring gaven - vraagt daarom aan degenen die de vermaning bezitten als u het niet weet - met duidelijke tekenen en geschriften An Nah 16
63 Bij Allah Wij zonden boodschappers tot de volkeren die vòòr u waren maar Satan deed hun werken voor hen schoon schijnen Daarom is hij nu in deze wereld hun vriend en in het Hiernamaals zullen zij een smartelijke straf ontvangen An Nah 16
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 111 verzen Israa 17
77 Dit was Onze handelwijze met Onze boodschappers die Wij vòòr u zonden en u zult geen verandering vinden in Onze wijze van handelen Israa 17
92 Of tenzij u de hemel in stukken op ons doet nedervallen zoals u heeft beweerd of tenzij u Allah en de engelen vòòr ons brengt Israa 17
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 110 verzen Kahf 18
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 98 verzen Marjam 19
23 En de smarten der bevalling dreven haar naar de voet van een palmboom Zij zei O liever zou ik vòòr dit geschiedde gestorven en in de vergetelheid geraakt zijn Marjam 19
64 Wij engelen dalen slechts neder op bevel van uw Heer Aan Hem behoort al hetgeen vòòr ons is en al hetgeen achter ons is en al hetgeen er tussen ligt en uw Heer vergeet nimmer Marjam 19
74 Hoevele geslachten hebben Wij niet vòòr hen verdelgd die een groter bezit hadden en een beter uiterlijk Marjam 19
98 En hoevele geslachten hebben Wij vòòr hen niet vernietigd Kunt u een enkeling hunner zien of een voetstap van hen horen Marjam 19
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 135 verzen Taa Haa 20
110 Hij weet al hetgeen vòòr hen en al hetgeen achter hen is maar zij kunnen het met hun kennis niet omvatten Taa Haa 20
128 Is het hun bewoners van Mekka dan niet duidelijk hoevele geslachten Wij vòòr hen hebben verdelgd in wier woonplaatsen zij wandelen Voorwaar daarin liggen tekenen voor degenen die met rede zijn begaafd Taa Haa 20
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 112 verzen Anmbijaa 21
6 Vòòr hen bewoners van Mekka heeft nooit een stad geloofd die Wij vernietigden zullen deze dan wel geloven Anmbijaa 21
7 En vòòr u zonden Wij slechts mannen aan wie Wij een openbaring hadden gezonden - Vraagt degenen die de Vermaning bezitten indien u het niet weet - Anmbijaa 21
24 Hebben zij Goden buiten Hem genomen Zeg Komt met uw bewijzen Hier is de verkondiging dergenen die vòòr mij waren Maar de meesten hunner kennen de waarheid niet en zij zijn er afkerig van Anmbijaa 21
25 En Wij zonden geen boodschapper vòòr u zonder hem te openbaren Voorzeker er is geen God buiten Mij aanbidt derhalve Mij alleen Anmbijaa 21
28 Hij weet wat vòòr hen is en wat achter hen is zij zijn voor niemand voorspraak behalve voor degene die Hem behaagt en zij sidderen uit eerbied voor Hem Anmbijaa 21
34 Wij hebben aan niemand vòòr u een eeuwig leven geschonken Indien u sterft zouden zij hier dan voor eeuwig kunnen blijven Anmbijaa 21
41 Voorzeker werden de boodschappers vòòr u ook bespot maar degenen die hen bespotten werden door het bespotte getroffen Anmbijaa 21
42 Indien zij u Mohammed verloochenen vòòr hen heeft het volk van Noach en Aad en Samoed ook verloochend Hadj 22
52 Nimmer zonden Wij een boodschapper of een profeet vòòr u of wanneer hij zijn boodschap verkondigde kwam de duivel er tussen Maar Allah doet hetgeen Satan inblaast te niet Dan bevestigt Allah Zijn woorden en Allah is Alwetend Alwijs Hadj 22
76 Hij weet hetgeen vòòr hen en hetgeen achter hen is en naar Allah worden alle zaken teruggebracht Hadj 22
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 118 verzen Al Mominoen 23
34 En Wij hebben duidelijke tekenen tot u nedergezonden en de voorbeelden van hen die vòòr u zijn geweest en een raadgeving voor de godvrezenden An Noer 24
55 Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen zoals Hij degenen die vòòr hen waren tot stedehouders maakte en dat Hij de godsdienst die Hij voor hen heeft gekozen zeker zal bevestigen en dat Hij hun na hun vrees vrede en veiligheid zal geven Mij zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen Maar wie daarna het geloof verwerpen zullen overtreders zijn An Noer 24
58 O u die gelooft laten uw slaven en degenen uwer die de geslachtsrijpheid nog niet hebben bereikt driemaal uw toestemming vragen bij u te mogen komen vòòr het morgengebed wanneer u wegens de middaghitte u van uw klederen ontdoet en na het avondgebed Drie privé-tijden voor u Op andere tijden is het noch voor u noch voor hen hinderlijk want sommigen uwer moeten met anderen omgaan aldus maakt Allah u de geboden duidelijk Allah is Alwetend Alwijs An Noer 24
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 77 verzen Forqaan 25
20 En Wij zonden nooit boodschappers vòòr u of zij gebruikten voedsel en liepen op straat En Wij gebruiken sommigen uwer tot een beproeving voor anderen Zult u geduldig zijn Want uw Heer is Alziende Forqaan 25
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 227 verzen Sjoaraa 26
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 93 verzen Naml 27
40 Iemand die kennis van het geschrift had zei Ik zal hem tot u brengen vòòr uw bode terugkeert en toen Salomo de troon naast zich zag geplaatst zei hij Dit is bij de gratie van mijn Heer opdat Hij mij moge beproeven of ik dankbaar of ondankbaar ben En wie dankbaar is is dankbaar voor het welzijn van zijn eigen ziel maar wie ondankbaar is waarlijk mijn Heer is Zichzelf-genoeg Geëerd Naml 27
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 88 verzen Qasas 28
46 En u was niet aan de bergkant toen Wij naar Mozes riepen Maar uit barmhartigheid van uw Heer bent u gezonden opdat u een volk naar hetwelk geen waarschuwer kwam vòòr u moogt waarschuwen opdat zij er lering uit mogen trekken Qasas 28
78 Hij antwoordde Mij werd het alleen door mijn kennis gegeven Wist hij niet dat Allah vòòr hem vele geslachten had vernietigd die machtiger waren dan hij en groter in aantal En de schuldigen worden niet gevraagd omtrent hun zonden Qasas 28
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 69 verzen Ankaboet 29
3 Wij beproefden degenen die vòòr hen waren Daarom zal Allah ook hen die waarachtig zijn onderscheiden en de leugenaars kenbaar maken Ankaboet 29
18 En als u verloochent andere geslachten vòòr u verloochenden ook En op de boodschapper rust slechts de duidelijke overbrenging van de boodschap Ankaboet 29
28 En toen Lot tot zijn volk zei U verricht een gruweldaad die niemand onder het mensdom ooit vòòr u heeft begaan Ankaboet 29
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 60 strofen Roem 30
9 Hebben zij niet op aarde gereisd zodat zij mochten zien hoe het einde was van degenen die vòòr hen waren Zij waren sterker in macht dan dezen zij maakten het land vruchtbaar en bebouwden het meer dan dezen het deden En hun boodschappers kwamen tot hen met duidelijke tekenen En Allah was het niet Die hun onrecht aandeed maar zij waren het die hun eigen ziel onrecht aandeden Roem 30
47 Waarlijk Wij zonden boodschappers vòòr u naar hun volkeren Zij brachten hun duidelijke bewijzen Dan straften Wij degenen die zondigden En het was Onze plicht de gelovigen te helpen Roem 30
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 34 strofen Loqmaan 31
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 30 strofen Sadjdah 32
3 Zeggen zij Hij heeft het verzonnen Nee het is de Waarheid van uw Heer opdat u een volk moogt waarschuwen onder hetwelk vòòr u geen waarschuwer is geweest opdat zij geleid mogen worden Sadjdah 32
21 Wij zullen hen inderdaad de lichtere straf doen ondergaan vòòr de grotere straf opdat zij zich mogen bekeren Sadjdah 32
26 Komen zij niet tot inzicht door het feit dat Wij zovele geslachten vòòr hen hebben vernietigd in wier woonplaatsen zij nu rondlopen Daarin zijn zeker tekenen Willen zij dan niet luisteren Sadjdah 32
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 54 strofen Saba 34
9 Hebben zij dan niet gezien naar hetgeen vòòr hen en achter hen van de hemel en van de aarde is Indien het Ons behaagde konden Wij de aarde met hen doen inzinken of een deel van de hemel op hen doen nedervallen Hierin is waarlijk een teken voor elke dienaar die zich tot God wendt Saba 34
44 En Wij gaven hun geen boek dat zij bestudeerden noch zonden Wij hun een waarschuwer vòòr u Saba 34
45 Zij die vòòr hen waren verloochenden ook - en zij hebben zelfs geen tiende bereikt van hetgeen Wij hun gaven - zij verloochenden Mijn Boodschappers en hoe streng was dan Mijn afkeuring Saba 34
46 Zeg Ik raad u aan slechts één ding te doen dat u paarsgewijze en alleen voor Allah staat en dan nadenkt En u zult weten dat er geen krankzinnigheid in uw metgezel is hij is voor u slechts een waarschuwer vòòr een strenge straf komt Saba 34
54 En er is een hinderpaal afscheiding gemaakt tussen hen en hetgeen zij verlangen zoals met hun gelijken vòòr hen was gedaan Zij verkeerden inderdaad in een verontrustende twijfel Saba 34
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 45 strofen Faatir 35
4 En indien zij u verloochenen bedenk dan dat de boodschappers vòòr u ook werden verloochend maar tot Allah worden alle dingen teruggebracht Faatir 35
44 Hebben zij niet op aarde gereisd en gezien hoe het einde was van degenen die vòòr hen leefden En dezen waren sterker in macht dan zij Er is niets in de hemelen en op aarde dat Allah kan overweldigen Hij is de Alwetende de Almachtige Faatir 35
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 83 strofen Jaa Sien 36
9 En Wij hebben een hinderpaal vòòr hen en een hinderpaal achter hen geplaatst en Wij hebben hen gesluierd zodat zij niet kunnen zien Jaa Sien 36
31 Hebben zij niet gezien hoeveel geslachten Wij vòòr hen hebben vernietigd die niet tot hen terugkeren Jaa Sien 36
45 En wanneer er tot hen wordt gezegd Behoedt u tegen hetgeen vòòr u is en hetgeen achter u is opdat u barmhartigheid moge worden betoond Jaa Sien 36
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 182 strofen Saaffaat 37
71 En voorzeker dwaalden vòòr hen velen der ouden Saaffaat 37
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 88 strofen Saad 38
3 Hoevele geslachten hebben Wij vernietigd vòòr hen Zij schreeuwden het uit toen er voor ontkomen geen tijd meer was Saad 38
12 Vòòr hen loochende het volk van Noach en Aad en Pharao - de heer der scharen - Saad 38
16 Zij zeggen Onze Heer geef ons spoedig ons deel vòòr de Dag der Afrekening Saad 38
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 75 strofen Zomar 39
25 Ook degenen die vòòr hen waren verloochenden daarom kwam de straf over hen zonder dat zij bemerkten van waar Zomar 39
65 En voorwaar aan u zoals aan hen die vòòr u waren is geopenbaard Als u deelgenoten aan God toeschrijft zal uw werk stellig vruchteloos blijken en u zult zeker tot de verliezers behoren Zomar 39
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 85 strofen Momin 40
21 Hebben zij niet over de aarde gereisd en gezien wat het einde was van hen die vòòr hen waren Zij waren machtiger dan dezen in kracht en in hun sporen op aarde Toch greep Allah hen voor hun zonden en zij hadden niemand om hen tegen Allah te beschermen Momin 40
77 Heb daarom geduld Allah's belofte is zeker waar Of Wij u de straf waarmede Wij hen bedreigen gedeeltelijk tonen of u vòòr dien doen sterven zij zullen toch tot Ons worden teruggebracht Momin 40
78 En Wij zonden boodschappers vòòr u sommigen van hen hebben Wij vermeld en anderen hebben Wij niet genoemd en geen boodschapper kan een teken brengen zonder Allah's gebod En wanneer Allah's gebod komt wordt er in waarheid geoordeeld en dan gaan de leugenaars verloren Momin 40
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 54 strofen Fussilat 41
14 Toen hun boodschappers van vòòr hen en achter hen tot hen kwamen zeggende Aanbidt niets dan Allah zeiden zij Als onze Heer het had gewild zou Hij beslist engelen hebben nedergezonden Derhalve verwerpen wij datgene waarmede u gezonden bent Fussilat 41
25 Wij stelden gezellen duivelen voor hen aan die hetgeen vòòr hen en achter hen was schoonschijnend maakten en het woord werd tegen hen van kracht met de volkeren van djinn en mensen die vòòr hen leefden Zeker zij waren verliezers Fussilat 41
25 Wij stelden gezellen duivelen voor hen aan die hetgeen vòòr hen en achter hen was schoonschijnend maakten en het woord werd tegen hen van kracht met de volkeren van djinn en mensen die vòòr hen leefden Zeker zij waren verliezers Fussilat 41
43 Er is niets tot u gezegd behalve het geen aan de boodschappers vòòr u was gezegd Uw Heer is de Heer der vergevensgezindheid en der pijnlijke straf Fussilat 41
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 53 strofen Sjoera 42
3 Zo heeft Allah de Machtige de Wijze aan u en aan degenen die vòòr u waren geopenbaard Sjoera 42
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 89 strofen Zochrof 43
23 En evenzo zonden Wij geen waarschuwer naar een stad vòòr u of de rijken hiervan zeiden Wij zagen onze vaderen een godsdienst volgen en wij treden in hun voetstappen Zochrof 43
45 En vraagt aan Onze boodschappers die Wij vòòr u zonden Stelden wij naast de Barmhartige andere goden om te worden aanbeden Zochrof 43
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 59 strofen Dochaan 44
17 Wij hebben het volk van Pharao reeds vòòr hen beproefd en er kwam een eerwaardige boodschapper tot hen zeggende Dochaan 44
37 Zijn zij beter of het volk van Tobba of zij die vòòr hen zijn geweest Wij vernietigden hen omdat zij schuldig waren Dochaan 44
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 37 strofen Djaasijah 45
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 35 strofen Ahqaaf 46
4 Zeg Weet u wat u naast Allah aanroept Toont mij welk deel zij van de aarde hebben geschapen Of hebben zij aandeel aan de hemelen Brengt mij een boek dat vòòr dit is geopenbaard of een spoor van kennis indien u de waarheid spreekt Ahqaaf 46
17 - Maar degene die tot zijn ouders zegt Foei u beiden Dreigt u mij dat ik opgewekt zal worden terwijl geslachten reeds vòòr mij zijn vergaan En beiden roepen tot Allah om hulp Wee u Geloof want de belofte van Allah is waar Maar hij de zoon zegt Dit zijn slechts fabelen der ouden Ahqaaf 46
18 Dezulken zijn het tegen wie het woord van kracht is geworden tezamen met de volkeren van de djinn en de mensen die vòòr hen zijn heengegaan dat zij zeker de verliezers zullen zijn Ahqaaf 46
21 En gedenk de broeder van Aad toen hij zijn volk in de zandheuvels waarschuwde - en er zijn waarschuwers vòòr en na hem geweest - Dient Allah alleen want ik vrees de straf van een grote Dag voor u Ahqaaf 46
10 Hebben zij op aarde niet gereisd en gezien wat het einde was van degenen die vòòr hen waren Allah vernietigde hen geheel en hetzelfde zal voor de ongelovigen gelden Mohammed 47
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 45 strofen Qaaf 50
12 Vòòr hen verloochende ook het volk van Noach de mensen van de Bron en het volk van Samoed Qaaf 50
36 Maar hoevele geslachten hebben Wij niet vòòr hen vernietigd die machtiger in gezag waren dan dezen Zij trokken door het land maar was er een toevluchtsoord voor hen Qaaf 50
39 Heb dus geduld met wat zij zeggen en verheerlijk uw Heer met de lof die Hem toekomt vòòr zonsop- en ondergang Qaaf 50
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 60 strofen Zaarijaat 51
52 En er kwam tot degenen die vòòr hen waren geen boodschapper of zij zeiden Dit is een tovenaar of een bezetene Zaarijaat 51
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 49 strofen Toer 52
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 62 strofen Nadjm 53
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 55 strofen Qamar 54
9 Vòòr hen verloochende het volk van Noach zij verloochenden Onze dienaar en zeiden Een waanzinnige En hij werd verdreven Qamar 54
74 Die vòòr hen mensen noch djinn hebben aangeraakt Rahmaan 55
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 78 verzen Rahmaan 55
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 96 strofen Waaqiah 56
10 Waarom geeft u niet terwille van Allah terwijl aan Allah de erfenis van de hemelen en de aarde behoort Degenen onder u die geld besteedden en streden vòòr de overwinning zijn niet gelijk maar hoger in rang dan degenen die nadien geld besteedden en streden En Allah heeft aan allen het goede beloofd En Allah is op de hoogte van hetgeen u doet Hadied 57
12 En de Dag waarop u de gelovige mannen en vrouwen zult zien hun licht vòòr hen en aan hun rechter handen uitstralende verblijdend nieuws is er voor u op deze Dag Tuinen waar doorheen rivieren stromen waarin u zult vertoeven Dat is de opperste zegepraal Hadied 57
12 O u die gelooft indien u de boodschapper in het bijzonder wiltraadplegen geeft dan een liefdegift vòòr uw raadpleging Dat is beter voor u en reiner Maar als u niets bezit dan is Allah Vergevensgezind Genadevol Modjaadalah 58
15 Evenals voor degenen die kort vòòr hen het kwade gevolg hunner daden ondergingen is er voor hen een pijnlijke straf Hasjr 59
6 En toen Jezus zoon van Maria zei O kinderen van Israël Ik ben Allah's boodschapper voor u datgene bevestigend wat vòòr mij in de Torah was en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal zijn naam zal Ahmad zijn En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen Dit is louter bedrog Saff 61
1 O profeet indien u van de vrouwen scheidt scheidt dan van haar voor de vastgestelde periode en berekent de periode en vreest Allah uw Heer Verdrijft haar niet uit haar vertrekken noch behoeven zij uit zichzelf weg te gaan vòòr de bepaalde termijn tenzij zij zich openlijk onbetamelijk gedragen Dit zijn Allah's vastgestelde grenzen en wie de door Allah bepaalde grenzen overschrijdt doet zeker zijn eigen ziel onrecht aan U weet niet misschien zal Allah daarna iets beters teweegbrengen Talaaq 65
8 O u gelovigen wendt u tot Allah in oprecht berouw Het kan zijn dat uw Heer uw fouten van u zal verwijderen en u in tuinen toelaten waar doorheen rivieren stromen op de Dag waarop Allah de profeet alsmede de gelovigen niet zal vernederen Hun licht zal vòòr hen en van hun rechter handen uitgaan Zij zullen zeggen Onze Heer volmaak ons licht voor ons en vergeef ons want U heeft macht over alle dingen Tahriem 66
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 30 strofen Molk 67
18 En voorzeker loochenden zij die vòòr u waren ook de boodschap Hoe ernstig was dan Mijn afkeuring Molk 67
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 52 strofen Qalam 68
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 52 strofen Haaqqah 69
9 Ook Pharao en degenen die vòòr hem waren en de steden die verwoest werden begingen grote zonde Haaqqah 69
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 44 strofen Ma-aaridj 70
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 28 strofen Noach 71
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 28 strofen Djinn 72
27 Behalve hem die Hij als boodschapper kiest Dan doet Hij een wacht vòòr hem en achter hem gaan Djinn 72
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 20 strofen Mozzammil 73
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 56 strofen Moddassir 74
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 40 strofen Qijaamah 75
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 31 strofen Dahr 76
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 50 strofen Morsalaat 76
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 40 strofen Naba 78
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 46 strofen Naziaat 79
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 42 strofen Abasa 80
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 29 strofen Takwier 81
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 19 strofen Infitaar 82
Dit is de laatste gereveleerde strofe in Mekka Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 36 strofen Motaffifeen 83
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 25 strofen Insjiqaaq 84
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 22 strofen Boroej 85
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 17 strofen Taariq 86
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 19 strofen Ala 87
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 26 strofen Ghaasjijahh 88
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 30 strofen Fadjr 89
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 20 strofen Balad 90
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 15 strofen Sjams 91
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 21 strofen Lail 92
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 strofen Dhohaa 93
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 strofen Sjarh 94
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 strofen Tien 95
De strofen een tot vijf zijn de eerste gereveleerde verzen van de Heilige Koran Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 19 strofen Alaq 96
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 strofen Qadr 97
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 strofen Zalzalah 99
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 verzen Aadijaat 100
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 verzen Qaariah 101
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 verzen Takaasor 101
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 3 verzen Asr 103
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 9 verzen Homazah 104
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 verzen Fiel 105
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 4 verzen Qoraisj 106
De eerste helft van dit hoofdstuk werd gereveleerd voor de Hijrah Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 7 verzen Maaoen 107
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 3 verzen Kausar 108
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 6 verzen Kafiroen 109
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 strofen MasadLahab 111
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 4 strofen Ichlaas 112
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 strofen Falaq 113
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 6 strofen An Naas 114

Volgende Terug naar het Begin