Volgende Vorige

 
 WATEREN............................................................................5
53 En Hij is het die twee wateren heeft doen stromen het ene zoet en het andere zout en tussen hen heeft Hij een afscheiding en een versperring geplaatst Forqaan 25
12 De twee wateren zijn niet gelijk het ene zoet smakelijk en goed om te drinken en het andere zout en bitter En uit elk eet u vlees en vindt u sieraden die u draagt En u ziet er schepen die de golven door klieven opdat u van Zijn overvloed moogt zoeken en opdat u dankbaar zult zijn Faatir 35
12 En Wij spleten de aarde door bronnen waar door de wateren elkander ontmoetten volgens een vastgesteld plan Qamar 54
31 En stromende wateren Waaqiah 56
11 Ziet toen de wateren stegen droegen Wij u de ark binnen Haaqqah 69
 
 WATERGEGEVEN.......................................................................1
27 En hebben Wij er geen hoge bergen op geplaatst en u zoet zuiver watergegeven om te drinken Morsalaat 76
 
 WATERPUTTER........................................................................1
19 Er kwam een karavaan langs en deze zond een waterputter die zijn emmer nederliet O goed nieuws zei hij Hier is een jongeling En zij verborgen hem als een stuk koopwaar en Allah wist goed wat zij deden Jozef 12
 
 WATERRESERVOIRS....................................................................1
13 Zij maakten voor hem wat hij wenste paleizen en standbeelden en waterreservoirs en grote pannen Betoon O Huis van David dankbaarheid maar slechts weinigen van Mijn dienaren zijn dankbaar Saba 34
 
 WEDER..............................................................................6
109 Velen van de mensen van het Boek wensen nadat u gelovig geworden bent u uit afgunst weder tot ongelovigen te maken nadat de Waarheid hun is duidelijk geworden Maar vergeeft en weest toegefelijk totdat Allah Zijn gebod uitbrengt Voorzeker Allah heeft macht over alle dingen Baqarah 2
60 Hij is het Die uw ziel in de nacht neemt en weet hetgeen u overdag doet daarna wekt Hij u weder op opdat de vastgestelde termijn moge worden voltooid Dan is uw terugkeer tot Hem Daarna zal Hij u inlichten over hetgeen u deedt Anaam 6
95 Zij zullen wanneer u tot hen weder keert u bij Allah zweren dat u hen met rust moogt laten Laat hen daarom alleen Voorzeker zij zijn onrein en hun huis is de hel een vergelding voor wat zij deden Taubah 9
35 Belooft hij u dat wanneer u dood bent en stof en beenderen bent geworden u weder zult worden opgewekt Al Mominoen 23
13 Hij is het Die schept en weder voortbrengt Boroej 85
9 Weet zo iemand dan niet dat hetgeen in de graven is weder zal worden opgewekt Aadijaat 100
 
 WEDERKEERT.........................................................................2
94 Zij zullen met uitvluchten tot u komen wanneer u tot hen wederkeert Zeg Maakt geen verontschuldigingen wij zullen u niet geloven Allah heeft ons reeds omtrent uw gedrag ingelicht En Allah en Zijn boodschapper zullen u uw gedrag weldra tonen dan zult u tot Hem die het onzienlijke en het zienlijke kent worden teruggebracht en Hij zal u over al hetgeen u deedt inlichten Taubah 9
13 En de ongelovigen zeiden tot hun boodschappers Wij zullen u voorzeker uit het land verdrijven tenzij u tot onze godsdienst wederkeert Toen zond hun Heer hun de openbaring Wij zullen de onrechtvaardigen zeker vernietigen Ibrahiem 14
 
 WEDERKEREN.........................................................................7
46 Die er zeker van zijn dat zij hun Heer zullen ontmoeten en dat zij tot Hem zullen wederkeren Baqarah 2
156 Zij die wanneer een rampspoed hen achterhaalt zeggen Voorzeker wij zijn van Allah en tot Hem zullen wij wederkeren Baqarah 2
28 Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen - en wie dat doet heeft geen deel aan Allah tenzij u zorgvuldig voor hen hoedt En Allah waarschuwt u voor Hemzelf en tot Allah zullen allen wederkeren Imraan 3
29 Zeg Mijn Heer heeft rechtvaardigheid bevolen En dat u uw aandacht behoorlijk richt ter gelegenheid van aanbidding en Hem aanroept in zuivere gehoorzaamheid aan Hem Zoals Hij u deed ontstaan zo zult u wederkeren Aaraaf 7
23 En zij die niet geloven laat hun ongeloof u niet verdrieten Tot Ons zullen zij wederkeren en Wij zullen hen inlichten over wat zij deden Allah weet heel goed wat in hun innerlijk is Loqmaan 31
49 Zeg De Waarheid is gekomen en de leugen zal niet meer beginnen noch wederkeren Saba 34
14 En voorzeker wij moeten tot onze Heer wederkeren Zochrof 43
 
 WEDERKERIG.........................................................................1
27 Sommigen hunner zullen zich tot anderen wenden elkander wederkerig ondervragend Saaffaat 37
 
 WEDERKOMEN.........................................................................1
20 Zij denken dat de bondgenoten niet zijn vertrokken en als de bondgenoten zouden wederkomen zouden zij gaarne onder de zwervende Arabieren in de woestijn willen zijn nieuws over u vragende En als zij onder u waren zouden zij weinig vechten Ahzaab 33
 
 WEDEROM............................................................................5
137 Voorzeker degenen die geloven daarna verwerpen dan wederom geloven dan wederom verwerpen en daarna in ongeloof toenemen hen zal Allah niet vergeven noch zal Hij hen op de rechte weg leiden Nisa 4
137 Voorzeker degenen die geloven daarna verwerpen dan wederom geloven dan wederom verwerpen en daarna in ongeloof toenemen hen zal Allah niet vergeven noch zal Hij hen op de rechte weg leiden Nisa 4
76 Mozes zei Indien ik u wederom iets vraag houd mij dan niet in uw gezelschap dan heeft u zeker een verontschuldiging van mijn kant Kahf 18
66 Hij is het Die u leven schonk Hij zal u doen sterven daarna zal Hij u wederom tot leven opwekken Waarlijk de mens is uiterst ondankbaar Hadj 22
18 En in de morgen was hij in de stad vrezend op zijn hoede en ziet hij die de vorige dag zijn hulp had gezocht riep wederom tot hem om hulp Mozes zei tot hem U bent voorzeker stellig een dwalende Qasas 28
 
 WEDERVAART.........................................................................1
21 Maar als hem goed wedervaart is hij inhalig Ma-aaridj 70
 
 WEDERVOEREN........................................................................1
95 Daarna verwisselden Wij het boze met het goede totdat zij groeiden en zeiden Lijden en geluk wedervoeren onze vaderen ook Dan grepen Wij hen plotseling terwijl zij er niet aan dachten Aaraaf 7
 
 WEDERZIJDS.........................................................................1
38 En voor degenen die naar hun Heer luisteren en hun gebeden houden en wier manier van handelen een zaak van wederzijds overleg is en voor degenen die geven van hetgeen waarmee Wij hen hebben voorzien Sjoera 42
 
 WEDERZIJDSE........................................................................1
233 Moeders gescheiden vrouwen zullen haar kinderen twee volle jaren zogen dit is voor hen die de zoogtijd wensen te voltooien En op de vader rust de zorg voor voedsel en kleding voor haar volgens gebruik Geen ziel wordt belast boven haar vermogen De moeder zal geen leed worden aangedaan wegens haar kind noch zal de vader leed worden aangedaan wegens zijn kind en hetzelfde geldt voor de erfgenaam Als beiden besluiten het kind te spenen door wederzijdse overeenkomst en overleg rust er geen schuld op hen En als u verkiest een min voor uw kinderen te nemen zal er geen blaam op u rusten mits u hetgeen u overeenkomt naar billijkheid betaalt En vreest Allah en weet dat Allah ziet wat u doet Baqarah 2
 
 WEDIJVER...........................................................................1
20 Weet dat het wereldse leven alleen spel vermaak praalvertoon pochelij onder elkander wedijver in vermeerdering van rijkdom en kinderen is als de regen waardoor het plantenleven de kwekers verblijdt Dan droogt het op u ziet het geel worden en vergaan En in het Hiernamaals is er een strenge straf en Allah's vergiffenis en welbehagen En het leven dezer wereld is niets anders dan een zaak van begoocheling Hadied 57
 
 WEDIJVEREN.........................................................................5
114 Zij geloven in Allah en de laatste Dag en gebieden het goede en verbieden het kwade en wedijveren met elkander in goede werken Dezen behoren tot de rechtvaardigen Imraan 3
90 Toen verhoorden Wij zijn gebed en beloofden hem Johannes en Wij maakten zijn vrouw geschikt een kind te krijgen Zij plachten met elkander te wedijveren in goede werken en zij riepen Ons in hoop en vrees aan en waren nederig voor Ons Anmbijaa 21
61 Dezen zijn het die zich haasten en wedijveren in het doen van goede werken Al Mominoen 23
26 Welks zegel muskus is En laat degenen die wedijveren hiervoor wedijveren Motaffifeen 83
26 Welks zegel muskus is En laat degenen die wedijveren hiervoor wedijveren Motaffifeen 83
 
 WEDIJVERT..........................................................................4
148 Iedereen heeft een richting waarheen hij zich wendt wedijvert daarom met elkander in goede werken Waar u ook bent Allah zal u allen tezamen brengen Voorzeker Allah heeft macht over alle dingen Baqarah 2
133 Wedijvert met elkaar in het vragen om vergiffenis van uw Heer en om het paradijs welks uitgestrektheid de hemelen en de aarde is bereid voor de godvrezenden Imraan 3
48 En Wij hebben u het Boek de Koran met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvòòr in het Boek de Bijbel was verkondigd en als bewaker daarover Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven Wedijvert dus met elkander in goede werken Tot Allah zult u allen terugkeren dan zal Hij u datgene mededelen waarover u van mening verschilt Maidah 5
21 Wedijvert om vergiffenis van uw Heer te verkrijgen en voor het paradijs waarvan de breedte gelijk is aan de breedte tussen hemel en aarde bereid voor degenen die in Allah en Zijn boodschappers geloven Dat is de genade van Allah Hij schenkt deze aan wie Hij wil en Allah is de Heer van grote genade Hadied 57
 
 WEDLOOP............................................................................1
17 En zeiden O onze vader wij hielden een wedloop en lieten Jozef met onze goederen achter en de wolf verslond hem maar zelfs al spreken wij de waarheid zult u ons niet geloven Jozef 12
 
 WEDUWEN............................................................................2
32 En huwt uw weduwen en de deugdzamen onder uw mannelijke of vrouwelijke slaven Indien zij arm zijn zal Allah hen uit Zijn overvloed verrijken want Allah is milddadig Alwetend An Noer 24
5 Indien hij van u scheidt is het mogelijk dat zijn Heer hem betere vrouwen dan u zal geven die Moslim zijn en onderdanig gelovig gehoorzaam berouwvol vroom gewend te vasten weduwen of maagden Tahriem 66
 
 WEE................................................................................47
79 Wee daarom degenen die een boek met hun eigen handen schrijven en dan zeggen Dit is van Allah opdat zij er een onwaardige prijs voor kunnen nemen Wee hun dan voor hetgeen hun handen schrijven en wee hun voor hetgeen zij verdienen Baqarah 2
79 Wee daarom degenen die een boek met hun eigen handen schrijven en dan zeggen Dit is van Allah opdat zij er een onwaardige prijs voor kunnen nemen Wee hun dan voor hetgeen hun handen schrijven en wee hun voor hetgeen zij verdienen Baqarah 2
79 Wee daarom degenen die een boek met hun eigen handen schrijven en dan zeggen Dit is van Allah opdat zij er een onwaardige prijs voor kunnen nemen Wee hun dan voor hetgeen hun handen schrijven en wee hun voor hetgeen zij verdienen Baqarah 2
2 Van Allah aan Wie wat er ook in de hemelen en op aarde is toebehoort Maar wee de ongelovigen wegens een strenge straf Ibrahiem 14
49 En het Boek zal worden voorgelegd dan zult u de schuldigen zien vrezen wegens hetgeen daarin staat en zij zullen zeggen Wee ons Wat voor een boek is dit Het slaat klein noch groot over maar het somt alles op En zij zullen al hetgeen zij deden voor zich zien en uw Heer zal niemand onrecht aandoen Kahf 18
37 Maarsommige partijen verschillen hierover onderling van mening maar wee de ongelovigen bij hun aanwezigheid op de grote Dag Marjam 19
61 Mozes zei tot hen Wee u verzint geen leugen over Allah anders zal Hij u door een kastijding verdelgen Hij die een leugen verzint slaagt nimmer Taa Haa 20
14 Zij antwoordden Wee ons voorzeker wij waren onrechtvaardig Anmbijaa 21
18 Nee Wij stellen de waarheid tegenover de valsheid zodat de eerste de laatste het hoofd breekt en ziet zij vergaat En wee u wegens hetgeen u beweert Anmbijaa 21
46 En indien een ademtocht der kastijding van uw Heer hen raakt zullen zij ongetwijfeld zeggen Wee ons wij waren inderdaad onrechtvaardigen Anmbijaa 21
97 En als de ware Belofte nadert dan ziet de ogen der ongelovigen zullen verstard zijn Zij zullen zeggen O wee ons wij waren hier inderdaad onachtzaam over nee wij waren onrechtvaardigen Anmbijaa 21
28 O wee Had ik nooit zo iemand als vriend genomen Forqaan 25
80 Maar zij aan wie kennis was gegeven zeiden Wee u de beloning van Allah is beter voor degenen die geloven en goede werken doen en het zal niemand worden geschonken behalve hun die geduldig zijn Qasas 28
82 En zij die zijn plaats de vorige dag hadden begeerd begonnen de volgende dag te zeggen O wee Allah vergroot en verkleint de voorziening voor wie Hij wil van Zijn dienaren Indien Allah ons niet genadig was geweest zou Hij ons ook in de aarde hebben doen verzinken Wee de ondankbaren slagen nooit Qasas 28
82 En zij die zijn plaats de vorige dag hadden begeerd begonnen de volgende dag te zeggen O wee Allah vergroot en verkleint de voorziening voor wie Hij wil van Zijn dienaren Indien Allah ons niet genadig was geweest zou Hij ons ook in de aarde hebben doen verzinken Wee de ondankbaren slagen nooit Qasas 28
30 Wee over de mensen er komt geen boodschapper tot hen of zij bespotten hem Jaa Sien 36
52 Zij zullen zeggen O wee ons wie heeft ons van onze slaapplaatsen gewekt Dit is hetgeen de Barmhartige heeft beloofd en de boodschappers spraken de waarheid Jaa Sien 36
20 Dan zullen zij zeggen Wee ons Dit is de Dag der vergelding Saaffaat 37
27 En Wij hebben de hemelen en de aarde en alles wat er tussen is niet tevergeefs geschapen - Dat is het vermoeden der ongelovigen En wee de ongelovigen vanwege het Vuur Saad 38
60 Zij zullen antwoorden Wee u bent het voor wie geen welkom is U heeft dit voor ons bereid En het is een slechte plaats Saad 38
22 Hij wiens hart Allah voor de Islam heeft verruimd is in het licht van zijn Heer Wee dan degenen wier hart verhard is bij de gedachtenis aan Allah Waarlijk zij verkeren klaarblijkelijk in dwaling Zomar 39
6 Zeg Ik ben slechts een mens zoals u Het is mij geopenbaard dat uw God slechts één God is weest derhalve oprecht jegens Hem en vraagt vergiffenis van Hem En wee de afgodendienaren Fussilat 41
65 Maar vele groepen uit hun midden werden onenig Wee de onrechtvaardigen wegens de straf van een smartelijke Dag Zochrof 43
7 Wee elke zondige leugenaar Djaasijah 45
17 - Maar degene die tot zijn ouders zegt Foei u beiden Dreigt u mij dat ik opgewekt zal worden terwijl geslachten reeds vòòr mij zijn vergaan En beiden roepen tot Allah om hulp Wee u Geloof want de belofte van Allah is waar Maar hij de zoon zegt Dit zijn slechts fabelen der ouden Ahqaaf 46
60 Wee over de ongelovigen vanwege de Dag waarmede zij worden bedreigd Zaarijaat 51
11 Dan wee op die Dag de loochenaars Toer 52
31 En zeiden Wee ons wij waren inderdaad overtreders Qalam 68
34 Wee u Wee dus over u Qijaamah 75
34 Wee u Wee dus over u Qijaamah 75
35 Wee u nogmaals en nog eens wee Qijaamah 75
35 Wee u nogmaals en nog eens wee Qijaamah 75
15 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
19 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
24 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
28 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
34 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
37 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
40 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
45 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
47 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
49 Wee op die Dag degenen die loochenen Morsalaat 76
17 Wee de mens Hoe ondankbaar is hij Abasa 80
1 Wee hen die anderen tekort doen Motaffifeen 83
10 Wee op die Dag de loochenaars Motaffifeen 83
1 Wee iedere leugenaar en lasteraar Homazah 104
4 En wee degenen die bidden Maaoen 107

Volgende Terug naar het Begin