Volgende Vorige

 
 AANGEZICHTEN.......................................................................2
2 Op die Dag zullen sommige aangezichten terneergeslagen zijn Ghaasjijahh 88
8 Op die Dag zullen andere aangezichten verblijd zijn Ghaasjijahh 88
 
 AANGINGEN..........................................................................2
63 En toen Wij een verbond met u aangingen en de berg hoog boven u verhieven zeiden Wij Houdt vast wat Wij u hebben gegeven en bedenkt wat het bevat zodat u behoed zult worden Baqarah 2
100 Hoe kwam dat Telkens wanneer zij een verbond aangingen schond een gedeelte hunner het Nee de meesten hunner geloven niet Baqarah 2
 
 AANGRIJPEN.........................................................................1
182 En degenen die Onze tekenen verwerpen zullen Wij geleidelijk aangrijpen op een wijze die zij niet verwachten Aaraaf 7
 
 AANGRIJPT..........................................................................1
130 En als u iemand aangrijpt grijpt u hem aan als geweldenaars Sjoaraa 26
 
 AANHOLLEN..........................................................................1
20 En er kwam een man aanhollen van het verste gedeelte der stad hij zei O mijn volk volg de boodschappers Jaa Sien 36
 
 AANKLACHT..........................................................................1
14 Bovendien hebben zij een aanklacht van misdaad tegen mij dus vrees ik dat zij mij zullen doden Sjoaraa 26
 
 AANKLEVE...........................................................................1
50 O profeet Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt aan wie u haar huwelijksgiften heeft gegeven en degenen die uw rechterhand bezit van haar die Allah u als een oorlogsbuit heeft gegeven en de dochters van uw ooms en tantes van vaderszijde en de dochters van uw ooms en tantes van moederszijde die met u emigreerden en elke gelovige vrouw indien zij zich aan de profeet toevertrouwt als de profeet haar wenst te huwen dit is slechts voor u en niet voor de gelovigen Wij hebben reeds kenbaar gemaakt wat Wij omtrent hun gelovige vrouwen en degenen die hun rechterhand bezit hebben verordend opdat er geen blaam u aankleve Allah is Vergevensgezind Genadevol Ahzaab 33
 
 AANKNOPEN..........................................................................1
100 Zijn macht heerst alleen over degenen die met hem vriendschap aanknopen en die anderen met God vereenzelvigen An Nah 16
 
 AANKONDIGER........................................................................1
6 Wend u daarom van hen af De Dag waarop de aankondiger hen zal roepen tot iets onaangenaams Qamar 54
 
 AANKONDIGERS.......................................................................1
36 Zij zeiden Geef hem en zijn broeder uitstel en zend aankondigers naar de steden Sjoaraa 26
 
 AANKONDIGING.......................................................................6
52 Dit is een aankondiging voor de mensen opdat zij er door mogen worden gewaarschuwd en opdat zij mogen weten dat Hij de Enige God is en opdat degenen die begrip hebben er lering uit mogen trekken Ibrahiem 14
48 En Hij is het Die de winden als blijde aankondiging voor Zijn barmhartigheid uitzendt en Wij zenden zuiver water uit de wolken neer Forqaan 25
59 Verwondert u dan over deze aankondiging Nadjm 53
81 Veracht u dan deze aankondiging Waaqiah 56
44 Laat Mij en degenen die deze aankondiging loochenen alleen Wij zullen hen stap voor stap de vernietiging doen naderen op een wijze die zij niet kennen Qalam 68
2 Over de grote aankondiging Naba 78
 
 AANKWAM............................................................................1
23 En toen hij bij de bron van Midian aankwam vond hij daar een groep mannen die hun vee drenkten En hij vond naast hen twee vrouwen die haar kudden terughielden Mozes zei tot haar Wat scheelt u Zij antwoordden Wij kunnen niet drenken totdat de herders hun kudden terugnemen want onze vader is een zeer oude man Qasas 28
 
 AANLEIDING.........................................................................3
130 O u die gelooft neemt geen rente daar deze aanleiding geeft tot eindeloze vermeerdering van bezit en vreest Allah opdat u moogt slagen Imraan 3
93 De aanleiding tot verwijt is alleen tegen degenen die u om verlof vragen terwijl zij rijk zijn Zij verkozen om met de achterblijvenden te zijn En Allah heeft op hun hart een zegel gelegd derhalve begrijpen zij niet Taubah 9
37 Hij antwoordde Het voedsel dat u wordt gegeven zal niet tot u komen voordat ik u de verklaring er van heb gegeven Dit is naar aanleiding van hetgeen mijn Heer mij heeft onderwezen Ik heb van de godsdienst van het volk dat niet in Allah en in het Hiernamaals gelooft afstand gedaan Jozef 12
 
 AANMANEN...........................................................................1
21 Voorzeker degenen die de tekenen van Allah verwerpen en de profeten ten onrechte doden en ook trachten de mensen te doden welke tot rechtvaardigheid aanmanen verkondig hun een pijnlijke straf Imraan 3
 
 AANMANING..........................................................................7
2 Dit is een volmaakt Boek dat aan u is geopenbaard - laat er daarom in uw hart geen twijfel zijn om er mede te waarschuwen - dit is een aanmaning voor de gelovigen Aaraaf 7
63 Verwondert u u dat er een aanmaning van uw Heer tot u is gekomen door een man uit uw midden opdat hij u moge waarschuwen en opdat u rechtvaardig moogt worden en opdat u barmhartigheid moge worden betoond Aaraaf 7
114 Houd het gebed aan de twee uitersten van de dag en gedurende de eerste uren van de nacht Voorzeker goede werken verdrijven kwade werken Dit is een aanmaning voor degenen die er lering uit trekken Hoed 11
18 Zij zullen antwoorden Ere zij U Het betaamde ons niet andere beschermers dan U te nemen maar U Heeft hen en hun vaderen doen genieten totdat zij de aanmaning vergaten en een verloren volk werden Forqaan 25
49 Dit is een aanmaning En voor de godvruchtigen zal zeker een voortreffelijke toevlucht zijn Saad 38
54 Als richtsnoer en aanmaning voor mensen van begrip Momin 40
73 Wij hebben het tot een aanmaning en een weldaad gemaakt voor de reizigers in de wildernissen Waaqiah 56
 
 AANMATIGEND........................................................................11
75 De leiders van zijn volk die aanmatigend waren zeiden tot de gelovigen die zij zwak achtten Weet u zeker dat Salih een door zijn Heer gezondene is Zij antwoordden Wij geloven voorzeker in hetgeen waarmede hij gezonden is Aaraaf 7
76 Degenen die aanmatigend waren zeiden Voorwaar wij geloven niet in hetgeen waarin u gelooft Aaraaf 7
88 De leidende mannen van zijn volk die aanmatigend waren antwoordden Wij zullen u o Shoaib en de gelovigen met u zeker uit onze stad verdrijven tenzij u tot onze godsdienst terugkeert Hij zei Zelfs al zijn wij er afkerig van Aaraaf 7
75 Dan zonden Wij na hen Mozes en Aäron met Onze tekenen naar Pharao en zijn leiders maar zij handelden aanmatigend En zij waren een misdadig volk Jonas 10
10 En als Wij nadat tegenspoed hem heeft geraakt voorspoed doen smaken zal hij voorzeker zeggen De rampspoed is van mij geweken Ziet hij wordt jubelend en aanmatigend Hoed 11
4 En Wij maakten aan de kinderen van Israël in het Boek bekend Voorwaar tweemaal zult u op de aarde verderf teweeg brengen en voorzeker zult u uitermate aanmatigend worden Israa 17
46 Tot Pharao en zijn opperhoofden zij toonden hoogmoed en waren een aanmatigend volk Al Mominoen 23
14 En zij verwierpen deze onrechtvaardig en aanmatigend terwijl hun zielen er van overtuigd waren Ziet hoe kwaad het einde was van de onruststokers Naml 27
4 Waarlijk Pharao handelde aanmatigend in het land en deed het volk er van in partijen scheiden van een groep die hij als zwak beschouwde doodde hij de zonen en spaarde de vrouwen Zeker hij behoorde tot de onheilstichters Qasas 28
39 En hij en zijn legers handelden ten onrechte aanmatigend in het land En zij dachten dat zij nooit naar Ons zouden worden teruggebracht Qasas 28
76 Korach behoorde voorwaar tot het volk van Mozes maar hij gedroeg zich aanmatigend tegenover hen En Wij hadden hem zoveel schatten gegeven dat zijn sleutels zeker een last waren geweest voor een groep sterke mannen Toen zijn volk tot hem zei Poch niet want Allah houdt niet van degenen die pochen Qasas 28
 
 AANMATIGING........................................................................1
43 Evenals in aanmatiging op aarde en in het smeden van boze plannen Maar het slechte komplot is een val voor hen alleen die het maken Verwachten zij slechts de handelwijze waarmee de vroegere volkeren werden behandeld U zult in de handelwijze van Allah nooit een verandering aantreffen noch zult u de handelwijze van Allah ooit gewijzigd vinden Faatir 35
 
 AANNEEMT...........................................................................3
104 Weten zij niet dat Allah berouw van Zijn dienaren aanneemt en aalmoezen aanvaardt en dat Allah Berouw-aanvaardend Genadevol is Taubah 9
43 Heeft u hem gezien die zijn eigen begeerte als zijn God aanneemt Wilt u dan een beschermer over hem zijn Forqaan 25
29 Pharao zei tot hem Indien u een andere God aanneemt dan mij zal ik u zeker in de gevangenis werpen Sjoaraa 26
 
 AANNEMEN...........................................................................5
36 Alleen degenen die luisteren kunnen aannemen De doden zal Allah opwekken en dan zullen zij tot Hem worden teruggebracht Anaam 6
14 En indien zij uw uitdaging niet aannemen weet dan dat het met Allah's kennis is geopenbaard en dat er geen God is behalve Hij Zult u dan onderwerpen Hoed 11
21 En de Egyptenaar die hem kocht zei tot zijn vrouw Maak zijn verblijf behoorlijk Het is waarschijnlijk dat hij ons van nut kan zijn of dat wij hem als zoon aannemen En zo vestigden Wij Jozef in het land opdat Wij hem in het verklaren der dingen mochten onderwijzen Allah heeft macht over Zijn gebod maar de meeste mensen weten het niet Jozef 12
17 Zij achten het een gunst voor u dat zij de Islam hebben omhelsd Zeg Acht het aannemen van de Islam geen gunst voor mij Nee Allah heeft u een gunst bewezen doordat Hij u tot het geloof heeft geleid als u waarachtig bent Hodjoraat 49
26 En degenen die de Dag des Oordeels aannemen Ma-aaridj 70
 
 AANRAKEN...........................................................................4
113 En neig u niet tot de onrechtvaardigen anders zal het Vuur ook u aanraken en u zult naast Allah geen vrienden hebben noch zult u worden geholpen Hoed 11
79 Dat niemand zal aanraken behalve zij die zich louteren Waaqiah 56
3 Degenen die hun vrouwen moeders noemen en willen terugnemen wat zij zeiden moeten hiervoor een slaaf bevrijden voordat zij elkander aanraken Dit is een vermaning voor u En Allah is goed op de hoogte van hetgeen u doet Modjaadalah 58
4 Maar wie geen slaaf vindt laat hem twee achtereenvolgende maanden vasten voordat zij elkander aanraken En wie dat niet doen kan moet zestig arme mensen voeden Dit is een bevel opdat u moogt geloven aan Allah en Zijn boodschapper Dit zijn de verordeningen van Allah en er is een pijnlijke straf voor de ongelovigen Modjaadalah 58
 
 AANRAKING..........................................................................1
48 De Dag waarop zij met hun aangezicht in het Vuur zullen worden gesleurd zal er tot hen worden gezegd Voelt de aanraking der hel Qamar 54
 
 AANRICHTTEN........................................................................1
12 En veel verderf daarin aanrichtten Fadjr 89
 
 AANRIEP............................................................................3
3 Toen hij zijn Heer in het verborgene aanriep Marjam 19
8 Wanneer een mens wordt benadeeld roept hij zijn Heer aan zich tot Hem wendend Dan wanneer Hij hem een gunst bewijst van Zichzelf vergeet de mens waarvoor hij eerst God aanriep en stelt medegoden naast Allah om de mensen van Zijn weg af te leiden Zeg Geniet door uw ongeloof voor een wijle u behoort zeker tot de bewoners van het Vuur Zomar 39
48 Wacht geduldig op het gebod van uw Heer en wees niet als de man van de vis toen hij Allah aanriep terwijl hij misnoegd was Qalam 68
 
 AANRIEPEN..........................................................................1
101 En Wij deden hun geen onrecht maar zij deden zichzelf onrecht aan En hun goden die zij naast Allah aanriepen baatten hen in het geheel niet toen het gebod van uw Heer kwam zij voegden hun slechts verderf toe Hoed 11
 
 AANRIEPT...........................................................................1
37 Wie is dan onrechtvaardiger dan hij die een leugen over Allah uit of Zijn tekenen verloochent Dezen zijn het die hun lot zullen ondergaan zoals het verordend is als Onze boodschappers hen zullen bezoeken om hun zielen weg te nemen zij zullen hen vragen Waar is hetgeen u naast Allah aanriept Zij zullen antwoorden Het is verloren geraakt voor ons en zij zullen tegen zichzelven getuigen dat zij ongelovig waren Aaraaf 7
 
 AANROEP............................................................................3
10 Hun aanroep daarin zal zijn Heilig bent U O Allah en hun groet Vrede En het einde van hun aanroep zal zijn Alle lof komt Allah toe de Heer der Werelden Jonas 10
10 Hun aanroep daarin zal zijn Heilig bent U O Allah en hun groet Vrede En het einde van hun aanroep zal zijn Alle lof komt Allah toe de Heer der Werelden Jonas 10
4 Zeide hij Mijn Heer het gebeente in mij is zwak geworden en mijn hoofd glanst met grijze haren niettemin ben ik niet wanhopig mijn Heer bij mijn aanroep tot U Marjam 19
 
 AANROEPEN..........................................................................21
40 Zeg Wat denkt u Als de straf van Allah of het uur over u komt zult u dan iemand anders aanroepen dan Allah als u waarachtig bent Anaam 6
41 Nee Hem alleen zult u aanroepen dan zal Hij datgene verwijderen waarvoor u Hem aanroept als Hij dat wil en u zult uw afgoderij vergeten Anaam 6
52 En verdrijf niet degenen die hun Heer morgen en avond aanroepen Zijn aangezicht zoekend U bent volstrekt niet verantwoordelijk voor hen noch zijn zij enigermate verantwoordelijk voor u Zoudt u hen verdrijven dan zult u tot de onrechtvaardigen behoren Anaam 6
71 Zeg Zullen wij naast Allah datgene aanroepen wat ons noch bevoordelen noch schaden kan dan worden wij nadat Allah ons heeft geleid van het rechte pad verwijderd zoals iemand die de bozen hebben neergeveld op de aarde in een toestand van verbijstering en die metgezellen heeft die hem tot de weg roepen zeggende Kom tot ons Zeg De leiding van Allah is voorzeker de enige leiding en het is ons bevolen ons aan de Heer der Werelden te onderwerpen Anaam 6
108 En scheldt degenen die zij naast Allah aanroepen niet uit anders zullen zij uit nijd in hun onwetendheid Allah uitschelden Zo hebben Wij voor elk volk hun daden schoon doen schijnen Dan zullen zij tot hun Heer terugkeren en Hij zal hen inlichten over hetgeen zij plachten te doen Anaam 6
66 Ziet voorzeker van Allah is al hetgeen in de hemelen en op aarde bestaat Wat volgen zij die buiten Allah afgoden aanroepen Zij volgen slechts een vermoeden en doen niets dan gissen Jonas 10
14 Tot Hem is het ware gebed En degenen die zij buiten Hem aanroepen verhoren hen in het geheel niet maar zij zijn als iemand die zijn handen uitstrekt naar het water opdat het zijn mond zal bereiken maar het kan hem nooit bereiken En het aanroepen der ongelovigen gaat slechts verloren Ar Rad 13
14 Tot Hem is het ware gebed En degenen die zij buiten Hem aanroepen verhoren hen in het geheel niet maar zij zijn als iemand die zijn handen uitstrekt naar het water opdat het zijn mond zal bereiken maar het kan hem nooit bereiken En het aanroepen der ongelovigen gaat slechts verloren Ar Rad 13
20 Maar degenen die zij naast Allah aanroepen scheppen niets want zij zijn zelf geschapen An Nah 16
14 En Wij versterkten hun hart toen zij opstonden en zeiden Onze Heer is de Heer der hemelen en der aarde Nimmer zullen wij een andere god aanroepen naast Hem anders zouden wij inderdaad een grote dwaasheid begaan Kahf 18
28 Blijf bij degenen die hun Heer 's morgens en 's avonds aanroepen en die Zijn welbehagen zoeken en laat uw ogen niet van hen afdwalen door het zoeken van de praal dezer wereld en gehoorzaam niet aan hem wiens hart Wij achteloos hebben gemaakt voor de gedachte aan Ons noch degene die zijn begeerte volgt en wiens geval het ergste is Kahf 18
52 Gedenk de dag waarop Hij zal zeggen Roept degenen waarvan u beweerde dat zij Mijn deelgenoten waren Dan zullen zij hen de afgoden aanroepen maar dezen zullen hun niet antwoorden en Wij zullen een scheiding tussen hen maken Kahf 18
62 Dat is omdat Allah de Waarheid is en hetgeen zij aanroepen nevens Hem vals is Voorzeker Allah is de Hoge de Grote Hadj 22
68 En zij die geen andere goden naast Allah aanroepen noch iemand doden wat Allah heeft verboden tenzij met recht noch overspel plegen en hij die dat doet zal een straf ondergaan Forqaan 25
64 En er zal worden gezegd Roept uw afgoden aan En zij zullen hen aanroepen maar deze zullen hen niet horen Terwijl zij de straf zullen zien Hadden zij slechts de leiding gevolgd Qasas 28
42 Voorwaar Allah weet wat zij naast Hem aanroepen en Hij is de Almachtige de Alwijze Ankaboet 29
30 Dit is omdat Allah de Waarheid en wat zij naast Hem aanroepen vals is en omdat Allah de Verhevene de Grote is Loqmaan 31
125 Wilt u Baäl aanroepen en de beste Schepper verzaken Saaffaat 37
20 En Allah richt naar waarheid maar degenen die zij aanroepen naast Hem kunnen in het geheel niet richten Voorzeker Allah is de Alhorende de Alziende Momin 40
26 En Pharao zei Laat mij Mozes doodslaan en laat hem dan zijn Heer aanroepen Ik vrees dat hij uw godsdienst zal veranderen of in het land onrust zal stoken Momin 40
86 En degenen die zij naast Allah aanroepen bezitten geen macht tot bemiddeling behalve hij die de Waarheid getuigt en dat weten zij Zochrof 43

Volgende Terug naar het Begin