Volgende Vorige

 
 BLIJVEND...........................................................................2
96 Hetgeen u heeft zal voorbijgaan maar hetgeen bij Allah is is blijvend En Wij zullen degenen die standvastig zijn voorzeker hun beloning geven naar het beste van wat zij doen An Nah 16
16 Zij zullen er alles in ontvangen waar zij naar verlangen en zij zullen er blijvend vertoeven Dit is een belofte van uw Heer waar om gevraagd mag worden Forqaan 25
 
 BLIJVENDE..........................................................................12
37 Zij zullen uit het vuur willen komen maar zij zullen er niet kunnen uitgaan en dit zal voor hen een blijvende straf zijn Maidah 5
21 Hun Heer geeft hun blijde tijdingen van Zijn barmhartigheid en van welbehagen en van tuinen waarin een blijvende zaligheid voor hen zal zijn Taubah 9
68 Allah belooft de huichelaars mannen en vrouwen en de ongelovigen het Vuur der hel waarin zij zullen vertoeven Het zal hun genoeg zijn Allah heeft hen vervloekt en zij zullen een blijvende straf ontvangen Taubah 9
52 Dan zal er tot degenen die kwaad deden worden gezegd Ondergaat de blijvende straf Er wordt u niets vergolden dan hetgeen u verdiende Jonas 10
39 Dan zult u weten wie het is over wie een vernederende straf komt en op wie een blijvende straf zal rusten Hoed 11
46 Rijkdom en kinderen zijn een sieraad van het leven dezer wereld maar blijvende goede werken zijn beter bij uw Heer tot beloning en hoop Kahf 18
76 En Allah vermeerdert leiding voor degenen die leiding volgen De blijvende goede werken geven een betere beloning en vormen de beste toevlucht bij uw Heer Marjam 19
40 Tot wie de vernederende kastijding komt en op wie de blijvende straf nederdaalt Zomar 39
39 O mijn volk dit leven dezer wereld is slechts een voorbijgaand genoegen en het Hiernamaals is het blijvende tehuis Momin 40
45 En u zult hen aan het Vuur zien blootgesteld door schande vernederd terwijl zij er met neergeslagen ogen naar kijken De gelovigen zullen zeggen De verliezers zijn inderdaad zij die zichzelf en hun familie op de Dag der Opstanding hebben verloren Ziet toe de onrechtvaardigen zullen een blijvende straf ontvangen Sjoera 42
28 En Hij maakte dit een blijvende leer voor zijn nakomelingen opdat zij zich mochten bekeren Zochrof 43
38 En de volgende morgen vroeg kwam er een blijvende straf over hen Qamar 54
 
 BLIK...............................................................................6
43 Met opgeheven hoofd zich voorthaastend terwijl zij hun blik niet kunnen afwenden en hun hart ledig is Ibrahiem 14
18 U denkt dat zij wakker zijn terwijl zij slapen en Wij zullen hen zich naar links en rechts doen wenden terwijl hun hond met zijn voorpoten uitgestrekt op de drempel ligt Indien u een blik op hen werpt zult u U zeker van hen afwenden en vluchten met ontzag vervuld Kahf 18
48 En naast hen zullen vrouwen zijn van bescheiden blik met mooie ogen Saaffaat 37
56 Daarin zullen kuise meisjes zijn met zedige blik door mens noch djinn ooit aangeraakt Rahmaan 55
4 Kijk dan weer eens en dan nog eens uw blik zal vermoeid en verzwakt tot u terugkeren Molk 67
7 Ja dan zult u haar met zekerheid van blik zien Takaasor 101
 
 BLIKKEN............................................................................3
17 En zich aan hlm blikken onttrok zonden Wij Onze Geest tot haar en hij verscheen aan haar in de gestalte van een volmaakte man Marjam 19
52 En bij hen zullen vrouwen zijn die haar blikken weerhouden metgezellen van gelijke leeftijd Saad 38
51 En de ongelovigen wanneer zij het vermaan horen willen u met hun blikken gaarne ten val brengen en zij zeggen Hij is zeker krankzinnig Qalam 68
 
 BLIKSEM............................................................................10
19 Of netals de overeenkomst met een zware regenbui uit de hemel met dichte duisternis donder en bliksem zij stoppen hun vingers in hun oren vanwege de donderslagen uit doodsangst Maar Allah omringt de ongelovigen Baqarah 2
20 Bijna neemt de bliksem hun het gezichtsvermogen weg Telkens wanneer deze hen verlicht lopen zij maar wanneer het weer donker wordt dan staan zij stil En als Allah het wilde kon hij hun gehoor- en gezichtsvermogen ontnemen Waarlijk Allah heeft macht over alle dingen Baqarah 2
153 De mensen van het Boek vragen u een Boek uit de hemel op hen te doen nederdalen Zij vroegen Mozes meer dan dit zij zeiden Toon ons Allah openlijk Toen trof hen de bliksem wegens hun overtreding Daarna hoewel duidelijke tekenen tot hen gekomen waren namen zij toch het gouden kalf ter aanbidding aan maar Wij vergaven hun dat En Wij bekleedden Mozes met duidelijk gezag Nisa 4
12 Hij is het Die u de bliksem toont vrees en hoop veroorzakende en Hij doet zware wolken ontstaan Ar Rad 13
13 En de donder verkondigt Zijn glorie met de lof die Hem toekomt en de engelen doen het uit ontzag voor Hem en Hij zendt de bliksem en treft er mede wie Hij wil nog steeds redetwisten zij over Allah terwijl Hij streng is in het straffen Ar Rad 13
43 Heeft u niet gezien dat Allah de wolken voortdrijft ze dan verzamelt en daarna ophoopt zodat u regen uit hun midden ziet voortkomen En Hij zendt van de hemel neder wolken als bergen waarin zich hagel bevindt en Hij treft daarmee wie Hij wil en wendt het af van wie Hij wil De glans van de bliksem neemt het gezicht bijna weg An Noer 24
24 En tot Zijn tekenen behoort eveneens dat Hij u de bliksem toont als vrees en hoop En dat Hij water uit de hemel nederzendt waarmede hij de aarde doet herleven na haar dood Hierin zijn zeker tekenen voor een volk dat wil begrijpen Roem 30
13 Maar indien zij zich afwenden zeg dan Ik waarschuw u voor een bliksemstraal zoals de bliksem die Aad en Samoed achterhaalde Fussilat 41
17 En wat de Samoed betreft Wij gaven leiding maar zij verkozen blindheid boven het rechte pad daarom trof hen de bliksem van de straf der vernedering voor hetgeen Zij hadden verdiend Fussilat 41
44 Maar zij overtraden het gebod van hun Heer Daarom achterhaalde hen de bliksem terwijl zij er naar keken Zaarijaat 51
 
 BLIKSEMSTRAAL......................................................................1
13 Maar indien zij zich afwenden zeg dan Ik waarschuw u voor een bliksemstraal zoals de bliksem die Aad en Samoed achterhaalde Fussilat 41
 
 BLIKSEMSTRALEN.....................................................................1
40 Waarschijnlijk zal mijn Heer mij iets beters geven dan uw tuin en bliksemstralen uit de hemel doen nederdalen op de uwe waardoor deze grond kaal wordt Kahf 18
 
 BLIND..............................................................................15
18 Zij zijn doof stom en blind daarom keren zij niet terug naar het rechte pad Baqarah 2
171 De ongelovigen gelijken op hem die schreeuwt naar hetgeen niets hoort het blijft een roep en een schreeuw Zij zijn doof stom en blind zij begrijpen dus niet Baqarah 2
71 En zij dachten dat er geen beproeving zou zijn derhalve werden zij blind en doof Maar Allah wendde Zich in barmhartigheid tot hen toch werden velen weer blind en doof en Allah is waakzaam over hetgeen zij doen Maidah 5
71 En zij dachten dat er geen beproeving zou zijn derhalve werden zij blind en doof Maar Allah wendde Zich in barmhartigheid tot hen toch werden velen weer blind en doof en Allah is waakzaam over hetgeen zij doen Maidah 5
104 Er zijn inderdaad bewijzen van uw Heer tot u gekomen wie dus ziet het is voor hemzelf en wie blind wordt het is tegen hemzelf En ik ben geen bewaker over u Anaam 6
19 Is dan hij die weet dat hetgeen u van uw Heer is geopenbaard de waarheid is gelijk aan hem die blind is Alleen degenen die met begrip zijn begiftigd trekken er lering uit Ar Rad 13
72 Maar wie blind is geweest in deze wereld zal blind zijn in het Hiernamaals hij is ver afgedwaald van de rechte weg Israa 17
72 Maar wie blind is geweest in deze wereld zal blind zijn in het Hiernamaals hij is ver afgedwaald van de rechte weg Israa 17
97 En hij die Allah leidt is goed geleid maar voor hem die Hij laat dwalen zult u buiten Hem geen helper vinden En Wij zullen hen verzamelen op de Dag der Opstanding op hun aangezicht blind stom en doof voorover liggend Hun verblijfplaats zal de hel zijn telkenmale als het Vuur afneemt zullen Wij de vlam voor hen aanwakkeren Israa 17
124 Maar degene die zich van Mijn gedachtenis zal afwenden zal in benarde omstandigheden leven en op de Dag der Opstanding zullen Wij hem blind doen opstaan Taa Haa 20
125 Hij zal zeggen Mijn Heer waarom heeft U mij blind doen opstaan terwijl ik kon zien Taa Haa 20
46 Hebben zij dan niet in het land gereisd zodat zij hart moesten hebben waarmee zij konden begrijpen en oren om ermee te horen Voorzeker het zijn niet de ogen die blind zijn maar het hart in hun borst is blind Hadj 22
46 Hebben zij dan niet in het land gereisd zodat zij hart moesten hebben waarmee zij konden begrijpen en oren om ermee te horen Voorzeker het zijn niet de ogen die blind zijn maar het hart in hun borst is blind Hadj 22
73 En zij die wanneer zij door tekenen van hun Heer gewaarschuwd worden daarbij niet doof en blind nedervallen Forqaan 25
66 Nee hun kennis heeft geheel gefaald betreffende het Hiernamaals nee zij twijfelen er aan nee zij zijn er blind voor Naml 27
 
 BLINDE.............................................................................6
50 Zeg Ik zeg niet tot u dat ik de schatten van Allah bezit noch dat ik het onzienlijke ken noch zeg ik tot u Ik ben een engel ik volg slechts hetgeen mij wordt geopenbaard Zeg Kunnen de blinde en de ziende gelijk zijn Wilt u dan niet nadenken Anaam 6
24 Het geval van de beide partijen is als de blinde en de dove de ziende en de horende Staat het geval van beiden gelijk Wilt u dan geen lering hieruit trekken Hoed 11
16 Zeg Wie is de Heer der hemelen en der aarde Zeg Allah Zeg Heeft u naast Hem dan helpers genomen die voor zich over goed noch kwaad macht hebben Zeg Kunnen de blinde en de ziende gelijk zijn Of kan de duisternis gelijk zijn aan het licht Of schrijven zij aan Allah medegoden toe die iets op Zijn schepping lijkende hebben geschapen zodat beide scheppingen hun gelijk voorkomen Zeg Allah is de Schepper aller dingen en Hij is de Ene de Opperste Ar Rad 13
19 De blinde is niet gelijk aan de ziende Faatir 35
17 Er rust geen schuld op de blinde noch op de lamme noch op de zieke En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt hem zal Hij in tuinen toelaten waar doorheen rivieren stromen maar wie zich omkeert hem zal Hij door een smartelijke straf straffen Fath 48
2 Omdat er een blinde man tot hem kwam Abasa 80
 
 BLINDEEN...........................................................................1
81 Noch kunt u de blindeen van hun dwaling afleiden U kunt alleen hen doen horen die in Onze tekenen willen geloven en zich onderwerpen Naml 27
 
 BLINDELINGS........................................................................8
15 Allah spot met hen en laat hen toenemen in hun slechte daden zodat zij blindelings zullen dwalen Baqarah 2
91 U zult anderen vinden die veilig bij u willen zijn en bij hun eigen volk telkens wanneer zij tot vijandigheid worden opgeroepen doen zij blindelings mee Als zij zich derhalve niet op een afstand van u houden noch u vrede aanbieden noch hun handen terughouden grijpt hen dan aan en doodt hen waar u hen ook vindt Tegen dezen hebben Wij u duidelijk gezag gegeven Nisa 4
110 En Wij zullen hun hart en ogen in verwarring brengen omdat zij er voor de eerste keer niet in geloofden en Wij zullen hen in hun overtreding blindelings laten dwalen Anaam 6
186 En wie Allah laat dwalen voor hem kan er geen gids zijn Hij laat dezulken in hun koppigheid blindelings zwerven Aaraaf 7
11 En indien Allah het boze voor de mensen zou verhaasten zoals Hij voor hen het goede verhaast zou hun tijd reeds gekomen zijn Maar Wij laten degenen die niet naar de ontmoeting met Ons uitzien in opstand blindelings dwalen Jonas 10
72 Bij uw leven dezen zwerven in hun bedwelming blindelings rond Hidjr 15
75 En indien Wij ons over hen ontfermden en hun kwaal verlichtten zouden zij toch blindelings in hun overtreding volharden Al Mominoen 23
4 Voorzeker die niet in het Hiernamaals geloven hun daden hebben Wij voor hen schoonschijnend gemaakt daarom lopen zij blindelings rond Naml 27
 
 BLINDEN............................................................................7
49 En hij zal een boodschapper voor de kinderen Israëls zijn Ik kom tot u met een teken van uw Heer ik zal u uit klei de vorm van een vogel maken dan adem ik daarin en hij zal een vogel worden door Allah's gebod En ik genees de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven en ik deel u mede wat u zult eten en wat u in uw huizen zult opslaan Voorzeker daarin is voor u een teken indien u gelovigen bent Imraan 3
110 Wanneer Allah zal zeggen O Jezus zoon van Maria gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte dat u als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen u door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod en toen u de blinden en de melaatsen door Mijn gebod heeft genezen en de doden opgewekt en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield u te doden toen u met duidelijke tekenen tot hen kwaamt en degenen onder hen die verwierpen zeiden Dit is niets dan klaarblijkelijke tovenarij Maidah 5
43 En er zijn sommigen onder hen die naar u kijken Maar kunt u de blinden leiden zelfs al willen zij niet zien Jonas 10
61 Het doet de blinden de lammen de zieken of uzelven geen kwaad dat u in uw eigen huizen eet of in de huizen van uw broeders of in de huizen van uw zusters of in de huizen van uw vaders broeders of in de huizen van uw vaders zusters of in de huizen van uw moeders broeders of in de huizen van uw moeders zusters of in dat huis waarvan u de sleutel in uw bezit heeft of in het huis van een uwer vrienden Het doet u geen kwaad of u tezamen of afzonderlijk eet Wanneer u de huizen betreedt groet dan elkander met een groet van uw Heer die vol van zegen en reinheid is Zo maakt Allah u de geboden duidelijk opdat u het moogt begrijpen An Noer 24
53 Noch kunt u de blinden uit hun dwaling leiden U kunt slechts diegene doen horen die in Onze tekenen zouden willen geloven zodat zij zich onderwerpen Roem 30
58 De blinden en de zienden zijn niet gelijk noch zijn zij die geloven en goede werken doen gelijk aan hen die kwaad doen Gering is de lering die u hieruit trekt Momin 40
40 Kunt u dan de doven doen horen en de blinden en degenen die klaarblijkelijk dwalen leiden Zochrof 43

Volgende Terug naar het Begin