Samenvatting 18 Al-Kahf

 

De Surah 17 t/m 21 hebben de Thema: “Individual soul’s religious history”.

 Deze Makkah’s  soerah accentueert de kortheid  in duur en het mysterie van het leven. De gelijkenissen die in deze soerah wordt beschreven, zijn op het gebied van de korte duur, de onzekerheid en de leegheid van het leven.  

Deze soerah begint met de gelijkenis van “de jongeren in de grot” (vers 9 t/m 26).  Hoewel de jongeren dachten dat zij slechts een dag (of minder) geslapen hadden in de grot, verbleven zij een lange periode. De verzen 32 t/m 44 geven een andere gelijkenis, over 2 mannen met tuinen. Daarna, draagt de soerah de gelijkenis van een mysterieuze man (khidr volgens de hadies) voor, die vergezeld was door profeet Mozes (vers 60 t/m 82) . Hij bewees Mozes dat het leven een gelijkenis is. Mozes, in het vergaren naar kennis, vergat zijn beperkingen . Geduld, geloof werden hem ten proef gesteld en hij begreep pas de gebeurtenissen nadat de schijnbare tegenspraak van het leven werden uitgelegd. Tenslotte wordt er in deze soerah  de gelijkenis gegeven van Zul-qarnain (de bezitter met 2 hoorns). Deze was een sterke heerser van het westen en het oosten, die een ijzeren muur maakte om de zwakkere te beschermen  tegen de sterken. Zul-qarnain had een groot domein: Hij strafte de beschuldigden en beloonde de rechtvaardigen. Hij beschermde de zwakken. Hij geloofde en schat de waarde van de leiding van Allah.

 

Reden van openbaring:

 “Er werden vragen gesteld aan de profeet wat als een bewijs moest dienen voor zijn profeetschap”

 

Aantekeningen:

21. Alsdan redetwisten de mensen over hen, zeggende: "Richt een gedenkteken voor hen op." Hun Heer weet wat het beste is. Degenen, die de overhand behielden, zeiden: "Wij zullen voorzeker een bedehuis boven hen (boven hun graf) oprichten."

22. Sommigen zullen zeggen: "Er waren er drie en de vierde was hun hond." En sommigen zullen zeggen: "Er waren er vijf en de zesde was hun hond," gissende in het wilde weg en sommigen zullen zeggen: "Er waren er zeven, de achtste was hun hond." Zeg: "Mijn Heer kent hun getal het beste. Niemand kent hen, enkelen uitgezonderd." Redetwist dus niet over hen er diep op ingaande en vraag evenmin van één hunner inlichtingen over hen.

54. Voorwaar, Wij hebben in deze Koran voor de mensen allerlei gelijkenissen vermeld, doch de mens is in vele dingen zeer twistziek.


Kidhr was een speciale persoon, met uitzonderlijke gaven en daardoor extra rechten. Met andere woorden hij mocht dingen doen die normaal gesproken niet toegestaan zijn. Maar hij handelde niet uit eigen wil, maar door het bevel van Allah.

  80. "En wat de jongeling betreft, zijn ouders waren gelovigen en wij vreesden dat hij schande over hen zou brengen door zijn opstandigheid en ongeloof."

  82. …..en dit alles deed ik niet uit mijn eigen bevel. Dit is de verklaring van datgene waarvoor jij geen geduld kon tonen."

 


bZul-qarnain:

87. Hij zeide: "Wat betreft degene die kwaad doet, hem zullen wij straffen; daarna zal hij worden teruggebracht tot zijn Heer die hem straffen zal met een strengere straf."

 

Ethiek (handelswijze):

23. En zeg niet over iets: "Ik zal het morgen doen,"

24. Zonder (er bij te zeggen): "Indien het Allah behaagt." (Inshallah) En wanneer u het vergeet, gedenk dan uw Heer en zeg: "Ik hoop, dat mijn Heer mij nog dichter dan thans naar de rechte weg zal leiden."

28. Blijf bij degenen die hun Heer 's morgens en 's avonds aanroepen en die Zijn welbehagen zoeken en laat uw ogen niet van hen afdwalen door het zoeken van de praal dezer wereld en gehoorzaam niet aan hem, wiens hart Wij achteloos hebben gemaakt voor de gedachte aan Ons, noch degene die zijn begeerte volgt en wiens geval het ergste is.